Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thư viện Tuyên Quang

Lời cảm ơn .2

Lời nói đầu .3

Chương I: Khảo sát bài toán .4

A. Khảo sát hiện trạng, phân tích và đánh giá hệ thống hiện tại .4

I. Khảo sát hiện trạng . . .4

II. Ưu điểm .5

III. Nhược điểm 5

B. Đề xuất hệ thống mới . . .5

I. Phạm vi ứng dụng . .5

II. Mục đích của hệ thống .6

III. Yêu cầu của hệ thống 6

C. Lựu chọn công cụ và ngôn ngữ .6

Chương II: Thiết kế hệ thống quản lý thư viện .6

 A. Phân tích hệ thống về chức năng .6

I. Biểu đồ phân cấp chức năng .6

II.Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh .7

1. Biểu đồ phân cấp chức năng .7

2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh .8

3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ( mức 0 ) .9

4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 ( mức dưới đỉnh ) .10

5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3 12

B. phân tích hệ thống về dữ liệu .16

 I. Mô hình thực thể liên kết mức khái niệm .16

 II. Mô hình thực thể liên kết mức vật lý 17

C. Các thiết kế 18

 I. Thiết kế tệp .18

II. Thiết kế tài liệu .19

Chương III: Cài đặt chương trình . .21

doc30 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thư viện Tuyên Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n .2 Lêi nãi ®Çu .3 Ch­¬ng I: Kh¶o s¸t bµi to¸n ..4 Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng hiÖn t¹i ....4 Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng ....4 ¦u ®iÓm .5 Nh­îc ®iÓm 5 §Ò xuÊt hÖ thèng míi ...5 Ph¹m vi øng dông .....5 Môc ®Ých cña hÖ thèng ..6 Yªu cÇu cña hÖ thèng 6 C. Lùu chän c«ng cô vµ ng«n ng÷ .6 Ch­¬ng II: ThiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý th­ viÖn .6 A. Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ chøc n¨ng ..6 I. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ..6 II.BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh .7 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng .7 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh ..8 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh ( møc 0 ) ...9 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 2 ( møc d­íi ®Ønh ) .10 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 3 12 B. ph©n tÝch hÖ thèng vÒ d÷ liÖu .16 I. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt møc kh¸i niÖm ...16 II. