Tài liệu Phân phối chương trình THCS môn Sinh học 7 - Học kỳ 1

Mở đầu

Chương I. Ngành động vật nguyên sinh

Chương II. Ngành ruột khoang

Chương III. Các ngành giun

Chương IV. Ngành thân mềm

Chương V. Ngành chân khớp

Chương VI. Ngành động vật có xương sống

Chương VII. Sự tiến hoá của động vật

Chương VIII. Động vật và đời sống con người

 

doc27 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Phân phối chương trình THCS môn Sinh học 7 - Học kỳ 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ập Thực hành Ôn tập Kiểm tra Mở đầu 02 - - - - Chương I. Ngành động vật nguyên sinh 04 - 01 - - Chương II. Ngành ruột khoang 03 - - - - Chương III. Các ngành giun 06 - 01 - 01 Chương IV. Ngành thân mềm 03 - 01 - - Chương V. Ngành chân khớp 06 - 02 - - Chương VI. Ngành động vật có xương sống 17 01 04 01 02 Chương VII. Sự tiến hoá của động vật 04 - - - - Chương VIII. Động vật và đời sống con người 04 - 05 01 01 Tổng cộng 49 01 14 02 04 Tieát PPCT: 1 MÔÛ ÑAÀU Baøi soá : 1 (Lyù thuyeát) THEÁ GIÔÙI ÑOÄNG VAÄT ÑA DAÏNG, PHONG PHUÙ I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®­îc thÕ giíi ®éng vËt da d¹ng vµ phong phó (vÒ loµi, kÝch th­íc, vÒ sè l­¬ng c¸ thÓ vµ m«i tr­êng sèng) - X¸c ®Þnh ®­îc n­íc ta ®· ®­îc thiªn nhiªn ­u ®·I, nªn cã mét thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó nh­ thÕ nµo. 2. KÜ n¨ng: NhËn biÕt c¸c loµi ®éng vËt qua h×nh vÏ vµ liªn hÖ thùc tÕ 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc vµ thãi quen b¶o vÖ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña ®éng vËt II. ChuÈn bÞ - Tranh ¶nh vÒ mét sè loµi ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña chóng. - C¸c mÉu vËt. III. PH­¬ng ph¸p: Nªu vÊn ®Ò, thuyÕt tr×nh, ho¹t ®éng nhãm. 1. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu söï ña daïng loaøi & söï phong phuù veà soá löôïng caù theå I. Ña daïng loaøi vaø phong phuù veà soá löôïng caùc theå: Theá giôùi ñoäng vaät xung quanh chuùng ta voâ cuøng ña daïng, phong phuù. Chuùng ña daïng veà soá loaøi, kích thöôùc cô theå, loái soáng vaø moâi tröôøng soáng. - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn < - Yeâu caàu HS quan saùt hình 1.1, 1.2 vaø traû lôøi caâu hoûi: + Nhaän xeùt hình 1.1, 1.2? + Söï ña daïng veà loaøi theå hieän ôû maáy yeáu toá? + Traû lôøi phaàn 6SGK trang 6. - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn<. - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Söï ña daïng cuûa ñoäng vaät coøn theå hieän ôû yeáu toá naøo? + Cho ví duï nhöõng loaøi coù soá löôïng caù theå ñoâng? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS ñoïc. - HS traû lôøi: + Soá loaøi. + Kích thöôùc + HS thaûo luaän traû lôøi. - HS ñoïc. - HS traû lôøi: + Soá löôïng caù theå. + Hình daïng. + Kieán, ong, chaâu chaáu… - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï ña daïng veà moâi tröôøng soáng II. Ña daïng veà moâi tröôøng soáng: Nhôø söï thích nghi cao vôùi ñieàu kieän soáng, ñoäng vaät phaân boá ôû khaép caùc moâi tröôøng nhö: nöôùc maën, nöôùc ngoït, nöôùc lôï, treân caïn, treân khoâng vaø ngay ôû vuøng cöïc baêng giaù quanh naêm. - Yeâu caàu HS traû lôøi baøi taäp hình 1.4. - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Ñoäng vaät soáng ôû nhöõng moâi tröôøng naøo? + Nhaän xeùt veà moâi tröôøng soáng cuûa ñoäng vaät? - Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6. - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Ngoaøi Baéc Cöïc vuøng naøo coù khí haäu khaéc nghieät vaãn coù ñoäng vaät sinh soáng? Keå teân? Ñaëc ñieåm thích nghi cuûa ñoäng vaät ñoù? + Taïi sao ñoäng vaät soáng ñöôïc ôû nhieàu loaïi moâi tröôøng khaùc nhau? Ví duï. + Laøm theá naøo ñeå theá giôùi ñoäng vaät maõi ña daïng, phong phuù? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi: + Döôùi nöôùc, treân caïn, treân khoâng. + Ñoäng vaät soáng ôû nhieàu loaïi moâi tröôøng. - HS thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi: + Sa maïc: laïc ñaø coù böôùu döï tröõ môõ, ñaø ñieåu chaïy nhanh, chuoät nhaûy. + Coù ñaëc ñieån cô theå thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng. + Baûo veä, duy trì, phaùt trieån. - HS keát luaän. IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: Hoïc baøi cuõ. Ñoïc tröôùc baøi 2 “Phaân bieät ñoäng vaät vôùi thöïc vaät. Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät” Laøm baøi taäp. Söu taàm hình aûnh ñoäng vaät. gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012 liªn hÖ ®t 01689.218.668 Tieát PPCT: 2 Baøi soá : 2 (Lyù thuyeát) PHAÂN BIEÄT ÑOÄNG VAÄT VÔÙI THÖÏC VAÄT. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA ÑOÄNG VAÄT I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Ph©n biÖt ®­îc ®éng vËt vµ thùc vËt, thÊy chóng cã ®Æc ®iÓm chung cña sinh vËt, nh­ng chóng còng kh¸c nhau vÒ mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n - Nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt ®Ó nhËn biÕt chóng trong thiªn nhiªn - Ph©n biÖt ®­îc §VCXS vµ §VKCXS , vai trß cña chóng trong tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi . 2. KÜ n¨ng: Quan s¸t vµ xö lÝ th«ng tin 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, chñ ®éng, ham t×m tßi kh¸m ph¸. II. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ: H×nh 2.1: C¸c biÓu hiÖn ®Æc tr­ng cña giíi ®éng vËt vµ thùc vËt. H×nh 2.2: TØ lÖ sè l­îng trong c¸c ngµnh, líp ®éng vËt. - B¶ng phô ghi s¼n ®¸p ¸n b¶ng 1vµ 2 (SGK) III. PH­¬ng ph¸p: Th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò III. Tæ chøc d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: ? §éng vËt n­íc ta cã ®a d¹ng kh«ng? v× sao. Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña thÕ giíi ®éng vËt thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo. 2. Bµi míi: (GV giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng) Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Phaân bieät ñoäng vaät vôùi thöïc vaät I. Phaân bieät ñoäng vaät vôùi thöïc vaät: Gioáng nhau: - Caáu taïo töø teá baøo. - Lôùn leân vaø sinh saûn. Khaùc nhau: - Ñoäng vaät: + Khoâng coù thaønh xenluloâzô. + Söû duïng chaát höõu cô coù saün. + Coù khaû naêng di chuyeån. + Coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan. - Thöïc vaät: + Coù thaønh xenluloâzô. + töï toång hôïp chaát höõu cô. + Khoâng di chuyeån. + Khoâng coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan. - Yeâu caàu HS quan saùt hình 2.1 vaø hoøan thaønh baûng 1. -Yeâu caàu HS traû lôøi vaø cho ví duï giaûi thích caùc ñaëc ñieåm coù trong baûng 1. - Yeâu caàu HS döïa vaøo baûng 1 traû lôøi caâu hoûi SGK trang 10. - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS quan saùt & thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi vaø boå sung. - HS traû lôøi. - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät. II. Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät: - Coù khaû naêng di chuyeån. - Dò döôõng. - Coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan. - Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6. - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Ñaëc ñieåm naøo deã phaân bieät vôùi thöïc vaät nhaát? + Ñaëc ñieåm naøo giuùp ñoäng vaät chuû ñoäng phaûn öùng vôùi kích thích beân ngoaøi hôn so vôùi thöïc vaät? - Yeâu caàu HS neâu ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi: + Di chuyeån. + Heä thaàn kinh vaø giaùc quan. - HS traû lôøi. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu sô löôïc phaân chia giôùi ñoäng vaät III. Sô löôïc phaân chia giôùi ñoäng vaät: Sinh hoïc 7 ñeà caäp ñeán 8 ngaønh chuû yeáu: Ngaønh Ñoäng vaät nguyeân sinh. Ngaønh Ruoät khoang. Caùc ngaønh: Giun deïp. Giun troøn, Giun ñoát. Ngaønh Thaân meàm. Ngaønh Chaân khôùp. Ngaønh Ñoäng coù xöông soáng goàm caùc lôùp: + Caù. + Löôõng cö. + Boø saùt. + Chim. + Thuù(coù vuù). - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn < - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Ñoäng vaät coù bao nhieâu ngaønh? + Sinh hoïc 7 ñeà caäp nhöõng ngaønh naøo? + Quan saùt hình 2.2 nhaän daïng caùc ngaønh? + Phaân chia caùc loaïi ñoäng vaät em söu taàm vaøo caùc ngaønh? + Coù theå chia caùc ngaønh ra laøm maáy nhoùm lôùn? Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo? - HS ñoïc. - HS traû lôøi. + 20 ngaønh. + 8 ngaønh. + 2 nhoùm: ñoäng vaät khoâng xöông soáng vaø ñoäng coù xöông soáng. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu vai troø cuûa ñoäng vaät IV. Vai troø cuûa ñoäng vaät: - Coù lôïi: + Cung caáp nguyeân lieäu cho con ngöôøi: thöïc phaåm, loâng da. + Duøng laøm thí nghieäm cho: hoïc taäp nghieân cöùu khoa hoïc, thöû nghieäm thuoác. + Hoã trôï con ngöôøi trong: lao ñoäng, giaûi trí, theå thao, baûo veä an ninh. - Coù haïi: Truyeàn beänh sang ngöôøi. - Yeâu caàu HS hoaøn thaønh baûng 2 döïa vaøo hình aûnh caùc ñaïi dieän ñoäng vaät em söu taàm. - Yeâu caàu HS traû lôøi vaø neâu cuï theå taùc duïng cuûa ñoäng vaät ôû töøng vai troø qua hình aûnh em söu taàm. - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi vaø boå sung. - HS keát luaän. IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: Hoïc baøi cuõ. Ñoïc tröôùc baøi 3 “Thöïc haønh: Quan saùt moät soá ñoäng vaät nguyeân sinh”. Laøm baøi taäp. Chuaån bò thöïc haønh: Rôm raï khoâ caét nhoû 2 – 3cm cho vaøo 2/3 bình ñöïng ñaày nöôùc möa(nöôùc ao, nöôùc coáng raõnh), ñeå ngoaøi saùng 5 – 7 ngaøy. Khaên lau. gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012 liªn hÖ ®t 01689.218.668 Tieát PPCT: 3 CHÖÔNG I: NGAØNH ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH Baøi soá : 3 (Thöïc haønh) QUAN SAÙT MOÄT SOÁ ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - NhËn biÕt ®­îc n¬i sèng cña ®éng vËt nguyªn sinh (Cô thÓ trïng roi, trïng ®Õ giµy) cïng c¸ch thu thËp vµ g©y nu«i chóng - Quan s¸t, nhËn biÕt trïng roi, trïng giµy trªn tiªu b¶n hiÓn vi, thÊy ®­îc cÊu t¹o vµ c¸ch chuyÓn cña chóng. 2. KÜ n¨ng: Cñng cè kÜ n¨ng quan s¸t vµ sö dông kÝnh hiÓn vi . 