Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV

Môc lôc

Lêi më ®Çu

PhÇn i: C¬ së lý luËn vÒ ®µo t¹o vµ tp nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp

I. Kh¸i niÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

II. Môc ®Ých, vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

1. Môc ®Ých cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL

2. Vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL

III. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL

1. C¸c ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn c¸n bé qu¶n lý

1.1. Ph­¬ng ph¸p d¹y kÌm

1.2. Ph­¬ng ph¸p lu«n chuyÓn c«ng viÖc

1.3. Ph­¬ng ph¸p trß ch¬i kinh doanh

1.4. Ph­¬ng ph¸p héi th¶o

2. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nh©n viªn

2.1. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i chç

2.2. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o häc nghÒ

2.3. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o xa n¬i lµm viÖc

IV. TiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL trong doanh nghiÖp

B­íc 1: X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o

1. Kh¸i niÖm vÒ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o

2. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o

2.1. Ph©n tÝch doanh nghiÖp

2.2. Ph©n tÝch t¸c nghiÖp

2.3. Ph©n tÝch nh©n viªn

2.4. Ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc

3. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o

3.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt

3.1.1. Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp

3.1.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n 1

3.1.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n 2

3.1.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n theo chØ sè

3.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn sinh ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt

3.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu ph¸t triÓn cÊp qu¶n trÞ

B­íc 2: X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o

B­íc 3 : X¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o

B­íc 4 : X©y dùng vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o

B­íc 5 : Dù tÝnh c¸c chi phÝ ®µo t¹o

B­íc 6 : Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn

B­íc 7 : §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

V. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp

1. ChÊt l­îng nguån nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cßn thÊp

2. Sù thay ®æi nhu cÇu x• héi

3. C«ng t¸c ®µo t¹o ch­a ®­îc chó träng ®óng møc

PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL ë khu qu¶n lý ®­êng bé IV.

I. Kh¸i qu¸t chung vÒ khu QL§B IV

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chñ yÕu cña khu QL§BIV

2.1. Chøc n¨ng

2.2. NhiÖm vô

2.3. QuyÒn h¹n

3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña khu QL§BIV

3.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña khu QL§BIV

3.2. Néi dung c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong khu QL§B IV

4. §Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc

5. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt

6. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt qua c¸c n¨m

VI. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë khu QL§B IV

1. Bé m¸y lµm c«ng t¸c ®µo t¹o – ph¸t triÓn ë khu QL§BIV

2. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL QL§BIV

2.1. C«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt

2.2. C«ng t¸c ph¸t triÓn c¸n bé qu¶n lý ë khu QL§BIV

3. Tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o – ph¸t triÓn ë khu QL§BIV

3.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o

3.2. X¸c ®Þnh môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

3.3 X¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o

3.4. Lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o

3.5. Dù tÝnh c¸c chi phÝ ®µo t¹o

3.6. §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

4. KÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë khu qu¶n lý ®­êng bé IV

PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL ë khu QL§B IV

I. §Þnh h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña khu ®Õn n¨m 2005

1. Ph­¬ng h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL

2. Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña khu ®Õn n¨m 205

II. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o – ph¸t triÓn NNL ë khu QL§BIV

KÕt luËn

Tµi liÖu tham kh¶o

 

