Ôn tập Vật lý 6

I. TRẮC NGHIỆM Chọn câu trả lời đúng và ghi kết quả vào bài làm.

Câu 1. Quả bóng bàn bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng có thể phồng lên vì:

A. Nước nóng làm cho vỏ quả bóng co lại.

B. Không khí trong quả bóng nóng lên, nở ra làm cho quả bóng phồng lên.

C. Vỏ quả bóng nóng lên, nở ra và làm cho quả bóng phồng lên.

D. Nước nóng tràn vào bên trong quả bóng làm nó phồng lên.

Câu 2. Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là:

A. 350C. B. 370C. C. 390C. D. 420C.

Câu 3. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều sau đây, cách nào đúng?

A. Không khí, đồng, nước. B. Nước, không khí, đồng.

C. Đồng, không khí, nước. D. Đồng, nước, không khí.

Câu 4. Nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào?

A. Sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

C. Chất lỏng khi gặp nhiệt độ thấp sẽ co lại. D. Sự nóng chảy của thủy ngân.

 

docx6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Vật lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP Câu 1: Đổi đơn vị: 370C = 0F 2120F = 0C −400C = 0F 640F = 0C −1500C = 0F 1500C = 0F 380F = 0C 25,80C = 0F −250F = 0C 1000C = 0F 320F = 0C −250C = 0C Câu 2: Nếu để xe đạp ngoài trời nắng, tại sao ta lại không bơm xe quá căng? Câu 3: Tại sao khi lắp máy lạnh, người ta không lắp ở sát dưới sàn nhà mà lại lắp sát trên trần nhà? Câu 4: Vì sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? Câu 5: Có 2 ly thủy tinh chồng lên nhau và bị dính chặt vào nhau. Để tách rời 2 ly này ra mà không làm vỡ ly, người ta phải làm như thế nào? Câu 6: Lấy 3 ví dụ về các chất rắn, lỏng, khí khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn và cách khắc phục. Câu 7: a. Kể tên một số loại nhiệt kế thường dùng và nêu công dụng của chúng. b. Tại sao trong dạy học, các trường học nên sử dụng nhiệt kế dầu có pha chất màu thay cho nhiệt kế thủy ngân? Câu 8. Tại sao vào mùa hè, đường dây điện thoại thường bị võng xuống? - Trong dạy học, các trường học nên sử dụng nhiệt kế dầu có pha chất màu thay cho nhiệt kế thủy ngân vì thủy ngân là một chất vô cùng độc hại cho sức khỏe con người và môi trường. - Vào mùa hè thời tiết nóng, làm cho dây điện thoại bị nở dài ra và võng xuống. Câu 9: Trong 1 ống thủy tinh nhỏ đặt nằm ngang, đã được hàn kín 2 đầu và hút hết không khí, có một giọt thủy ngân nằm ở giữa. Nếu đốt nóng 1 đầu ống thì giọt thủy ngân có dịch chuyển không? Tại sao? Thủy ngân §Ò sè 1 Hình 1 F A. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau: Câu 1. Hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng A. đổi hướng của lực kéo. B. giảm độ lớn của lực kéo. C. thay đổi trọng lượng của vật. D. thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo. Câu 2. Trong các nhiệt kế dưới đây, nhiệt kế dùng để đo được nhiệt độ của nước đang sôi là A. Nhiệt kế thủy ngân B. Nhiệt kế y tế C. Nhiệt kế rượu D. Nhiệt kế dầu Câu 3. Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng lên vì A. khối lượng của vật tăng lên và thể tích của vật giảm đi. B. khối lượng của vật không thay đổi và thể tích của vật giảm. C. khối lượng của vật không đổi và thể tích của vật tăng lên. D. khối lượng và thể tích của vật cùng giảm đi. Câu 4. Khi trồng chuối hoặc mía người ta thường phạt bớt lá để A. dễ cho việc đi lại chăm sóc cây. B. hạn chế lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây. C. giảm bớt sự bay hơi làm cây đỡ bị mất nước hơn. D. đỡ tốn diện tích đất trồng. Câu 5. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một vật rắn? A. Khối lượng riêng của vật tăng. B. Khối lượng của vật tăng. C. Khối lượng của vật giảm. D. Khối lượng riêng của vật giảm. Câu 6. Trong các cách sắp xếp dưới đây của các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Lỏng,rắn, khí. D. Lỏng, khí, rắn. Câu 7 . Để nhanh thu hoạch muối trên ruộng muối, người ta cần: A. Trời có nắng. B. Trời nắng nóng và có gió. C. Trời có mây và râm. D. Trời có gió và làm ô ruộng rộng. Câu 8. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì: A.Vỏ quả bóng bị nóng mềm ra và bóng phồng lên. B. Vỏ quả bóng bị nóng lên, nở ra. C. Không khí trong bóng nóng lên nở ra. D. Nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng. §Ò sè 2 I.Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng (3®iÓm) 1. Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo lµ kh«ng ®óng? A. Rßng räc cè ®Þnh cã t¸c dông lµm thay ®æi h­íng cña lùc B. Rßng räc cè ®Þnh cã t¸c dông lµm thay ®æi ®é lín cña lùc C. Rßng räc ®éng cã t¸c dông lµm thay ®æi ®é lín cña lùc D. Rßng räc ®éng cã t¸c dông lµm thay ®æi h­íng vµ ®é lín cña lùc 2. HiÖn t­îng nµo sau ®©y sÏ x¶y ra khi ®un nãng mét l­îng chÊt láng? A. Khèi l­îng cña chÊt láng t¨ng B. Khèi l­îng cña chÊt láng gi¶m C. Khèi l­îng riªng cña chÊt láng t¨ng D. Khèi l­îng riªng cña chÊt láng gi¶m 3. Khi ®Æt ®­êng ray xe löa, ng­êi ta ®Ó mét khe hë ë chç tiÕp gi¸p gi÷a hai thanh ray v×: A. Kh«ng thÓ hµn hai thanh ray ®­îc B. §Ó l¾p c¸c thanh ray dÔ dµng h¬n C. Khi nhiÖt ®é t¨ng, thanh ray cã chç ®Ó dµi ra C. ChiÒu dµi cña thanh ray kh«ng ®ñ 4. C¸c c©u nãi vÒ sù në v× nhiÖt cña khÝ «xi, hi®r«, nit¬ sau ®©y, c©u nµo ®óng? A. ¤xi në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt B. Hi®r« në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt C. Nit¬ në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt D. «xi, hi®r«, nit¬ në v× nhiÖt nh­ nhau 5. NhiÖt kÕ nµo sau ®©y dïng ®Ó ®o nhiÖt ®é cña h¬i n­íc ®ang s«i? A. NhiÖt kÕ dÇu B. NhiÖt kÕ y tÕ C. NhiÖt kÕ r­îu D.NhiÖt kÕ ®æi mµu 6. Khi nãng lªn th× c¶ thuû ng©n vµ thuû tinh lµm nhiÖt kÕ ®Òu d·n në. T¹i sao thuû nh©n vÉn d©ng lªn trong èng qu¶n cña nhiÖt kÕ? A. Do thuû tinh co l¹i B. Do thuû ng©n në v× nhiÖt nhiÒu h¬n thuû tinh C. ChØ cã thuû ng©n në v× nhiÖt D. Do thuû ng©n në ra, thuû tinh co l¹i II. Chän tõ (côm tõ) thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (3 ®iÓm) 7. Pal¨ng lµ mét thiÕt bÞ gåm nhiÒu rßng räc. Dïng pal¨ng cho phÐp gi¶m ..........................(1) cña lùc kÐo, ®ång thêi lµm .........................(2) cña lùc nµy. 8. ChÊt r¾n në v× nhiÖt......................(1) chÊt khÝ. ChÊt láng në v× nhiÖt........................(2) chÊt r¾n 9. Trong nhiÖt giai Xenxiut, nhiÖt ®é cña n­íc ®¸ ®ang tan lµ........................(1), cña h¬i n­íc ®ang s«i lµ .....................(2) III. H·y viÕt c©u tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u hái sau (4®iÓm): 10. T¹i sao khi rãt n­íc nãng vµo cèc thuû tinh dµy th× cèc dÔ vì h¬n lµ khi rãt n­íc nãng vµo cèc thuû tinh máng? 11. a) H·y tÝnh xem 400C vµ 250C øng víi bao nhiªu 0F? b) T¹i nhiÖt ®é bao nhiªu th× sè ®äc trªn nhiÖt giai Farenhai gÊp hai lÇn sè ®äc trªn nhiÖt giai Xenxiut? §Ò Sè 3 I.Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng (3®iÓm) 1. M¸y c¬ ®¬n gi¶n nµo sau ®©y kh«ng thÓ lµm thay ®æi ®ång thêi ®é lín vµ h­íng cña lùc? A. Rßng räc cè ®Þnh B. Rßng räc ®éng C. MÆt ph¼ng nghiªng D.