Thiết kế Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

LỜI NÓI ĐẦU

Trong chương trình đào tạo sinh viên nghành Thiết Bị Điện- Điện Tử của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Khí cụ điện là một trong những môn học cơ bản và quan trọng. Mục đích của môn học là giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế, chế tạo, vận hành tốt các loại khí cụ điện sau khi tốt nghiệp. Vì vậy việc làm đồ án môn học là hết sức cần thiết.

Được sự giúp đỡ và hướng dẫn của các thầy cô trong nhóm khí cụ điện, thuộc bô môn Thiết Bị Điện - Điện Tử, Khoa Điện. Đặc biệt là hướng dẫn tận tình của thầy Phạm Văn Chới, trong thời gian làm đồ án môn học, em đã hoàn thành được đồ án môn học với đề tài thiết kế Công tắc tơ xoay chiều 3 pha.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế và kinh nghiệm thực tế còn ít, nên trong quá trình thiết kế đồ án em khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy em rất mong có được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn sinh viên.

Em xin chân thành cảm ơn bộ môn Thiết Bị Điện - Điện Tử và thầy Phạm Văn Chới

 

doc72 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế Công tắc tơ xoay chiều 3 pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o c«ng thøc: Trong ®ã: q0 : NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh (q0 = 40 0C ). I®m : Dßng ®iÖn ®Þnh møc ( I®m = 65 A ). Rtx : §iÖn trë tiÕp xóc (Rtx = 0,4.10-3 ). r : §iÖn trë suÊt cña vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm. Tra b¶ng (2-13- TLTKKC) cã r = 3,5.10-9 W.m. S : TiÕt diÖn tiÕp ®iÓm : R : §iÖn trë tiÕp ®iÓm: Kt : HÖ sè to¶ nhiÖt bÒ mÆt cña thanh dÉn. Kt = 8 (W/ m2 ). l : HÖ sè dÉn nhiÖt. l = 3,25 (W/ m ). P : Chu vi tiÕp ®iÓm: P = P.d = 3,14.8.10-3 = 25,12.10-3 ( m ). Thay sè ta cã : X¸c ®Þnh dßng ®iÖn hµn dÝnh: Theo lý thuyÕt, ta cã thÓ x¸c ®Þnh dßng ®iÖn hµn dÝnh theo 1 trong 2 c«ng thøc sau: §Ó ®¬n gi¶n ta sö dông c«ng thøc 2: Trong ®ã: fnc lµ hÖ sè nãng ch¶y, fnc = 2 ¸ 4 vµ cµng lín nÕu vËt liÖu cµng mÒm. Ta chän fnc = 4. A: H»ng sè øng víi t­ng lo¹i vËt liÖu (A/ N0,5): Trong ®ã: r0 : §iÖn trë suÊt cña vËt liÖu tiÕp ®iÓm ë 00C. a : HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë. a = 3,5.10-3[1/oC]. l : HÖ sè dÉn nhiÖt.l = 3,25 (W/cm) = 325 (W/m). HB : §é cøng Brunmen ë 0 0C,HB = 50 kg/ mm2. qnc : NhiÖt ®é nãng ch¶y cña tiÕp ®iÓm.qnc = 3400 0C. Thay sè ta cã: VËy: Theo thùc nghiÖm : -Theo c«ng thøc Butloªvit, cã thÓ tÝnh ®­îc mét c¸ch s¬ bé dßng ®iÖn hµn dÝnh ban ®Çu cña tiÕp ®iÓm theo lùc Ðp tiÕp ®iÓm: tra b¶ng 2-19 TLTKKC ta ®­îc:Khd = 1000 (A/ kg). Thay sè ta cã: * So s¸nh dßng ®iÖn hµn dÝnh tiÕp ®iÓm theo lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm ta thÊy dßng diÖn hµn dÝnh tiÕp ®iÓm theo lý thuyÕt lín h¬n thùc nghiÖm. VËy ta chän Ihdtd = 678 (A). * So s¸nh víi Inm: víi Inm = 10.Idm = 10.65 =650 ( A ), ta thÊy Inm < Ihdtd , vËy tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ hµn dÝnh nagy c¶ khi bÞ ng¾n m¹ch. TÝnh biªn ®é vµ thêi gian rung: - Khi ®ãng tiÕp ®iÓm, thêi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp xóc cã xung lùc va ®Ëp c¬ khÝ gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh g©y nªn hiÖn t­îng rung tiÕp ®iÓm. TiÕp ®iÓm ®éng bÞ bËt trë l¹i víi mét biªn ®é nµo ®ã råi l¹i tiÕp tôc va ®Ëp. Qu¸ tr×nh tiÕp xóc råi l¹i t¸ch rêi gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh x¶y ra mét thêi gian mét thêi gian th× kÕt thóc, chuyÓn sang tr¹ng th¸i tiÕp xóc æn ®Þnh. - §å thÞ biÓu diÔn qu¸ tr×nh rung: Theo c«ng thøc trang 72_ TLTKKCHA,coong thuws tinys xm ,tm víi tiÕp ®iÓm cÇu lµ: Trong ®ã : -md: Khèi l­îng phµn ®éng. TÝnh md : Md=. Trong ®ã: -Gd=Idm.mc.Chän mc=9.4 ÞGd=9.4.65=611 [g.m/s2] Þmd=611/10=6.11 [g]. -vd:vËn tèc tiÕp ®iÓm khi va ch¹m,chän vd=0.1[m/s]. -Kv:HÖ sè va ch¹m(phô thuéc vµo vËt lieeuj tiÕp diÓm).Tra b¶n 72 víi vËt liÖu b¹c vµ hîp kim cã Kv=0.9. -Ft®®:Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu.Theo kinh nghiÖm Ft®®=0.5.Ft®c=0.5.4.6=2.3. Thay sè ta cã: Xm vµ tm ë trªn ®uîc tÝnh øng víi khèi l­îng phÇn ®éng cña mét tiÕp ®iÓm.V× c«ng t¾c t¬ cã ba tiÕp ®iÓmÞ: * Theo c«ng thøc (4-27_TLTKKCHA) tæng thêi gian rung lµ:tå=(1.5-1.8)2.tm.Chän tå=1.8.2.tm=1.8.2.0.57=2.1 [s].V× tå >0.3s lµ thêi gian rung dÓ cã thÓ bá qua ®é rung cña c«ng t¾c t¬,vËy dé rung la d¸ng kÓ,ta ph¶i dïng lß so ho·n xung dÓ gi¶m ®é rung nµy. ¨n mßn tiÕp ®iÓm. - Yªu c©u ®èi víi tiÕp ®iÓm sau sè lÇn ®ãng c¾t n nhÊt ®Þnh lµ: Vmßn/Vt® £70%. - Theo c«ng thøc cña Ku®¬nhÏp«p(TLTKKCHA-trang79) khèi l­îng bÞ ¨n mßn cña tiÕp ®iÓm bÞ ¨n mßn sau mét lÇn ®ãng c¾t lµ: Trong®ã : -Kk®:HÖ sè mßn kh«ng ®ång ®Òu.Theo TLTKKCHA-tr79 víi dßng xoay chiÒu Kk® =1.1-2.5,chän Kk® =1.3. -K®,Kng:HÖ sè mßn khi ®ãng c¾t.Tra b¶ng (2-21-TLTKKCHA) víi vËt liÖu b¹c dßng 65 (A) m«i tr­êng kh«ng khÝ ta cã: K®=Kng=0.001(g/A2). -I®:Dßng ®iÖn ®ãng,chä Id=10.I®m=650 (A). -Ing:Dßng ®iÖn ng¾t,chän Ing=I®m=65 (A). Thay sè ta cã: Tæng khèi l­îng kim lo¹i bÞ ¨n mßn sau 106 lkÇn ®ãng c¾t lµ: Gm=555.10-9.106=0.555(g). ThÓ tÝch ¨n mßn sau 106 lÇn ®ãng c¾t lµ: Thay sè ta cã : * VËy dé mßn tiÕp ®iÓm n»m trong vïng cho phÐp sau 106 lÇn ®ãng c¾t. 3.Thanh dÉn ®éng. H×nh d¹ng,kÕt cÊu ,vËt liÖu chÕ t¹o thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh hoµn toµn giãng nhau.ViÖc tÝnh to¸n,kiÓm nghiÖm thanh dÉn ®éng gièng víi viÖc tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm thanh d·n tÜnh. Do kh«ng ph¶i chÞu va ®Ëp c¬ khÝ vµ kh«ng ph¶i nèi víi ®Çu nèi d©y nèi ra bªn ngoµi nh­ thanh dÉn tÜnh nªn thanh dÉn ®éng cã kÝch th­íc nhá h¬n thanh dÉn tÜnh. KÝch th­íc cña thanh dÉn ®éng : -ChiÌu réng vµ chiÒu cao thanh dÉn:a=7[mm],b=2[mm]. - ChiÒu cao vµ ®­êng kÝnh tiÕp ®iÓm :h=2[mm],d=7[mm]. III.TÝnh to¸n ®Çu nèi thanh dÉn tÜnh. 1.Chän kÕt cÊu ®Çu nèi. C¸c thanh dÉn tÜnh ®­îc nèi víi d©y nèi mÒm b»ng c¸c vÝt ®Çu nèi.§Ó ®¶m b¶o cho viÖc thay thÕ söa chòa ta chän ®µu nèi lµ mèi nèi cã thÓ th¸o rêi.Sè l­îng mèi nèi ë mçi pha lµ hai,h×nh d¹ng thanh dÉn nèi lµ h×nh ch÷ nhËt. CÊu t¹o ®Çu nèi : - VÝt ghÐp nèi: dïng ®Ó ghÐp nèi gi÷a thanh dÉn tÜnh vµ d©y nèi - §Öm lß xo vªnh, ph¼ng: cã t¸c dông t¹o lùc Ðp gi÷ ch¨t thanh dÉn tÜnh vµ d©y nèi 2.TÝnh to¸n ®Çu nèi. Tra b¶ng (2-9-TLTKKCHA) víi dßng I®m=65A ta chän ®­îc bu l«ng thÐp cã ®­êng kÝnh ren lµ 8mm,trô vµ lâi b»ng thÐp cã ®­êng kÝnh ren lµ 5mm.V× ë mçi pha cã hai chç ng¾t nªn ë ba pha ta ph¶i chän 6 bé bu l«ng nh­ trªn. a.DiÖn tÝch tiÕp xóc: Trong ®ã: - I®m : Dßng ®iÖn ®Þnh møc. - j : MËt ®é dßng ®iÖncho phÐp,chän j=0,31[A/mm2]. Thay sè ta cã: b.Lùc Ðp tiÕp xóc : Trong ®ã :-(Tra b¶ng 2-10 TLTKKCHA) Thay sè cã: c.