doc78 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®é ®·i ngé mµ ng­êi ®ã ®­îc h­ëng. Chi phÝ nµy ph¶i tÝnh ®Õn ®Çu tiªn bëi v× ng­êi d¹y th­êng lµ nh÷ng chuyªn gia, nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm vµ giái tay nghÒ, do vËy sù ®·i ngé cho häc lµ ph¶i xøng ®¸ng, cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch hä nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y vµ cã tr¸ch nhiÖm víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña doanh nghiÖp. + Chi phÝ cho ng­êi häc: khi thùc hiÖn nh÷ng kho¸ ®µo t¹o, nhiÒu khi doanh nghiÖp vÉn ph¶i tr¶ l­¬ng cho ng­êi häc viªn tham gia kho¸ ®µo t¹o mµ ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµm viÖc cho doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, c¸c chi phÝ vÒ häc phÝ, dông cô häc tËp, c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh­ ®i l¹i, ¨n ë ®«i khi doanh nghiÖp còng sÏ ph¶i chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng khi hä tham gia kho¸ ®µo t¹o ®ã ®Ó vÒ phôc vô cho doanh nghiÖp lµm lîi cho doanh nghiÖp. + Chi phÝ cho nhµ x­ëng, phßng häc: Cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn chuyªn biÖt phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ th× viÖc ®µo t¹o míi cã kÕt qu¶. §©y còng lµ mét kho¶n chi phÝ cÇn ph¶i dù tÝnh ®Õn. + Chi phÝ s¸ch vë, tµi liÖu…. (2) Chi phÝ c¬ héi: khi tiÕn hµnh x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i tÝnh ®Õn chi phÝ nµy. Doanh nghiÖp ph¶i dù tÝnh xem lµ m×nh sÏ bÞ thiÖt h¹i bao nhiªu trong kho¶ng thêi gian mµ ng­êi lao ®éng kh«ng lµm viÖc do bËn tham gia kho¸ ®µo t¹o. Cã thÓ nãi, dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o lµ mét b­íc rÊt quan träng trong c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Bëi v×, nã lµ c¬ së tµi chÝnh cho viÖc doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh cã nªn tiÕn hµnh ®µo t¹o hay kh«ng. Sau khi dù tÝnh c¸c chi phÝ ®µo t¹o, c¸c nhµ qu¶n lý sÏ so s¸nh nã víi nh÷ng lîi Ých thu ®­îc tõ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. NÕu chi phÝ tiÕn hµnh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nhá h¬n lîi Ých thu ®­îc tõ ch­¬g tr×nh ®ã th× doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh nªn tiÕn hµnh vµ ng­îc l¹i, nÕu chi phÝ mµ lín h¬n lîi Ých th× ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ nªn kh«ng tiÕn hµnh thùc hiÖn. Trªn thùc tÕ, viÖc dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o th­êng rÊt khã kh¨n vµ cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. Do vËy mµ doanh nghiÖp chØ cã thÓ tÝnh ®­îc gÇn ®óng nh÷ng chi phÝ ®ã mµ th«i. §«i khi cã nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh buéc doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn chi tr¶. B­íc 6: lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn. §©y lµ b­íc cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu q¶u cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, gi¸o viªn lµ ng­êi cã tr×nh ®é, chuyªn m«n, tay nghÒ cao sÏ lµ mét thuËn lîi ®Ó cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Bªn c¹nh ®ã khi lùa chän gi¸o viªn còng cÇn ph¶i l­u ý ®Õn kh¶ n¨ng s­ ph¹m ( kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc m×nh cã mét c¸ch râ rµng, dÔ hiÓu ®Õn ng­êi häc gióp hä tiÕp thu dÔ dµng) cña ng­êi gi¸o viªn h­íng dÉn. Trªn thùc tÕ, cã thÓ lùa chän gi¸o viªn tõ hai nguån. - Nguån trong doanh nghiÖp: ®ã lµ nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm, nh÷ng kü s­ cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ c¸n bé l·nh ®¹o. - Nguån thuª ngoµi: ta cã thÓ liªn hÖ víi c¸c c¬ sí, c¸c trung t©m ®µo t¹o ®Ó thuª gi¶ng d¹y. Víi nh÷ng gi¸o viªn lµ ng­êi trong doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp cã thÓ bít tèn kÐm chi phÝ h¬n thuª ngoµi gi¶ng d¹y song nh÷ng ng­êi nµy chØ gi¶ng d¹y b»ng nh÷ng kü n¨ng, kinh nghiÖm mµ m×nh cã chø kh«ng hÒ cã mét hÖ thèng lý thuyÕt nµo. Do vËy, ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ®µo t¹o th× ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o nh÷ng ng­êi nµy, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä tiÕp xóc víi nh÷ng lý thuyÕt mang tÝnh hÖ thèng, nh÷ng kü n¨ng, kiÕn thøc míi cÇn ®­îc liªn tôc cÊp nhËt cho hä. Bªn c¹nh ®ã, cßn