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt møc vËt lý 17 C. C¸c thiÕt kÕ 18 I. ThiÕt kÕ tÖp .18 II. ThiÕt kÕ tµi liÖu ..19 Ch­¬ng III: Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh....21 Lêi C¶m ¬n Sau mét thêi gian lµm viÖc cuèi cïng ®Ò tµi còng ®­îc hoµn thµnh tèt ®Ñp! Chóng t«i kh«ng biÕt nãi g× h¬n lµ xin c¶m ¬n gi¸o viªn h­íng dÉn §ç Ngäc Kiªn ®· gãp ý cho chóng t«i hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy . Tuy nhiªn do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt.Mong quý thÇy c« th«ng c¶m! Lêi nãi ®Çu -------¯------- Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña C«ng nghÖ th«ng tin trong mét vµi thËp kû gÇn ®©y, viÖc tin häc hãa trong c¸c lÜnh vùc ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña x· héi. ThËt vËy trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý ®· nÈy sinh ra nhiÒu mèi quan hÖ víi nhiÒu yÕu tè phøc t¹p. NÕu chØ dïng nh÷ng biÖn ph¸p vµ c«ng cô thñ c«ng th× sÏ rÊt khã kh¨n vµ tèn thêi gian trong c«ng t¸c qu¶n lý. §øng tr­íc t×nh h×nh trªn, nÕu chØ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn thèng thñ c«ng th«i th× sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. Do ®ã viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c qu¶n lý hÕt søc cÇn thiÕt. Mang tÝnh hiÖu qu¶ cao ®Æc biÖt lµ kh«ng gian vµ thêi gian xö lý, l­u tr÷, tiÕt kiÖm vµ linh ho¹t. Tuy nhiªn mçi lÜnh vùc mçi c«ng viÖc l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. §èi víi ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, cïng víi sù gia t¨ng vÒ nhu cÇu ®µo t¹o ®· ®Æt ra nhiÒu bµi to¸n qu¶n lý phøc t¹p nh­: Qu¶n lý sinh viªn, qu¶n lý tuyÓn sinh, qu¶n lý ®iÓm, qu¶n lý th­ viÖn, vv ... XuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu thùc tÕ vµ ®­îc sù ®ång ý cña gi¸o viªn h­íng dÉn, thÇy §ç Ngäc Kiªn chóng t«i chän ®Ò tµi: Qu¶n lý th­ viÖn tØnh Tuyªn Quang. §Ò tµi qu¶n lý th­ viÖn ®­îc x©y dùng trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Access97. Vµ ch­¬ng tr×nh ®­îc x©y dùng trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic. §©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thùc tÕ, nh­ng víi kinh nghiÖm ch­a nhiÒu vµ kiÕn thøc cã h¹n nªn khã tr¸nh khái sai sãt, chóng t«i mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, c¸c b¹n bÌ ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Ch­¬ng I: Kh¶o s¸t bµi to¸n Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng hiÖn t¹i. I. Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng. Th­ ViÖn TØnh Tuyªn Quang lµ mét th­ viÖn cã thÓ cho b¹n ®äc cã thÓ ®äc hoÆc mang vÒ nhµ tham kh¶o vµ tr¶ l¹i sau mét sè ngµy. Th­ viÖn l­u tr÷ th«ng tin vÒ mçi ®Çu s¸ch mµ th­ viÖn ®ang cã t¹i mét tê phÝch cã c¸c th«ng tin vÒ ®Çu s¸ch : Tªn s¸ch, nhµ xuÊt b¶n, tªn t¸c gi¶, n¨m xuÊt b¶n, lÇn xuÊt b¶n, sè b¶n vµ m· hiÖu cña ®Çu s¸ch cã 6 ký tù. C¸c tê phÝch nµy ®­îc xÕp trong c¸c « phÝch theo thø tù ch÷ c¸i cña tªn s¸ch, nh»m gióp b¹n ®äc tra cøu s¸ch ®­îc thuËn tiÖn. Mçi ®Çu s¸ch cã nhiÒu cuèn s¸ch. Ho¹t ®éng phôc vô b¹n ®äc t¹i th­ viÖn Tuyªn Quang ®­îc m« t¶ nh­ sau : Muèn ®­îc cÊp thÎ cña th­ viÖn, b¹n ®äc cÇn nép ®¬n ®Ò nghÞ cÊp thÎ. Mçi thÎ cã mét sè thÎ riªng biÖt. Trªn thÎ cã c¸c th«ng tin cña b¹n ®äc, phiÕu nµy cÊt gi÷ t¹i quÇy m­în-tr¶ s¸ch, chóng ®­îc sö dông bëi c¸c nh©n viªn cña th­ viÖn. Khi kh«ng muèn m­în s¸ch cña th­ viÖn n÷a, b¹n ®äc cÇn tr¶ hÕt s¸ch m­în cïng víi thÎ th­ viÖn. ThÎ tr¶ l¹i nµy sÏ ®­îc huû bá. Khi m­în s¸ch, b¹n ®äc cÇn xuÊt tr×nh thÎ cïng phiÕu yªu cÇu m­în cã ghi tªn c¸c s¸ch mµ m×nh cÇn m­în cïng víi m· hiÖu t­¬ng øng cña nã. Th­ viÖn sÏ cho b¹n ®äc m­în nÕu c¸c ®iÒu kiÖn sau ®­îc tho¶ m·n: §óng lµ b¹n ®äc cña th­ viÖn vµ cuèn s¸ch ®ã ®ang cã t¹i th­ viÖn B¹n ®äc ®ang kh«ng gi÷ mét b¶n cña cuèn s¸ch ®ã vµ kh«ng gi÷ s¸ch qu¸ h¹n tr¶. Mçi b¹n ®äc chØ ®­îc m­în tèi ®a ba quyÓn, khi nhËn s¸ch b¹n ®äc tù biÕt ngµy ph¶i tr¶ dùa vµo ®èi t­îng b¹n ®äc: 01 ®­îc m­în ba ngµy, 02 ®­îc m­în n¨m ngµy, 03 ®­îc m­în bÈy ngµy. C¸c th«ng tin vÒ s¸ch cho m­în ®­îc nh©n viªn th­ viÖn ghi vµo phiÕu b¹n ®äc, mçi cuèn s¸ch ®­îc ghi trªn mét dßng. Nh©n viªn th­ viÖn lÊy c¸c phiÕu s¸ch t­¬ng øng ra khái « phiÕu vµ g¾n chóng vµo phiÕu b¹n ®äc m­în c¸c s¸ch ®ã. Mçi cuèn s¸ch ®­îc phÐp ra h¹n mét lÇn ®óng b»ng thêi gian mµ b¹n ®äc ®ã ®­îc m­în. Khi tr¶ s¸ch , nÕu b¹n ®äc lµm mÊt cuèn s¸ch nµo th× ph¶i tr¶ tiÒn ph¹t cho cuèn s¸ch ®ã. Th­ viÖn ®· quy ®Þnh s½n sè tiÒn ph¹t cho mçi ®Çu s¸ch. Th«ng tin vÒ c¸c cuèn s¸ch b¹n ®äc ®· tr¶ hoÆc ®· nép ph¹t ®­îc nh©n viªn th­ viÖn g¹ch bá trªn phiÕu b¹n ®äc. Sau ®ã c¸c phiÕu t­¬ng øng ®­îc t¸ch khái phiÕu b¹n ®äc vµ ®Ó tr¶ l¹i « phiÕu ®èi víi s¸ch tr¶ vµ ®Ó vµo ng¨n kÐo ®èi víi s¸ch mÊt. B¹n ®äc lµm mÊt s¸ch sÏ bÞ ph¹t theo quy ®Þnh cña th­ viÖn, khi nép tiÒn ph¹t b¹n ®äc sÏ ®­îc nh©n viªn th­ viÖn tr¶ cho mét phiÕu thu. Tuy th­ viÖn cã hai m¸y tÝnh nh­ng ch­a cã phÇn mÒm hç chî ho¹t ®éng phôc vô b¹n ®äc.Mäi c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn thñ c«ng bëi c¸c nh©n viªn cña th­ viÖn. Tãm l¹i, viÖc qu¶n lý theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng trong hÖ thèng cò lµ kh«ng cßn phï hîp ë c¸c th­ viÖn hiÖn nay. Nh÷ng tån t¹i trªn ®©y cho thÊy viÖc tæ chøc l¹i hÖ thèng th­ viÖn lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c tån t¹i trªn, ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong qu¶n lý th­ viÖn. II. ¦u ®iÓm. ChÆt chÏ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng C¸ch lµm phï hîp víi ®«ng ®¶o b¹n ®äc Kh«ng cÇn c¸c ph­¬ng tiÖn ®¾t tiÒn nh­: M¸y tÝnh, m¸y in, chuyªn gia tin häc III. Nh­îc ®iÓm Do thùc hiÖn chñ yÕu b»ng thñ c«ng, hÖ thèng hiÖn t¹i cã mét sè nh­îc ®iÓm sau: C«ng viÖc thùc hiÖn chËm ch¹p nhÊt lµ kh©u m­în tr¶ s¸ch. Tæn phÝ cao do cã nhiÒu nh©n viÖn phôc vô m­în tr¶ s¸ch ThiÕu tÝnh chÝnh s¸c khoa häc: thÓ hiÖn trong kh©u m­în tr¶ s¸ch Ch­a sö dông hÕt tiÒm n¨ng s½n cã cña th­ viÖn do th­ viÖn ®· cã mét m¸y tÝnh g©y l·ng phÝ ph­¬ng tiÖn. §Ò xuÊt hÖ thèng míi. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¶o s¸t thùc tr¹ng, ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng hiÖn t¹i. Trªn c¬ së kÕ thõa nh÷ng ­u ®iÓm, kh¸c phôc nh÷ng khã kh¨n cña hÖ thèng hiÖn t¹i ®Ó ®Ò xuÊt mét hÖ thèng míi. §­a m¸y tÝnh vµo phôc vô c¸c yªu cÇu CÊp-Huû thÎ vµ M­în – Tr¶ s¸ch cña tõng b¹n ®äc, b»ng c¸ch x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ‘gän nhÑ’ nh­ng ho¹t ®éng cã hiÓu qu¶ thiÕt thùc. Ph¹m vi øng dông. Tr­íc hÕt dïng cho th­ viÖn cña tØnh nhµ ®Ó phôc vô c¸c yªu cÇu cña b¹n ®äc, vµcã thÓ dïng cho c¸c th­ viÖn do t­ nh©n ®øng ra kinh doanh. Môc ®Ých cña hÖ thèng. Thay thÕ con ng­êi thùc hiÖn xö lý b»ng m¸y tÝnh ë hÇu hÕt c¸c chøc n¨ng trong hÖ thèng qu¶n lý th­ viÖn ®¶m b¶o nhanh chãng - thuËn tiÖn – hiÖu qu¶ - gi¶m tæn phÝ. Yªu cÇu cña hÖ thèng. “gän nhÑ” phï hîp víi ®iÒu kiÖn vËt chÊt cña th­ viÖn. Phï hîp víi thãi quen lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn nh­: ®¶m b¶o tÝnh tuÇn tù, giao diÖn th©n thuéc dÔ sö dông, c¸ch lµm t­¬ng tù hÖ thèng cò chØ kh¸c thùc hiÖn b»ng m¸y. Ch­¬ng tr×nh ch¹y b¶o ®¶m, tèc ®é xö lý nhanh-chÝnh x¸c. Lùa chän c«ng cô vµ ng«n ng÷ Qua ph©n tÝch môc tiªu vµ yªu cÇu cña hÖ thèng míi. Em chän HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access cã sù hç trî cña Visual Basic. Ch­¬ng II: ThiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý th­ viÖn Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ chøc n¨ng BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 1. biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ho¹t ®éng phôc vô b¹n ®äc t¹i th­ viÖn tØnh tuyªn quang Qu¶n lý b¹n ®äc Thèng kª CÊp thÎ Tr¶ s¸ch Huû thÎ M­în s¸ch Lµm thñ tôc cÊp thÎ Theo dâi m­în-tr¶ s¸ch Lµm thñ tôc huû thÎ kiÓm tra ®iÒu kiÖn huû thÎ CËp nhËt th«ng tin b¹n ®äc Lµm thñ tôc m­în s¸ch KiÓm tra ®iÒu kiÖn m­în s¸ch Ghi nhËn m­în s¸ch Lµm thñ tôc tr¶ s¸ch L­u gi÷ th«ng tin b¹n ®äc KiÓm tra yªu cÇu tr¶ s¸ch Ghi nhËn tr¶ s¸ch Xö lý mÊts¸ch 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh Ho¹t §éng Phôc Vô B¹n §äc B¹n §äc PhiÕu nh¾c tr¶ s¸ch Th«ng tin s¸ch m­în Lý do tõ chèi PhiÕu yªu cÇu tr¶ s¸ch PhiÕu yªu cÇu m­în s¸ch