Quản lý sản xuất

Xác định ý đồ, cơ hội đầu tư

 Có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng, các ý đồ đầu tư:

- Nhu cầu, khả năng đáp ứng thị trường

- Chiến lược phát triển kinh tế vùng, quốc gia

- Khai thác và sử dụng chưa có hiệu quả nguồn lực

- Thiếu điều kiện vật chất để phát triển kinh tế xã hội

Xác định quy mô dự án

Căn cứ để xác định quy mô của dự án

 Nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm

 Kü thuËt s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ

 Kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu

 Chi phÝ ®Çu t¬ vµ s¶n xuÊt

 Năng lực của DN

 Đối thủ cạnh tranh

Công nghệ sản xuất

Kỹ thuật và phương pháp sản xuất:

 Bản chất của kỹ thuật sản xuất

 Tay nghề của lao động, khả năng tiếp thu KT

 Yêu cầu NVL, năng lượng

 Khả năng chuyển đổi sản xuất mặt hàng khác

 Nhà cung cấp, cách cung cấp và quyền SHCN

 Yêu cầu về vốn và ngoại tệ

 

doc22 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 2101 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý sản xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ëng ) trong giai ®o¹n tíi lµ bao nhiªu ? ý nghÜa: lµ néi dung mang tÝnh nÒn t¶ng bëi nã ¶nh hëng ®Õn: kh¶ n¨ng tháa m·n nhu cÇu vÒ s¶n phÈm trong t¬ng lai, liªn quan trùc tiÕp ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, vµ lµ c¨n cø quan träng ®Ó chän lùa lo¹i h×nh s¶n xuÊt. Lùa chän lo¹i h×nh s¶n xuÊt Tr¶ lêi cho c©u hái: lo¹i h×nh s¶n xuÊt cô thÓ nµo sÏ ®îc lùa chän ? ý nghÜa: Lµ néi dung quan träng cña QTSX, ¶nh hëng ®Õn thiÕt kÕ hÖ thèng s¶n xuÊt, vËn hµnh hÖ thèng s¶n xuÊt. Ngoµi ra d¹ng SX cßn x¸c ®Þnh ra nhu cÇu vÒ ®Çu t vµ ¶nh hëng ®Õn c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt, chi phÝ, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®é linh ho¹t cña hÖ thèng s¶n xuÊt. Lùa chän kÕt cÊu s¶n xuÊt Môc ®Ých:lùa chän mét d¹ng kÕt cÊu cô thÓ theo kh«ng gian c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ý nghÜa: ¶nh hëng ®Õn thiÕt kÕ hÖ thèng s¶n xuÊt vµ vËn hµnh hÖ thèng SX, ¶nh hëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, chu kú s¶n xuÊt, møc ®é linh ho¹t cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt... Chän vÞ trÝ ®Æt dn Môc ®Ých: lùa chän vÞ trÝ hîp lý ®Ó x©y dùng nhµ m¸y, ph©n xëng, kho b·i... ý nghÜa: lµ néi dung quan träng trong kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña doanh nghiÖp bëi nã ¶nh hëng ®Õn yªu cÇu vÒ ®Çu t, tuyÓn mé lao ®éng, chi phÝ vËn hµnh, lîi thÕ c¹nh tranhNgoµi ra víi môc ®Ých sö dông l©u dµi c¸c c«ng tr×nh nµy nªn nÕu lùa chän kh«ng ®óng th× sÏ g©y hËu qu¶ rÊt khã kh¾c phôc. Bè trÝ s¶n xuÊt Môc ®Ých: gi¶i quyÕt tæng thÓ c¸c vấn ®Ò: bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt, s¾p xÕp c¸c nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng, m¹ng líi giao th«ng néi bé. ý nghÜa: lµ néi dung quan träng trong thiÕt kÕ hÖ thèng SX, ¶nh hëng lín ®Õn: tæ chøc s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ sö dông diÖn tÝch SX, yªu cÇu vÒ vèn ®Çu t, chi phÝ vËn t¶i néi bé, chu kú s¶n xuÊt, n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®iÒu kiÖn lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch SX & kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc Môc ®Ých: x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt vµ trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c nguån lùc: nguyªn vËt liÖu, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ ý nghÜa: C¸c kÕ ho¹ch nµy sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp vµ to lín ®Õn kh¶ n¨ng ®¹t ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp... ®IÒu ®é s¶n xuÊt Néi dung: lµ nh÷ng ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt trong tõng tuÇn cô thÓ vµ ph©n giao c«ng viÖc cho tõng ®¬n vÞ c¬ së, tõng bé phËn, tõng ngêi trong hÖ thèng s¶n xuÊt. §©y lµ bíc tæ chøc thùc hiÖn nh»m biÕn c¸c kÕ ho¹ch thµnh hiÖn thùc. ý nghÜa: ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn vËn hµnh hÖ thèng s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp KiÓm so¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Môc ®Ých: Nh»m ®¶m b¶o cho QTSX diÔn ra theo mong muèn cña nhµ qu¶n lý (theo kÕ ho¹ch) vµ ngoµi ra cßn t×m c¸c ph¬ng híng n©ng cao hiÖu qña ho¹t ®éng cña hÖ thèng s¶n xuÊt, bao gåm 4 chøc n¨ng: +Thu thËp th«ng tin: ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + KiÓm tra: So s¸nh c¸c gi¸ trÞ kiÓm so¸t thùc tÕ víi c¸c gi¸ trÞ kÕ ho¹ch vµ c¸c ®Þnh møc ®Ó t×m ra c¸c sai lÖch ( nÕu cã) vµ x¸c ®Þnh møc ®é nh÷ng sai lÖch ®ã. +Ph©n tÝch: t×m ra c¸c nguyªn nh©n cña c¸c sai lÖch còng nh c¸c tiÒm n¨ng cha sö dông hÕt trong s¶n xuÊt nh»m sö dông tèt h¬n c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. +§iÒu tiÕt: ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®ã nh»m h¹n chÕ vµ lo¹i bá c¸c sai lÖch, c¸c rèi lo¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ý nghÜa: Lµ néi dung quan träng cña QLSX- thùc hiÖn vai trß th«ng tin ph¶n håi trong QLSX, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch, môc tiªu còng nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña hÖ thèng SX. KÕt cÊu s¶n xuÊt Kh¸I niÖm kÕt cÊu s¶n xuÊt ph©n xëng s¶n XuÊt chÝnh ph©n xëng s¶n xuÊt phô C¸c bé phËn phôc vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kÕt cÊu s¶n xuÊt Kh¸I niÖm vÒ kÕt cÊu s¶n xuÊt KÕt cÊu s¶n xuÊt lµ tËp hîp c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh, ph©n xëng s¶n xuÊt phô vµ c¸c bé phËn phôc vu mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt cïng víi nh÷ng mèi liªn hÖ gi÷a chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Kh¸I niÖm vÒ ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh Ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh lµ nh÷ng ph©n xëng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra c¸c s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm n»m trong danh môc kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô trªn thÞ trêng. VÝ dô: Trong kÕt cÊu s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y DÖt 8/3: ph©n xëng kÐo sîi, ph©n xëng dÖt, ph©n xëng nhuém lµ nh÷ng ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh v× chóng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¶i- lµ s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty. Kh¸I niÖm vÒ ph©n xëng s¶n xuÊt phô Ph©n xuëng s¶n xuÊt phô lµ nh÷ng ph©n xëng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phô cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm ®îc coi lµ phô nÕu nã kh«ng n»m trong danh môc c¸c s¶n phÈm kinh doanh cña doanh nghiÖp nhng nã ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó tiªu dïng néi bé nh»m môc ®Ých hç trî cho sù ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp. VÝ dô: Trong C«ng ty may Th¨ng Long: ph©n xëng ®Þªn, ph©n xëng s¶n xuÊt dông cô c¾t,..Tuy nh÷ng ph©n xëng nµy kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm chÝnh nhng viÖc s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phô ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp mµ thiÕu nã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n. Kh¸I