ph¶i tiÕn hµnh tËp huÊn nghiÖp vô s­ ph¹m cho hä ®Ó cã thÓ dÔ dµng truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng, kinh nghiÖm mµ m×nh cã cho c¸c häc viªn. Víi nh÷ng gi¸o viªn ®­îc mêi ®Õn tõ c¸c trung t©m ®µo t¹o th× ta cÇn chän lùa kü cµng, chØ mêi ®óng nh÷ng gi¸o viªn mµ cã nh÷ng kü n¨ng ®ang cÇn gi¶ng d¹y. MÆt kh¸c, c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i trao ®æi víi gi¸o viªn vÒ môc tiªu ®µo t¹o, vÒ thùc tr¹ng kü n¨ng, tay nghÒ cña doanh nghiÖp… ®Õ gi¸o viªn cã thÓ n¾m râ vµ triÓn khia ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh mét c¸ch phï hîp, hiÖu qu¶ h¬n. B­íc 7: §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. HiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ qua hai giai ®o¹n: + Giai ®o¹n 1: häc tiªn tiÕp thu, häc hái ®­îc g× sau kho¸ ®µo t¹o? + Giai do¹n 2: häc viªn ¸p dông c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc hái ®­îc vµo trong thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ thÕ nµo? §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp giai ®o¹n 1 kh«ng khã, nh­ng ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ cña toµn kho¸ häc l¹i lµ vÊn ®Ò phøc t¹p vµ ®ßi hái thêi gian. Trong thùc tÕ, cã thÓ häc nªn ®· lÜnh héi rÊt tèt c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng míi trong kho¸ häc, hoµn thµnh xuÊt s¾c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, nh­ng kh«ng ¸p dông nh÷ng g× ®· häc vµo thùc tÕ thùc hiÖn c«ng viÖc. §Ó tr¸nh sù l·ng trong ®µo t¹o, sau mét phÇn hoÆc toµn bé ch­¬ng tr×nh ®µo taä, cÇn thiÕt cã sù ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qña ®µo t¹o, xem xÐt l¹i møc ®é th¶o m·n c¸c môc tiªu cña ®µo t¹o vµ ®­a ra nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sau. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã thÓ dùa trªn c¸c khÝa c¹nh sau: - Môc tiªu cña ®µo t¹o ®Æt ra cã ®­îc hay kh«ng? - Trong toµn bé tiÕn tr×nh thùc hiÖn, kh©u nµo lµm tèt, kh©u nµo ch­a tèt. - HiÖu qu¶ kinh tÕ (nÕu cã thÓ tÝnh ®­îc) - §¸nh gi¸ ph¶n øng cña häc viªn th«ng qua b¶n hái. - KÕt qu¶ häc tËp cña häc viªn - §¸nh gi¸ sù thay ®æi hµnh vi lµm viÖc cña häc viªn. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña häc viªn ®ã trong c«ng viÖc. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸c khÝa c¹nh trªn, doanh nghiÖp rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc bæ Ých cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ t×m ra nh÷ng mÆt cßn tån t¹i tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi, gãp phÇn x©y dùng nªn nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, cã chÊt l­îng h¬n. V. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. 1. ChÊt l­îng nguån nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cßn thÊp. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆt dï §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝch cùc trong viÖc ®Çu t­ cho lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, më réng c¸c lo¹i h×nh trung t©m ®µo t¹o nghÒ, c¸c tr­êng ®¹i häc nh»m môc ®Ých n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho lùc l­îng lao ®éng vµ cã ®ñ mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n cÇn thiÕt. Song trªn thùc tÕ, chÊt l­îng nguån nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay cßn rÊt thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng viÖc, sè l­îng lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o cßn chiÕm ®a sè. Bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i mét lùc l­îng kh«ng nhá ng­êi lao ®éng tr­ëng thµnh trong sù ngiÖp chèng Mü cøu n­íc, ch­a ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n theo tr­êng ph¸i nªn n¨ng lùc h¹n chÕ søc khoÎ gi¸m sót, cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o l¹i ®Ó bè trÝ c«ng viÖc hîp lý. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ngµy nay ®ang bÞ cuèn vµo xo¸y c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng, doanh nghiÖp buéc ph¶i ®Çu t­ ®æi míi trang bÞ kü thuËt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Nh­ng ®iÒu ®ã sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp mét khi ®éi ngò lao ®éng doanh nghiÖp l¹i kh«ng sö dông ®­îc hoÆc sö dông kÐm hiÖu qu¶ nh÷ng d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i Êy. §iÒu ®ã ®Æt ra vÊn ®Ò ph¶i n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp mµ gi¶i ph¸p hoµn h¶o nhÊt lµ tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®Ó ph¸t huy néi lùc trong chÝnh doanh nghiÖp m×nh. 2. Sù thay ®æi cña nhu cÇu x· héi. Chóng ta ®ang sèng trong thêi mµ nhÞp ®é thay ®æi diÔn ra víi tèc ®é chãng mÆt - ®ã lµ thêi ®¹i bïng næ c«ng nghÖ, bñng næ th«ng tin. Nh÷ng “bïng næ” nµy ®· t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi c¬ cÊu, c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, x· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ng­êi còng thay ®æi theo. Con ng­êi ngµy cµng cÇn tíi nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng dÞch vô mang tÝnh tiÖn tÝch cao, h­íng tíi nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸, thÈm mü. §iÒu ®ã ®ßi hái ë ng­êi lao ®éng mét kü n¨ng tay nghÒ cao, mét c¶m quan nh¹y bÐn ®Ó cã thÓ lµm ra nh÷ng s¶n phÈm, mang l¹i nh÷ng dÞch vô võa ý kh¸ch hµng. Hä ph¶i lu«n häc hái, lu«n ®æi míi qua c¸c kho¸ ®µo t¹o, tËp huÊn, qua kinh nghiÖm lµm viÖc thùc tiÔn. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng, doanh nghiÖp còng ph¶i x¸c ®Þnh r»ng kh«ng chØ ph¶i ®æi míi trang bÞ kü thuËt mµ cßn ph¶i ®æi míi vÒ con ng­êi. Do vËy, viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp ph¶i ®­îc coi lµ viÖc lµm bøc thiÕt vµ th­êng xuyªn nÕu doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. 3. C«ng t¸c ®µo t¹o ch­a ®­îc chó träng ®óng møc. HiÖn nay, trong c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta, v× nhiÒu nguyªn nh©n mµ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ch­a ®­îc chó träng ®óng møc. Thø nhÊt, do ®¹i bé phËn c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá víi nguån tµi chÝnh h¹n hÑp, do ®ã, c¸c doanh nghiÖp th­êng ng¹i bá ra nh÷ng kho¶n chi mµ ch­a mang l¹i lîi Ých tr­íc m¾t nh­ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp nµy th­êng chñ yÕu thõa h­ëng tõ nÒn gi¸o dôc quèc gia. Thø hai, bé m¸y lµm c«ng t¸c ®µo t¹o trong c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay cßn qu¸ máng vµ kh«ng ®­îc ®µo t¹o vÒ chuyªn ngµnh qu¶n trÞ nh©n sù, do vËy kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó x©y dùng nªn mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¶ dÜ cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶. Thø ba, khi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, c¸c doanh nghiÖp rÊt dÔ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n chi phÝ trong ®µo t¹o nh­ng l¹i kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc hoÆc rÊt khã x¸c ®Þnh ®­îc c¸c lîi Ých b»ng tiÒn do ®µo t¹o mang l¹i, nhÊt lµ ®èi víi c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ. §©y còng chÝnh lµ lý do khiÕn mét sè doanh nghiÖp ng¹i ®Çu t­ vµo lÜnh vùc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho nh©n viªn. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. I.Kh¸i qu¸t chung vÒ khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Khi Qu¶n lý ®­êng bé IV ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2775Q§/TCCB – L§ cña Bé tr­ëng Bé giao th«ng vËn t¶i vµ B­u ®iÖn ngµy 25 -12- 1991 trªn c¬ së chuyÓn ®æi tæ chøc cña Liªn hiÖp qu¶n lý ®­êng bé IV cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: “DIRECTORATE OFHIGHWAYS – REGIONAL DISTRICT IV”, viÕt t¾t lµ: D.O.H- ROIV. Trô së cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV ®Æt t¹i tØnh NghÖ An trªn c¬ së trô së cña liªn hiÖp Qu¶n lý ®­êng bé IV t¹i sè 58 – Phan §¨ng L­u – Thµnh Phè Vinh. Víi m« h×nh lµ mét Tæng C«ng ty, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, khu Qu¶n lý ®­êng bé IV ®· kh«ng ngõng v­¬n lªn, hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô mµ Côc ®­êng bé ViÖt Nam vµ Bé giao th«ng vËn t¶i giao phã. Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao, lµm ¨n cã l·i, n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, ®ã lµ ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu trong nhiÒu n¨m qua cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chñ yÕu cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. 