§ßn bÈy 2. HiÖn t­îng nµo sau ®©y sÏ x¶y ra khi ®un nãng mét l­îng chÊt láng? A. ThÓ tÝch chÊt láng t¨ng B. ThÓ tÝch chÊt láng kh«ng thay ®æi C. ThÓ tÝch chÊt láng gi¶m D. ThÓ tÝch chÊt láng míi ®Çu t¨ng råi sau ®ã gi¶m 3. Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp c¸c chÊt në v× nhiÖt tõ Ýt tíi nhiÒu sau ®©y, c¸ch nµo ®óng? A. Nh«m, ®ång, s¾t B. S¾t, ®ång, nh«m C. S¾t, nh«m, ®ång C. §ång, nh«m, s¾t 4. C¸c khèi h¬i n­íc bèc lªn tõ mÆt biÓn, s«ng, hå bÞ ¸nh n¾ng MÆt trêi chiÕu vµo nªn..... ...vµ bay lªn t¹o thµnh m©y. Thø tù côm tõ nµo d­íi ®ay thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng? A. në ra, nãng lªn, nhÑ ®i B. nhÑ ®i, në ra, nãng lªn C. nãng lªn, në ra, nhÑ ®i D. nhÑ ®i, nãng lªn, në ra 5. NhiÖt kÕ nµo sau ®©y dïng ®Ó ®o nhiÖt ®é cña khÝ quyÓn? A. NhiÖt kÕ dÇu B. NhiÖt kÕ r­îu C. NhiÖt kÕ y tÕ D. NhiÖt kÕ ®æi mµu 6. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng? A. Kh«ng ph¶i mäi chÊt ®Òu në ra khi nãng lªn, co l¹i khi l¹nh ®i B. B¨ng kÐp dïng ®Ó ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn tù ®éng C. R­îu në v× nhiÖt nhiÒu h¬n dÇu, dÇu në v× nhiÖt nhiÒu h¬n n­íc D. §ång në v× nhiÖt nhiÒu h¬n nh«m vµ Ýt h¬n s¾t II.Chän tõ (côm tõ) thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (3 ®iÓm) 7. Sö dông hÖ thèng rßng räc cè ®Þnh vµ rßng räc ®éng võa ®­îc lîi vÒ ......................(1) cña lùc kÐo, võa ®­îc lîi vÒ .......................(2) cña lùc kÐo. 8. Bª t«ng cã ®é d·n në ......................(1) thÐp. Nhê ®ã mµ c¸c trô bªt«ng kh«ng bÞ nøt khi ............................(2) ngoµi trêi thay ®æi 9. Trong nhiÖt giai Farenhai, nhiÖt ®é cña n­íc ®¸ ®ang tan lµ........................(1), cña h¬i n­íc ®ang s«i lµ .....................(2) III.H·y viÕt c©u tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u hái sau (4 ®iÓm): 10. T¹i sao khi rãt n­íc nãng ra khái phÝch n­íc, råi ®Ëy nót l¹i ngay th× nót hay bÞ bËt ra? Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng nµy? 11. a) H·y tÝnh xem 150C vµ 500C øng víi bao nhiªu 0F? b) T¹i nhiÖt ®é bao nhiªu th× sè ®äc trªn nhiÖt giai Farenhai b»ng sè ®äc trªn nhiÖt giai Xenxiut? I. TRẮC NGHIỆM Chọn câu trả lời đúng và ghi kết quả vào bài làm. Câu 1. Quả bóng bàn bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng có thể phồng lên vì: A. Nước nóng làm cho vỏ quả bóng co lại. B. Không khí trong quả bóng nóng lên, nở ra làm cho quả bóng phồng lên. C. Vỏ quả bóng nóng lên, nở ra và làm cho quả bóng phồng lên. D. Nước nóng tràn vào bên trong quả bóng làm nó phồng lên. Câu 2. Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là: A. 350C. B. 370C. C. 390C. D. 420C. Câu 3. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều sau đây, cách nào đúng? A. Không khí, đồng, nước. B. Nước, không khí, đồng. C. Đồng, không khí, nước. D. Đồng, nước, không khí. Câu 4. Nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào? A. Sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. C. Chất lỏng khi gặp nhiệt độ thấp sẽ co lại. D. Sự nóng chảy của thủy ngân. Câu 5. Người ta dùng cách nào dưới đây để mở nút thủy tinh đang bị kẹt bên trong một lọ thủy tinh? A. Hơ nóng nút. B. Hơ nóng đáy lọ. C. Hơ nóng thân lọ. D. Hơ nóng cổ lọ. Câu 6. Khi đun nóng một hòn bi bằng sắt thì: A. Khối lượng riêng của hòn bi tăng. B. Thể tích của hòn bi giảm. C. Thể tích của hòn bi tăng. D. Khối lượng của hòn