niÖm vÒ bé phËn phôc vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt Lµ nh÷ng bé phËn mµ ho¹t ®éng cña nã cã tÝnh chÊt phôc vô, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt phô ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng. VÝ dô: bé phËn kho tµng, bé phËn vËn chuyÓn, bé phËn vÖ sinh c«ng nghiÖp, C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kÕt cÊu s¶n xu©t Chñng lo¹i vµ kÕt cÊu s¶n phÈm (s¶n xuÊt c¸i g×?) Quy m« s¶n xuÊt (s¶n xuÊt bao nhiªu?) C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm (s¶n xuÊt nh thÕ nµo?) ChiÕn lîc liªn kÕt (tù s¶n xuÊt hay mua ngoµi?) C¸c nh©n tè kh¸c Chu kú s¶n xuÊt Chu kú s¶n xuÊt (Tsx) lµ kho¶ng thêi gian theo lÞch tr×nh tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt cho ®Õn khi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm thµnh phÈm. Chu kú s¶n xuÊt ®îc ¸p dông cho: Mét giai ®o¹n hoÆc toµn bé qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Mét bé phËn, mét chi tiÕt s¶n phÈm Mét l« s¶n phÈm hoÆc mét s¶n phÈm hoµn chØnh KÕt cÊu cña chu kú s¶n xuÊt lµ sù h×nh thµnh c¸c lo¹i thêi gian t¹o nªn chu kú s¶n xuÊt vµ tû träng cña c¸c lo¹i thêi gian trong tæng ®é dµi chu kú s¶n xuÊt. C«ng thøc tæng qu¸t: Tsx= Tcn + Tvc + Tkt + Ttn + Tg® Tcn: thêi gian c«ng nghÖ lµ thêi gian thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng c«ng nghÖ, trùc tiÕp lµm thay ®æi c¸c tÝnh chÊt c¬-lý-ho¸, h×nh d¹ng, kÝch thíc,.. cña NVL theo nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra. §é dµi cña Tcn phô thuéc vµo: Ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ vµ møc ®é tù ®éng ho¸ (c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm) Lo¹i h×nh s¶n xuÊt (vÝ dô: s¶n xuÊt hµng khèi, s¶n xuÊt ®¬n chiªc,..) Ph¬ng thøc di chuyÓn dßng s¶n phÈm (®èi tîng SX) trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Ph¬ng thøc tæ chøc s¶n xuÊt Tvc: thêi gian vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (vËn chuyÓn gi÷a c¸c ph©n xëng, gi÷a ph©n xëng víi hÖ thèng kho tµng, vËn chuyÓn trong néi bé ph©n xëng). §é dµi cña Tvc phô thuéc vµo: Träng lîng vËn chuyÓn Sè lîng s¶n phÈm vËn chuyÓn Kho¶ng c¸ch, ph¬ng tiÖn dïng ®Ó vËn chuyÓn H×nh thøc vËn chuyÓn (tËp thÓ, c¸ nh©n,..) Tr×nh ®é ngêi lao ®éng, Tkt: thêi gian kiÓm tra (kiÓm tra ®Çu vµo-®Çu ra, kiÓm tra c¸c bíc c«ng nghÖ, kiÓm tra b¸n thµnh phÈm, kiÓm tra thµnh phÈm,) §é dµi cña Tkt phô thuéc vµo: Yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm cÇn kiÓm tra C¸c yªu cÇu ®Æt ra khi kiÓm tra ThiÕt bÞ, linh kiÖn kiÓm tra Tr×nh ®é ngêi lao ®éng Qóa tr×nh s¶n xuÊt.. Ttn: thêi gian tù nhiªn: lµ thêi gian thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi tÝnh chÊt cña ®èi tîng lao ®éng díi t¸c dông cña c¸c ®IÒu kiÖn tù nhiªn §é dµi cña Ttn phô thuéc vµo: §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tù nhiªn C¸c ®iÒu kiÖn, chÊt xóc t¸c cña qu¸ tr×nh tù nhiÖn Sè lîng s¶n phÈm,.. Tg®: thêi gian gi¸n ®o¹n lµ thêi gian ngõng (kh«ng lµm viÖc) gi÷a chu kú s¶n xuÊt. §é dµi cña Tg® phô thuéc vµo: H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt Tr×nh ®é qu¶n lý Tr×nh ®é ngêi lao ®éng MÊt ®iÖn, m¸y háng, Thiªn tai, C«ng nh©n nghØ ngµy lÔ, ngµy phÐp,.. Dòng nối tiếp Tnt=240 giờ t 30 180 15 15 Nguyên công cắt Nguyên công may Nguyên công thùa khuyết Nguyên công bao gói Chu kỳ công nghệ dòng NT Dòng song song Tss=200 giờ t 10 60 5 5 10 60 5 5 10 60 5 5 Nguyên công cắt Nguyên công may Nguyên công thùa khuyết Nguyên công bao gói Chu kỳ công nghệ dòng SS Dòng hỗn hợp Thh=200 giờ t 10 60 5 10 60 5 10 