2.1. Chøc n¨ng: Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV lµ c¬ quan thõa hµnh chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc cña Bé giao th«ng vËn t¶i vµ côc ®­êng bé ViÖt Nam vÒ giao th«ng ®­êng bé, ®ång thêi lµ tæ chøc sù nghiÖp qu¶n lý giao th«ng trong ph¹m vi c¸c tuyÕn ®­êng thuéc tØnh, thµnh phè. Quèc lé 1A lµ Thanh Ho¸ ®Õn hÕt ®Þa phËn Thõa Thiªn HuÕ. Quèc lé 9 thuéc ®Þa phËn tØnh Qu¶ng TrÞ. Quèc lé 8 thuéc ®Þa phËn tØnh Hµ TÜnh. - Quèc lé 15, quèc lé 14 vµ 217 trong ®Þa phËn c¸c tØnh thuéc ph¹m vi phô tr¸ch. 2.2. NhiÖm vô: a. Thõa hµnh chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®­êng bé trªn c¸c quèc lé ®­îc giao qu¶n lý. + §Ò xuÊt, tham gia x©y dùng, ®Ò nghÞ bæ sung vµ söa ®æi c¸c luËt lÖ, chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý giao th«ng, duy tu, söa ch÷a ®­êng bé. + Tham gia x©y dùng chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®­êng bé trong khu vùc ®­îc giao qu¶n lý. + Tham gia x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt, c¸c møc vÒ qu¶n lý b¶o d­ìng, söa ch÷a cÇu ®­êng bé, x¸c ®Þnh cÊp cÇu ®­êng quèc gia vµ t×nh tr¹ng ®­êng bé theo tõng thêi gian, quy tr×nh qu¶nlý vµ trùc tiÕp tham gia nghiªn cøu khoa häc – c«ng nghÖ nh»m ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vµ c«ng nghÖ qu¶n lý phï hîp víi ®Æc thï cña c¸c tuyÕn quèc lé ®­îc giao qu¶n lý. + Tuyªn truyÒn phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ qu¶n lý giao th«ng, an toµn giao th«ng ®­êng bé. + Thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng ®­êng bé, kiÓm so¸t träng t¶i xe, xö lý c¸c vi ph¹m luËt lÖ giao th«ng ®­êng bé theo quy ®Þnh hiÖn hµnh trong ph¹m vi ®­êng bé ®­îc giao qu¶n lý. + X©y dùng kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé hµng n¨m tr×nh côc xÐt duyÖt theo ph©n cÊp cña Bé. + XÐt vµ cÊp giÊy phÐp l­u hµnh ®Æc biÖt cho c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé ho¹t ®éng trªn ®­êng bé, giÊu phÐp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn ®­êng bé theo quy ®Þnh vµ ph©n cÊp. b. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc trùc tiÕp qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng bé theo quy ®Þnh quy ph¹m kü thuËt, theo ®Þnh ng¹ch vµ kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé. c. Thùc hiÖn chøc n¨ng chøc tr¸ch chñ ®Çu t­ trùc tiÕp víi sù nghiÖp ®­êng bé theo quyÕt ®Þnh cña côc ®­êng bé ViÖt Nam. d. §¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, an toµn trªn c¸c tuyÕn quèc lé ®­îc giao qu¶n lý. Phèi hîp víi c¸c së giao th«ng vËn t¶i (së giao th«ng c«ng chÝnh) vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó tæ chøc øng cøu ®¶m b¶o giao th«ng trong tr­êng hîp khÈn cÊp do thiªn tai, dÞch ho¹, sù cè ®ét xuÊt x¶y ra. Tæ chøc qu¶n lý ph­¬ng tiÖn, vËt t­ dù phßng ®¶m b¶o giao th«ng vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ phôc vô ®¶m b¶o giao th«ng kÞp thêi. c. Khu qu¶n lý ®­êng bé IV lµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã tr¸ch nhiÖm. + S¾p xÕp, giao nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng bé, giao kÕ ho¹ch söa ch÷a ®Þnh kú, ®ét xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc mét c¸ch hîp lý theo chØ tiªu, nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®­îc côc ®­êng bé ViÖt Nam giao. + Tæ chøc, chØ ®¹o vµ ph©n bè kÕ ho¹ch, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong khu«n khæ kÕ ho¹ch ®­îc côc giao vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý kÕ ho¹ch ®Çu t­. Trùc tiÕp qu¶n lý vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c dù ¸n söa ch÷a ®­êng bé theo ph©n cÊp. + Tæ chøc, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ, qu¶n lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé. + Tæ chøc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong c«ng t¸c söa ch÷a ®­êng bé, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hîp t¸c n­íc ngoµi vÒ khoa häc kü thuËt, hîp t¸c ®Çu t­ chuyªn ngµnh theo h­íng dÉn cña Côc vµ Bé. + Tæ chøc thùc hiÖn viÖc thu phÝ cÇu ®­êng bé thu phÝ c¸c bÕn phµ vµ c¸c lo¹i phÝ cã liªn quan ®Õn giao th«ng vËn t¶i ®­êng bé ®­îc côc giao. + Qu¶n lý tæ chøc c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c«ng nh©n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ph©n cÊp cña Bé vµ Côc. 2.3. QuyÒn h¹n. Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV lµ tæ chøc c«ng quyÒn trùc tiÕp thuéc Côc ®­êng bé ViÖt Nam, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ kho b¹c Nhµ n­íc, cã dÊu c«ng vô riªng, ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ vµ quy chÕ cña Bé giao th«ng vËn t¶i vµ côc ®­êng bé ViÖt Nam ban hµnh. Kinh phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp tõ nguån kinh phÝ sù nghiÖp qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé theo biªn chÕ ®­îc duyÖt vµ ®Þnh møc chi qu¶n lý hµnh chÝnh do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh hµng n¨m, cã tÝnh ®Õn kinh phÝ qu¶n lý chi nghiÖp vô ®Æc thï. 3. C¬ cÊu, tæ chøc cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. 3.1. S¬ ®å tæ chøc cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. a. Bé m¸y qu¶n lý chung kiªm bé m¸y qu¶n lý cña chñ ®Çu t­ trùc tiÕp vèn sù nghiÖp ®­êng bé gåm: (1) Phßng qu¶n lý giao th«ng (2) Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch. (3) Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (4) Phßng tæ chøc c¸n bé – lao ®éng. (5) Phßng kü thuËt thi c«ng (6) Phßng qu¶n lý ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, ng­êi l¸i. (7) V¨n phßng tæng hîp. (8) Thanh tra giao th«ng ®­êng bé IV. Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV do Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o theo chÕ ®é thñ tr­ëng kiªm tr­ëng ban qu¶n lý c«ng tr×nh. C¸c phã tæng gi¸m ®èc, kü sù tr­ëng, kÕ to¸n tr­ëng gióp viÖc. b. C¸c tæ chøc trùc thuéc khu qu¶n lý ®­êng bé VI bao gåm: (1) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 472 (2) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 470 (3) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 495 (4) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 487 (5) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 474 (6) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé Qu¶ng B×nh (7) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé Qu¶ng TrÞ (8) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé Thõa Thiªn HuÕ (9) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé c¬ khÝ c«ng tr×nh 483 (10) C«ng ty vµ söa ch÷a ®­êng bé 496 (11) C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 499 (12) Trung t©m kü thuËt ®­êng bé IV. (13) Trung t©m phôc håi chøc n¨ng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp giao th«ng 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: (Trang sau) 3.2. Néi dung c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. a. Phßng qu¶n lý giao th«ng. + Chøc n¨ng: + Thõa hµnh chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ hÖ thèng cÇu ®­êng trong ph¹m vi khu ®­îc giao phô tr¸ch. Qu¶n lý söa ch÷a th­êng xuyªn hÖ thèng cÇu ®­êng. §¶m b¶o giao th«ng trong ph¹m vi khu phô tr¸ch. + NhiÖm vô: - Qu¶n lý hå s¬, tµi liÖu c¬ së h¹ tÇng ®­êng bé, cËp nhËt sè liÖu, n¾m v÷ng hiÖn tr¹ng cÇu ®­êng. - Hµng n¨m thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kü thuËt cña cÇu ®­êng vµ ph©n lo¹i ®­êng bé ®Ó lµm c¬ së cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, b¶o d­ìng. - DuyÖt dù to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn theo quý, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c«ng t¸c b¶o d­ìng th­êng xuyªn cña c¸c ®¬n vÞ thuéc khu. - ChØ ®¹o b¶o ®¶m giao th«ng khi cã sù cè, kiÓm tra, duyÖt ph­¬ng ¸n kh¾c phôc hËu qu¶, ®«n ®èc viÖc kh«i phôc t×nh tr¹ng cÇu ®­êng nh­ cò mét c¸ch nhanh nhÊt vµ nghiÖm thu khèi l­îng ®· hoµn thµnh. Qu¶n lý theo dâi ph­¬ng tiÖn dù phßng ®¶m b¶o giao th«ng. - Tham gia lËp kÕ ho¹ch duy tu b¶o d­ìng, söa ch÷a víi phßng kÕ ho¸ch ®Çu t­ cña khu. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi l·nh ®¹o khu yªu cÇu. b. Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch. + Chøc n¨ng: Tham m­u lËp kÕ ho¹ch vµ tæng hîp kÕ ho¹ch. Tham m­u vÒ chuÈn bÞ dù ¸n ®Çu t­. Tham m­u vÒ ®Çu t­ mua s¾m, ®ãng míi, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ. Tham m­u c«ng t¸c chØ ®Þnh thÇu, ®Êu thÇu x©y dùng vµ t­ vÊn trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu. Thèng kª c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d­ìng cÇu ®­êng. + NhiÖm vô: - LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn vµ c¸c c«ng t¸c söa ch÷a kh¸c. - Tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­, b¸o c¸o (hoÆc ph­¬ng ¸n) kinh tÕ kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh. - Thèng kª khèi l­îng hoµn thµnh vµ thanh to¸n khèi l­îng cho ®¬n vÞ. - T­ vÊn vÒ ®Çu t­ vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ söa ch÷a theo dâi khèi l­îng thùc hiÖn cña c¸c c«ng tr×nh trªn. - Lùa chän chuÈn bÞ vµ theo dâi hîp ®ång mua s¾m thiÕt bÞ, ph©n bæ thiÕt bÞ cho c¬ së. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi l·nh ®¹o khu giao. c. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. + Chøc n¨ng: Lµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khu. Tham m­u vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n chñ ®Çu t­. Qu¶n lý chi tiªu trong c¬ quan khu. + NhiÖm vô: CÊp ph¸t vèn cho c«ng t¸c söa ch÷a ®­êng bé LËp quyÕt to¸n phÇn ng©n s¸ch ®­îc cÊp. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh vÒ thu phÝ cÇu ®­êng, c­íc qua phµ vµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan ®Õn ®­êng bé ®­îc côc giao. Trùc tiÕp tham gia qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh vay vèn vµ thu phÝ hoµn vèn do khu lµm chñ ®Çu t­, ®¶m b¶o thu håi vèn vµ thu nép ng©n s¸ch, ph¸t triÓn nguån vèn b¶o tr× ®­êng bé. Gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¬ së. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ c¬ së thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh. Xem xÐt quyÕt to¸n n¨m cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khu. Qu¶n lý viÖc chi tiªu ë c¬ quan khu. d. Phßng tæ chøc c¸n bé – lao ®éng. + Chøc n¨ng: Qu¶n lý, tæ chøc, c¸n bé, lao ®éng. Ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + NhiÖm vô: - LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng kü thuËt nghiÖp vô cña khu. - Qu¶n lý nh©n sù (tuyÓn dông, xÕp l­¬ng, n©ng bËc l­¬ng, ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, khen th­ëng kû luËt, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch) - Tham m­u vÒ viÖc thµnh lËp, s¸p nhËp, gi¶i thÓ c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc khu. - Gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ xem xÐt viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. - Gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ xem xÐt viÖc thùc hiÖn vÒ Bé luËt lao ®éng. - Qu¶n lý c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. - Xem xÐt vµ gi¶i quyÕt ®¬n thñ khiÕn n¹i, tæ chøc. - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ ch¨m sãc søc kháe vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - TiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra hoÆc ®Þnh kú ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së trong lÜnh vùc lao ®éng tiÒn l­¬ng ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. e. Phßng kü thuËt thi c«ng. + Chøc n¨ng: Tham m­u vÕ lÜnh vùc kü thuËt, chÊt l­îng, khoa häc c«ng nghÖ trong ph¹m vi khu ®­îc giao qu¶n lý. + NhiÖm vô: - XÐt duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a võa vµ lín do côc uû quyÒn cho khu. - Gi¸m s¸t x©y dùng vµ nghiÖm thu kü thuËt c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a vµ lín do khu vùc tiÕp ®iÒu hµnh dù ¸n. - ChØ ®¹o, theo dâi, kiÓm tra vÒ kü thuËt, chÊt l­îng vµ trùc tiÕp tæ chøc lùc l­îng gi¸m s¸t kü thuËt, nghiÖm thu khèi l­îng c¸c c«ng viÖc söa ch÷a ®ét xuÊt hoÆc söa ch÷a lín khi ®­îc côc uû quyÒn. - Tham gia nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. - Tæ chøc chØ ®¹o viÖc nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ míi. - Th­êng trùc héi ®ång khoa häc kü thuËt vµ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. - Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ vÒ khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ chuyªn ngµnh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi l·nh ®¹o yªu cÇu. f. V¨n phßng khu. + Chøc n¨ng: Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ ë t¹i c¬ quan khu. Th­êng trùc héi ®ång thi ®ua, khen th­ëng. Tæng hîp t×nh h×nh, b¸o c¸o s¬, tæng kÕt. + NhiÖm vô: - TiÕp nhËn c«ng v¨n ®Õn, tr×nh l·nh ®¹o ®Ó gi¶i quyÕt, ph¸t hµnh c«ng v¨n ®i vµ l­u tr÷ c¸c lo¹i c«ng v¨n. - In Ên tµi liÖu v¨n b¶n. g. Thanh tra giao th«ng ®­êng bé IV. + Chøc n¨ng: - Tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc khu trong viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng. + NhiÖm vô: - Chñ tr× vµ phèi hîp víi thanh tra giao th«ng thuéc c¸c së giao th«ng vËn t¶i thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp nhËn ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng an toµn giao th«ng vËn t¶i ®­êng bé trªn c¸c tuyÕn ®­êng do khu qu¶n lý. - Theo dâi, chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c tr¹m kiÓm tra träng t¶i xe. - Gi¶i quyÕt c¸c vi ph¹m hµng lang ®­êng bé. - KiÓm tra thiÕt kÕ vµ gi¸m s¸t viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ an toµn giao th«ng trªn hÖ thèng cÇu ®­êng bé. - Thèng kª, ph©n tÝch vµ tæng hîp b¸o c¸o tai n¹n giao th«ng. - Tæ chøc thùc hiÖn, chØ ®¹o h­íng dÉn, kiÓm tra c¸c ®éi thanh tra giao th«ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng theo NghÞ ®Þnh 36/CP vµ ph¸p lÖnh b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng. - LËp biªn b¶n vÒ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ an toµn giao th«ng ®­êng bé ®­îc uû quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn quy ®Þnh. h. Phßng qu¶n lý ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, ng­êi l¸i. + Chøc n¨ng: - Tham m­u vÒ c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ, xe m¸y c¸c ph­¬ng tiÖn trong ph¹m vi thuéc khu qu¶n lý. + NhiÖm vô: - Theo dâi, qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ, xe m¸y, ph­¬ng tiÖn thuéc vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp trong toµn khu. - KiÓm tra c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a ®Þnh kú. - Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra, ph©n lo¹i thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn. KiÓm tra, nghiÖm thu c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d­ìng thiÕt bÞ, xe m¸y theo quy ®Þnh. - KiÓm tra, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ, xe m¸y. - Tæ chøc viÖc ®¨ng ký, cÊp biÓn sè cho xe m¸y thi c«ng thuéc së h÷u cña c¸c c¬ së trùc thuéc Bé GTVT ®ãng trªn ®Þa bµn do khu qu¶n lý theo uû quyÒn cña côc tr­ëng côc ®­êng bé ViÖt Nam. - Th­êng trùc héi ®ång thanh lý thiÕt bÞ, xe m¸y thuéc vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu kh¸c khi l·nh ®¹o yªu cÇu. i. Trung t©m kü thuËt ®­êng bé IV. Cã c¸c nhiÖm vô chÝnh nh­ sau: - Tham m­u t­ vÊn cho Tæng gi¸m ®èc vÒ tæ chøc, qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ, øng dông khoa häc kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn, thiÕt kÕ. - Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña côc, Bé tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng, kiÓm ®Þnh kü thuËt c«ng tr×nh cÇu ®­êng do khu qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc thÝ nghiÖm, thö nghiÖm vËt liÖu ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh cÇu, ®­êng bé vµ h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khu. - Tæ chøc øng dông khoa häc kü thuËt trong c«ng t¸c qu¶n lý duy tu, söa ch÷a cÇu ®­êng. Thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh hîp t¸c n­íc ngoµi vÒ khoa häc kü thuËt, hîp t¸c ®Çu t­ chuyªn ngµnh theo h­íng dÉn cña Bé. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a cÇu, ®­êng bé vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhá do khu qu¶n lý. - §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, c¸c ph­¬ng ¸n gia cè, söa ch÷a, phôc håi, n©ng cao c¸c c«ng tr×nh do cÊp cã thÈm quyÒn giao thùc hiÖn, nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng, duy tr× sù khai th¸c c«ng tr×nh ®óng cÊp. 4. Mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña khu Qu¶n lý ®­êng bé IV cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 4.1. §Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc. a. VÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ c¬ cÊu lao ®éng. Toµn khu ®Çu nh÷ng n¨m 1998 – 2000 cã gÇn 4000 lao ®éng, ®­îc c¬ cÊu ë 16 C«ng ty, tû lÖ n÷ chiÕm 32% so víi tæng sè lao ®éng. §Çu n¨m 2001 cã 2 C«ng ty s¸p nhËp vµ 3 C«ng ty chuyÓn vÒ trùc thuéc côc ®­êng bé. §Õn nay cßn l¹i 12 C«ng ty víi 3864 CNVC – L§, ®­îc c¬ cÊu ë 10 C«ng ty c«ng Ých, 2 ®¬n vÞ ho¹t ®éng sù nghiÖp. 5 n¨m qua, sè l­îng CNVC – L§ ë 12 ®¬n vÞ cß

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV.doc
Tài liệu liên quan