Nghiên cứu chững vấn đề cơ bản phục vụ việc xây dựng hệ thống quán lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 cho công ty xếp dỡ Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

 

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC HÌNH VẼ – ĐỒ THỊ vii

DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 2

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 3

4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 3

5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 4

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 4

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

7.1. Phương pháp tiếp cận quá trình 5

7.2. Phương pháp khảo sát – điều tra 5

7.3. Phương pháp phân tích - so sánh 5

7.4. Phương pháp thống kê mô tả 6

7.5. Phương pháp chuyên gia 7

Chương 1: 7

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 7

1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT) 7

1.1.1 Khái niệm hệ hống quản lý môi trường 7

1.1.2. Mục tiêu của HTQLMT 8

1.1.3. Nguyên tắc của HTQLMT 9

1.2.GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 10

1.2.1. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 10

1.2.2. Sự ra đời của ISO 14000 11

1.2.3. Tình hình xây dựng ISO 14000 13

1.2.4. Quy trình xây dựng tiêu chuẩn 13

1.2.5. Nội dung cơ bản bộ tiêu chuẩn ISO 14000 14

1.3. GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 14001 17

1.3.1. Phiên bản mới ISO 14001:2004 _ những thay đổi chính 18

1.3.2. Tính tương thích của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 với các hệ thống quản lý khác 19

1.4. KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG ISO 14001 20

1.4.1. Khó khăn 21

1.4.2. Thuận lợi 28

1.5.TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14000 29

1.5.1. Trên thế giới 29

1.5.2. Tình hình áp dụng tại Việt Nam 30

Chương 2: 31

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI 31

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI 31

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Cảng Sài Gòn 31

2.1.2 Sự hình thành và phát triển công ty xếp dỡ Khánh Hội 34

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty xếp dỡ Khánh Hội 35

2.1.4. Cơ cấu tổ chức – quản lý 36

2.1.5. Tình hình hoạt động của công ty 38

2.2. CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG_ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 41

2.2.1. Tổng quan môi trường công ty xếp dỡ Khánh Hội 41

2.2.2.Công tác bảo vệ môi trường tại công ty xếp dỡ Khánh Hội 43

2.3. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG 48

2.3.1. Tác động đến môi trường không khí 48

2.3.2. Tác động tới môi trường nước 48

2.3.3. Tác động do sự cố tràn dầu 49

2.3.4. Nạo vét duy trì độ sâu của luồng và vùng nước trước cảng 49

2.4. KINH NGHIỆM CỦA CẢNG VANCOUVER, CẢNG BIỂN CÓ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH 51

Chương 3: 54

XEM XÉT MÔI TRƯỜNG BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI 54

3.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI 54

3.1.1. Ô nhiễm tiếng ồn, không khí 54

3.1.2. Ô nhiễm nước thải, chất thải rắn 57

3.1.3. Ô nhiễm do các sự cố về môi trường 60

3.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 : 1996 60

3.4. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO VỀ NGUỒN LỰC ĐỂ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TC ISO 14001 TẠI CÔNG TY: 67

3.4.2 Khả năng về nhân sự : 67

3.4.3. Cam kết lãnh đạo 68

3.5. DANH MỤC CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI 69

3.5.1. Qui trình xác định khía cạnh môi trường 69

3.5.2. Đánh giá mức độ tác động môi trường 70

Chương 4: 72

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG VÀ LẬP KẾ HỌACH XÂY DỰNG HTQLMT TẠI CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI 72

4.1 XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA: 72

4.2 YÊU CẦU LUẬT PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI: 76

4.3.CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG: 78

4.4. THÀNH LẬP NHÓM CHUYÊN TRÁCH ISO: 79

4.5. ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH BVMT: 79

4.5.1. Mục tiêu và chỉ tiêu cho HTQLMT 79

4.5.2. Các chương trình môi trường 80

4.5.2.1.Chương trình kiểm soát và tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng 83

4.5.2.2 Chương trình kiểm soát chất lượng môi trường: nước thải, không khí, tiếng ồn 84

4.5.2.3. Chương trình kiểm soát chất thải rắn và vệ sinh môi trường 85

4.5.2.4. Chương trình đáp ứng tình trạng khẩn cấp 87

4.6. ĐỀ NGHỊ CƠ CẤU PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 88

4.6.1. Đề xuất sơ đồ quản lý môi trường khu vực Cảng Khánh Hội 89

4.6.2. Cơ cấu trách nhiệm và quyền hạn 89

4.7. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH QUAN TRẮC - ĐO ĐẠC - GIÁM SÁT: 93

4.8. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NHẬN THỨC 93

4.9. ĐỀ XUẤT ĐÁNH GÍA XEM XÉT CẢI TIẾN HỆ THỐNG 97

4.10. ĐỀ NGHỊ KẾ HỌACH ỨNG PHÓ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 99

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 101

1. KẾT LUẬN: 101

2. KIẾN NGHỊ 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

 

doc113 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu chững vấn đề cơ bản phục vụ việc xây dựng hệ thống quán lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 cho công ty xếp dỡ Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo_an_hoan_chinh.doc
  • docBIA-DM-NHIEM VU.doc
  • docVI TRI-DO DAC.doc
Tài liệu liên quan