Phần I. Cơ học

MỤC LỤC

1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ

2.VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG.CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

3.KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

4.CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

5.PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

6.SỰ RƠI TỰ DO.

7.BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

8.CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU.TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

9.GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

10.TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

13.LỰC .TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

14.ĐỊNH LUẬT I NIUTON

15.ĐỊNH LUẬT II NIUTON

16.ĐỊNH LUẬT III NIUTON

17.LỰC HẤP DẪN

18.CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM

19.LỰC ĐÀN HỒI

20. LỰC MA SÁT

21. HỆ QUY CHIẾU CÓ GIA TỐC . LỰC QUÁN TÍNH

22.LỰC HƯỚNG TÂM VÀ LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM .HIỆN TƯỢNG TĂNG GIẢM , MẤT TRỌNG LƯỢNG

23. BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC

24.CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT

26. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC .TRỌNG TÂM

27.CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

28. QUY TẮC HỢP LỰC SONG. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

29.MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

31.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

32.CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC.BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

33.CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

34.ĐỘNG NĂNG .ĐỊNH LÍ ĐỌNG NĂNG

35.THẾ NĂNG.THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

36.THẾ NĂNG ĐÀN HỒI

37.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

38.VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI

39.BÀI TẬP VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

40.CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE (KEPLER).CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINH

41. ÁP SUẤT THỦY TỈNH. NGUYÊN LÍ PA-XCAN

42. SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ. ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI

43.ỨNG DỤNG CỦ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI

44. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ .CẤU TẠO CHẤT

45.ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ _ MA-RI-ỐT

46.ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ .NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

47.PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG.ĐỊNH LUẬT GAY LUY-XÁC

48.PHƯƠNG TRÌNH CLA-PÊ-RÔN _ MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP

49.BÀI TẬP VỀ CHẤT KHÍ

50.CHẤT RÁN

51.BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN

52.SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

53.CHẤT LỎNG .HIỆN TƯỢNG TĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

54.HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT.HIỆN TƯỢNG MAO DẪN

55.SỰ CHUYỂN THỂ .SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐONG ĐẶC

56.SỰ HÓA HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

58.NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

59.ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG

60.NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT VÀ MÁY LẠNH

 

