Ôn tập học kì II - Môn tiếng Anh 10 cơ bản

IX. Relative clauses:

1. Defining relative clauses: MĐQH xác định (WHO, WHOM, WHICH, THAT)

Ex: I saw the girl. She helped us last week.

 I saw the girl who/that helped us last week.

Ex: The book is very interesting. I bought it last week.

 The book which/ that I bought last week is very interesting.

2. Non-defining relative clauses: MĐQH không xác định (WHO, WHOM, WHICH)

Ex: My father is a doctor. He is fifty years old.

 My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ex: New York is a large harbour. It is ice-free in all seasons.

 New York, which is ice-free in all seasons, is a large harbour.

 

 

doc8 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 3007 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập học kì II - Môn tiếng Anh 10 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG ANH 10 CƠ BẢN A/ Accent mark: Dấu nhấn/ Trọng âm 1. Đối với những từ gồm có 2 hoặc 3 vần, trọng âm thường rơi vào vần đầu. Ex: rísky, flóra, áudience, cháracter,........ 2. Đối với những từ gồm có 4 vần (hoặc nhiều hơn), trọng âm thường rơi vào vần thứ 3 kể từ cuối. Ex: minórity, metropólitan, commúnicate, varíety, ........ 3. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -ion, -ic, -ian, trọng âm thường rơi vào vần phía trước. Ex: emótion, competítion, scientífic, photográphic, olýmpic, electrícian, Confúcian, ..... 4. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -oo, -oon, -ee, -een, -eer, -ese, -ette, trọng âm thường rơi vào ngay các vần này. Ex: bambóo, shampóo, cartóon, afternóon, referée, employée, cantéen, thirtéen, enginéer, Vietnamése, Chinése, cigarétte, ........... 5. Đối với những từ có các tiền tố (tiếp đầu ngữ) như: in-, im-, ir-, re-, pre-, dis-, de-, be-, ex-, en-, trọng âm thường rơi vào vần phía sau. Ex: insíde, impóssible, irrégular, repéat, prevíew, discúss, deféat, begín, excíted, enjóy, represént, indepéndent, ........ B/ Sound: Phát âm 1. Chú ý các phụ âm đã học trong SGK từ Unit 9- 16. 2. Động từ tận cùng bằng -ED có 3 cách phát âm là: /id/, /t/, /d/. a. Đối với những động từ tận cùng là: -t, -d, khi thêm -ED sẽ phát âm là /id/. Ex: wanted, collected, decided, needed,....... b. Đối với những động từ tận cùng là: -c, -f, -k, -p, -s, -x, -sh, -ch, khi thêm -ED sẽ phát âm là /t/. Ex: practiced, stuffed, looked, stopped, missed, fixed, washed, watched,....... c. Đối với những động từ tận cùng là các phụ âm còn lại hoặc nguyên âm, khi thêm -ED sẽ phát âm là /d/. Ex: enjoyed, stayed, managed, cleaned, arrived, called,....... 3. Động từ/ danh từ tận cùng bằng -S có 2 cách phát âm là: /s, /z/. a. Đối với những động từ/ danh từ tận cùng là: -p, -f, -th, -k, -t khi thêm -S sẽ phát âm là /s/. Ex: stops, books, cuts, months, roofs,....... b. Đối với những động từ/ danh từ tận cùng là các phụ âm còn lại hoặc nguyên âm, khi thêm -S sẽ phát âm là /z/. Ex: enjoys, stays, dogs, pens, tables, lives,....... C/ Grammar: Ngữ pháp I. Conditional sentences (If sentences): 1. Conditional sentence: Type 2: Câu điều kiện loại 2 a. If + S + V2/ed (be à were) ….., S + would/ could + Vo ….. b. Diễn tả một điều kiện KHÔNG THể XÃY RA ở hiện tại. Ex: I don’t have free time, so I can’t help him. à If I had free time, I would help him. 2. Conditional sentence: Type 3: Câu điều kiện loại 3 a. If + S + had + V3/ed ….., S + would/ could + have + V3/ed ….. b. Diễn tả một điều kiện KHÔNG THỂ XÃY RA trong quá khứ. Ex: I didn’t have free time, so I couldn’t help him. à If I had had free time, I would have helped him. II. Passive voice: Thể bị động Active: S + V + O (place) (time) Passive: S + BE + V3/ed + (place) + (by O) + (time) Active Passive S + V1 + O S + am/is/are + V3/ed S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being +V3/ed S + has/have + V3/ed + O S + has/have + been + V3/ed S + V2/ed + O S + was/were +V3/ed S + was/were + V-ing + O S + was/were + being +V3/ed S + had + V3/ed + O S + had + been + V3/ed S + will/shall + Vo + O S + will/shall + be +V3/ed Ex: - Active: She arranges the books on the shelves every weekend. à Passive: The books are arranged on the shelves (by her) every weekend. - Active: They have built a new bridge across the river. à Passive: A new bridge has been built across the river (by them). - Active: Mai was watching a cartoon at 8 o’clock last night. à Passive: A cartoon was being watched by Mai at 8 o’clock last night. III/ to + infinitive: động từ nguyên mẫu có to Ex: I listen to classical music to feel relaxed. (I listen to classical music to feel/ in order to feel/ so as to feel relaxed). IV/ Wh- questions: Wh- words hỏi về Who What/ Which When Where Why How How old How far How often How much/ many người vật thời gian nơi chốn lí do thể cách (như thế nào) tuổi khoảng cách bao lâu 1 lần số lượng (bao nhiêu) 1/ Với động từ “to be”: Wh- + be + S (+ …)? Ex: What is the time? – It’s 7. 