§iÖn trë tiÕp xóc cña ®Çu nèi: Trong ®ã :-m=1 v× d© lµ tiÕp xóc mÆt. -Ktx:H»ng sè,tra b¶ng 59 víi vËt liÖu lµ ®ßng kÐo nguéi. Ktx=[0,09-0,14.10-3].Chän Ktx=0,14.10-3. Thay sè cã: d.§iÖn ¸p r¬i trªn chç tiÕp xóc: *Yªu cÇu cña ®iÖn ¸p r¬i trªn chç tiÕp xóc lµ:2-30 (mmV).VËy bul«ng ®· chän cã thÓ ®¸p øng ®­¬c yªu cÇu thiÕt kÕ. Ch­¬ng IV buång dËp hå quang I. Kh¸i niÖm vÒ hå quang ®iÖn. 1.Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn trong chÊt khÝ: ë ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, chÊt khÝ lµ m«i tr­êng c¸ch ®iÖn tèt. NÕu ®Æt lªn hai ®iÖn cùc trong m«i tr­êng kh«ng khÝ mét ®iÖn tr­êng cã c­êng ®é ®ñ lín th× ph¸ vì tÝnh c¸ch ®iÖn cña chÊt khÝ: nã trë nªn dÉn ®iÖn tèt, phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña chÊt khÝ, ¸p suÊt cña nã, nhiÖt ®é m«i tr­êng, vËt liÖu lµm ®iÖn cùc, ®é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng. Hå quang ®iÖn lµ hiÖn t­îng phãng ®iÖn trong chÊt khÝ víi mËt ®é dßng ®iÖn lín ( 102 ¸ 103 A/mm2 ), ®iÖn ¸p r¬i trªn cat«t bÐ ( 10 ¸ 12 V ), nhiÖt ®é hå quang cao ( 6000 ¸ 18000oK ) vµ kÌm theo hiÖu øng ¸nh s¸ng. Hå quang ®iÖn lµ qu¸ tr×nh ®iÖn vµ nhiÖt liªn quan mËt thiÕt víi nhau. Vïng cat«t kho¶ng c¸ch ng¾n ( cì 10-3 mm ) víi Uc cì 10 ¸ 20 V, nªn c­êng ®é ®iÖn tr­êng ë vïng nµy kh¸ lín 20.103 V/mm. Vïng an«t cã ®iÖn ¸p r¬i thÊp, cì 5 ¸ 20 V vµ chiÒu dµi cì 10-2 mm, v× vËy EA thÊp h¬n nhiÒu so víi EC . Vïng th©n hå quang cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng Ehq gÇn nh­ kh«ng ®æi, cì tõ 1 ¸ 20 V/mm, phô thuéc vµo tÝnh dÉn nhiÖt, tèc ®é chuyÓn ®éng cña c¸c phÇn tö khÝ, vËn tèc di chuyÓn cña hå quang. §iÖn ¸p r¬i trªn th©n hå quang phô thuéc vµo chiÒu dµi cña hå quang: Uhq = Ehq.lhq. Nguyªn nh©n ph¸t sinh vµ dËp t¾t hå quang lµ qu¸ tr×nh ion ho¸ vµ qu¸ tr×nh ph¶n ion ho¸ trong vïng hå quang. Qu¸ tr×nh ion ho¸ x¶y ra d­íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, ®iÖn tr­êng, va ®Ëp ... vµ cã c¸c d¹ng ion ho¸ sau: - Qu¸ tr×nh ph¸t x¹ nhiÖt ®iÖn tö . - Qu¸ tr×nh tù ph¸t x¹ ®iÖn tö . - Qu¸ tr×nh ion ho¸ do va ch¹m . - Qu¸ tr×nh ion ho¸ do nhiÖt . Qu¸ tr×nh ph¶n ion ho¸ lµ qu¸ tr×nh suy gi¶m sè l­îng ion trong vïng hå quang. Nguyªn nh©n chÝnh cña qu¸ tr×nh ph¶n i«n lµ t¸i hîp vµ khuyÕch t¸n. 2.Hå quang ®iÖn xoay chiÒu: ë hå quang ®iÖn xoay