bi tăng. II. TỰ LUẬN Bài 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: - Chất rắn .................................. khi nóng lên và .................................. lạnh đi. - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt .................................. - Để đo nhiệt độ cơ thể, người ta sử dụng ..................................... Bài 2. Lấy một chai nước rỗng, vặn chặt nắp lại rồi cho vào tủ lạnh. Sau một thời gian ta thấy chai đó căng phồng ra hay bị méo hóp lại? Tại sao? Bài 3. Đổi đơn vị: a) 300C; –50C sang 0F? b) 20F; –400F sang 0C? Câu 1 2 3 4 5 6 Chọn b b d a d c - (1) nở ra, (2) co lại - (3) khác nhau - (4) nhiệt kế y tế Bài 2. (3 điểm) Chai sẽ bị méo hóp lại. Vì khi bỏ vào tủ lạnh thì nhiệt độ giảm xuống làm không khí trong chai co lại. Máy điều hòa nhiệt độ thường đặt trên cao để trong mùa nóng máy thổi ra khí lạnh hơn không khí bên ngoài nên khí lạnh đi xuống dưới, khí nóng ở dưới đi lên cứ như vậy làm mát cả phòng ⦁ Lò sưởi phải đặt dưới nền nhà để không khí gần nguồn nhiệt được làm ấm nóng lên, nở ra, khối lượng riêng giảm đi và nhẹ hơn không khí lạnh ở trên nên nó bay lên, làm không khí lạnh ở trên chuyển động xuống dưới, lại tiếp tục được làm nóng lên, cứ như vậy làm cả phòng được nóng lên. A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là không đúng? A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. Hình 1 F C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. D. Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. Câu 2. Hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng: A. đổi hướng của lực kéo. B. giảm độ lớn của lực kéo. C. thay đổi trọng lượng của vật. D. thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo. Câu 3. Muốn lực nâng vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật thì OO1 (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật) và OO2 (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực kéo) phải thõa mãn điều kiện nào sau đây? A. OO1 > OO2 B. OO1 = OO2 C. OO1 < OO2 D. OO1 và OO2 không liên quan với nhau Câu 4. Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là: A. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. C. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Câu 5. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên: A. sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn. C. sự dãn nở vì nhiệt của chất khí. D. sự dãn nở vì nhiệt của các chất. Câu 6. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là: A. 100o C B. 42o C C. 37o C D. 20o C Câu 7. Câu phát biểu nào sau đây không đúng? A. Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người. B. Nhiệt kế thuỷ ngân thường dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm. C. Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi. D. Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ của khí quyển. Câu 8. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. Câu 9. Khi nung nóng 3 chất khí sau: không khí, khí ôxi, hơi nước. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Không khí nở vì nhiệt nhiều nhất. B. Không khí, khí ôxi và hơi nước nở vì nhiệt khác nhau. C. Hơi nước nở vì nhiệt ít nhất. D. Không khí, khí ôxi và hơi nước nở vì nhiệt như nhau. Câu 10. Tại sao ở chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hỏa lại có để một khe hở? A. Vì không thể hàn hai thanh ray được. B. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn. C. Để khi nhiệt độ tăng, thanh ray dễ dàng dài ra mà không bị ngăn cản. D. Vì chiều dài của thanh ray không đủ. B. TỰ LUẬN Câu 11. Dùng ròng rọc có lợi gì? Câu 12. Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng? Câu 13. Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên như cũ? Câu 14. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt không lấy ra được. Dựa trên những kiến thức đã được học về sự nở vì nhiệt của các chất, em hãy đề ra phương án lấy nút thủy tinh ra khỏi lọ và giải thích tại sao lại làm như vậy? Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B D C D A B C C D C - Có thể hơ nóng cổ lọ. - Vì khi hơ nóng cổ lọ thì cổ lọ nở ra nên có thể mở được nút. I. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Một vật có khối lượng 10kg. Để kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng, người ta dùng lực tối thiểu có giá trị nào trong số các lực sau: A. 10N B. 100N C. 99N D. 1000N Câu 2: Dông cô nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ øng dông cña ®ßn bÈy A. c¸i kÐo B. C¸i k×m C. C¸i c­a D. C¸i më nót chai Câu 3: Xe đạp để ngoài nắng gắt thường bị nổ lốp vì: A. săm, lốp giãn nở không đều B. vành xe nóng lên, nở ra, nén vào làm lốp nổ C. không khí trong săm nở quá mức cho phép làm lốp nổ D. cả ba nguyên nhân trên Câu 4: Đun nóng một lượng nước từ 00 đến 700 C . Khối lượng và thể tích nước thay đổi như sau: A. khối lượng tăng, thể tích không đổi B. khối lượng tăng, thể tích tăng đều C. khối lượng không đổi, thể tích tăng đều D. khối lượng không đổi, ban đầu thể tích giảm sau đó mới tăng Câu 5: Cốc thủy tinh như thế nào thì khó vỡ hơn khi rót nước nóng (lạnh) vào: A. Cốc có thành mỏng, đáy mỏng B. Cốc có thành mỏng, đáy dày C. Cốc có thành dày, đáy mỏng D. Cốc có thành dày, đáy dày Câu 6: Khi nhúng nhiệt kế vào nước nóng thì hiện tượng xảy ra là: A. Mực chất lỏng trong ống quản tăng lên. B. Mực chất lỏng trong ống quản hạ xuống. C. Thoạt tiên mực chất lỏng hạ xuống sau đó mới từ từ tăng lên. D. Thoạt tiên mực chất lỏng tăng lên sau đó mới từ từ hạ xuống. II. Bài tập tự luận. Câu 7: Vì sao muốn lên đỉnh núi cao người ta không làm đường thẳng từ chân núi mà lại làm đường quanh sườn núi? Câu 8: Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thuỷ ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thuỷ ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh? Câu 9: Tại sao đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng bị kẹt có thể mở được dễ dàng khi hơ nóng, còn đinh vít bằng đồng có ốc bằng sắt lại không thể làm như thế? Câu 10: a. Đổi oC sang oF: 70oC=?oF 85oC=?oF b. Đổi oF sang oC: 176oF =?oC 104oF=?oC 1B 2C 3C 4D 5A 6C Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng mà không giảm độ cao người ta phải tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng để được lợi về lực. Làm đường quanh sườn núi làm tăng chiều dài giảm độ nghiêng của đường dốc giúp xe lên núi được dễ dàng hơn. Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thuỷ ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thuỷ ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh?(2 đ) Vì chất lỏng nở ra vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng bị kẹt có thể mở được dễ dàng khi hơ nóng, còn đinh vít bằng đồng có ốc bằng sắt lại không thể làm như thế vì sắt nở vì nhiệt ít hơn đồng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 22 Nhiet ke Nhiet giai_12304058.docx
Tài liệu liên quan