2/ Với động từ khiếm khuyết: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to Wh- + KK + S + V (+ …)? Ex: How many languages can you speak? – 3. 3/ Với động từ thường: Wh- + do/does/did + S + V (+ …)? Ex: Where did you go yesterday? – I went to the bookstore. V. Adjective of attitude: Tính từ chỉ thái độ -ed/ -ing Ex: I am interested in the film. The film made me interested. Ex: I find the film very interesting. The film is very interesting. It is an interesting film. VI. It was not until…… that ……: Mãi đến khi…….. thì……… It was not until + time/ S + V2/ed…… that + S + V2/ed…… Ex: The cinema did not become an industry until 1915. à It was not until 1915 that the cinema became an industry. Ex: He didn’t know how to swim until he was 30. à It was not until he was 30 that he knew how to swim. VII. a/ an, the: 1. a/ an: được dùng khi người/vật được đề cập LẦN ĐẦU TIÊN. “AN” đứng trước nguyên âm (a, o, e, u, i) Ex: I have a pencil and an eraser. 2. the: Khi người/vật đó được nhắc đến kể từ LẦN THỨ HAI, hoặc được xác định qua ngữ cảnh. Ex: - I have a pencil and an eraser. The pencil costs 3,500 VND and the eraser is 2,000 VND. - The title of the film is Titanic. VIII. will vs. be going to: 1. be going to: diễn tả một dự định. Ex: A: Why are you turning on the TV? -B: I’m going to watch the news. 2. Will: diễn tả một quyết định đưa ra vào lúc nói; một phỏng đoán, một đề nghị. Ex: A: I want to buy this book but I don’t have enough money. -B: I’ll lend you some. Ex: You are working very hard. I am sure you will pass this exam easily. Ex: A: It’s very cold. -B: I’ll close the windows. IX. Relative clauses: 1. Defining relative clauses: MĐQH xác định (WHO, WHOM, WHICH, THAT) Ex: I saw the girl. She helped us last week. à I saw the girl who/that helped us last week. Ex: The book is very interesting. I bought it last week. à The book which/ that I bought last week is very interesting. 2. Non-defining relative clauses: MĐQH không xác định (WHO, WHOM, WHICH) Ex: My father is a doctor. He is fifty years old. à My father, who is fifty years old, is a doctor. Ex: New York is a large harbour. It is ice-free in all seasons. à New York, which is ice-free in all seasons, is a large harbour. X. Although/ Though vs. In spite of/ Despite: 1. Although/ Though: Although/ Though + S + V ……., S + V …….( S + V …….although/ though + S + V …….) Ex: Although New York is not the capital of the USA, it is the centre of global finance. (New York is the centre of global finance although it is not the capital of the USA). 2. In spite of/ Despite: In spite of/ Despite + N/ V-ing…, S + V ….( S + V…….. in spite of/ despite + N/ V-ing…….) Ex: In spite of not being the capital of the USA, New York is the centre of global finance. (New York is the centre of global finance in spite of not being the capital of the USA). Ex: Despite his age, he works extremely hard. (He works extremely hard despite his age). J J J J J J J J J EXERCISES I. PHONETICS 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. here B. bear C. hear D. engineer 2) A. four B. your C. tour D. course 3) A. seafood B. release C. threaten D. beneath 4) A. climber B. bomb C. blue D. combing 5) A. pine B. psychology C. plane D. pick 6) A. parked B. watched C. endangered D. stopped 7) A. stationed B. belonged C. established D. studied 8) A. books B. students C. things D. delights 9) A. cuts B. lives C. business D. roles 10) A. film B. of C. feeling D. roof 11) A. one B. follow C. horror D. across 12) A. champion B. chairman C. character D. which 13) A. cup B. become C. consider D. city 14) A. something B. think C. without D. thank 15) A. those B. they C. themselves D. theatre 2. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 16) A. various B. divide C. challenge D. picture 17) A. activity B. investigate C. century D. diversity 18) A. oversize B. satellite C. existence D. plastic 19) A. conservation B. variety C. reconstruction D. circulation 20) A. disease B. cancer C. sickness D. visit 21) A. endanger B. recognize C. special D. tropical 22) A. locate B. contain C. water D. exist 23) A. language B. music C. feelings D. convey 24) A. mournful B. express C. emotion D. modern 25) A. history B. movement C. cinema D. develop 26) A. character B. industry C. position D. audience 27) A. tournament B. passionate C. popular D. retirement 28) A. region B. attract C. football D. final 29) A. unusual B. interesting C. different D. capital 30) A. museum B. gallery C. ideal D. develop II. VOCABULARY Choose the best answer to complete each sentence. 