doc402 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần I. Cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C). h2 = h1 D). h2 = h1 27) Moät gioït nöôùc rôi töø ñoä cao 20 m xuoáng ñaát. Neáu laáy g = 10m/s2 thì sau bao laâu gioït nöôùc rôi ñeán ñaát : A. 5 s B. 4.5 s C. 3 s D. 2s 28) Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà söï rôi cuûa caùc vaät trong khoâng khí? A). Trong khoâng khí caùc vaät rôi nhanh chaäm khaùc nhau B). Caùc vaät rôi nhanh chaäm khaùc nhau laø do söùc caûn khoâng khí taùc duïng leân caùc vaät ñoù khaùc nhau C). Caùc vaät rôi nhanh chaäm khaùc nhau khoâng phaûi laø do chuùng naëng nheï khaùc nhau D). Trong khoâng khí, vaät naëng luoân rôi nhanh hôn vaät nheï 29) (Choïn caâu ñuùng ) Gia toác cuûa vaät neùm leân thaúng ñöùng nhoû hôn gia toác cuûa vaät rôi töï do. B. Gia toác cuûa vaät neùm xuoáng thaúng ñöùng lôùn hôn gia toác cuûa vaät rôi töï do. C. Gia toác cuûa vaät neùm theo phöông ngang lôùn hôn gia toác cuûa vaät rôi töï do. D. Gia toác cuûa vaät neùm leân thaúng, neùm xuoáng thaúng ñöùng, neùm ngang, rôi töï do baèng nhau. 30). Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu: A). Vectô vaän toác coù ñoä lôùn vaø höôùng khoâng ñoåi B). Quaõng ñöôøng ñi tæ leä vôùi bình phöông thôøi gian C). Vectô gia toác luoân höôùng vaøo taâm quó ñaïo D). Toác ñoä goùc luoân thay ñoåi theo thôøi gian . 31). Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu thì nhaän ñònh naøo sau ñaây laø sai? A). Taàn soá cho bieát soá voøng chaát ñieåm quay ñöôïc trong moät giaây B). Vectô vaän toác laø moät vectô haèng C). Khoaûng thôøi gian chaát ñieåm quay ñöôïc moät voøng goïi laø chu kyø quay D). Taàn soá vaø chu kyø coù moái lieân heä f = 32): Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu thì höôùng cuûa löïc taùc duïng: A. cuøng höôùng vôùi vaän toác B. vuoâng goùc vôùi vaän toác C. höôùng tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn D. khoâng coù löïc taùc duïng 33) Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, toác ñoä goùc cuûa vaät: A). Tæ leä vôùi thôøi gian B). Luoân thay ñoåi theo thôøi gian C). Coù ñôn vò m/s D). laø haèng soá 34). Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, gia toác höôùng taâm ñaëc trung cho: A). Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác goùc B). Söï bieán ñoåi veà höôùng cuûa vectô vaän toác C). Söï nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng D). Möùc ñoä taêng hay giaûm cuûa vaän toác daøi 35). Moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu treân quyõ ñaïo coù baùn kính r, bieåu thöùc naøo sau ñaây theå hieän moái lieân heä giöõa vaän toác daøi,vaän toác goùc,chu kyø quay,vaø taàn soá cuûa chuyeån ñoäng? A). B). C). D). 36). Trong chuyeån ñoäng cong, phöông cuûa vectô vaän toác taïi moãi ñieåm: A). Truøng vôùi phöông cuûa tieáp tuyeán vôùi quiõ ñaïo taïi ñieåm ñoù B). Khoâng ñoåi theo thôøi gian C). Luoân höôùng ñeán moät ñieåm coá ñònh naøo ñoù D). Vuoâng goùc vôùi phöông cuûa tieáp tuyeán vôùi quõi ñaïo taïi ñieåm ñoù 37) Moät chieâc xe ñaïp chaïy vôùi toác ñoä 36 km/h treân moät voøng ñua coù baùn kính 100m. 1/ Toác ñoäï goùc : A. 1000 rad/s B. 0,1 rad/s C. 100rad/s D. 1 rad/s 2/ Gia toác höôùng taâm : A. 1000 m/s2 B. 0,1 m/s2 C. 100 m/s2 D. 1 m/s2 38): Trong caùc chuyeån ñoäng sau, chuyeån ñoäng naøo laø vaät khoâng thu gia toác? A. Chuyeån ñoäng troøn ñeàu B. Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu C. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu D. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vaø chuyeånñoäng troøn ñeàu 39) Moät chieác xaø lan chaïy xuoâi doøng soâng töø A ñeán B maát 3 giôø ; AB = 36km nöôùc chaây vôùi vaän toác 4 km/h. tính vaän toác töông ñoái cuûa ca noâ khi nöôùc ñöùng yeân. A. 32km/h B. 16 km/h C. 12 km/h D. 8 km/h. 40) : Moät v\chieác xe ñaïp ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 12km/h boãng haõm phanh chuyeån ñoïng thaúng chaäm daàn ñeàu sau 1min thì döøng laïi. Tính gia toác cuûa xe? ( Choïn ñaùp soá ñuùng) A. 200 m/s2 B.2 m/s2 C. 0.5 m/s2 D. 0.55 m/s2 II. ÑOÄNG LÖÏC HOÏC 41): Moät vaät treo döôùi löïc keá, ñaàu treân cuûa löïc keá treo treân traàn thang maùy. Khi thang maùy ñi xuoáng nhanh daàn ñeàu thì soá chæ cuûa löïc keá: A. lôùn hôn troïng löôïng B. nhoû hôn troïng löôïng C. Baèng troïng löôïng D. baèng khoâng 42) : Moät vaät khoái löôïng m = 25 kg baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu sau 2s ñaït vaän toác 1m/s tính hôïp löïc taùc duïng leân vaät. A. 12,5 N B. 50N C. 25N D. moät keát quaû khaùc. 43) : Vaät ñöùng yeân treân maët phaúng nghieâng goùc so vôùi maët phaúng ngang thì löïc ma saùt baèng A. Fms = m.mg B. Fms = mgsin C. Fms = m mgcos D. Fms = 0 44): Tính gia toác rôi töï do taïi moät ñieåm caùch maët ñaát moät khoaûng h baèng nöûa baùn kính traùi ñaát (R). bieát gia toác rôi töï do taïi maët ñaát g = 9,8 m/s2 . A. 4,9 m/s2 B. 22.05 m/s2 C. 4,355 m/s2 D. 6,533 m/s2 45) : Gia toác cuûa vaät tröôït treân maët phaúng nghieâng khoâng phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo sau ñaây? A. gia toác rôi töï do B. goùc nghieâng C. heä soá ma saùt tröôït m D. khoái löôïng m 46): ( Choïn caâu sai ) A vaø B keùo co , A thaéng B thì : A. A keùo B löïc lôùn hôn B keùo A. C. Löïc keùo giöõa hai ngöôøi coù ñoä lôùn baèng nhau. B. A thaéng B laø nhôø löïc ma saùt nghæ D. Sôïi daây chòu löïc caêng baèng löïc keùo cuûa 1 ngöôøi 47); Moät vaät ñöôïc neùm leân töø maët ñaát vôùi vaän toác v0 = 20 m/s hôïp vôùi phöông ngang goùc = 300 . tính ñoä cao cöïc ñaïi maø vaät ñaït ñöôïc : A. 20m B. 50m C. 5m D. 5 m/s 48). Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? A). Khoâng coù löïc taùc duïng thì caùc vaät khoâng theå chuyeån ñoäng ñöôïc B). Moät vaät baát kyø chòu taùc duïng cuûa moät löïc coù ñoä lôùn taêng daàn thì chuyeån ñoäng nhanh daàn C). Moät vaät coù theå chòu taùc duïng ñoàng thôøi cuûa nhieàu löïc maø vaãn chuyeån ñoäng thaúng ñeàu D). Khoâng vaät naøo coù theå chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu vôùi löïc taùc duïng leân noù 49). Haõy choïn caâu ñuùng Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng maø boãng nhieân taát caû caùc löïc ngöøng taùc duïng leân vaät thì: A). Vaät chuyeån ngay sang traïng thaùi chuyeån ñoäng thaúng ñeàu B). Vaät laäp töùc döøng laïi C). Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn roài döøng laïi D). Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn trong moät thôøi gian, sau ñoù seõ chuyeån sang traïng thaùi chuyeån ñoäng thaúng ñeàu 50). Ñònh luaät I Newtôn cho bieát: A). Nguyeân nhaân cuûa traïng thaùi caân baøng cuûa caùc vaät B). Moái lieân heä giöõa löïc taùc duïng vaø khoái löôïng cuûa vaät C). Döôùi taùc duïng cuûa löïc, caùc vaät chuyeån ñoäng nhö theá naøo D). Nguyeân nhaân cuûa chuyeån ñoäng 51). Moät vaät ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác töùc thôøi v. Neâu boãng nhieân caùc löïc taùc duïng leân noù maát ñi, khi ñoù vaät seõ: A). Chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu B). Döøng laïi ngay C). Chueån ñoäng chaäm daàn roài môùi döøng laïi D). Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi vaän toác v 52). Löïc haáp daãn phuï thuoäc vaøo: A). Khoái löôïng rieâng giöõa cuûa caùc vaät B). Khoái löôïng vaø khoaûng caùch giöõa caùc vaät C). Moâi tröôøng giöõa caùc vaät D). Theå tích cuûa caùc vaät 53). Heä qui chieáu quaùn tính laø heä qui chieáu gaén treân vaät: A). Ñöùng yeân so vôùi traùi ñaát B). Chuyeån ñoäng coù gia toác so vôùi vaät C). Laø traùi ñaát D). Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát 54). (Chon caâu sai) Löïc taùc duïng vaø phaûn löïc coù nhöõng ñaët ñieåm sau : A). Xuaát hieän vaø maát ñi cuøng luùc B). laø hai löïc cuøng loaïi C). Löïc vaø phaûn löïc laø hai löïc caân baèng nhau D). Löïc vaø phaûn löïc khoâng caân baèng nhau 55). Tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù lieân quan ñeán quaùn tính? A). Vaät rôi trong khoâng khí B). Giuõ quaàn aùo cho saïch buïi C). Vaät rôi töï do D). Chieác beø troâi treân soâng 56). Khi loø xo bò giaõn ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài: A). Caøng giaûm khi ñoä giaõn giaûm B). Coù theå taêng voâ haïn C). Khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä giaõn D). Khoâng phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa loø xo 57). Haõy choïn caâu ñuùng Löïc haáp daãn do moät hoøn ñaù ôû treân maët ñaát taùc duïng vaøo traùi ñaát thì coù ñoä lôùn: A). Baèng 0 B). Lôùn hôn troïng löôïng cuûa hoøn ñaù C). Baèng troïng löôïng cuûa hoøn ñaù D). Nhoû hôn troïng löôïng cuûa hoøn ñaù 58). Thaû vaät tröôït töø ñænh maët phaúng nghieâng xuoáng, khi tan a > mt thì vaät seõ chuyeån ñoäng: A). Thaúng chaäm daàn ñeàu B). Thaúng bieán ñoåi ñeàu C). Thaúng ñeàu D). Thaúng nhanh daàn ñeàu 59). Löïc haáp daãn giöõa hai vaät chæ ñaùng keå khi caùc vaät coù: A). Khoái löôïng rieâng raát lôùn B). Daïng hình caàu C). Theå tích raát lôùn D). Khoái löôïng raát lôùn 60). Nguyeân nhaân xuaát hieän ma saùt laø do: A). Vaät chuyeån ñoäng coù gia toác B). Maët tieáp xuùc saàn suøi, loài loõm hoaëc bò bieán daïng. C). Vaät ñeø maënh leân giaù ñôõ D). Caùc vaät coù khoái löôïng 61). Khi khoái löôïng cuûa hai vaät vaø khoaûng caùch giuõa chuùng ñeàu taêng leân gaáp ñoâi thì löïc haáp daãn giöõa chuùng coù ñoä lôùn: A). Giöõ nguyeân nhö cuõ B). Taêng leân gaáp boán C). Taêng leân gaáp ñoâi D). Giaõm ñi moät nöõa 62). Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà heä soá ma saùt tröôït? A). Khoâng coù ñôn vò B). Khoâng phuï thuoäc vaøo dieän tích maët tieáp xuùc C). Phuï thuoäc vaøo baûn chaát caùc beà maët tieáp xuùc D). Phuï thuoäc vaøo aùp löïc cuûa caùc vaät leân maët phaúng tieáp xuùc 63). Moät vaät chuyeån ñoâïng treân maët phaúng naèm ngang, ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng aûnh höôûng ñeán gia toác cuûa vaät? A). Gia toác troïng tröôøng B). Ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng C). Khoái löôïng cuûa vaät D). Vaän toác ban ñaàu 64). Hieän töôïng maát troïng löôïng xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây? A). Treân maët traêng B). Trong con taøu vuõ truï ñang bay treân quiõ ñaïo quanh traùi ñaát C). Treân oâtoâ D). Treân taøu bieån ñang chaïy raát xa bôø 65). (Choïn caâu sai) A. Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät B. Löïc ñaøn hoài xuaát hieän khi vaät bò bieán daïng C. Vaät ñöùng yeân hieån nhieân coù ma saùt nghæ taùc duïng D. Löïc ma saùt tröôït xuaát hieän caûn trôû söï chuyeån ñoäng 66). Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi vaän toác v. keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng? A). Gia toác cuûa vaät khoâng thay ñoåi B). Khoâng coù löïc naøo taùc duïng leân vaät hoaëc caùc löïc taùc dung leân vaät caân baèng nhau C). Vaät khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc ma saùt D). Vaät chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc 67). Khi taùc duïng leân moät vaät ñöùng yeân, löïc ma saùt nghæ luoân: A). Cuøng höôùng vôùi ngoaïi löïc B). Caân baèng vôùi ngoaïi löïc theo phöông song song vôùi maët tieáp xuùc. C). Coù giaù trò xaùc ñònh vaø khoâng thay ñoåi D). Caân baèng vôùi troïng löïc 68). Khi vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu thì löïc höôùng taâm laø: A). Moät trong caùc löïc taùc duïng leân vaät B). Hôïp