PhiÕu ®Ò nghÞ huû thÎ ®¬n ®Ò nghÞ cÊp thÎ Th«ng tin thÎ PhiÕu thu BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ranh giíi hÖ thèng vµ buéc qu¸ tr×nh ph©n tÝch ph¶i xem xÐt mäi rµng buéc cña hÖ thèng. S¬ ®å møc khung c¶nh sÏ diÔn t¶ mäi tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong c¸c mèi quan hÖ tr­íc sau, trong tiÕn tr×nh xö lý, bµn giao th«ng tin cho nhau. §©y chÝnh lµ c«ng cô chÝnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch hÖ thèng, lµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ phÇn trao ®æi vµ phÇn d÷ liÖu. Gåm: T¸c nh©n ngoµi: B¹n ®äc Mét chøc n¨ng xö lý: hÖ thèng phôc vô b¹n ®äc Bèn luån d÷ liÖu vµo, s¸u luång d÷ liÖu ra nh­ h×nh vÏ 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh ( møc 0 ) Thèng kª (3) Qu¶n Lý B¹n §äc (1) Theo Dâi M­în Tr¶ S¸ch (2) PhiÕu nh¾c tr¶ s¸ch §¬n ®Ò nghÞ cÊp thÎ th«ng tin thÎ phiÕu ®Ò nghÞ huû thÎ lý do tõ chèi PhiÕu yªu cÇu m­în s¸ch Lý do tõ chåi Th«ng tin s¸ch ®­îc m­în PhiÕu yªu cÇu tr¶ s¸ch PhiÕu thu Gåm : B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn 4 kho d÷ liÖu: s¸ch, b¹n ®äc, phiÕu thu, s¸ch m­în HÖ thèng ®­îc chia lµm 3 chøc n¨ng: Qu¶n lý b¹n ®äc, theo dâi m­în tr¶ s¸ch, thèng kª danh s¸ch b¹n ®äc m­în s¸ch qu¸ h¹n. C¸c luång d÷ liÖu vµo-ra vµ c¸c luång d÷ liÖu néi t¹i gi÷a 3 chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ. 4. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 2 ( møc d­íi ®Ønh ) B¹n §äc CÊp ThÎ 1.1 Huû ThÎ 1.2 B¹n §äc S¸chM­în §¬n ®Ò nghÞ cÊp thÎ Th«ng tin thÎ Lý do tõ chèi §¬n ®Ò nghÞ huû thÎ Gåm: B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn 2 kho d÷ liÖu: b¹n ®äc vµ s¸ch m­în Chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc ®­îc t¸ch thµnh hai chøc n¨ng nhá: CÊp thÎ vµ huû thÎ C¸c luång d÷ liÖu vµo – ra hÖ thèng vµ c¸c luån d÷ liÖu néi t¹i c¸c chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ BiÓu ®å luång d÷ liÖu chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc BiÓu ®å luång d÷ liÖu cña chøc n¨ng theo dâi m­în tr¶ s¸ch S¸ch M­în (2.1) Tr¶ S¸ch (2.2) B¹n §äc Gåm: B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn 4 kho d÷ liÖu: s¸ch , s¸ch m­în, b¹n ®äc vµ phiÕu thu Chøc n¨ng theo dâi m­în tr¶ s¸ch ®­îc t¸ch thµnh hai chøc n¨ng nhá: m­în s¸ch – tr¶ s¸ch C¸c luång d÷ liÖu vµo – ra c¸c chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ. 