Một số lý luận cơ bản về hoạt động phân phối

 

Chương 1 1

một số lý luận cơ bản về hoạt động phân phối 1

1. Khái niệm và vai trò của phân phối 1

1.1 Khái niệm phân phối và hệ thống phân phối 1

1.2 Vai trò của phân phối trong các doanh nghiệp thương mại 2

2. Nội dung của hoạt động phân phối 4

2.1 Xây dựng hệ thống kênh phân phối 4

2.2 Quản trị hệ thống phân phối 10

2.2.1 Lập kế hoạch 10

2.2.2 Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối sản phẩm 11

2.2.3 Đánh giá và động viên các thành viên trong kênh phân phối 11

Chương 2 13

Thực trạng hoạt động phân phối xăng dầu tại Xí nghiệp Dịch vụ xăng dầu và Cơ khí 13

1. Tổng quan về Xí nghiệp Dịch vụ xăng dầu và Cơ khí 13

1.1 Lịch sử hình thành 13

Fax : 04.8751.158 13

1.2 Chức năng hoạt động và bộ máy tổ chức 15

1.1.1 Chức năng hoạt động 15

1.1.2 Cơ cấu tổ chức 16

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu 21

1.3.1 Đặc điểm sản phẩm và ngành hàng kinh doanh 21

1.3.2 Quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu 22

1.3.3 Thị trường xăng dầu hiện nay 24

1.4 Kết quả kinh doanh của Xí nghiệp 25

2. Hoạt động phân phối xăng dầu tại Xí nghiệp 27

2.1 Hệ thống kênh phân phối hiện tại 27

2.1.1 Các cửa hàng trực thuộc 27

2.1.2 Hệ thống đại lý, tổng đại 28

2.1.3 Hệ thống khách hàng bán buôn 30

2.1.4 Kết quả hoạt động hệ thống phân phối 30

2.2 Hoạt động quản trị phân phối 33

2.2.1 Quan điểm quản trị và phát triển hệ thống phân phối 33

2.2.2 Công tác xây dựng chương trình kế hoạch phân phối 34

2.2.3 Chính sách phân phối 36

2.2.4 Đánh giá các thành viên kênh phân phối 37

3. Đánh giá về hoạt động phân phối của Xí nghiệp 37

3.1 Những kết quả đạt được 37

3.1 Những tồn tại và nguyên nhân 37

Chương 3 38

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối 38

của Xí nghiệp Dịch vụ xăng dầu và Cơ khí 38

1. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh xăng dầu 38

1.1 Định hướng của Nhà nước và Tổng Công ty XD Việt Nam 38

1.2 Mục tiêu, phương hướng của Xí nghiệp 40

2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối xăng dầu 41

2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức 41

2.2 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường 42

2.3 Xây dựng chiến lược và chính sách phân phối nhất quán 43

 

docChia sẻ: huong.duong | Ngày: 23/01/2016 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số lý luận cơ bản về hoạt động phân phối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5258.doc
Tài liệu liên quan