löïc cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät C). Thaønh phaàn cuûa troïng löïc theo phöông höôùng vaøo taâm cuûa quó ñaïo D). Nguyeân nhaân laøm thay ñoåi ñoä lôùn cuûa vaän toác 69). Trong heä quy chieáu chuyeån ñoäng thaúng vôùi gia toác , löïc quaùn tính xaùc ñònh bôûi bieåu thöùc: A). B). C). Fq= - ma D). Fq= ma 70) : Moät ngöôøi ñöùng treân toa taøu ñang chuyeån ñoäng thaúng ñeàu neùm moät hoøn ñaù thaúng ñöùng leân cao, Hoûi ñaù rôi ôû vò trí naøo ? Rôi leäch veà phía ñuoâi taøu. C. rôi leäch veà phía ñaàu taøu Rôi ñuùng vò trí neùm D. Rôi leäch sang beân caïnh. 71) : Moät ngöôøi ñöùng treân toa taøu ñang taêng toác chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu neùm moät hoøn ñaù thaúng ñöùng leân cao, Hoûi ñaù rôi ôû vò trí naøo ? Rôi leäch veà phía ñuoâi taøu. C. rôi leäch veà phía ñaàu taøu Rôi ñuùng vò trí neùm D. Rôi leäch sang beân caïnh. 72). Löïc ma saùt tröôït coù theå ñoùng vai troø laø: A). löïc höôùng taâm B). löïc quaùn tính C). löïc caûn D). löïc phaùt ñoäng 73). Moät vaät daët treân toa taøu ñang chuyeån ñoäng ñeàu treân moät ñöôøng voøng . Vaät seõ chòu taùc duïng cuûa löïc quaùn tính li taâm neáu heä qui chieáu gaén vôùi vaät naøo sau ñaây? A). ñöôøng ray B). vaät baát kyø C). toa taøu D). maït ñaát 74). Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà löïc haáp daãn do traùi ñaát taùc duïng leân maët traêng vaø do maët traêng taùc duïng leân traùi ñaát? A). hai löïc naøy cuøng phöông, cuøng chieàu. B). Phöông cuûa hai löïc naøy luoân thay ñoåi vaø khoâng truøng nhau C). Hai löïc naøy cuøng chieàu, cuøng ñoï lôùn D). Hai löïc naøy cuøng phöông, ngöôïc chieàu nhau 75). Ñònh luaät II Newtôn cho bieát: A). Moái lieân heä giöõa löïc taùc duïng vôùi khoái löôïng rieâng vaø gia toác cuûa vaät B). Moái lieân heä giöõa khoái löôïng vaø gia toác cuûa vaät C). Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng D). Löïc laø nguyeân nhaân laøm xuaát hieän gia toác cuûa vaät 76). Moät vaät coù khoái löôïng m = 10 kg tröôït ñeàu treân maët phaúng ngang nhôø löïc keùo F = 20 N coù phöông naêmg ngang. Cho g= 10 m/s2 ,Tính heä soá ma saùt A. 0,1 B. 0,2 C. 0,2 N/m D. 2 77) : Löïc ma saùt naøo chæ xuaát hieän khi vaät chuyeån ñoäng : A. Caû ba loaïi ma saùt C. Ma saùt laên vaø ma saùt nghæ B. Ma saùt tröôït vaø ma saùt laên D. Ma saùt tröôït vaø ma saùt nghæ 78): Caùc coâng thöùc sau coâng thöùc naøo laø coâng thöùc tính löïc ma saùt tröôït: A. C. Fms = k.mg B. F ms = k.N D. Caû ba coâng thöùc treân 79) : Moät vaät coù khoái löôïng m = 2 kg naèm caân baèng treân maët phaúng nghieâng goùc 30 0 so vôùi maët phaúng naêmg ngang. Tính löïc ma saùt taùc duïng vaøo vaät ( Choïn ñaùp soá ñuùng) : A. 20 N , B. 10 N C. 0 D. 17,3 N 80): : Vaät thaû tröôït ñeàu treân maët phaúng nghieâng goùc a so vôùi maët phaúng ngang. Tính heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø maët phaúng nghieâng? A. m = a/ (gcosa ) - tana B. m = tana - a/ (gcosa ) C. m = tana + a/ (gcosa ) D. m = tana Ch­¬ng III TỈNH HỌC VẬT RẮN (HỌC KÌ II) C©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c dông cña 2 lùc vµ 3 lùc kh«ng song song A) Lý thuyÕt 1) VËt r¾n lµ vËt mµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm bÊt kú cña vËt kh«ng ®æi(vËt kh«ng thay ®æi h×nh d¹ng) 2) Gi¸ cña lùc: §­êng th¼ng mang vÐc t¬ lùc 3) Hai lùc trùc ®èi: Hai lùc cïng gi¸, ng­îc chiÒu ,cã ®é lín b»ng nhau Hai lùc trùc ®èi cïng ®Æt vµo 1 vËt lµ 2 lùc c©n b»ng 4) Träng t©m cña vËt r¾n: Lµ ®iÓm ®Æt cña träng lùc. B»ng thùc nghiÖm ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc trong t©m cña vËt ph¼ng ®ång tÝnh 5) §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c dông cña 2 lùc: Hai lùc ph¶i lµ 2 lùc trùc ®èi (c©n b»ng). VÝ dô: VËt r¾n c©n b»ng khi treo bëi sîi d©y hoÆc