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 3 Gåm: B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn kho d÷ liÖu b¹n ®äc Chøc n¨ng cÊp thÎ ®­îc chia lµm hai chøc n¨ng nhá: Lµm thñ tôc huû thÎ vµ cÊt gi÷ th«ng tin b¹n ®äc C¸c luång d÷ liÖu vµo – ra c¸c chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ Lµm Thñ Tôc CÊp ThÎ (1.1.1) L­u Tr÷ Th«ng Tin B¹n §äc (1.1.2) chøc n¨ng cÊp thÎ b¹n ®äc Gåm: B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn 2 kho d÷ liÖu: b¹n ®äc vµ s¸ch m­în Chøc n¨ng huû thÎ ®­îc t¸ch thµnh 3 chøc n¨ng nhá lµ: lµm thñ tôc huû thÎ, kiÓm tra ®iÒu kiÖn huû thÎ, cËp nhËt th«ng tin b¹n ®äc. C¸c luång d÷ liÖu vµo – ra c¸c chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ Lµm Thñ Tôc Huû ThÎ (1.2.1) CËp NhËt Th«ng Tin B¹n §äc (1.2.3) KiÓm Tra §iÒu KiÖn Huû ThÎ (1.2.2) B¹n §äc §¬n §Ò NghÞ Huû ThÎ Lý do tõ chèi b. chøc n¨ng huû thÎ: TC Lµm Thñ Tôc M­în S¸ch (2.1.1) Ghi nhËn M­în S¸ch (2.1.3) KiÓm Tra §iÒu KiÖn M­în S¸ch (2.1.2) PhiÕu Yªu CÇu M­în s¸ch Th«ng Tin S¸ch M­în Lý Do Tõ Chèi B¹n ®äc MT Gåm: B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn 3 kho d÷ liÖu: s¸ch, s¸ch m­în vµ b¹n ®äc Chøc n¨ng m­în s¸ch ®­îc t¸ch thµnh ba chøc n¨ng nhá: lµm thñ tôc m­în s¸ch, kiÓm tra yªu cÇu m­în s¸ch vµ ghi nhËn m­în s¸ch C¸c luång d÷ liÖu vµo ra c¸c chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ. c. Chøc n¨ng m­în s¸ch Gåm: B¶o toµn t¸c nh©n ngoµi b¹n ®äc B¶o toµn 4 kho d÷ liÖu: s¸ch, s¸ch m­în, b¹n ®äc vµ phiÕu thu Chøc n¨ng tr¶ s¸ch ®­îc t¸ch thµnh ba chøc n¨ng nhá: lµm thñ tôc tr¶ s¸ch, kiÓm tra yªu cÇu tr¶ s¸ch, ghi nhËn tr¶ s¸ch vµ xö lý s¸ch mÊt C¸c luång d÷ liÖu vµo ra c¸c chøc n¨ng nh­ h×nh vÏ. KiÓm Tra Yªu CÇu Tr¶ S¸ch (2.2.2) Xö Lý S¸ch MÊt (2.2.1) Ghi NhËn Tr¶ S¸ch (2.2.3) Lµm Thñ Tôc Tr¶ S¸ch (2.2.1) B¹n §äc PhiÕu yªu cÇu tr¶ s¸ch PhiÕu thu Ld tõ chèi TC MT Sè thÎ + phiÕu thu + s¸ch mÊt d. Chøc n¨ng tr¶ s¸ch B. ph©n tÝch hÖ thèng vÒ d÷ liÖu I. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt møc kh¸i niÖm S¸ch M· s¸ch Tªn s¸ch Tªn t¸c gi¶ Nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt b¶n LÇn xuÊt b¶n Sè b¶n B¹n ®äc Sè thÎ Hä tªn ®Þa chØ ®èi t­îng ngµy cÊp PhiÕu thu Sè phiÕu Sè thÎ Lý do So tiÒn Ngµy lËp NhËn xÐt: VÉn cßn mét liªn kÕt nhiÒu – nhiÒu §Ó biÕt mét cuèn s¸ch cßn hay kh«ng ph¶i kiÓm tra tr­êng sè b¶n, nÕu tr­êng nµy =0 th× ®· hÕt s¸ch. §Ó t¨ng tèc viÖc kiÓm tra ta thªm thùc thÓ s¸ch m­în II. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt møc vËt lý S¸ch M· s¸ch Tªn s¸ch Tªn t¸c gi¶ Nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt b¶n LÇn xuÊt b¶n Sè b¶n S¸ch m­în Sè thÎ M· s¸ch Ngµy m­în Ngµy tr¶ Ra h¹n PhiÕu thu Sè phiÕu Sè thÎ Lý do So tiÒn Ngµy lËp B¹n ®äc Sè thÎ Hä tªn ®Þa chØ ®èi t­îng ngµy cÊp C. C¸c thiÕt kÕ ThiÕt kÕ tÖp TÖp s¸ch Tªn tÖp: S¸ch Tªn tr­êng Y nghÜa KiÓu d÷ liÖu ®é réng Gi¸ trÞ MaS Tens TenTg