Phụ lục cho các Ngôn ngữ lập trình

= Phép gán đơn giản (Simple assignment)

*= Phép gán sau khi nhân (Assign product)

/= Phép gán sau khi chia (Assign quotient)

%= Phép gán sau khi lấy phần dư (Assign remainder)

+= Phép gán sau khi cộng (Assign sum)

-= Phép gán sau khi trừ (Assign difference)

&= Phép gán sau khi AND theo bit (Assign bitwise AND)

^= Phép gán sau khi XOR theo bit (Assign bitwise XOR)

|= Phép gán sau khi OR theo bit (Assign bitwise OR)

<<= Phép gán sau khi dịch trái (Assign left shift)

>>= Phép gán sau khi dịch phải (Assign right shift)

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/02/2014 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phụ lục cho các Ngôn ngữ lập trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 1 Thứ tự ưu tiên của các phép toán Các phép toán được chia thành 16 nhóm. Các phép toán trong cùng nhóm có mực độ ưu tiên như nhau. Về trình tự kết hợp thì: + Các phép tính của nhóm 2, nhóm 14 và toán tử gán (nhóm 15) kết hợp từ phải sang trái. + Các phép toán còn lại kết hợp từ trái qua phải. 1. Nhóm một () Gọi hoàm (Function call) [] Chỉ số mảng (Array subscript) -> Chọn gián tiếp một thành phần (indirect component selector) :: Xác định phạm vi truy nhập (scope access/resolution) . Chọn trực tiếp một thành phần (direct component selector) 2. Nhóm hai () Gọi hoàm (Function call) ! Phủ định logic (Logical negation -NOT) ~ Lấy phần bù theo bit (Bitwise (1's) complement) + Dấu cộng (Unary plus) - Dấu trừ (Unary minus) ++ Phép tăng một (Preincrement or postincrement) -- Phép giảm một (Predecrement or postdecrement) & Phép lấy địa chỉ (Address) * Truy nhập gián tiếp (Indirection) sizeof Cho kích thước của toán hạng (returns size of operand, in bytes) new Cấp phát bộ nhớ động (dynamically allocates C++ storage) delete Giải phóng bộ nhớ (dynamically deallocates C++ storage) 3. Nhóm ba * Nhân ( Multiply) / Chia (Divide) % Lấy phần dư (Remainder - modulus) 4. Nhóm bốn .* Gọi gián tiếp tới thành phần từ một biến đối tượng ->* Gọi gián tiếp tới thành phần từ một con trỏ đối tượng 5. Nhóm năm + Cộng (Binary plus) - Trừ (Binary minus) 6. Nhóm sáu << Dịch trái (Shift left) >> Dịch phải (Shift right) 7. Nhóm bẩy < Nhỏ hơn (Less than) <= Nhỏ hơn hoặc bằng (Less than or equal to) > Lớn hơn (Greater than) >= Lớn hơn hoặc bằng (Greater than or equal to) 8. Nhóm tám == Bằng (Equal to) != Không bằng (Not equal to) 9. Nhóm chín 550 & Phép và theo bit (Bitwise AND) 10. Nhóm mười ^ Phép hoặc loại trừ theo bit (Bitwise XOR) 11. Nhóm mười một | Phép hoặc theo bit (Bitwise OR) 12. Nhóm mười hai && Phép và logic (Logical AND) 13. Nhóm mười ba && Phép hoặc logic (Logical OR) 14. Nhóm mười bốn ?: Toán tử điều kiện (a ? x : y means "if a then x, else y") 15. Nhóm mười năm = Phép gán đơn giản (Simple assignment) *= Phép gán sau khi nhân (Assign product) /= Phép gán sau khi chia (Assign quotient) %= Phép gán sau khi lấy phần dư (Assign remainder) += Phép gán sau khi cộng (Assign sum) -= Phép gán sau khi trừ (Assign difference) &= Phép gán sau khi AND theo bit (Assign bitwise AND) ^= Phép gán sau khi XOR theo bit (Assign bitwise XOR) |= Phép gán sau khi OR theo bit (Assign bitwise OR) <<= Phép gán sau khi dịch trái (Assign left shift) >>= Phép gán sau khi dịch phải (Assign right shift) 16. Nhóm mười sáu , Toán tử phẩy dùng để phân cách các phần tử Tất cả các toán tử nói trên đều có thể định nghĩa chồng trừ các toán tử sau: . Chọn trực tiếp một thành phần .* Gọi gián tiếp tới thành phần từ một biến đối tượng :: Toán tử xác định phạm vi truy nhập ?: Toán tử điều kiện Phụ lục 2 Các từ khoá của C++ asm double new switch auto else operator template break enum private this case extern protected throw catch float public try char for register typedef class friend return union const goto short unsigned continue if signed virtual default inline sizeof void delete int static volatile do long struct while 552

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphl1.pdf
  • pdfphl3.pdf
  • pdfphl4.pdf
  • pdfphl5.pdf
  • pdfphl6.pdf
Tài liệu liên quan