vËt r¾n ®Æt trªn gi¸ ®ì n»m ngang. Riªng ®èi víi tr­êng hîp vËt ®Æt trªn gi¸ ®ì th× gi¸ cña träng lùc P ph¶i qua mÆt ch©n ®Õ 6) Cã 3 d¹ng c©n b»ng: BÒn ,kh«ng bÒn, phiÕm ®Þnh 7) Qui t¾c tæng hîp 2 lùc ®ång qui: Hai lùc ®ång qui lµ 2 lùc cã gi¸ c¾t nhau t¹i 1 ®iÓm Tr­ît 2 lùc trªn gi¸ cña chóng ®Õn ®iÓm ®ång qui råi ¸p dông qui t¾c hbh ®Ó t×m hîp lùc 8) §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c dông cña 3 lùc kh«ng song song Hîp lùc cña 2 lùc bÊt kú c©n b»ng víi lùc thø 3 ( ba lùc ph¶i ®ång ph¼ng vµ ®ång qui) B) Bµi tËp Bµi 1 Mét vËt cã khèi l­îng m=450g n»m yªn trªn mÆt nghiªng 1 gãc =300 so víi mÆt ngang 1) TÝnh ®é lín cña lùc ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt nghiªng vµ ¸p lùc cña vËt lªn mÆt ph¼ng nghiªng 2) BiÕt hÖ sè ma s¸t nghØ lµ 1. T×m gãc nghiªng cùc ®¹i ®Ó vËt kh«ng tr­ît HD: P.sin1= N= P.cos1 Bµi 2 Mét lß xo cã k=50 N/m ®Æt trªn mÆt ph¼ng nghiªng cã gãc nghiªng 300 ®Çu trªn treo 1 vËt khèi l­îng 200 g,®Çu d­íi cè ®Þnh, chiÒu dµi tù nhiªn lµ 50 cm, bá qua ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt nghiªng. TÝnh chiÒu dµi cña lß so vµ ph¶n lùc cña mÆt nghiªng lªn vËt Bµi 3 Mét qu¶ cÇu cã khèi l­îng 1 kg ®­îc treo vµo t­êng nhê 1 sîi d©y hîp víi mÆt t­êng 1 gãc 450 .Bá qua ma s¸t ë chç tiÕp xóc gi÷a qu¶ cÇu vµ t­êng. T×m lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc cña t­êng lªn qu¶ cÇu Bµi 4 450 A B G Mét thanh AB ®ång chÊt khèi l­îng m=2 kg tùa trªn 2 mÆt ph¼ng nghiªng kh«ng ma s¸t víi c¸c gãc nghiªng =300 vµ =600. BiÕt gi¸ cña träng lùc cña thanh ®i qua giao tuyÕn 0 cña 2 mÆt nghiªng; g=10m/s2. T×m ¸p lùc cu¶ thanh lªn mçi mÆt ph¼ng nghiªng HD: Thanh chÞu t¸c dông cña 3 lùc ®ång qui. §S: 10 N; 17 N Bµi 5 Mét thanh gç ®ång chÊt khèi l­îng 3 kg ®Æt dùa vµo t­êng. Do t­êng vµ sµn ®Òu kh«ng ma s¸t nªn ng­êi ta dïng d©y buéc vµo C ®Çu d­íi B cña thanh råi buéc vµo ch©n t­êng ®Ó gi÷ cho G A thanh ®øng yªn. Cho ; g=10m/s2. H O B T×m lùc c¨ng T cña d©y OB HD: Tam gi¸c OCB ®Òu v× HC=OHà tan = 1/ Chñ ®Ò 2: Qui t¾c hîp lùc song song. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c dông cña 3 lùc song song A) Lý thuyÕt 1) Qui t¾c hîp 2 lùc song song cïng chiÒu: F=F1+F2; thuéc mÆt ph¼ng chøa ; L­u ý:+)Muèn t×m hîp lùc cña nhiÒu lùc song song ta t×m hîp lùc F12 cña F1,F2 råi F123 víi F3… +) Ng­îc víi phÐp hîp lùc lµ phÐp ph©n tÝch lùc (cã nhiÒu c¸ch ph©n tÝch) 2) §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c dông cña 3 lùc song song §iÒu kiÖn: Hîp lùc cña 2 lùc bÊt kú c©n b»ng víi lùc thø 3 (F3=F1+F2) 3) Hîp lùc cña 2 lùc song song tr¸i chiÒu: Song song cïng chiÒu víi lùc lín h¬n; cã ®é lín b»ng hiÖu ®é lín; gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng chøa 2 gi¸ cña 2 lùc thµnh phÇn: ( d1,d2 lµ kc¸ch tõ gi¸ cña F ®Õn gi¸ cña F1,F2) 4) NgÉu lùc: HÖ 2 lùc song song ng­îc chiÒu,cïng ®é lín, t¸c dông lªn 1 vËt Khi vËt chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc th× vËt sÏ quay, ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho t¸c dông lµm quay cña ngÉu lùc gäi lµ m« mªn ngÉu lùc: M= F.d (d lµ kc¸ch gi÷a 2 gi¸ cña 2 lùc) B) Bµi tËp Bµi 1: Mét tÊm gç AB cã m= 10 kg dµi 1,2 m cã träng t©m G c¸ch A 0,4 m. TÊm gç ®Æt kª lªn hai hßn g¹ch nhá ®Æt tai A vµ B. TÝnh c¸c lùc mµ tÊm gç t¸c dông lªn 2 hßn g¹ch (g=10m/s2) Bµi 2: Mét ng­êi g¸nh 2 vËt cã m1=15 kg; m2=10 kg; ®ßn g¸nh dµi 1,5 m. Hái vai ng­êi nµy ph¶i ®Æt ë ®©u ®Ó ®ßn g¸nh c©n b»ng vµ vai chÞu 1 lùc lµ bao nhiªu? Bá qua kl­îng ®ßn g¸nh Bµi 3: H·y x¸c ®Þnh träng t©m cña 1 b¶n máng ®ång chÊt dµi 20 cm, réng 10 cm bÞ khoÐt ®i 1 mÈu h×nh vu«ng c¹nh 5 cm Bµi 420 cm 10 cm 40 cm H·y x¸c ®Þnh träng t©m cña 1 b¶n máng ®ång chÊt h×nh trßn b¸n kÝnh R bÞ khoÐt ®i 1 mÈu h×nh trßn b¸n kÝnh R/2 víi t©m cña mÈu nµy ë trung ®iÓm cña b¸n kÝnh Bµi 5 10 cm X¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m cña 1 b¶n máng ®ång chÊt nh­ h×nh vÏ Bµi 6 Mét thanh cøng cã träng l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, ®­îc treo n»m ngang nhê hai lß xo th¼ng ®øng cã chiÒu dµi tù nhiªn b»ng nhau. §é cøng cña 2 lß xo lÇn l­ît lµ k1=100 N/m; k2=150 N/m. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lß xo lµ L=1m. Hái ph¶i treo vËt nÆng vµo ®iÓm nµo ®Ó thanh vÉn n»m ngang TÝnh ®é d·n cña mçi lß xo khi khèi l­îng vËt nÆng lµ 1 kg. Cho g=10m/s2 Bµi 7 Cã 3 hßn g¹ch gièng hÖt nhau ®Æt chång lªn nhau, mçi viªn cã chiÒu B A C G dµi lµ L= 20 cm. T×m kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp ph¶i cña viªn g¹ch trªn cïng tíi mÐp tr¸i cña viªn d­íi cïng ®Ó hÖ thèng kh«ng bÞ lËt HD: §Ó vËt cã mÆt ch©n ®Õ n»m c©n b»ng th× ®­êng th¼ng qua träng t©m cña vËt gÆp mÆt ch©n ®Õ. Bµi 8 Mét thanh ®ång chÊt dµi 60 cm, träng l­îng P1 =4N ®­îc gi÷ c©n b»ng nhê ®Çu A g¾n vµo t­êng nhê 1 b¶n lÒ cßn ®Çu B treo vµo t­êng nhê 1 sîi d©y hîp víi t­êng 1 gãc 450. T¹i ®iÓm C c¸ch B 20 cm cã treo 1 vËt träng l­îng P2=6N. T×m lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc cña b¶n lÒ. HD: T×m hîp lùc P12 cña P1 vµ P2, t×m ®iÓm ®Æt cña nã T¸c dông lªn thanh cã 3 lùc ®ång qui (T,Q,P12) Chñ ®Ò 3: M« men cña lùc. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña 1 vËt r¾n cã trôc quay cè ®Þnh A) Lý thuyÕt 1) T¸c dông lµm quay cña lùc ®èi víi vËt cã trôc quay cè ®Þnh C¸c lùc cã gi¸ song song víi trôc quay hoÆc c¾t trôc quay th× sÏ kh«ng lµm cho vËt quay C¸c lùc cã gi¸ kh«ng c¾t trôc quay vµ c¸ng xa trôc th× t¸c dông lµm quay cµng tèt 2) M« men cña lùc ®èi víi 1 trôc quay +) Khi t¸c dông 2 lùc lªn ®i· m« men ,®Üa kh«ng quay v× t¸c dông lµm quay cña 2 lùc nh­ nhau vµ ng­îc l¹i (hay nãi m« men cña 2 lùc nµy ®èi víi trôc quay nh­ nhau) +) XÐt 1 lùc F n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay oz.M« men cña lùc F ®èi víi trôc quay lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho t¸c dông lµm quay cña lùc quanh trôc Êy vµ ®­îc ®o b»ng tÝch ®é lín cña lùc víi c¸nh tay ®ßn M=F.d (tay ®ßn d lµ kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn gi¸ cña lùc, ®¬n vÞ cña M lµ N.m) 3) §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n cã trôc quay cè ®Þnh (quy t¾c m« men) Muèn cho vËt r¾n cã trôc quay cè ®Þnh n»m c©n b»ng th× tæng m« men cña c¸c lùc cã khuynh h­íng lµm vËt quay theo 1 chiÒu ph¶i b»ng tæng m« men cña c¸c lùc cã khuynh h­íng lµm vËt quay theo chiÒu ng­îc l¹i) M1+M2+….=0 (m« men lùc lµm vËt quay theo chiÒu kim ®ång hå cã gi¸ trÞ ©m…) B) Bµi tËp Bµi 1 o A C Mét thanh cøng AB ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu dµi 9m ,khèi l­îng 10 kg cã thÓ quay quanh ®­îc 1 trôc n»m ngang O c¸ch A 6 m. §Çu A cña thanh ®Æt 1 vËt khèi l­îng 5 kg. Hái ®Ó thanh n»m c©n b»ng (n»m ngang) th× cÇn t¸c dông vµo ®Çu B 1 lùc cã ph­¬ng th¼ng ®øng, cã chiÒu vµ ®é lín bao nhiªu? Cho g=10 m/s2 Bµi 2 Mét thanh OA rÊt nhÑ dµi 20 cm quay dÔ dµng quanh trôc n»m ngang qua o. Mét lß xo g¾n vµo ®iÓm gi÷a C. Ng­êi ta t¸c dông vµo ®Çu A mét lùc F=20 N. Khi thanh OA ë tr¹ng th¸i c©n b»ng th× lß xo cã ph­¬ng vu«ng gãc víi OA, thanh OA hîp víi ph­¬ng ngang 1 gãc =300, ®é nÐn cña lß xo lµ 8 cm. TÝnh ph¶n lùc cña lß xo vµo thanh vµ ®é cøng k cña lß xo. XÐt trong 2 tr­êng hîp: 1) Lùc F th¼ng ®øng h­íng xuèng 2) Lùc F vu«ng gãc víi thanh vµ h­íng xuèng Bµi 3 Mét thanh AO dµi 10 cm ®ång chÊt khèi l­îng 1 kg, ®Çu O cña thanh liªn kÕt víi t­êng b»ng b¶n lÒ ,®Çu A treo vµo t­êng nhê 1 sîi d©y AB. Thanh ®­îc gi÷ n»m ngang vµ d©y lµm víi thanh 1 gãc =300 . LÊy g=10 m/s2. TÝnh lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc cña t­êng lªn thanh (h­íng vµ ®é lín) (§S: T=N=10 N) O A B G HD: §Ó tÝnh lùc c¨ng ta dïng qui t¾c m« men