60 5 Nguyên công cắt Nguyên công may Nguyên công thùa khuyết Nguyên công bao gói 5 5 5 Chu kỳ công nghệ dòng HH C«ng suÊt C«ng suÊt: lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ph©n xëng, nhµ m¸y, trong mét ®¬n vÞ thêi gian( th«ng thêng lµ 1 n¨m ). §¬n vÞ ®o lêng c«ng suÊt: ®o b»ng s¶n lîng ®Çu ra ( hiÖn vËt hoÆc gi¸ trÞ ) hoÆc sè lîng ®¬n vÞ ®Çu vµo ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ®¬n vÞ ®o lêng CS §o lêng c«ng suÊt theo ®Çu ra: vÝ dô: Nhµ m¸y SX « t«: CS n¨m: 300 xe t¶i nÆng, 500 xe con 4 chç ngåi, 150 xe 7 chç ngåi, Nhµ m¸y s¶n xuÊt mçi n¨m 1000 tñ ®¸, 50000 tñ l¹nh, C¸c gi¸ trÞ hiÖn vËt nµy cã thÓ quy ®æi ra h×nh thøc gi¸ trÞ (®v: triÖu ®«, tû VN§,) §o lêng c«ng suÊt theo ®Çu vµo: vÝ dô: nhµ m¸y c¬ khÝ: sè giê lµm viÖc cña m¸y, nhµ m¸y ®êng vµ chÕ biÕn thùc phÈm: sè tÊn nguyªn liÖu ®Çu vµo, sè giê lµm viÖc cña c«ng nh©n... Þ Kh«ng cã mét ®¬n vÞ tæng hîp vÒ CS cho mäi trêng hîp. Ph©n lo¹i c«ng suÊt CS ThiÕt kÕ: lµ CS tèi ®a mµ DN cã thÓ ®¹t ®îc trong ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ ( lý tëng ). Th«ng thêng kh«ng bao giê DN ®¹t ®îc CS thiÕt kÕ nµy. CS hiÖu qu¶ ( n¨ng lùc SX): lµ CS tèi ®a mµ DN mong muèn ®¹t ®îc trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh. CS thùc tÕ: lµ CS ®¹t ®îc trong thùc tÕ. CS ThiÕt kÕ > CS hiÖu qu¶ > CS thùc tÕ C¸c lo¹i CS nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông n¨ng lùc SX cña DN. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn C«ng suÊt thùc tÕ C¸c yÕu tè bªn trong: - M¸y mãc, thiÕt bÞ - YÕu tè con ngêi - Sè lîng chñng lo¹i s¶n phÈm - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c yÕu tè bªn ngoµi: - Sù æn ®Þnh cña nhu cÇu - C¸c yÕu tè vÒ c¹nh tranh -NhÞp ®é thay ®æi c«ng nghÖ ( m¸y mãc, thiÕt bÞ,..), ThiÕt kÕ -C¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn chÊt lîng, m«i trêng, thñ tôc hµnh chÝnh,... TÇm quan träng cña QuyÕt ®Þnh lùa chän c«ng suÊt Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt- n¨ng lùc s¶n xuÊt (c«ng suÊt hiÖu qu¶ ). Sù ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng ®¸p øng cña DN víi nhu cÇu vÒ SP, DV trong t¬ng lai (Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t¬ng lai ). Sù ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh: s¶n lîng s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, gi¸ thµnh s¶n phÈm, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng... QuyÕt ®Þnh lùa chän c«ng suÊt Gi¶i quyÕt 3 c©u hái: 1) C«ng suÊt tÝnh cho lo¹i SP nµo ? 2) C«ng suÊt lµ bao nhiªu ? 3) Khi nµo cÇn tíi c«ng suÊt ®ã ? QuyÕt ®Þnh vÒ CS dµi h¹n liªn quan ®Õn lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n & thiÕt kÕ hÖ thèng SX. QuyÕt ®Þnh vÒ CS ng¾n h¹n liªn quan ®Õn ho¹ch ®Þnh s¶n xuÊt ng¾n h¹n. Qu¸ tr×nh lùa chän ph¬ng ¸n C«ng suÊt Đánh giá các PA Xây dựng các phương án công suất Lùa chän PA tèi ­u Các yếu tố ảnh hưởng Dự báo TÝnh c«ng suÊt C¸c yÕu tè ®Çu vµo: Danh s¸ch m¸y mãc, thiÕt bÞ, sè lîng theo tõng chñng lo¹i. ChÕ ®é sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, diÖn tÝch s¶n xuÊt. N¨ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ. Tay nghÒ c«ng nh©n. Danh s¸ch c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt. TÝnh c«ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¬n lÎ C«ng suÊt hiÖu qu¶ cña mét ®¬n vÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: Mm = Nh x Thq , trong ®ã: Nh - n¨ng suÊt SX/®vÞ thêi gian cña mét ®¬n vÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ ( theo Passport cña m¸y do nhµ chÕ t¹o cÊp, hoÆc theo