chiÒu, dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p nguån biÕn thiªn tuÇn hoµn theo tÇn sè cña l­íi ®iÖn. V× hå quang lµ ®iÖn trë phi tuyÕn nªn dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p trïng pha nhau. Trong 1/4 chu k× ®Çu, ®iÖn ¸p hå quang t¨ng nhanh ®Õn trÞ sè ch¸y. Khi hå quang ch¸y, ®iÖn ¸p gi¶m dÇn. Dßng ®iÖn t¨ng tõ 0 ®Õn ®iÓm ch¸y, dßng ®iÖn ®¹t trÞ sè cùc ®¹i vµ ®iÖn ¸p hå quang hÇu nh­ kh«ng ®æi. ë 1/4 chu k× sau dßng ®iÖn gi¶m dÇn, ®Õn thêi ®iÓm t¾t, ®iÖn ¸p hå quang t¨ng, sau ®ã suy gi¶m vÒ 0 cïng víi dßng ®iÖn. NÕu hå quang æn ®Þnh th× qu¸ tr×nh nµy sÏ ®­îc lÆp l¹i ë nöa chu k× sau. T¹i thêi ®iÓm dßng ®iÖn ®i qua 0, hå quang kh«ng ®­îc cÊp n¨ng l­îng nªn qu¸ tr×nh ion ho¸ x¶y ra trong vïng ®iÖn cùc rÊt m¹nh vµ nÕu ®iÖn ¸p ®Æt lªn hai ®iÖn cùc bÐ h¬n trÞ sè ®iÖn ¸p ch¸y th× hå quang sÏ bÞ t¾t. Khi dßng ®iÖn gÇn trÞ sè 0, nã kh«ng cßn theo quy luËt h×nh sin liªn tôc n÷a, v× lóc nµy qu¸ tr×nh ph¶n ion ho¸ rÊt m¹nh nªn ®iÖn trë hå quang rÊt lín, cã thÓ coi dßng ®iÖn b»ng 0. Kho¶ng thêi gian nµy cì micr« gi©y, phô thuéc vµo ®Æc tÝnh t¶i, dßng ®iÖn hå quang ...vµ gäi lµ thêi gian kh«ng dßng ®iÖn cña hå quang. Khi dßng ®iÖn ®i qua ®iÓm 0 , ë khu vùc hå quang ®ång thêi x¶y ra hai qu¸ tr×nh: qu¸ tr×nh phôc håi ®é bÒn ®iÖn vµ qu¸ tr×nh phôc håi ®iÖn ¸p. Qu¸ tr×nh phôc håi ®é bÒn ®iÖn ®Æc tr­ng b»ng qu¸ tr×nh ph¶n ion m·nh liÖt khi dßng ®iÖn ®i qua 0 vµ nã lµm cho hå quang mÊt dÇn tÝnh dÉn ®iÖn, t¨ng tÝnh c¸ch ®iÖn. §¹i l­îng ®Æc tr­ng cho møc ®é c¸ch ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc lµ ®iÖn ¸p chäc thñng. Víi I = 0, ta cã Ucto vµ nã cã trÞ sè tõ 150 ¸ 250V ë m«i tr­êng kh«ng khÝ, hå quang ch¸y tù nhiªn. Qu¸ tr×nh phôc håi ®iÖn ¸p lµ qu¸ tr×nh thµnh lËp ®iÖn ¸p trªn hai cùc kÓ tõ khi hå quang t¾t cho tíi khi ®iÖn ¸p ®¹t trÞ sè ®iÖn ¸p nguån. Sau thêi ®iÓm dßng ®iÖn b»ng 0, nÕu trÞ sè cña ®iÖn ¸p phôc håi thÊp h¬n trÞ sè cña ®iÖn ¸p chäc thñng th× hå quang t¾t h¼n. VËy ®iÒu kiÖn ®Ó dËp t¾t hå quang ®iÖn xoay chiÒu lµ ®Æc tuyÕn cña qu¸ tr×nh phôc håi ®é bÒn ®iÖn ph¶i n»m cao h¬n vµ kh«ng c¾t ®Æc tuyÕn cña qu¸ tr×nh phôc håi ®iÖn ¸p gi÷a hai tiÕp ®iÓm. II.Yªu cÇu ®èi víi buång dËp hå quang. - Thêi gian dËp t¾t hå quang rÊt ng¾n, gi¶m ¨n mßn