lùc, ®Ó t×m ph¶n lùc ta l­u ý 3 lùc ®ång qui Bµi 4 Mét d©y ph¬i c¨ng ngang t¸c dông 1 lùc T1=200N lªn cét, =300 1) TÝnh lùc c¨ng T2 cña d©y chèng 2) TÝnh ¸p lùc cña cét vµo mÆt ®Êt. BiÕt cét nÆng 10 kg (g=10 m/s2) T1 T2 P Bµi 5 Mét thanh l=1m, khèi l­îng m=1,5 kg, mét ®Çu thanh g¾n vµo trÇn nhµ nhê 1 b¶n lÒ, A B C ®Çu kia gi÷ b»ng d©y treo th¼ng ®øng; träng t©m cña thanh c¸ch b¶n lÒ 0,4 m; g=10 m/s2. TÝnh lùc c¨ng T cña d©y (h×nh vÏ trªn) Bµi 6 Thanh AB ®ång chÊt dµi 60 cm, khèi l­îng m1=2 kg ®­îc g¾n vµo 1 bøc t­êng th¼ng ®øng nhê 1 b¶n lÒ B; ®Çu A treo vËt nÆng khèi l­îng m2=2 kg vµ ®­îc gi÷ c©n b»ng bëi sîi d©y AC n»m ngang cã ®Çu C cét chÆt vµo bøc t­êng víi BC=30cm X¸c ®Þnh c¸c lùc t¸c dông lªn thanh AB( g=10 m/s2) HD: Dïng qui t¾c hîp lùc song song víi trôc ®i qua B ta ®­îc T=30 N Thanh chÞu t¸c dông cña 4 lùc: 2 lùc c¨ng cña d©y ®Æt vµo A; träng lùc cña thanh vµ ph¶n lùc cña t­êng t¹i B. Hîp lùc cña 4 lùc nµy b»ng kh«ng. ChiÕu lªn 2 trôc vu«ng gãc. §S: N=50 N; hîp víi t­êng gãc=370 26. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC .TRỌNG TÂM Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng. A. Để vật rắn có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm phải luôn nằm trên mặt chân đế. B. Trọng tâm của bất kì vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật đó C. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng D. Các vật rắn có dạng hình học đối xứng, trọng tâm là tâm đối xứng của vật Câu 3: Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ? A. Lực có giá cắt trục quay B. Lực có giá song song với trục quay C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay C©u 146: Träng lùc cã ®Æc ®iÓm lµ: Lµ lùc hót cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn vËt. §Æt ®Æt vµo vËt, cã ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu h­íng xuèng, cã ®é lín kh«ng ®æi. §é lín träng lùc tØ lÖ víi khèi l­îng vËt, ®Æt vµo träng t©m vËt, lu«n h­íng xuèng d­íi. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n A. B. C. C©u 147: Chän c©u ®óng: T¸c dông mét lùc lªn vËt r¾n sÏ lµm vËt võa chuyÓn ®éng th¼ng, võa chuyÓn ®éng quay. T¸c dông mét lùc lªn vËt r¾n sÏ lµm vËt chuyÓn ®éng th¼ng. T¸c dông mét lùc lªn vËt r¾n sÏ lµm vËt chuyÓn ®éng quay. KÕt qu¶ t¸c dông lùc kh«ng thay ®æi, khi ta dÞch chuyÓn lùc tr­ît theo ph­¬ng (gi¸) cña nã. C©u 148: Chän c©u sai: Cã thÓ thay lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n b»ng lùc song song cïng chiÒu víi lùc . Kh«ng thÓ thay lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n b»ng lùc song song cïng chiÒu víi lùc . Cã thÓ thay lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n b»ng lùc chiÒu vµ n»m cïng gi¸ víi lùc . KÕt qu¶ t¸c dông lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n kh«ng ®æi khi ta thay b»ng lùc kh¸c cïng ®é lín, cïng chiÒu vµ n»m cïng gi¸ víi lùc . C©u 149: X¸c ®Þnh träng t©m cña vËt b»ng c¸ch: VËt ph¼ng ®ång tÝnh, träng t©m lµ t©m cña vËt (h×nh tam gi¸c lµ giao ®iÓm cña c¸c trung tuyÕn). T×m ®iÓm ®Æt träng lùc cña vËt. Treo vËt b»ng mét cña bÊt kú råi ®­êng th¼ng ®øng qua ®iÓm treo; Lµm nh­ vËy víi 2 ®iÓm, th× giao ®iÓm hai ®­êng th¼ng ®øng lµ träng t©m vËt. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n A. B. C. C©u 150: VËt r¾n c©n b»ng khi: Cã diÖn tÝch ch©n ®Õ lín. Cã träng t©m thÊp. Cã mÆt ch©n ®Õ, ®­êng th¼ng ®øng qua träng t©m cña mÆt ch©n ®Õ. TÊt c¶ c¸c ®¸p ©n trªn. Caâu 1: Keát luaän naøo sau ñaây veà điều kiện caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc laø ñaày ñuû? a. Hai löïc phaûi cuøng giaù. b. Hai löïc phaûi cuøng ñoä lôùn. c. Hai löïc phaûi ngöôïc chieàu nhau. d. Caû ba điều kiện treân. Caâu 1:(0,25ñ) Hai l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTONG KET CA NAM THEO CAC BAI LY10NC.doc
Tài liệu liên quan