Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 4

A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Khởi động:

- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi khởi động tiết học.

- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học

- Giáo viên ghi bảng, hs viết vào vở.

- Đọc mục tiêu bài học

- Chủ tịch hội đồng tự quản chia sẻ về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu tiết học.

+Để đạt được mục tiêu tiết học, các bạn cần làm gì?

* Hình thành kiến thức

 

doc15 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4 Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016 Toán: EM Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Giấy kiểm tra - HS: SHD 2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; * HS yếu: Nhắc nhở hS làm bài cẩn thận, tính toán chu đáo, trình bày sạch sẽ. * HS Khá Giỏi: BT giao thêm: Bài 1: Tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có hai chữ số? Tìm hiệu của số tròn trăm bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số ? ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT BÀI 4A : MẸ YÊU CON (T1) I.Mục tiêu: Đọc và hiểu câu chuyện Người mẹ II.Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi khởi động tiết học. - Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học - Giáo viên ghi bảng, hs viết vào vở. - Đọc mục tiêu bài học - Chủ tịch hội đồng tự quản chia sẻ về mục tiêu bài học: + Mời bạn nêu mục tiêu tiết học. +Để đạt được mục tiêu tiết học, các bạn cần làm gì? * Hình thành kiến thức 1.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - Việc 1: Từng bạn quan sát tranh và tự trả lời câu hỏi - Việc 2: Em và bạn chia sẻ câu trả lời của mình, nghe góp ý, bổ sung,chỉnh sửa (nếu có). - Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn nêu ý kiến của mình, nghe - bổ sung - chỉnh sửa . Thống nhất ý kiến của cả nhóm báo cáo với cô giáo. - Giáo viên dẫn dắt vào bài “ Người mẹ” 2. Nghe đọc bài: - Giáo viên đọc bài – cả lớp đọc thầm , theo dõi 3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: - Lần lượt đọc thầm các từ ngữ và lời giải nghĩa . - Không nhìn vào lời giải thích, các bạn nói cho nhau nghe nghĩa của các từ. - Nhóm trưởng mời các bạn trong nhóm lần lượt đọc từ và giải nghĩa 4. Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo - Thầy cô HD đọc, cả lớp đồng thanh 5. Cùng luyện đọc: - Một bạn đọc – một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược lại.( đọc hai lượt để mỗi bạn được đọc hết cả bài) - Việc 1: Bạn phụ trách đồ dùng tổ chức cho các bạn đọc đoạn nối tiếp trong nhóm và hai bạn đọc cả bài. - Việc 2: Thư ký tổ chức cho các bạn bốc thăm thi đọc trong nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm. 6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Từng bạn đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra giấy nháp ý trả lời của mình. - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. - Việc 2: Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đặt câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá , bổ sung cho mình. - Việc 2: Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài. - Việc 3: Nhóm trưởng , đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm ,báo cáo cô giáo. 7. Thảo luận tìm ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện: Việc 1: Từng HS suy nghĩ tìm chọn một cái tên cho câu chuyện. Việc 2: Cùng bạn chia sẻ với nhau tên mình chọn. Việc 3: Cùng nhau báo cáo với cô giáo. Báo cáo với cô kết quả những việc các em đã làm. Tiêng Việt: Bài 4 A: MẸ YÊU CON (t 2) 1.Chuẩn bị DD DH: - GV: SHD - HS: SHD 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô : Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp vời vùng miền : Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ HS: * HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu; em Thuận ,em Bình đọc bài và nắm ND bài . * HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm : em Hoài ,em Hà và hiểu được câu chuyên : Người mẹ . 5. Ho¹t ®éng øng dông; - Thùc hiÖn theo s¸ch HDH HĐGDĐĐ: GIỮ LỜI HỨA I.Mục tiêu: -Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.( Học sinh KG nêu được thế nào là giữ lời hứa) - Biết giữ gìn lời hứa với bạn bè và mọi người.(Học sinh KG hiểu được ý nghĩa của việc giữ lời hứa) - Quý trọng những người biết giữ lời hứa . II Tài liệu và phương tiện: -HS: Vở bài tập đạo đức 3. -GV : Phiếu HĐ1, thẻ bìa xanh, đỏ, trắng III/ Tiến trình: * Khởi động: (3- 5 phút) - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thảo luận.Phiếu (10p) Việc 1: Em đọc thầm chọn Đ ghi đúng S ghi sai Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ. Việc 3: - Nhóm trưởng yêu cầu chia sẻ trong nhóm - Các bạn khác quan sát lắng nghe, bổ sung đánh giá, nhận xét. 2. Đóng vai (10 - 12 p) Việc 1: Đọc các tình huống suy nghỉ xử lí các tình huống Việc 2: Hai bạn cùng đóng vai tình huống Việc 2: Nhóm trưởng điều hành đóng vai trong nhóm 3. Bày tỏ ý kiến (7 - 8p) Việc 1: Em đọc và suy nghỉ bày tỏ ý kiến Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu chia sẻ trong nhóm Các bạn khác quan sát lắng nghe, bổ sung đánh giá, nhận xét. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà thực hiện việc giữ lời hứa. Thủ công: BÀI 2: GẤP CON ẾCH (T2) I.Môc tiªu: -HS biÕt c¸ch gÊp con Õch,gÊp ®ưîc con Õch b»ng giÊy. -GÊp ®îc con Õch b»ng giÊy ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. -HS gÊp ®îc con Õch víi nÕp gÊp t¬ng ®èi th¼ng. -HS høng thó víi giê häc gÊp h×nh. II.§å dïng d¹y – häc: - Mét con Õch ®îc gÊp b»ng giÊy mµu cã kÝch thíc ®ñ lín ®Ó HS quan s¸t ®îc. - Tranh quy tr×nh gÊp con Õch b»ng giÊy. - GiÊy mµu,kÐo thñ c«ng. - Bót mµu ®en. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tæ chøc: Nhãm trëng kiÓm tra dông cô – b¸o c¸o CTH§TQ – B c¸o GV 2. Bµi míi: HS ®äc Môc tiªu - -HS biÕt c¸ch gÊp con Õch,gÊp ®îc con Õch b»ng giÊy. -GÊp ®îc con Õch b»ng giÊy ®óng quy tr×nh kÜ thuËt. -HS gÊp ®îc con Õch víi nÕp gÊp t¬ng ®èi th¼ng. Ho¹t ®éng thùc hµnh 1- GV gîi ý HS nh¾c l¹i c¸c bíc gÊp con Õch : Em xem l¹i c¸c bíc gÊp con Õch : Trao ®æi c¸c thao t¸c gÊp con Õch - Gv treo tranh quy tr×nh - Mêi 2 HS xung phong lªn b¶ng quan s¸t tranh vµ thùc hiÖn , Líp Theo dâi: - B1: GÊp,c¾t h×nh vu«ng - B2: GÊp lÊy ®iÓm gi÷a vµ 2 ®êng dÊu gÊp gi÷a h×nh vu«ng - B3: GÊp thµnh con Õch - Gv mêi HS nhËn xÐt. 2- Häc sinh thùc hµnh theo nhãm : Nªu yªu cÇu thùc hµnh: Sau khi gÊp con Õch, c¸c em cã thÓ d¸n vµo vë, dïng bót mµu trang trÝ cho ®Ñp - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS ViÖc 1 :HS thùc hµnh gÊp con Õch trªn giÊy mµu. ViÖc 2: Em trao ®æi s¶n phÈm lµm ®îc víi c¸c b¹n trong nhãm - Quan s¸t HS thùc hµnh, uèn n¾n cho nh÷ng em gÊp cho ®óng - GV gióp ®ì nh÷ng em cßn lóng tóng ®Ó c¸c em hoµn thµnh s¶n phÈm 4 - Trng bµy s¶n phÈm. - GV ph©n chia vÞ trÝ cho c¸c nhãm trng bµy s¶n phÈm. - C¸c nhãm trÝnh bµy, trang trÝ xong gi¬ thÎ. GV cho c¸c nhãm lÇn lît lªn b¶ng trng bµy s¶n phÈm vµo vÞ trÝ GV chØ ®Þnh . 