tiÕp ®iÓm vµ thiÕt bÞ dËp hå quang. - §¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng ®ãng, ng¾t, tøc lµ ®¶m b¶o gi¸ trÞ dßng ®iÖn ®ãng vµ ng¾t ë ®iÒu kiÖn cho tr­íc. - Qu¸ ®iÖn ¸p thÊp. - KÝch th­íc hÖ thèng dËp hå quang nhá, vïng khÝ ion ho¸ nhá. NÕu kh«ng nã cã thÓ t¹o ra chäc thñng c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phÇn tö cña thiÕt bÞ . . vµ toµn bé khÝ cô. - H¹n chÕ ¸nh s¸ng vµ ©m thanh. III.Chän vËt liÖu lµm buång dËp hå quang. Yªu cÇu: - VËt liÖu lµm buång dËp hå quang ph¶i chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao, c¸ch ®iÖn tèt vµ chèng Èm. §é nh¸m bÒ mÆt bªn trong thµnh buång dËp ph¶i gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ ®Ó hå quang chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín vµo khe hÑp, kÐo dµi th©n hå quang, lµm cho hå quang tiÕp xóc ®ång ®Òu víi thµnh buång dËp ®Ó nhanh chãng lµm l¹nh hå quang. Nh÷ng d¹ng vËt liÖu c¬ b¶n ®Ó chÕ t¹o thµnh buång dËp hå quang: 1.VËt liÖu xi m¨ng-ami¨ng: ¦u ®iÓm: nhiÖt ®é nãng ch¶y cao: 1150oC, tÝnh c¸ch ®iÖn kh¸ cao: r = 1010 ¸ 1012 Wcm, ®é nh½n bÒ mÆt lín. Nh­îc ®iÓm: trong tr¹ng th¸i ©m, tÝnh c¸ch ®iÖn cña vËt liÖu bÞ gi¶m; d­íi t¸c dông nhiÖt cña hå quang nh÷ng khe hë nhá t¹o thµnh vÕt lµm t¨ng ®é nh¸m. 2.VËt liÖu Ðp chÞu hå quang: Chóng cã ­u ®iÓm : cã tÝnh chÞu nhiÖt, chÞu hå quang cao, c¸ch ®iÖn tèt, ®¹t ®­îc ®é nh½n bãng bÒ mÆt . 3.Gèm ( Silicat ): - ¦u ®iÓm: chÞu nhiÖt cao ( lín h¬n 1750oC ), ®iÖn trë suÊt cao, rÊt bÒn c¬ häc. - Nh­îc ®iÓm : bÒ mÆt kh«ng ®­îc nh½n, gia c«ng phøc t¹p . Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y ta chän vËt liÖu lµm buång dËp hå quang lµ: vËt liÖu Ðp chÞu hå quang. IV.KÕt cÊu buång dËp hå quang. Chän kiÓu buång dËp hå quang lµ kiÓu dµn dËp. Dµn dËp lµm b»ng nh÷ng l¸ thÐp. KiÓu buång dËp hå quang nµy phï hîp víi dßng ®iÖn ng¾t I®m = 65A, ®iÖn ¸p U = 380V. Buång dËp hå quang kiÓu dµn dËp cã ­u ®iÓm cho ta kh¶ n¨ng rót ng¾n ®¸ng kÓ chiÒu dµi hå quang vµ dËp nã trong thÓ tÝch nhá, do ®ã ph¸t s¸ng Ýt vµ ©m thanh bÞ h¹n chÕ. Lç tho¸t khÝ TÊm s¾t tõ TiÕp ®iÓm ®éng TiÕp ®iÓm tÜnh Lß xo tiÕp ®iÓm Hép dËp hå quang Gi¸ tiÕp ®iÓm ®éng V.TÝnh to¸n vµ lùa chän. Chän lùa s¬ bé: Chän sè l­îng c¸c tÊm cho mét chç