møc NS ®Þnh møc trung b×nh tiÕn tiÕn x©y dùng trªn c¬ së d÷ liÖu thèng kª ). Thq - Thêi gian lµm viÖc theo kÕ ho¹ch cña m¸y mãc. TÝnh c«ng suÊt hiÖu qu¶ cho mét bé phËn s¶n xuÊt Mbp = Mm x A = Nh x Thq x A, trong ®ã: Mbp - C«ng suÊt ( n¨ng lùc) cña bé phËn A- sè m¸y trong bé phËn ®ã . Trong trêng hîp bé phËn SX bao gåm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau vµ thêi gian lµm viÖc kh¸c nhau th×: Mbp = S Mm,i x Ai TÝnh c«ng suÊt cho PX, DN, ngµnh c«ng nghiÖp C«ng suÊt cña mét ph©n xëng SX tÝnh theo: - c«ng suÊt cña bé phËn SX chÝnh - c«ng suÊt cña bé phËn nót cæ chai (Ph¬ng ph¸p tÝnh gièng nh cho mét bé phËn SX.) C«ng suÊt cña mét nhµ m¸y tÝnh theo: - c«ng suÊt cña ph©n xëng chÝnh - theo kh©u yÕu ( nót cæ chai ), cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng th«ng qua cña kho b·i, bé phËn phôc vô... Tæng c«ng suÊt cña tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y theo tõng lo¹i s¶n phÈm lµ c«ng suÊt cña c¶ ngµnh c«ng nghiÖp vÒ lo¹i SP ®ã. VÝ dô tÝnh c«ng suÊt hiÖu qu¶ nhµ m¸y TÝnh CS/n¨m cña mét nhµ m¸y SX xi m¨ng cã 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt 1 lo¹i xi m¨ng ®en: PX khai thác PX nghiÒn liÖu PX lß nung Clanhke PX nghiÒn Clanhke Xi m¨ng Phô gia tÝnh c«ng suÊt hiÖu qu¶ Px khai th¸c ®¸ Ph©n xëng khai th¸c ®¸ gåm ba bé phËn: khoan, næ m×n, g¹t xóc theo s¬ ®å sau: BP khoan BP næ m×n BP g¹t xóc SP- §¸ côc Bé phËn g¹t xóc lµ bé phËn chÝnh nªn c«ng suÊt (n¨ng lùc SX) cña PX tÝnh theo bé phËn chñ ®¹o ®ã. Gi¶ sö PX cã 1 m¸y xóc mét n¨m lµm viÖc 250 ngµy, mçi ngµy 2 ca, mçi ca 7h, n¨ng suÊt cña m¸y xóc lµ: 37,5 tÊn/ h th× c«ng suÊt hiÖu qu¶ cña ph©n xëng ®ã sÏ lµ: 37,5 x 250 x 2x 7 = 131.250 tÊn ®¸ côc/n¨m. TÝnh c«ng suÊt hiÖu qu¶ cña PX NghiÒn liÖu TÝnh c«ng suÊt hiÖu qu¶ cña PX nghiÒn liÖu: Gi¶ sö PX nµy cã 2 m¸y nghiÒn, n¨ng suÊt cña 1 m¸y lµ 12 tÊn bét liÖu/ h. PX lµm viÖc 250 ngµy/ n¨m, 1 ngµy lµm 3 ca, mçi ca 7h. C«ng suÊt hiÖu qu¶ ( n¨ng lùc SX) cña ph©n xëng lµ: 2 x 12 x 250 x 3 x 7 = 126.000 tÊn bét liÖu/ n¨m. tÝnh c«ng suÊt theo SP cuèi cïng T¬ng tù ta tÝnh ®îc c«ng suÊt hiÖu qu¶ cña ph©n xëng lß nung lµ: 99.000 tÊn Clanhke/ n¨m vµ cña PX nghiÒn Clanhke lµ 120.000 tÊn xi m¨ng/ n¨m. Nh vËy ta ®· tÝnh xong c«ng suÊt cña tõng PX theo b¸n thµnh phÈm. Bíc tiÕp theo quy ®æi c«ng suÊt hiÖu qu¶ cña mçi PX ra s¶n phÈm cuèi cïng theo c¸c hÖ sè tiªu hao b¸n thµnh phÈm cho 1 ®v s¶n phÈm cuèi cïng nh sau: 1,4 T. ®¸ côc/ 1 T.xi m¨ng; 1,3 T. bét liÖu/ 1 T. xi m¨ng; 0,9 T. Clanhke/ 1 T. xi m¨ng. tÝnh c«ng suÊt hiÖu qu¶ theo SP cuèi cïng C«ng suÊt hiÖu qu¶ PX khai th¸c ®¸ lµ: 131.250 : 1,4 = 93.750 tÊn xi m¨ng/ n¨m CS hiÖu qu¶ PX nghiÒn liÖu: 96.923 tÊn xi m¨ng CS hiÖu qu¶ PX lß nung: 110.000 tÊn xi m¨ng/ n¨m CS hiÖu qu¶ PX nghiÒn Clanhke: 120.000 tÊn xi m¨ng/ n¨m. CS SX hiÖu qu¶ chung cña nhµ m¸y: 93.750 tÊn xi m¨ng/ n¨m - do kh©u yÕu nhÊt ( cæ chai ) quyÕt ®Þnh. TÝnh nhu cÇu chung vÒ c«ng suÊt cÇn sö dông (phô t¶I chung) TÝnh nhu cÇu chung vÒ c«ng suÊt cÇn sö dông (tÝnh phô t¶i chung) lµ qu¸ tr×nh quy ®æi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ( trung, dµi h¹n ) thµnh nhu cÇu s¶n xuÊt c¸c b¸n thµnh phÈm hoÆc nhu cÇu vÒ c¸c ph¬ng tiÖn vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (lao ®éng, m¸y mãc, diÖn tÝch SX) trong ph¹m vi c¸c bé phËn SX, vµ c¸c n¬i lµm viÖc. Môc ®Ých: ®Ó kiÓm tra xem nhu cÇu vÒ c«ng suÊt cÇn sö dông ( phô t¶i ) theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®ã cã phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kh«ng ?