5 - HS tù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - GV híng ®Én HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo c¸c yªu cÇu: + GÊp ®óng quy tr×nh + C¸c nÕp gÊp t¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng + Trang trÝ ®Ñp m¾t + Con Õch bËt ®îc. - HS ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña c¸c b¹n trªn b¶ng. - Cho HS b×nh chän con Õch gÊp ®óng, ®Ñp nhÊt. – GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt, cïng HS chÊm ®iÓm mét sè s¶n phÈm theo 3 møc Hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B) khen ngîi, ®¸nh gi¸ ®¹t ë møc hoµnh thµnh tèt (A+) ®èi víi c¸c em/nhãm cã s¶n phÈm ®Ñp, ®óng quy tr×nh , nÕp gÊp ph¼ng, th¼ng. - Tuyªn d¬ng nh÷ng HS cã th¸i ®é häc tËp tèt. Ho¹t ®éng øng dông *GV nhËn xÐt tiÕt häc. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu ®Ó häc. - VÒ nhµ tËp gÊp con Õch HĐNGLL: ATGT:B2:AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT I.Mục tiêu: - Biết các loại đường giao thông (đường sắt). - Đặc điểm của đường sắt và những quy định của đường bộ có đường sắt chạy qua. - GD Hs cẩn thận khi đi qua đường sắt. II. Chuẩn bị: - Sách ATGT lớp 3 - Một số tranh về đường sắt, biển báo nơi có đường sắt chạy qua. II.Chuẩn bị: - Sách ATGT lớp 3 - Tranh ảnh đường phố, đường cao tốc, đường quốc lộ, tỉnh lộ. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - GV giới thiệu bài. HS ghi vở . *Tìm hiểu mục tiêu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học (2 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu bài học có những nội dung gì? * Hình thành kiến thức 1.Giới thiệu về hệ thống giao thông đườg sắt 30’ Việc 1: Em kể những phương tiện giao thông ở địa phương, nơi mình sinh sống. Việc 1: Em cùng bạn chia sẻ đường sắt giành cho những phương tiện nàò. Việc 1: Nhóm trưởng chỉ định từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe bổ sung. 2. Vẽ tranh Việc 1: Em vẽ tranh con tàu mơ ước Việc 1: Trưng bày giới thiệu bức tranh 3.Tập làm HD viên du lịch Việc 1: Em tập làm HD viên du lịch Việc 1: CT HĐTQ tổ chức cả lớp chơi trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch” Việc 2: Bạn Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn trao đổi: + Qua trò chơi mang ôn lại cho chúng ta điều gì ? C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2016 TiÕng viÖt: bµi 4 B: ng­êi mÑ (t1) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD , phiÕu nhãm BT6 - HS: SHD 2. §iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: HĐCB 1 từ Lớp sang Nhóm. 3. §iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4. Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS: * HS yÕu: TiÕp cËn gióp c¸c em kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn Ng­êi mÑ( em Thuận, Bình). T×m vµ ghÐp ®­îc c¸c tiÕng thµnh tõ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh. * HS KG: TiÕp cËn gióp c¸c em kÓ toµn bé c©u chuyÖn kÕt hîp thªm ®iÖu bé khi kÓ( em Hiếu, Hà )vµ hiÓu ®­îc c©u chuyÖn.T×m vµ ghÐp ®­îc c¸c tiÕng thµnh tõ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh nhanh vµ ®Æt mét c©u víi tõ t×m ®­îc. TiÕng viÖt: bµi 4B: ng­êi mÑ (t2) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD, PhiÕu BT3 - HS: SHD,vë 2.§iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh KiÓm tra KT-KN tiÕt 1: §äc bµi Ng­êi mÑ vµ nªu ND bµi. 3. §iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4.Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS: *HS yÕu: Bµi 1 Gióp HS yÕu nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ ,ch÷ viÕt ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh, tr×nh bµy s¹ch sÏ, cÈn thËn ®o¹n 2 bµi Ng­êi mÑ. BiÕt chän d hay r ®iÒn vµo chç trèng vµ gi¶i c©u ®è ®óng * HS KG: Bµi 1.ViÕt ®Ñp, ®óngvµ gióp c¸c b¹n yÕu lµm BT3 To¸n: B¶ng nh©n 6 (t1) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD, BP, C¸c tÊm b× cã 6 chÊm trßn - HS: SHD, vë, C¸c tÊm b× cã 6 chÊm trßn 2.§iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh 3.§iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4.Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS; * HS yÕu: Gióp HS n¾m ®­îc b¶ng nh©n 6 vµ häc thuéc b¶ng nh©n 6. * HS Kh¸ Giái: N¾m vµ nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña b¶ng nh©n 6. Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016 TiÕng viÖt: bµi 4B: ng­êi mÑ (t3) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD,BP, Ch÷ mÉu C,L vµ Cöu Long, c©u øng dông cña bµi. - HS: SHD,vë, b¶ng con 2. §iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh 3. §iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng 4. Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS: * HS yÕu: Bµi 4 ,(H§TH) Gióp HS yÕu viÕt ®óng ch÷ hoa C vµ tõ, c©u øng dông cña bµi. BiÕt t×m tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng r,d,gi cã nghÜa ®· cho. Ch÷ C cao mÊy li? Réng mÊy «? Kho¶ng c¸ch giøa c¸c con ch÷ c¸i trong mét ch÷ c¸ch nhau bao nhiªu? * HS KG: Bµi 5: ViÕt ®Ñp, ®óng ch÷ hoa vµ tõ, c©u øng dông bµi viÕt. Gióp b¹n yÕu nªu c©u ®è vµ tr¶ lêi? 5. Ho¹t ®éng øng dông; - Thùc hiÖn theo s¸ch HDH To¸n: B¶ng nh©n 6 (t2) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD, BP - HS: SHD, vë 2.§iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh KiÓm tra KT-KN tiÕt 1: TC: §è b¹n ¤n l¹i b¶ng nh©n 6( nhãm) 3.§iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4.Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS; * HS yÕu: Gióp HS n¾m ®­îc b¶ng nh©n 6 , biÕt vËn dông b¶ng nh©n 6 vµo thùc hµnh tÝnh nhÈm vµ gi¶ to¸n, tÝnh d·y tÝnh cã hai dÊu phÐp tÝnh. - Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc nµo ®Ó lµm BT 1? - Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? lµm nh­ thÕ nµo? - Khi tÝnh d·y tÝnh cã hai dÊu phÐp tÝnh x,- ta thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? * HS Kh¸ Giái: Bµi 1: Sè? 6 x = 24 6 x = 35 x 6= 36 Bµi 2: TÝnh 6 x 9 – 25 67 – 6 x 4 78 + 6 x 9 5. Ho¹t ®éng øng dông; - Thùc hiÖn theo s¸ch HDH Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 TiÕng viÖt: bµi 4C: «ng ngo¹i (t1) 1. ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD , M¸y chiÕu - HS: SHD, vë 2. §iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh KiÓm tra KT-KN bµi cò: §äc bµi Ng­êi mÑ vµ TLCH BT2 3. §iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4. Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS: * HS yÕu: TiÕp cËn gióp c¸c em ®äc yÕu em Hoang, Nhi ®äc ®óng tiÕng, tõ ( luång khÝ, lÆng lÏ, loang læ, m¸t dÞu, ng­ìng cöa,), c©u, ®o¹n ,bµi vµ hiÓu mét sè tõ ng÷ ,n¾m ND bµi th¬. * HS KG: TiÕp cËn gióp c¸c em tr«i ch¶y vµ ®äc diÒn c¶m bµi th¬ (em Quỳnh, Linh ) TiÕng viÖt: bµi 4C: «ng ngo¹i (t2) 1. ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD ,phiÕu BT2b, B¶ng nhãm BT4 - HS: SHD, vë 2. §iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: HĐTH 3 từ Lớp sang N KiÓm tra KT-KN tiÕt 1: §äc bµi ¤ng ngo¹i vµ TLCH BT6 3. §iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Chän bµi 2 b 4. Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS: * HS yÕu: Bµi1, 2,3,:TiÕp cËn gióp HS t×m ®­îc tõ chøa tiÕng cã vÇn oai, chøa tiÕng cã vÇn ©n/ ©ng cã nghÜa ®· cho. BiÕt dùa vµo c¸c BT ®äc ®Ó ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×?BiÕt xÕp c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ vµo « thÝch hîp. * HS KG: Lµm ®óng, nhanh c¸c BT vµ gióp ®ì c¸c b¹n yÕu. Toán: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( KHÔNG NHỚ) – T 1 I. Mục tiêu: - Học sinh biết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) II. Hoạt động học: A . Hoạt động cơ bản: 1. Trò chơi truyền điện: “ Đọc bảng nhân 6” - Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Việc 2: Bạn chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức trò chơi trao đổi: Cách chơi: CTHĐTQ nêu lên một phép nhân 6 rồi chỉ tùy ý một bạn dưới lớp trả lời,ai trả lời đúng thì TC lại tiếp diễn, ai trả lời sai sẽ bị mời đứng dậy, trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết TG . - Việc 3: Chủ tịch hội đồng tự quản chia sẻ trò chơi. - Giáo viên giới thiệu bài, tiết học. Giáo viên ghi đề bài trên bảng, hs viết vở * Tìm hiểu mục tiêu bài học: - Việc 1: Đọc thầm mục tiêu bài học ( 2 – 3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu bài học hôm nay là gì? 2. Đọc và chia sẻ cùng bạn : Mỗi hộp có 12 bút chì. Hỏi 3 hộp như thế có bao nhiêu búy chì ? - Việc 1: Đọc thông tin - Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh cách tìm kết quả. - Nhóm trưởng điều hành các bạn báo cáo cách thực hiện phép trừ. 3. Nghe thầy cô hướng dẫn cách đặt tính và tính 12 x 3. - Việc 1 : Em lắng nghe và ghi nhớ cách thực hiện - Việc 2: Trao đổi, chia sẻ và đánh giá kết quả của bạn, cùng thống nhất bổ sung nếu có. - Nhóm trưởng điều hành các bạn báo cáo cách thực hiện phép nhân. 4. Đặt tính rồi tính: - Việc 1: Làm bài vào vở. Việc 2: Đổi chéo vở kiểm tra kết quả và nêu cách tính. - Nhóm trưởng chỉ định từng cặp báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm bạn trong nhóm lắng nghe, bổ sung. - Việc 1: Chủ tịch hội đồng tự quản mời các nhóm chia sẻ cách thực hiện phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số không nhớ. - Việc 2: Em báo cáo cùng cô giáo những việc đã làm. TiÕng viÖt: bµi 4C: «ng ngo¹i (t3) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD,Bp - HS: SHD,vë 2. §iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh 3. §iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4. Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS: * HS yÕu: Bµi 4,5 : TiÕp cËn gióp c¸c em kÓ ®­îc mét kû niÖm ®Ñp vÒ «ng hoÆc bµ cña m×nh vµ viÕt vµo vë 3-4 c©u thµnh ®o¹n v¨n ng¾n ( em Trinh, Nhi). Gîi ý: -Kû niÖm ®ã lµ viÖc g×? ViÖc ®ã diÔn ra nh­ thÕ nµo? ¤ng( bµ) ®· lµm g× ®Ó em vui? Em ®· lµm g× ®Ó «ng ( Bµ) vui? * HS KG: ViÕt ®­îc 5-7 c©u kÕ mét kû niÖm ®Ñp nhÊt vÒ «ng (bµ) cña m×nh. 5. Ho¹t ®éng øng dông: - Thùc hiÖn theo s¸ch HDH ÔLTV: TUẦN 4 I. Mục tiêu : - Đọc và hiểu câu truyện Diều Hâu và Quạ Non. Biết làm những công việc phù hợp với lứa tuổi, không ỷ lại vào người lớn. - Tìm được từ chỉ sự vật, các vật được so sánh với nhau trong câu thơ câu văn. - Viết đúng từ chứa tiếng có vần ao/oao - Nói , viết được về Đội TNTPHCM. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III. Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; HS yếu: Bài 3(a,b,c,d,e): Giúp học sinh đọc và hiểu bài trả lời câu hỏi đúng Bài 4: Giúp học sinh tìm các sự vật vẽ trong tranh HS Khá Giỏi: BT hoàn thành bài tập 3,4,5,6,7,8: IV. Hoạt động ứng dụng Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016 Toan nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (t2) ( kh«ng nhí) 1.ChuÈn bÞ §D DH: - GV: SHD, BP - HS: SHD, vë 2.§iÒu chØnh ho¹t ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iÒu chØnh 3..§iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh 4.. Dù kiÕn ph­¬ng ¸n hç trî cho ®èi t­îng HS; * HS yÕu: Gióp HS vËn dông ®Æt tÝnh vµ tÝnh nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( kh«ng nhí) vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp nh©n. * HS Kh¸ Giái: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 12 x6 15 x 3 13 x 5 Bµi 2: 1 bao : 42 kg 4 bao: kg? 5. Ho¹t ®éng øng dông: - Thùc hiÖn theo s¸ch HDH ÔL Toán: TUẦN 4 I. Mục tiêu: - Học thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán. - Biết cách thực hiện phép tính cộng các số có ba chữ số( có nhớ một lần) - Biết giải bài toán có lời văn( có một phép trừ hoặc một phép cộng) II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III. Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; + HS yếu: - Tiếp cận từng hoạt động 1,2,3,4 về cộng ,trừ, sắp xếp số. - Hoàn thành BT 5,6( em Hiếu ,Bình ) HS K-G: hoàn thành các bài tập. Biết giải toán cộng trừ các số có ba chữ số IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH HĐTT: SINH HOẠT SAO I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. - Múa hát lại những bài hát tập thể. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định tổ chức. Ban văn nghệ điều hành: Hát bài hát tập thể. CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua. - Mời các nhóm phát biểu ý kiến. - GV nhận xét hoạt động của lớp + Trong tuần qua lớp đã có cố gắng nhưng nền nếp vẫn chưa tốt.Việc thực hiện đồng phục chưa đồng bộ : Anh, Bon + Tình hình học tập đã có nhiều cố gắng tuy nhiên có một số em vẫn còn chậm 3.GV đưa ra một số kế hoạch trong tuần tới: + Nhóm trưởng điều hành hoạt động nhóm tích cực hơn, tăng cường công tác thi đua giữa các nhóm. + Chăm chỉ học tập hơn. làm bài và chuẩn bị bài đầy đủ khi đến lớp. + Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện trang phục đi học đúng quy định. 4.Sinh hoạt văn nghệ: Ban văn nghệ lên điều hành . - Tổ chức cho các nhóm sinh hoạt cá nhân,nhóm. 5.Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn , thực hiện tốt ATGT.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclớp 3 tuần 4.doc