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp. II.thiÕt bÞ d¹y häc. - Tranh vÏ trïng roi, trïng giµy - KÝnh hiÓn vi : 6c¸i - Lam kÝnh, lamen : 6c¸i. - MÉu vËt thu thËp tõ thiªn nhiªn (v¸ng n­íc xanh, v¸ng n­íc tõ cèng r·nh) - MÉu vËt cÊy (b×nh nu«i cÊy dïng r¬m kh«) III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh theo nhãm IV. Tæ chøc d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña häc sinh - Ph©n chia nhãm thùc hµnh (6 nhãm), ph©n chia nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn trong nhãm - Nªu môc tiªu cña tiÕt thùc hµnh, nh÷ng yªu cÇu cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh lµm thùc hµnh 2. Tæ chøc thùc hµnh: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra duïng cuï, maãu vaät cuûa hoïc sinh I. Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: - GV kieåm tra duïng cuï , maãu vaät vaø ñaùnh giaù söï chuaån bò cuûa hoïc sinh - GV phaân coâng vieäc cho hoïc sinh, sau khi GV laøm maãu thì moãi hoïc sinh seõ töï thöïc haønh. - Yeâu caàu HS nhaän duïng cuï thöïc haønh. - HS ñeå maãu vaät treân baøn cho GV kieåm tra. - HS laéng nghe. - HS nhaän duïng cuï thöïc haønh. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn quy trình thöïc haønh II. Quy trình thöïc haønh: Goàm 3 böôùc: + Böôùc 1: + Böôùc 2: + Böôùc 3: - GV höôùng daãn laïi caùch söû duïng kính hieån vi. 1) Quan saùt truøng giaøy: - GV höôùng daãn thao taùc thöïc haønh: + Duøng oáng nhoû gioït laáy 1 gioït nöôùc ngaâm rôm ôû thaønh bình. + Nhoû leân lam, ñaäy lamen, laáy boâng thaám bôùt nöôùc. + Ñaët lam leân kính hieån vi, ñieàu chænh nhìn cho roõ. 2) Quan saùt truøng roi: Tieán haønh nhö quan saùt truøng ñeá giaøy. - HS quan saùt & laéng nghe. - HS quan saùt, ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: HS laøm thöïc haønh III. Thöïc haønh : - GV theo doõi, chænh söûa choã sai cuûa hoïc sinh. - Laøm phieáu thöïc haønh. - HS tieán haønh thöïc haønh. - Traû lôøi caâu hoûi vaø ghi keát quaû thöïc haønh vaøo phieáu thöïc haønh. Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû IV. Ñaùnh giaù keát quaû : - Cho HS baùo caùo keát quaû theo nhoùm vaø moâ taû caùu taïo döïa theo tranh. - GV ñaùnh giaù laïi cho ñieåm IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: Hoïc baøi cuõ. Ñoïc tröôùc baøi 4 “Truøng roi”. Keû phieáu hoïc taäp vaøo vôû baøi hoïc: Ñaëëc ñieåm Teân ÑV TRUØNG ROI XANH - Caáu taïo. - Di chuyeån. - Dinh döôõng. - Sinh saûn. - Tính höôùng saùng. Phaân coâng nhoùm thuyeát trình noäi dung baøi môùi. Tieát PPCT: 4 Baøi soá : 4 (Lyù thuyeát) TRUØNG ROI Trïng roi I. môc tiªu . 1. KiÕn thøc: - HS m« t¶ ®­îc cÊu t¹o trong vµ cÊu t¹o ngoµi cña trïng roi. - Trªn c¬ së cÊu t¹o n¾m ®­îc c¸ch dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña trïng roi. 2. KÜ n¨ng: T×m hiÓu tËp ®oµn trïng roi vµ quan hÖ vÒ nguån gèc gi÷a ®éng vËt ®¬n bµo vµ ®éng vËt ®a bµo. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tham gia vµo mét sè c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng, høng thó say mª trong häc tËp II. thiÕt bÞ d¹y häc. Tranh vÏ h×nh 4.1 (CÊu t¹o c¬ thÓ trïng roi). 4.2 (C¸c b­íc sinh s¶n ph©n ®«i ë trïng roi). 