Ôn tập cuối năm môn Toán 12

Câu 12.Trong không gian Oxyz cho ptts đường thẳng d : thì d có véc tơ chỉ phương là

A. (-1; -3;2) B. (2;-3;3) C. (1;-3;3) D. (2;-3;2)

Câu 13. Tập nghiêm của bất phương trình là

A. B. C. D.

Câu 14. Mặt cầu có diện tích bằng với bán kính bằng a thì thể tích mặt cầu là

A. B. C. D.

 

docx8 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập cuối năm môn Toán 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y Câu 1. Điểm N trong hình vẽ bên biểu diễn số phức x N -3 -1 O A. z= -1-3i B. z= 1-3i C. z=-3-i D. z= -3 +i Câu 2. bằng: A. -2\3 B. -3\2 C. 2\3 D. 3\2 Câu 3. Cho tập hợp Q có 30 phần tử . Số tập con có 4 phần tử cua tập Q là: A. 26 B. 30 C. D. Câu 4.Thể tích khối nón tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h là : A. B. C. D. Câu 5. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: x 0 2 y’ - 0 + 0 - y 3 -1 -¥ Đồ thị hàm số f(x) đồng biến trên các khoảng nào sau đây ? A. B. (0;2) C. (-1;3) D. Câu 6.Cho hàm số y=f(x) liên tục trên[a;b].Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x) ,trục Ox và hai đường thẳng x=a ,x=b (a < b) thì diện tích hình H là: A. B. C. D. Câu 7. Cho hàm số y =f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đạt cực đại tại điểm A. x =3 B. C. D. x = 0 Câu 8. Cho x là số thực dương bất kì , mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. B. C. D. Câu 9 . Họ nguyên hàm của hàm số f(x)= là : A. B. C. D. Câu 10. Trong không gian Oxyz ,cho điểm P (3;-2; -4) .Hình chiếu vuông góc của điểm P lên mặt phẳng (Oxz) là y A. A( 3;0;-4) B. B(0;-2;-4) C. C(3;-2;0) D. D(3;0;0) Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? x O A. B. C. D. Câu 12.Trong không gian Oxyz cho ptts đường thẳng d : thì d có véc tơ chỉ phương là A. (-1; -3;2) B. (2;-3;3) C. (1;-3;3) D. (2;-3;2) Câu 13. Tập nghiêm của bất phương trình là A. B. C. D. Câu 14. Mặt cầu có diện tích bằng với bán kính bằng a thì thể tích mặt cầu là A. B. C. D. Câu 15.Trong không gian cho ba điểm N(-3;0;0), P(0;4;0) và Q(0;0;-1) .Mặt phẳng (NPQ) có phương trình là A. B. C. D. Câu 16.Đồ thị của hàm số nào sau dây có tiệm cận đứng? A. B. C. D. Câu 17.Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: x -2 4 y’ - 0 + 0 - y 3 -1 -¥ Số nghiệm của phương trình f(x) – 3 = 0 là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 18.Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên [1;3] là A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Câu 19. Giá trị của tích phân thì các giá trị của a,b,c là A. a=2,b=3,c=1 B. a=3,b=2,c=-1 C. a=2,b=-3,c=-1 D.a=2,b=2,c=1 Câu 20. Cho là hai nghiệm của phương trình khi đó giá trị của là A. 9\4 B. -9\4 C. 9 D. 4 Câu21 Nếu hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể tích của nó tăng lên A. lần B. lần C. lần D. lần Câu 22. Một khu rừng có trữ lượng gỗ . Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm .Hỏi sau 5 năm , khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ? ( Lấy số gần đúng nhất) kết quả là A. B. C. D. Câu 23 . Một đoàn đại biểu của trường gồm 4 học sinh được chọn từ một tổ gồm 5 học sinh nam và 4 nữ. Xác suất sao cho trong đoàn đại biểu đó có ít nhất một nam và ít nhất một nữ là A. 10/21 B. 15/21 C. 20/21 D. 25/21 Câu 24. Câu 44: Cho ba điểm A(1;1;3), B(-1;3;2), và C(-1;2;3). Mặt phẳng (ABC)có phương trình là: A. B. C. D. . Câu 25. Trong mặt phẳng ( P ) cho góc xOy . Một mặt phẳng ( Q ) thay đổi và vuông góc với đường phân giác trong của góc xOy , cắt Ox . Oy tại A , B . Trong ( Q ) lấy điểm M sao cho . Khi ấy , tập hợp các điểm M là A. Một Đường tròn B. Một mặt trụ C. Một mặt nón D. Một mặt cầu Câu 26.Biết tổng các hệ số trong khai triển là 1024 . Hệ số của là A. 190 B. 195 C. 200 D. 210 Câu 27. Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất ? A. B. C. D. Câu 28. Một khối hộp chữ nhật nội tiếp trong một khối trụ .Ba kích thước của khối hộp chữ nhật là a,b,c . Thể tích của khối trụ là A. B. C. D. hoặc hoặc Câu 29. Cho đường thẳng d: và mặt phẳng(P) :x – y – z – 2 = 0. Phương trình hình chiếu vuông góc của d trên (P) là A. B. C. D. Câu 30. Cho hàm số y có đồ thị là C và đường thẳng ( d ) có phương trình 2x –y + m = 0. Với giá trị nào của m thì ( d ) cắt C tại hai điểm phân biệt ? A. – 4 < m < 4 B. C. D. Câu 31.Diện tích hình phẳng(H) giới hạn bởi các đường và tính được là A. B. C. D. Câu 32. Biết với a,b,c là số thực. Tính là A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Câu 33.Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC,AD. Biết AB=CD=2a , Góc giữa hai đường thẳng AB,CD là A. B. C. D. Câu 34. Cho bất phương trình .Tìm các giá trị tham số của m để bất phương trình (1) nghiệm đúng được kết quả : A. B. C. D. Câu 35. Cho phương trìnhcó 2 nghiệm tính theo a,b,c của biểu thức ta có kết quả: A. 2a+b B. a C. 3a-2b+c D. c Câu 36. Cho . Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức là A. 4 B. 8 C. 16 D. 64 Câu 37.Cho lăng trụ đứng có AB=a ,AC=2a , , góc .Gọi M là trung điểm cạnh . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng là A. B. C. D. Câu 38. Cho hai số phức thỏa và .Tinhđược kết quả là A. B. C. D. Câu 39. Cho hàm số và .Các đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại mấy điểm? A. 1 B. 2 C. 3 D .Không cắt nhau. Câu 40. Cho hàm số có đồ thị .Giá trị nguyên của m để tiếp xúc với trục hoành là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 41. Cho mặt phẳng (P) có phương trình :2x+y+z-3=0, A(0;2;1) và đường thẳng có phương trình : . Phương trình đường thẳng d đi qua A ,nằm trong mặt phẳng (P) và khoảng cách giữa d và ngắn nhất là A. B. C. D. Câu 42. Các nghiệm của phương trình là A. B. C. D. Vô nghiệm Câu 43. Giá trị m để đồ thị hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm phía trong và phía ngoài đường tròn là A. B. C. D. Câu 44. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :và mặt phẳng (P):x+2y+z-6=0.Mặt phẳng (Q) chứa d và cắt (P) theo giao tuyến là đường thẳng cách gốc tọa độ một khoảng ngắn nhất . Phương trình mặt phẳng (Q) là A. x – y + z – 4 = 0 B. x + y +z + 4= 0 C. x + y + z – 4 = 0 D.x + y - z – 4 = 0 Câu 45.Biết rằng hàm số f(x) liên tục trên R và Tính là A. 30 B. 3 C. 12 D. 27 Câu 46.Có bao nhiêu giá tri thực của m để phương trình có hai nghiệm thỏa A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a ,góc ,SA vuông góc với mặt đáy ,SC tạo với đáy một góc .Gọi M là trung điểm của SB ,khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và CD tính theo a là A. B. C. D. Câu 48. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1;1;2), B(-1;3;9) . Gọi N là giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (Oyz) ,thì N chia đoạn AB theo tỉ số là A. k = -1 B. k = -2 C. k= - 1\2 D. k = 1\2 Câu 49. Kết quả (b,c) của việc gieo con súc sắc cân đối đồng chất hai lần , trong đó b là số chấm xuất hiện lần gieo đầu , c là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai, được thay vào phương trình bậc hai (1) thì xác suất phương trình(1) vô nghiệm là A. B. C. D. Câu 50. Giả sử rằng .Tính giá trị của m+n+p là A. 14 B. -2 C. 9 D. 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxOn tap Cuoi nam_12466401.docx
Tài liệu liên quan