- tøc lµ kiÓm tra tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®Ò ra. Minh ho¹ vÒ tÝnh nhu cÇu chung vÒ c«ng suÊt Gi¶ sö: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt & tiªu thô/ n¨m cña nhµ m¸y xi m¨ng theo vÝ dô trªn lµ: 110.000 tÊn xi m¨ng. Nhu cÇu vÒ c«ng suÊt cña Bé phËn khai th¸c ®¸ sÏ lµ: 110.000 x 1,4 =154.000 tÊn ®¸ côc. Nhu cÇu vÒ c«ng suÊt cña Bé phËn nghiÒn liÖu sÏ lµ: 110.000 x 1,3 =143.000 tÊn bét liÖu. Nhu cÇu vÒ c«ng suÊt cña bé phËn lß nung: 110.000 tÊn Clanhke Nhu cÇu vÒ c«ng suÊt cña bé phËn nghiÒn Clanhke lµ: 110.000 x 0,9 = 99.000 tÊn Clanhke. Minh häa vÒ c©n ®èi n¨ng lùc SX chung -C«ng suÊt hiÖu qu¶ cña PX khai th¸c ®¸ lµ: 131.250 tÊn ®¸ côc/ 1 n¨m = 85,22% nhu cÇu CS. ( Kh©u thiÕu n¨ng lùc ) -C«ng suÊt hiÖu qu¶ cña PX nghiÒn liÖu lµ 126.000 : tÊn bét liÖu = 88,11% nhu cÇu CS ( Kh©u thiÕu n¨ng lùc ) - C«ng suÊt hiÖu qu¶ PX nghiÒn Clanhke lµ 109,09% (Kh©u thõa n¨ng lùc ) => muèn n©ng c«ng suÊt cña d©y chuyÒn lªn 110.000 tÊn n¨m th× cÇn n©ng c«ng suÊt cña c¸c Bé phËn SX yÕu lµ khai th¸c ®¸ vµ nghiÒn liÖu lªn, cô thÓ : PX khai th¸c ®¸ thªm: 154.000 - 131.250 =22.750 tÊn ®¸ côc PX nghiÒn liÖu lªn: 17.000 tÊn bét liÖu. C¸c ph¬ng híng n©ng cao n¨ng lùc cña kh©u yÕu T¨ng c«ng suÊt hiÖu qu¶ (n¨ng lùc) cña kh©u yÕu cã thÓ b»ng c¸c c¸ch sau: - t¨ng thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc, thiÕt bÞ, - hîp t¸c víi bªn ngoµi, - t¨ng thªm m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nh©n, - t¨ng n¨ng suÊt giê cña m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng c¸ch: thay ®æi ®éng c¬ cã c«ng suÊt m¹nh h¬n; c¶i tiÕn chÊt lîng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo; thay ®æi kÝch thíc cña m¸y mãc thiÕt bÞ ( thÓ tÝch, diÖn tÝch ), n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n;. C¸c ph¬ng híng tËn dông n¨ng lùc SX thõa Trong trêng hîp c«ng ty xi m¨ng trªn chØ ký ®îc hîp ®ång tiªu thô hoÆc hµng n¨m chØ tiªu thô ®îc 70.000 tÊn xi m¨ng th× cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c ph©n xëng SX ®Òu thõa c«ng suÊt hiÖu qu¶ (n¨ng lùc). V× vËy ph¬ng híng quan träng nhÊt lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing ®Ó t¨ng ®îc ®Çu ra, cã thÓ ®a d¹ng hãa SP, hoÆc tõng bé phËn SX thõa n¨ng lùc hîp t¸c víi bªn ngoµi ®Ó trªn c¬ së ®ã tËn dông ®îc n¨ng lùc SX thõa. C©n ®èi n¨ng lùc SX chung ( Trung vµ dµI h¹n ) Sau khi c©n ®èi xong ®îc n¨ng lùc SX chung theo c¸c SP hoµn thµnh cho tÊt c¶ c¸c ph©n xëng, bé phËn SX trªn toµn d©y chuyÒn, nhµ m¸y th× kÕ ho¹ch SX ®ã ®îc kh¼ng ®Þnh. Cßn nÕu kh«ng thÓ c©n ®èi n¨ng lùc SX chung ®îc th× cÇn thay ®æi kÕ ho¹ch SX ®ã. Qu¶n lý dù tr÷ Môc tiªu: §¶m b¶o tho¶ m·n møc phôc vô kh¸ch hµng hoÆc møc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi chi phÝ nhá nhÊt. Néi dung chÝnh: Ph©n lo¹i dù tr÷ C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch dù tr÷ M« h×nh qu¶n lý dù tr÷ M« h×nh Wilson (sè lîng ®Æt hµng tèi u) øng dông cña m« h×nh Wilson C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch dù tr÷ Ph©n lo¹i c¸c s¶n phÈm dù tr÷ Dù b¸o nhu cÇu chÝnh x¸c Thu thËp th«ng tin chÝnh x¸c vÒ chi phÝ HÖ thèng theo dâi kho Ph©n lo¹i dù tr÷ Trong s¶n xuÊt, dù tr÷ thêng ®îc ph©n thµnh 4 lo¹i: Dù tr÷ nguyªn vËt liÖu/bé phËn cÊu thµnh Lµ viÖc dù tr÷ cac nguyªn vËt liÖu vµ bé phËn cÊu thµnh ®Ó sau nµy sÏ trë thµnh mät bé phËn cña s¶n xuÊt Dù tr÷ s¶n phÈm dë dang Lµ dù tr÷ c¸c s¶n phÈm ®îc biÕn thµnh tõ nguyªn vËt liÖu th« nhng cha xong, cßn n»m trªn ®êng d©y s¶n xuÊt hoÆc cha bao b× ®ãng gãi Dù tr÷ s¶n phÈm thµnh phÈm Lµ viÖc dù tr÷ méi l« hµng s½n sµng ®îc sö dông