4.3 (CÊu t¹o tËp ®oµn trïng roi). III. Ph­¬ng ph¸p: Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh III.tiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng: 1. Bµi míi: (GV giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng) Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu truøng roi xanh I. Truøng roi xanh: - Caáu taïo: goàm nhaân, chaát nguyeân sinh chöùa haït dieäp luïc, haït döï tröõ, roi vaø ñieåm maét. - Di chuyeån: roi xoaùy vaøo nöôùc giuùp cô theå di chuyeån veà phía tröôùc. - Dinh döôõng: töï döôõng vaø dò döôõng. - Hoâ haáp: trao ñoåi khí qua maøng teá baøo. - Baøi tieát: khoâng baøo co boùp taäp trung nöôùc thöøa thaûi ra ngoaøi. - Sinh saûn: voâ tính baèng phaân ñoâi theo chieàu doïc cô theå. - Tính höôùng saùng: nhôø roi vaø ñieåm maét. Treo tranh truøng roi xanh. - Yeâu caàu HS thuyeát trình noäi dung ñöôïc phaân coâng. - GV nhaän xeùt & ñaët caâu hoûi boå sung. - Yeâu caàu HS toång keát hoaøn thaønh baûng ñaõ keû trong taäp. - HS thuyeát trình, laéng nghe vaø ñaët caâu hoûi chaát vaán. - HS ghi baûng vaø cheùp vaøo taäp. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu taäp ñoaøn truøng roi II. Taäp ñoaøn truøng roi: Taäp ñoaøn truøng roi goàm nhieàu teá baøo coù roi, lieân keát laïi vôùi nhau taïo thaønh. Chuùng gôïi ra moái quan heä veà nguoàn goác giöõa ñoäng vaät ñôn baøo vaø ñoäng vaät ña baøo. - Yeâu caàu HS thuyeát trình - GV nhaän xeùt vaø ñaët caâu hoûi: + Caùch dinh döôõng? + Caùch sinh saûn? + Öu ñieåm cuûa taäp ñoaøn truøng roi so vôùi truøng roi? + Moái quan heä giöõa ñoäng ñôn baøo vaø ña baøo nhö theá naøo? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thuyeát trình vaø ñaët caâu hoûi. - HS traû lôøi: + Caùc teá baøo ôû ngoaøi laøm nhieäm vuï di chuyeån, baét moài. + Khi sinh saûn vaøo beân trong, phaân chia teá baøo môùi. + Dinh döôõng nhieàu, ñöôïc baûo veä toát hôn. + Baét ñaàu coù söï phaân chia chöùc naêng cho 1 soá teá baøo. - HS keát luaän. IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: Hoïc baøi cuõ. Ñoïc tröôùc baøi 5 “ Truøng bieán hình vaø truøng giaøy”. Chia nhoùm thuyeát trình. Keû phieáu hoïc taäp vaøo vôû baøi hoïc. Ñaëc ñieåm TRUØNG BIEÁN HÌNH TRUØNG GIAØY - Caáu taïo - Di chuyeån - Dinh döôõng - Sinh saûn gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012 liªn hÖ ®t 01689.218.668 häc k× 2 Tieát PPCT: 37 LÔÙP LÖÔÕNG CÖ Baøi soá : 35 (Lyù thuyeát) EÁCH ÑOÀNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS nắm vững các đặc điểm đời sống của ếch đồng. - Mô tả được đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. - Kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích. II. Đồ dùng dạy và học - Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK trang 114. - Tranh cấu tạo ngoài của ếch đồng. - Mẫu: ếch nuôi trong lồng nuôi. - HS: chuẩn bị theo nhóm. III. Tiến trình bài giảng 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Cho những VD nêu ảnh hưởng của điều kiện sống khác nhau đến cấu tạo cơ thể và tập tính của cá? - Vai trò của cá đối với đời sống con người? 3. Bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu ñôøi soáng, caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån cuûa eách ñoàng I. Ñôøi soáng: - Soáng vöøa nöôùc vöøa caïn. - Kieám aên vaøo ban ñeâm. - Thöùc aên: saâu boï, cua, oác... - Truù ñoâng. - Ñoäng vaät bieán nhieät. II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån: Baûng SGK trang 114. - Yeâu caàu HS thuyeát trình. - GV nhaän xeùt vaø ñaët caâu hoûi boå sung: + Taïi sao eách soáng ôû nôi aåm öôùt? + Taïi sao eách kieám moài ban ñeâm? + Taïi sao eách coù hieän töôïng truù ñoâng? + EÁch coù maáy caùch di chuyeån? + Caáu taïo naøo thích nghi ñôøi soáng ôû caïn, thích nghi ñôøi soáng ôû nöôùc? + So saùnh söï tieán hoùa hôn ôû eách so vôùi caù? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thuyeát trình vaø chaát vaán. - HS traû lôøi: + Thích nghi cuoäc soáng vöøa caïn vöøa nöôùc, deã baét moài. + Traùnh naéng laøm da khoâ. + Nhieät ñoä cô theå khoâng oån ñònh. + 2 caùch: nhaûy vaø bôi. + ÔÛ caïn: 4 chi coù ngoùn, thôû baèng phoåi, maét coù mi, tai coù maøng nhó. + ÔÛ nöôùc: ñaàu deïp khôùp vôùi thaân thaønh khoái, chi sau coù maøng bôi, da tieát chaát nhaøy, thôû baèng da. + Coù caáu taïo thích nghi vöøa caïn vöøa nöôùc. - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu sinh saûn vaø phaùt trieån cuûa eách ñoàng. III. Sinh saûn vaø phaùt trieån: - Phaân tính. - Thuï tinh ngoaøi, coù taäp tính gheùp ñoâi giao phoái. - Sinh saûn vaøo muøa möa. - Phaùt trieån: EÁch -> tröùng -> noøng noïc -> moïc chaân -> ruïng ñuoâi -> eách con -> eách. - Yeâu caàu HS thuyeát trình. - GV nhaän xeùt vaø ñaët caâu hoûi boå sung: + Vì sao cuõng thuï tinh ngoaøi nhöng soá löôïng tröùng eách ít hôn tröùng caù? + So saùnh söï sinh saûn cuûa eách vaø caù? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thuyeát trình vaø chaát vaán. - HS traû lôøi: + Vì eách coù hieän töôïng gheùp ñoâi neân tæ leä tröùng thuï tinh cao hôn caù. + Gioáng: thuï tinh ngoaøi. + Khaùc: coù hieän töôïng gheùp ñoâi, soá löôïng tröùng ít, con non phaûi traûi qua bieán thaùi. - HS keát luaän. IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: - Hoïc baøi cuõ. - Ñoïc tröôùc baøi 36 “ Quan saùt caáu taïo trong cuûa eách treân maãu moå”. - Caùc nhoùm chuaån bò: + 1 con eách soáng. + Boâng goøn. + Xaø boâng. + Khaên lau. gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012 liªn hÖ ®t 01689.218.668 Tieát PPCT: 38 Baøi soá : 36 (Thöïc haønh) QUAN SAÙT CAÁU TAÏO TRONG CUÛA EÁCH ÑOÀNG TREÂN MAÃU MOÅ I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. - Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. - Kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Có thái độ nghiêm túc trong học tập. II. Đồ dùng dạy và học - Mẫu mổ ếch đủ cho các nhóm. - Mẫu mổ sọ hoặc mô hình não ếch. - Bộ xương ếch. - Tranh cấu tạo trong của ếch. III. Tiến trình bài giảng 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước và ở cạn? 3. Bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra duïng cuï, maãu vaät cuûa hoïc sinh I. Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: - GV kieåm tra duïng cuï , maãu vaät vaø ñaùnh giaù söï chuaån bò cuûa hoïc sinh - GV phaân coâng vieäc cho hoïc sinh. - Yeâu caàu HS nhaän duïng cuï thöïc haønh. - HS ñeå maãu vaät treân baøn cho GV kieåm tra. - HS laéng nghe. - HS nhaän duïng cuï thöïc haønh. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn quy trình thöïc haønh II. Quy trình thöïc haønh: Goàm 2 böôùc: + Böôùc 1: Quan saùt boä xöông. + Böôùc 2: Quan saùt caáu taïo trong. - GV höôùng daãn quy trình thöïc haønh: + Quan saùt boä xöông: quan saùt xaùc ñònh caùc loaïi xöông cuûa caù. + Quan saùt caáu taïo trong: moå phaàn buïng cuûa eách, ñoái chieáu tranh xaùc ñònh caùc boä phaän beân trong cuûa eách. - HS quan saùt & laéng nghe. Hoaït ñoäng 3: HS laøm thöïc haønh III. Thöïc haønh : - GV theo doõi, chænh söûa choã sai cuûa HS. - Laøm phieáu thöïc haønh. - HS tieán haønh thöïc haønh theo töøng böôùc. - Traû lôøi caâu hoûi vaø ghi keát quaû thöïc haønh vaøo phieáu thöïc haønh döïa vaøo baûng caáu taïo trong cuûa eách trang 118. Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû IV. Ñaùnh giaù keát quaû : - Cho HS baùo caùo keát quaû theo nhoùm. - GV ñaùnh giaù laïi cho ñieåm. IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: - Hoïc baøi cuõ. - Ñoïc tröôùc baøi 37 “ Ña daïng vaø ñaëc ñieåm chung cuûa lôùp löôõng cö”. gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012 liªn hÖ ®t 01689.218.668 Tieát PPCT: 39 Baøi soá : 37 (Lyù thuyeát) ÑA DAÏNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA LÔÙP LÖÔÕNG CÖ I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS nắm được sự đa dạng của lưỡng cư về thành phần loài, môi trường sống và tập tính. - Hiểu rõ được vai trò của lưỡng cư với đời sống và tự nhiên. - Trình bày được đặc điểm chung của lưỡng cư. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh hình nhận biết kiến thức. - Kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích. II. Đồ dùng dạy và học - Tranh ảnh 1 số loài lưỡng cư. - Bảng phụ ghi nội dung: Tên bộ lưỡng cư Đặc điểm phân biệt Hình dạng Đuôi Kích thước chi sau Có đuôi Không đuôi Không chân - Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn. III. Tiến trình bài giảng 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu HS nộp bản thu hoạch giờ trước. 3. Bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu söï ña daïng veà thaønh phaàn loaøi. I. Ña daïng veà thaønh phaàn loaøi: Coù 4000 loaøi chia laøm 3 boä: - Boä löôõng cö coù ñuoâi: caù coùc Tam Ñaûo. - Boä löôõng cö khoâng ñuoâi: eách caây, coùc nhaø, eãnh öông. - Boä löôõng cö khoâng chaân: eách giun. - Yeâu caàu HS döïa vaøo phaàn < thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi: + Soá loaøi? + Bao nhieâu boä? Ñaëc ñieåm phaân bieät? - Yeâu caàu HS traû lôøi. - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï ña daïng veà moâi tröôøng soáng vaø taäp tính. II. Ña daïng veà moâi tröôøng soáng vaø taäp tính: Baûng SGK trang 121. - Yeâu caàu HS quan saùt hình vaø thaûo luaän traû lôøi phaàn baûng SGK. - Yeâu caàu HS traû lôøi. - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu ñaëc ñieåm chung cuûa lôùp löôõng cö. III. Ñaëc ñieåm chung: - Thích nghi ñôøi soáng vöøa caïn vöøa nöôùc. - Da traàn vaø aåm öôùt. - Di chuyeån baèng 4 chi. - Hoâ haáp baèng da vaø phoåi. - Coù 2 voøng tuaàn hoøan, tim 3 ngaên, maùu nuoâi cô theå laø maùu pha. - Ñoäng vaät bieán nhieät. - Sinh saûn trong moâi tröôøng nöôùc. - Thuï tinh ngoaøi, noøng noïc phaùt trieån qua bieán thaùi. - Yeâu caàu HS thaûo luaän traû lôøi phaàn 6 SGK. - Yeâu caàu HS traû lôøi. - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thaûo luaän traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu vai troø cuûa lôùp löôõng cö. IV. Vai troø: - Lôïi: + Dieät saâu boï haïi. + Laøm thöïc phaåm. + Laøm thuoác. + Laøm vaät thí nghieäm. - Haïi: Laø ñoäng vaät trung gian truyeàn beänh. - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <. - Yeâu caàu HS thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi: + Lôïi ích cuûa löôõng cö? + Taùc haïi cuûa löôõng cö? + Laøm gì ñeå baûo veä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi cuûa löôõng cö? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS ñoïc. - HS traû lôøi. - HS keát luaän. IV/ HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: - Hoïc baøi cuõ. - Ñoïc tröôùc baøi 38 “ Thaèn laèn boùng ñuoâi daøi” - Chia nhoùm thuyeát trình. gi¸o ¸n sinh häc 7 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi n¨m häc 2011-2012 liªn hÖ ®t 01689.218.668 Líp Ngµy so¹n Ngµy d¹y Tæng häc sinh V¾ng mÆt 7a 7b 7c Tieát PPCT: 40 LÔÙP BOØ SAÙT Baøi soá : 38 (Lyù thuyeát) THAÈN LAÈN BOÙNG ÑUOÂI DAØI I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS nắm được các đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng. - Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. - Mô tả được cách di chuyển của thằn lằn. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát tranh. - Kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Giáo dục niềm yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy và học - GV: Tranh cấu tạo ngoài thằn lằn bóng. Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 125 SGK. Phiếu học tập ghi nội dung so sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng và ếch đồng. - HS: chuẩn bị theo nội dung đã dặn. III. Tiến trình bài giảng 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm chung của lưỡng cư? - Vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người? 3. Bài mới Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu ñôøi soáng cuûa thaèn laèn boùng ñuoâi daøi. I. Ñôøi soáng: - Soáng treân caïn nôi khoâ raùo, thích phôi naéng. - AÊn saâu boï. - Truù ñoâng. - Ñoäng vaät bieán nhieät. - Thuï tinh trong. - Ñeû 5 – 10 tröùng. - Voû tröùng dai, nhieàu noaõn hoaøng. - Phaùt trieån tröïc tieáp. - Yeâu caàu HS thuyeát trình. - GV nhaän xeùt vaø ñaët caâu hoûi boå sung: + Taïi sao thaèn laèn thích phôi naéng? + Taïi sao thaèn laèn ñeû ít tröùng? + Chöùc naêng cô quan giao phoái cuûa thaèn laèn ñöïc? + Tröùng coù voû dai, nhieàu noaõn hoaøng coù chöùc naêng gì? + Phaùt trieån tröïc tieáp laø gì? + So saùnh ñôøi soáng thaèn laèn vôùi eách? + So saùnh söï sinh saûn cuûa thaèn laèn vôùi eách? Loaøi naøo tieán hoùa hôn? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thuyeát trình vaø chaát vaán. - HS traû lôøi: + Thaèn laèn öa khoâ raùo. + Thuï tinh trong neân tæ leä thuï tinh cao -> ñeû ít. + Ñöa tinh truøng vaøo cô theå con caùi. + Baûo veä vaø cung caáp dinh döôõng cho phoâi. + Con non coù khaû naêng töï kieám moài khi môùi nôû. - HS keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån cuûa thaèn laèn boùng. II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån: 1) Caáu taïo ngoaøi: Baûng SGK trang 125. 2) Di chuyeån: Khi di chuyeån, thaân vaø ñuoâi tì vaøo ñaát, cöû ñoäng uoán thaân phoái hôïp caùc chi giuùp thaèn laèn tieán veà phía tröôùc. - Yeâu caàu HS thuyeát trình. - GV nhaän xeùt vaø ñaët caâu hoûi boå sung: + Thaèn laèn di chuyeån baèng boä phaän naøo laø chính? Taïi sao chi thaèn laèn yeáu? + So saùnh caáu taïo ngoaøi vôùi eách? + Caùch thaèn laèn töï veä? - Yeâu caàu HS keát luaän. - HS thuyeát trình vaø chaát vaán. - HS traû lôøi: + Thaân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án sinh học 7 chuẩn 2012.doc
Tài liệu liên quan