1) The United Kingdom is divided …………….………. 4 parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. A. between B. among C. into D. for 2) Carnivores are animals which …………………………. . A. eat meat B. eat plants C. swim very fast D. live on the bottom 3) The sea is polluted, which …………………….. sea plants and animals. A. dangers B. dangerous C. dangerously D. endangers 4) The starfish live on or depend ……………………….. the bottom. A. in B. for C. on D. of 5) The life …………….…….. of sperm whale can be up to seventy years. A. period B. length C. distance D. span 6) Hydroelectric dams in Vietnam have provided power ….......…….. millions of homes and businesses. A. for B. to C. with D. of 7) Trees and shrubs …….……………………. an important part in preserving land. A. make B. keep C. have D. play 8) New York is famous ……………………………. its skyscrapers. A. as B. with C. for D. of 9) Without plants, most water would …………………………. as soon as it falls. A. run off B. run after C. run away D. run by 10) Wildlife all over the world is in ………………………….. . A. risk B. danger C. threat D. death 11) My home village is ……………………….. 40 kilometres north of the capital. A. held B. laid C. located D. surrounded 12) We were very …………………………… at his success. A. surprised B. interested C. keen D. fond 13) There is a large …………………….. of animals that live in Nairobi National Park. A. vary B. various C. varied D. variety 14) Cuc Phuong National Park …………….……. over 200 square kms of rainforest. A. contains B. holds C. gets D. covers 15) The ………………………. has threatened many of the animals in this park. A. population B. remain C. increase D. contamination 16) Van Cao is a well-known ………………. . A. band B. music C. musician D. song 17) Jack Dawson is a person in the film Titanic. A. decade B. character C. cinema D. scene 18) If you know English, you can ........................ with people in the world. A. entertain B. communicate C. lull D. delight 19) Tom and Jerry is a(n) ............................ film. A. action B. science fiction C. love story D. cartoon 20) Music can ……………ideas, thoughts and feeling. A. play B. express C. talk D. compose 21) World Cup is consider the most popular event in the world. A. the continent B. the region C. the globe D. the nation 22) I …………..thriller films to action films. A. enjoy B. like C. would rather D. prefer 23) Which do you prefer. Action films ……………………… love stories? A. but B. and C. with D. or 24) Germany was the ………………….. of the 2006 World Cup. The 18th World Cup was held there. A. trophy B. host nation C. continent D. tournament 25) The World Cup is considered the most popular sporting event in the world. A. competed B. regarded C. witnessed D. organized 26) In the final match, our school team defeated the visiting team by 4…………… 3. A. against B. with C. up D. to 27) Our actions express our love more than any words we do. A. perform B. show C. create D. help 28) Films have been around for more than a century. A. one thousand years B. one hundred years C. a year D. ten years 29) ………………. traditional music of a country. A. Pop music B. Jazz C. Folk music D. Classical music 30) Uruguay defeated Argentina in the final match and became the first …………….….…in history of the World Cup. A. victory B. champion C. championship D. hero 31) My village is located ………….……………… the western part of the city. A. at B. in C. of D. on 32) New York was ………………………….. by the Dutch in 1624. A. found B. finding C. founded D. finded 33) London …………………………… an area of 1610 square kilometers. A. have B. gets C. covers D. fills 34) This is the oldest building ………….……………….. the village. A. in B. of C. by D. to 35) There are ………………………… tall offices and apartment buildings in New York. A. hundred B. hundreds C. hundred of D. hundreds of III. GRAMMAR Choose the best answer among A, B, C or D that best completes each sentence. 1) Why didn't you go camping last week? If you ........................ there, you would have had a lot of fun. A. were being B. have been C. had been D. was being 2) What .................... if you had had a day off yesterday? A. would you have done B. would you do C. will you do D. you would have done 3) If I ........................... you, I wouldn't accept the invitation. A. had been B. were C. are D. has been 4) He would visit us if he ....................... in town. A. will be B. was C. were D. would be 5) If you didn't stay up late, you ...................... get up earlier. A. can B. could C. will D. can 6) If I heard from Jack, I ........................ let you know. A. will B. would C. shall D. had 7) If I knew her number, I ..................... her. A. phone B. will phone C. would phone D. had phoned 8) If they were rich, they ..................... buy a castle. A. will B. can C. would D. were able to 9) If you ..................... this glass, you would have to pay for it. A. broke B. break C. have broken D. had broke 10) If you ..................... French, which language would you study? A. were studying B. are studying C. weren’t studying D. have been studying 11) The road in front of your house ............................... A. repairs B. is preparing C. is being repaired D. repairing 12) When we arrived, the winner of the art competition ........................... a prize. A. awarded B. were being awarded C. was awarding D. was being awarded 13) When we came, the stadium .............................. A. was being filled B. has filled C. filled D. is being filled 14) New machines ........................... used on this farm. A. have B. are being C. being D. were being 15) The examinations ......................... next month. A. will give B. will have given C. would have given D. will be given 16) I went to the library ............................. last night. A. for studying B. studying C. to study D. to studying 17) It was not until 1980 that they ............................. to learn English. A. began B. begin C. didn’t begin D. to begin 18) I got .............................. envelop this morning. There was 500.000$ in …………………. envelop. A. the/ the B. a/ an C. a/ the D. an/ the 19) ……………….. did you buy this book? – I bought it yesterday. A. When B. What C. Why D. Who 20) They have just bought some paint. They …………………….. their house this afternoon. A. be going to paint B. will paint C. to painting D. are going to paint 21) Yesterday she heard ……………. news. She was so ……………… that she couldn’t say anything. A. surprising/ surprising B. surprised/ surprising C. surprising/ surprised D. surprised/ surprised 22) I do not think Robert …………………….. the gold medal. A. is going to win B. is winning C. will win D. won’t win 23) Peter has practiced playing the piano …………………….. the piano contest next week. A. in order enter B. to entering C. to enter D. to not enter 24) ……………… you stay there? – I spent three wonderful weeks there. A. How long B. How far C. How much D. How often 25) It was not until I was 15 years old that I …………..how to ride a bicycle. A. learned B. had learned C. was learning D. is learning 26) It is an …………………game. A. excitement B. exciting C. excited D. excite 27) …………… are you learning Chinese for? – To sing Chinese songs. A. When B. Where C. What D. Why 28) . ……………earth moves round ………………..sun. A. The / the B. A / a C. An / the D. An / an 29) He is very …………………….in my story. A. interestingly B. interest C. interesting D. interested 30) She took a bus ……………………….be late. A. in order to not B. to not C. so as not to D. A & C 31) We are going to visit Ha Noi, ……………………………….. is the capital of Vietnam. A. which B. that C. where D. Ø 32) ……………………………. living in the country, Mr. Lam is working in the city. A. Although B. Despite C. In spite D. But 33) I couldn’t sleep ………………………………. very tired. A. although I was B. despite I was C. in spite of D. despite of being 34) We know a lot of people ………………………………. live in London. A. which B. that C. whom D. whose 35) I enjoy living in the city ……………………………. everything is expensive. A. although B. but C. despite D. in spite of IV. WRITING 1. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting. 1) What would you do if you have chance to travel in the submarine? A B C D 2) If I had known that you were ill, I had gone to see you A B C D 3) Have the students be told about the changes of their timetable yet? A B C D 4) You should bring an umbrella in order protect yourself from rain. A B C D 5) When does your daughter practice singing all day for? – to become a singer. A B C D 6) Why we don’t go to the cinema for a change tonight? A B C D 7) The students were interesting in taking a field trip to the National Museum. A B C D 8) It was not until his father came home which he did his homework. A B C D 9) You’d better visit Hue, which used to be a capital of Vietnam. A B C D 10) Can you call me at 7,00 because I will leave tomorrow? A B C D 11) There’s someone at the door. Are you going to open the door for me? A B C D 12) My bike, whom I left at the gate, had disappeared. A B C D 13) In spite of the car was cheap, it was in good condition. A B C D 14) It was surprised to see my old friends again after a long time. A B C D 15) My boyfriend, which hates country music, refused to go to the concert with me. A B C D 2. Choose the correct sentence that best rewrites the root one: 16) I have to work tomorrow evening, so I can’t meet you. A. If I have to work tomorrow evening, I can meet you. B. If I didn’t have to work tomorrow evening, I would meet you. C. I could meet you tomorrow evening if I don’t have to work. D. I can meet you if I didn’t have to work tomorrow evening. 