trªn thÞ trêng, tiªu thô ®îc. Dù tr÷ c¸c mÆt hµng kh¸c cã tÝnh chÊt phôc vô s¶n xuÊt hay dÞch vô. Lµ viÖc dù tr÷ tÊt c¶ c¸c lo¹i mÆt hµng mµ doanh nghiÖp mua vÒ nhng kh«ng ph¶I lµ thµnh phÇn cña s¶n phÈm nhng l¹i cÇn thiÕt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i hµng dù tr÷ kü thuËt ph©n tÝch Abc Néi dung: Kü thuËt ph©n tÝch ABC ph©n lo¹i toµn bé hµng ho¸ dù tr÷ cña doanh nghiÖp thµnh ba lo¹i c¨n cø vµo mèi quan hÖ gi¸ trÞ h»ng n¨m víi lîng hay chñng lo¹i hµng. Nhãm A: 5-10% tæng hµng dù tr÷ nhng cã gi¸ trÞ tõ 70-80% tæng sè gi¸ trÞ hµng dù tr÷. Nhãm B: 30% tæng hµng dù tr÷-gi¸ trÞ 15-25%. Nhãm C: 55% tæng hµng dù tr÷- gi¸ trÞ 5-10% Ph©n lo¹i hµng dù tr÷ kü thuËt ph©n tÝch Abc % vÒ gi¸ trÞ hµng dù tr÷ Tæng sè hµng Dù tr÷ 70 20 10 40 100 Nhãm A Nhãm B Nhãm C C¬ cÊu cña chi phÝ dù tr÷ Chi phÝ mua hµng Chi phÝ ®Æt hµng Chi phÝ ®Æt hµng kh«ng phô thuéc vµo sè lîng hµng ho¸ ®Þnh ®Æt. Chi phÝ b¶o qu¶n Lµ c¸c lo¹i chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc dù tr÷ hµng ho¸ trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Chi phÝ b¶o qu¶n thêng ®îc ph©n thµnh hai lo¹i: Chi phÝ b¶o qu¶n phô thuéc vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm cÇn b¶o qu¶n Chi phÝ b¶o qu¶n lu«n cè ®Þnh (lµ mét h»ng sè) Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n lý dù tr÷ Hai c©u hái chÝnh: Khi nµo ®Æt hµng? §Æt hµng bao nhiªu? Tr¶ lêi c©u hái Khi nµo ®Æt hµng? Þ x¸c ®Þnh ®îc thêi ®iÓm thùc hiÖn viÖc ®Æt hµng. Tr¶ lêi c©u hái §Æt hµng bao nhiªu? Þ x¸c ®Þnh ®îc m« h×nh qu¶n lý dù tr÷ víi yÕu tè: hoÆc chu kú ®Æt hµng cè ®Þnh hoÆc sè lîng ®Æt mçi lÇn cè ®Þnh. M« h×nh qu¶n lý dù tr÷ Hai m« h×nh qu¶n lý dù tr÷ c¬ b¶n: M« h×nh ®iÓm ®Æt hµng M« h×nh t¸i t¹o dù tr÷ ®Þnh kú M« h×nh ®IÓm ®Æt hµng M« h×nh thùc hiÖn viÖc ®Æt hµng khi møc dù tr÷ gi¶m xuèng ®Õn mét møc lý thuyÕt (®iÓm ®Æt hµng hay dù tr÷ b¸o ®éng); møc dù tr÷ nµy ®¶m b¶o yªu cÇu b¸n hµng hoÆc yªu cÇu s¶n xuÊt diÔn ra b×nh th­êng cho ®Õn khi nhËn ®­îc hµng tõ ng­êi cung cÊp. M« hinhd cã sè l­îng ®Æt hµng cè ®Þnh vµ chu kú ®Æt hµng thay ®æi §iÓm ®Æt hµng Thêi gian Dù tr÷ Q1 Q2 Q3 t1 t2 t3 M« h×nh ®iÓm ®Æt hµng ¸p dông Dßng nhu cÇu cã møc biÕn ®éng lín Nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao cÇn ph¶i h¹n chÕ t×nh tr¹ng thiÕu hôt s¶n phÈm dù tr÷, hoÆc viÖc d thõa g©y thiÖt h¹i lín. HÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t.; Cã lîng dù tr÷ lín ë nhµ cung cÊp. u ®iÓm Lîng dù tr÷ kh«ng qu¸ lín HÖ sè an toµn cao (Ýt x¶y ra t×nh tr¹ng ch¸y kho) H¹n chÕ NhiÒu mÆt hµng ®îc mua tõ mét nhµ cung cÊp nhng c¸c mÆt hµng nµy ®¹t tíi ®IÓm ®Æt hµng t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau Þkh«ng kÕt hîp ®uîc c¸c ®¬n ®Æt hµng víi nhau Þ t¨ng chi phÝ cho doanh nghiÖp §Ó cã thÓ th«ng b¸o ngay møc dù tr÷ ®¹t tíi ®iÓm b¸o ®éng c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i lu«n cËp nhËt møc dù tr÷ t¹i mäi thêi ®iÓm Þt¨ng chi phÝ qu¶n lý dù tr÷. M« h×nh t¸I t¹o dù tr÷ ®Þnh kú ë thêi ®iÓm cè ®Þnhng­êi ta ®¸nh gi¸ møc dù tr÷ cßn l¹i vµ ®Æt hµng mét sè l­îng x¸c ®Þnh sao cho møc dù tr÷ ®¹t mét møc cè ®Þnh gäi lµ møc t¸i t¹o dù tr÷, møc ®Æt hµng th­êng b»ng l­îng s¶n phÈm dù tr÷ ®· tiªu thô ë kú tr­íc. M« h×nh cã sè l­îng ®Æt hµng thay ®æi vµ chu kú ®Æt hµng cè ®Þnh Thêi gian Møc t¸i t¹o Dù tr÷ Q1 Q2 Q3 t1 t2 t3 M« h×nh t¸i t¹o dù tr÷ ®Þnh kú ¸p dông Dßng yªu cÇu vµ thêi kú giao nhËn Ýt thay ®æi Ta kh«ng thÓ yªu cÇu hay ®Æt hµng mét c¸ch thêng xuyªn tõ nhµ cung cÊp hay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Hµng ho¸ cã gi¸ trÞ thÊp