NamXb NhaXb LanXb Soban M· s¸ch Tªn s¸ch Tªn t¸c gi¶ N¨m xuÊt b¶n Nhµ xuÊt b¶n LÇn xuÊt b¶n Sè b¶n Text Text Text Date/time Text Text number 6 50 50 50 50 Kho¸, kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng TÖp s¸ch m­în Tªn tÖp: S¸ch M­în Tªn tr­êng Y nghÜa KiÓu d÷ liÖu ®é réng Gi¸ trÞ Sothe MaS NgayM NgayT Rahan Sè thÎ M· s¸ch Ngµy m­în Ngµy tr¶ Ra h¹n Text Text Date/time Date/time Yes/no 8 6 Kho¸, kh«ng rçng Kho¸, kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng TÖp b¹n ®äc Tªn tÖp: b¹n ®äc Tªn tr­êng Y nghÜa KiÓu d÷ liÖu ®é réng Gi¸ trÞ Sothe Hoten Diachi Ngaycap Doituong Sè thÎ Hä tªn ®Þa chØ ngµy cÊp ®èi t­îng Text Text Text Date/time text 8 50 50 2 Kho¸,kh«ng rçng Kh«ng rçng Kh«ng rçng Kh«ng rçng Kh«ng rçng TÖp phiÕu thu Tªn tÖp: phiÕu thu Tªn tr­êng Y nghÜa KiÓu d÷ liÖu ®é réng Gi¸ trÞ Sophiªu Sothe Lydo Sotien Ngaylap Sè tiÒn S« thÎ Lý do Sè tiÒn Ngµy lËp Text Text Text Currency Date/time 6 8 50 Kho¸, kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng kh«ng rçng ThiÕt kÕ tµi liÖu PhiÕu yªu cÇu m­în s¸ch ( khæ giÊy A5 ) Së v¨n ho¸ th«ng tin Th­ viÖn Tuyªn Quang PhiÕu yªu cÇu m­în s¸ch Sè thÎ:. Hä tªn:.. C¸c s¸ch m­în Stt Tªn s¸ch M· s¸ch Ngµy tr¶ 1 2 3 Ngµy th¸ngn¨m. (ch÷ ký) Tµi liÖu xuÊt: s¸ch ®­îc m­în vµ phiÕu yªu cÇu ra h¹n nh­ng ta kh«ng cÇn thiÕt kÕ. Cã thÓ dùa trªn phiÕu yªu cÇu m­în s¸ch ThÎ th­ viÖn ( 7 x 10 cm ) MÆt tr­íc MÆt sau Th­ viÖn Tuyªn Quang ThÎ th­ viÖn Hä tªn: .. §Þa chØ: . §èi t­îng: ¶nh 4 x 6 cm Sè thÎ: . Ngµyth¸ngn¨m. Ng­êi cÊp ký tªn vµ ®ãng dÊu ThÎ th­ viÖn cã gi¸ trÞ ®Õn khi b¹n ®äc huû thÎ. B¹n ®äc chØ ®­îc gi÷ tèi ®a ba cuèn s¸ch Kh«ng cho m­în thÎ, khi mÊt ph¶i b¸o ngay cho th­ viÖn. phiÕu nh¾c tr¶ s¸ch (A4) Së v¨n ho¸ th«ng tin Th­ viÖn Tuyªn Quang ®Þa chØ:. §iÖn tho¹i:.. Fax:. PhiÕu nh¾c tr¶ s¸ch KÝnh giöi: §Þa chØ: Th­ viÖn chóng t«i tr©n träng b¸o cho «ng (bµ) vÉn cßn gi÷ s¸ch cña th­ viÖn. Sau ®©y lµ sè s¸ch mµ «ng (bµ) ®ang gi÷ STT M· s¸ch Tªn s¸ch Ngµy m­în 1 2 3 KÝnh mong «ng (bµ) sím tr¶ l¹i th­ viÖn c¸c cuèn s¸ch trªn. RÊt mong hîp t¸c l©u dµi víi «ng (bµ) Ngµyth¸ngn¨m (ch÷ ký) Logo Cho vµo phong b× A4 gÊp lµm ba Trèng Logo ®Þa chØ §¬n ®Ò nghÞ cÊp thÎ Së v¨n ho¸ th«ng tin Th­ viÖn Tuyªn Quang ®¬n ®Ò nghÞ cÊp thÎ Hä tªn:.. §Þa chØ:. §èi t­îng: ngµyth¸ngn¨m (ký tªn) Ch­¬ng III: cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh GiaodiÖnchÝnh: giao diÖn cÊp thÎ Giao diÖn huû thÎ : 4.giao diÖn m­în s¸ch : 5.giao diÖn tr¶ s¸ch : 6.Giao diÖn xö lý s¸ch mÊt: 7.giao diÖn thèng kª : 8.giao diÖn h­íng dÉn : Lêi NhËn xÐt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT40.doc
Tài liệu liên quan