17) People must not leave bicycles in the hall. A. Bicycles must not be left in the hall. B. Bicycles in the hall must not being left. C. Bicycles in the hall must not left. D. Bicycles must been not left in the hall. 18) Dangerous driving causes many accidents. A. Causes many accidents are being driven by dangerous. B. Accidents are caused by many dangerous driving. C. Many accidents are caused by dangerous driving. D. Many are caused accidents by dangerous driving. 19) He didn’t work hard, so he failed the exam. A. If he worked hard, he wouldn’t fail the exam. B. If he hadn’t worked hard, he would have failed the exam. C. He wouldn’t have failed the exam if he had worked hard. D. He hadn’t failed the exam if he would have worked hard. 20) I was tired because I stayed up late last night. A. If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t have been tired. B. I hadn’t been tired if I wouldn’t have stayed up late last night. C. If I had stayed up late last night, I would have been tired. D. I wouldn’t be tired if I didn’t stay up late last night. 21) I am going to the capital. I wanted to find a good job. A. I am going to the capital to finding a good job. B. I am going to the capital will find a good job. C. I am going to the capital for finding a good job. D. I am going to the capital to find a good job. 22) Why are you saving money? A. What reasons are you saving money? B. For what are you saving money? C. What kind of money are you saving? D. What are you saving money for? 23) John finds astronomy very interesting. A. John is interested in astronomy. B. Astronomy is one of John’s favourite branches of science. C. John reads a lot of books about astronomy. D. Astronomy makes John become more interested in science. 24) She didn’t write to him until she received his letter. A. It was not until she received his letter that she wrote to him. B. It was not until she received his letter which she wrote to him. C. It was not until she write to him that she received his letter. D. It was not until she receive his letter that she write to him. 25) We didn’t recognize him until he came into the light. A. It was not until we recognized him that he came into the light. B. It was not until he came into the light that we recognized him. C. It was not until we didn’t recognize him that he came into the light. D. It was not until he came into the light that we didn’t recognize him. 26) I haven’t had enough lessons for my driving test tomorrow. A. I think I will going to fail my driving test tomorrow. B. I think I will fail my driving test tomorrow. C. I think I have failed my driving test tomorrow. D. I think I am going to fail my driving test tomorrow. 27) We stayed in Asia Hotel. Mr. Thanh recommended it to us. A. We stayed in Asia Hotel, which Mr. Thanh recommended to us. B. Mr. Thanh stayed in Asia Hotel, which we recommended to us. C. We stayed in Asia Hotel, which Mr. Thanh recommended it to us. D. We which Mr. Thanh recommended to us stayed in Asia Hotel. 28) He dislikes big cities. He is moving to London next month. A. Although disliking big cities, he is moving to London next month. B. Although he dislikes big cities, he is moving to London next month. C. He dislikes big cities although he is moving to London next month. D. In spite of he dislikes big cities, he is moving to London next month. 29) He has good salary. He feels unhappy. A. In spite of having good salary he feels unhappy. B. Although having good salary he feels unhappy. C. Despite of having good salary he feels unhappy. D. In spite of he has good salary, he feels unhappy. 30) She is the singer. She has just signed a contract with a recording company. A. She is the singer, who has just signed a contract with a recording company. B. She is the singer which has just signed a contract with a recording company. C. She is the singer who has just signed a contract with a recording company. D. She has just signed a contract with a recording company who is the singer. V. READING Xem lại các đọc hiểu trong BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 10 VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. ŒŽ-SUCCESS TO YOU-‘’“”•

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiếng anh 10- ôn tập học kỳ tiếng anh 10 cơ bản.doc
Tài liệu liên quan