v× sè lîng dù tr÷ lín kh«ng lµm t¨ng ®¸ng kÓ chi phÝ dù tr÷. ¦u ®iÓm M« h×nh cã kh¶ n¨ng ghÐp c¸c yªu cÇu ë cïng mét nhµ cung cÊp vµo thµnh mét ®on ®Æt hµng Þ gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ ®Æt hµng, vËn chuyÓn vµ giao nhËn. H¹n chÕ hÖ thèng sÏ kh«ng linh ho¹t trong néi bé mét chu kú khi cã sù thay ®æi ®ét ngét dßng yªu cÇu. X¸c ®Þnh sè lîng ®Æt hµng tèi u Sè lîng ®Æt hµng tèi u lµ sè s¶n phÈm mçi lÇn t¸i t¹o lµm cùc tiÓu tæng chi phÝ dù tr÷ bao gåm chi phÝ b¶o qu¶n vµ chi phÝ ®Æt hµng. Chi phÝ ®Æt hµng S- chi phÝ cè ®Þnh cho mét lÇn ®Æt hµng N- sè lÇn ®Æt hµng trong mét chu kú s¶n xuÊt D- nhu cÇu vÒ s¶n phÈm (NVL,..) trong mét chu kú s¶n xuÊt Q- sè lîng s¶n phÈm cho mét lÇn ®Æt hµng Chi phÝ b¶o qu¶n H- chi phÝ b¶o qu¶n mét d¬n vÞ s¶n phÈm Sè lîng s¶n phÈm dù tr÷ trung b×nh cÇn b¶o qu¶n = Q/2 Tæng chi phÝ dù tr÷ Cdt = Cdhang + Cbquan Môc tiªu lµ t×m Q ®Ó Cdt ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt Q* Cdt* Q Cdt ¦u ®iÓm C¸c tham sè ®îc sö dông trong m« h×nh Ýt, ®¬n gi¶n M« h×nh cã thÓ kh¸i qu¸t ho¸ dÔ dµng cho nhiÒu lo¹i s¶n phÈm vµ nhiÒu lo¹i chi phÝ dù tr÷ phï hîp víi tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §iÓm tèi u n»m trong vïng t¬ng ®èi ph¼ng => Sè lîng ®Æt hµng tèi u Q* Ýt nh¹y c¶m víi sai sè cña tham sè ®îc sö dông (chi phÝ b¶o qu¶n, chi phÝ ®Æt hµng, nhu cÇu);. Chương 5: Dự án đầu tư Khái niệm đầu tư Hoạt động bỏ vốn tại hiện tại nhằm thu được lợi ích kinh tế xã hội trong tương lai sau môt thời gian dài Phân loại đầu tư Nguồn vốn đầu tư Hình thức đầu tư Mục đích đầu tư Ngành, lĩnh vực đầu tư Theo nguồn vốn đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước Đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nước Đầu tư bằng vốn CSH (vốn tự có) Đầu tư bằng vốn vay Chức năng quản lý vốn Đầu tư trực tiếp: Chủ đầu tư trực tiếp tham gia quản lý vốn: Đầu tư phát triển: gia tăng giá trị tài sản Đầu tư dịch chuyển: dịch chuyển quyền sở hữu Đầu tư gián tiếp: Chủ đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý vốn Theo mục đích đầu tư Đầu tư mới Đầu tư chiều sâu Đầu tư mở rộng Đầu tư thay thế thiết bị → Chú ý: Phân loại mang tính chất tương đối Độ rủi ro giảm dần Dự án đầu tư Khái niệm dự án Dự án là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc năng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định (Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu) Phân loại dự án Phân loại theo quy mô: lớn-nhỏ / A,B,C - Dự án lớn: được đặc trưng bởi tổng kinh phí lớn, số lượng các bên tham gia đông, thời gian dự án dài và ảnh hưởng mạnh đến môi trường kinh tế và sinh thái - Dự án nhỏ: có đặc tính ngược với dự án lớn, không đòi hỏi kinh phí nhiều, thời gian thực hiện ngắn, không phức tạp và ảnh hưởng không mạnh đến môi trường kinh tế và sinh thái Dự án Nhà nước: Phân loại A,B,C (>200 tỷ, 7-200 tỷ, phân cấp quản lý Phân loại theo mục đích đầu tư - Dự án đầu tư thay thế - Dự án đầu tư hiện đại hoá các thiết bị - Dự án đầu tư mở rộng - Dự án đầu tư mới Phân loại theo mối quan hệ Dự án độc lập Dự án phụ thuộc Dự án bổ sung Dự án thay thế : dự án loại trừ Xác định ý đồ đầu tư Phân tích và lập dự án Thẩm định và phê duyệt Thực hiện đầu tý Nghiệm thu, tổng kết, giải thể Xác định ý đồ, cơ hội đầu tư Có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng, các ý đồ đầu tư: Nhu cầu, khả năng đáp ứng thị trường Chiến lược phát triển kinh tế vùng, quốc gia Khai thác và sử dụng chưa có hiệu quả nguồn lực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuan ly san xuat.doc
Tài liệu liên quan