ng¾t: ntk = 3 BÒ dµy mét tÊm: Dt = 3 mm Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÊm: dt = 2 mm Gi¶ thiÕt lµ ta chän sè l­îng c¸c tÊm ë ®Æc tÝnh kh«ng dao ®éng cña ®iÖn ¸p phôc håi. §iÒu kiÖn x¶y ra qu¸ tr×nh kh«ng dao ®éng lµ: fo > . Trong ®ã: fo - tÇn sè riªng cña m¹ch ng¾t. L - ®iÖn c¶m m¹ch ng¾t. Ing - dßng ®iÖn ng¾t ®Þnh møc. Gi¶ sö hÖ thèng dïng ®Ó ®ãng ng¾t ®éng c¬ cã P®m = 20kW, ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng lµ U®m = 380V vµ hÖ thèng kh«ng khÝ. Khi ®ã cã: fo = .( A + B. ). HÖ thèng kh«ng khÝ cã : A = 15000; B = 3000 fo = .( 15000 + 3000. ). = 43372Hz = 43,4 kHz f1 = = = (Hz) §iÖn c¶m cña m¹ch ng¾t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: L = Trong ®ã : U®m - ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng: 380V. Ing - dßng ®iÖn ng¾t ®Þnh møc: 65A. - tÇn sè gãc cña hÖ thèng. jo - gãc lÖch pha ban ®Çu cña dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p. Chän cosjo = 0,8 ( t¶i ®iÖn c¶m th­êng gÆp ) L = = 11.10-3 Hz VËy: f1 = = = 13,6 kHz Cã : fo = 43,4 kHz > f1 = 13,6 kHz KÕt luËn: ta chän sè tÊm ntk = 3 lµ chÊp nhËn ®­îc. Cã thÓ lÊy thªm mét tÊm ®Ó dù tr÷ ® ntk = 4. ChiÒu dµi nhá nhÊt cña tÊm: lt ³ 1,73..td. td – thêi gian dËp hå quang: cã thÓ nhá b»ng 2 ¸ 3 nöa chu k× hoÆc lín h¬n ( nh­ng kh«ng lín h¬n 0,1 s ) Chän td = 0,03 s. lt ³ 1,73.22.0,03. = 0.84 cm. Ch­¬ng V tÝnh to¸n lß xo vµ dùng §Æc tÝnh c¬ I.Kh¸i niÖm chung. Lß xo lµ mét bé phËn cña CTT cã nhiÖm vô t¹o lùc Ðp lªn tiÕp ®iÓm ( ®èi víi lß xo tiÕp ®iÓm ), t¹o lùc ng¾t c¬ cÊu trong qu¸ tr×nh ng¾t cña c¬ cÊu ( ®èi v¬Ý lß xo nh¶ ). II.Yªu cÇu ®èi víi lß xo. Cã ®é ®µn håi phï hîp. Cã ®Æc tÝnh c¬ æn ®Þnh theo thêi gian. Cã ®é bÒn c¬. ChÞu ®­îc ¨n mßn cña ho¸ chÊt vµ m«i tr­êng. III.Chän kiÓu vµ vËt liÖu lß xo. Do yªu cÇu cÇn ®é lón lín nªn ta chän kiÓu lß xo xo¾n h×nh trô. Nã cã ­u ®iÓm lµ tuú theo kÝch th­íc cña chóng mµ lùc g©y ra tõ vµi gam ®Õn hµng tÊn. Do yªu cÇu thiÕt kÕ CTT dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cã sè lÇn ®ãng ng¾t 300 lÇn/giê, cã tuæi thä vÒ c¬ lµ 105 lÇn, tuæi thä vÒ ®iÖn lµ 106 lÇn ®ãng ng¾t vµ cã lùc Ðp t­¬ng ®èi lín. V× vËy tra b¶ng 4-1, trang 166 – TKKC§HA: chän vËt liÖu lµm lß xo lµ thÐp c¸c bon GOTC9389-60 ®é bÒn trung b×nh, nh·n hiÖu II (P). C¸c th«ng sè cña nã: §é bÒn giíi h¹n khi kÐo : [ sk ] = 1300 N/mm2 Giíi h¹n mái cho phÐp khi uèn: [ su ] = 460 N/mm2 Giíi h¹n mái cho phÐp khi xo¾n: [ sx ] = 280 N/mm2 Module ®µn håi : E = 200.103 N/mm2 Mudule chèng tr­ît: G = 80.103 N/mm2 §iÖn trë suÊt: r = 0,2 ¸ 0,3 .10-6 Wm L d D t IV.TÝnh to¸n lß xo nh¶. 1.C¸c th«ng sè ®o ®uîc. -Sè vßng= 16(vßng). -§­êng kÝnh trung b×nh :8.5(m.m). -§é cøng k = 0.67(N/mm). 2TÝnh to¸n. a.TÝnh ®uêng kÝnh d©y quÊn lß xo. Tõ c«ng thøc (4-35-TLTKKCHA) ta cã: Trong ®ã: -G:M«®un trèng tr­ît,G=80.103(kn/mm3). -d:§­êng kÝnh d©y quÊn [mm]. -D:§­¬ng kÝnh xo¾n trung b×nh cña lß xo[mm]. Þ Thay sè cã : §Ó thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt ta chän d=1(mm). b.T×nh lùc nh¶ cuèi cña mçi lß xo. Tõ c«ng thøc (4-31-TLTKKCHA) ta cã: Trong ®ã: -F:Lùc nh¶ cuèi cña lß xo [N. -c:HÖ sè cña lß xo.c=D/d=8.5/1=8.5. -sx:Giíi h¹n mái cho phÐp khi xo¾n[N/mm2]. Thay sè cã: c.TÝnh ®é nÐn lß xo nh¶. Tõ c«ng thøc(4-32-TLTKKCHA): Trong ®ã: -f:§é nÐn cña lß xã: Þ d.ChiÒu dµi cña lß xo tÝnh c¶ vong dÖm chèng nghiªng ë hai ®Çu lµ: ln=W.tng+1,5.d. Trong ®ã :- tn=d +12,65/16=1,79 [mm]. Þln=16.1,79 + 1,5 =30,15 [mm]. e.KiÓm tra lß xo. TrÞ sè øng suÊt xo¾n khi cã lùc t¸c dông theo c«ng thøc (4-28-TLTKKCHA) lµ: Thay c¸c sè liÖu ®· tÝnh ë trªn ta cã: *Ta thÊy sx=278,57< [sx]=280(N/mm2).Vëy lß xo nh¶ tÝnh ®­îc phï hîp víi yªu cµu thiÕt kÕ. V.TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm lß xo t¹o lùc Ðp tiÕp ®iÓm. 1.C¸c th«ng sè ®o ®­îc. Sè vßng W=16 (vßng). §­êng kÝnh trung b×nh:8,5(mm). §é cøng k=0,67(N/mm). 2.TÝnh to¸n.. a.TÝnh ®uêng kÝnh d©y quÊn lß xo. Thay sè cã : b.T×nh Lùc nh¶ cuèi cña mçi lß xo. Tõ c«ng thøc (4-31-TLTKKCHA) ta cã: c.KiÓm tra lß xo. TrÞ sè øng suÊt xo¾n khi cã lùc t¸c dông theo c«ng thøc (4-28-TLTKKCHA) lµ: *Ta thÊy sx=278,23 < [sx] =280(N/mm2).Vëy lß xo nh¶ tÝnh ®­îc phï hîp víi yªu cµu thiÕt kÕ. VI. Lß xo tiÕp ®iÓm phô: Lùc Ðp cuèi cÇn thiÕt mµ lß xo tiÕp ®iÓm phô cÇn t¹o ra lµ: Ft®p = 2.Ft®pc = 2.0,5 = 1 N Víi Ft®pc – lùc Ðp cuèi lªn tiÕp ®iÓm phô. Gi¶ sö kho¶ng lón ban ®Çu cña lß xo lµ fp® = 1mm. Kho¶ng lón toµn phÇn cña lß xo lµ : f = fp® + flv = 1 + 1,5 = 2,5mm. Chän chØ sè lß xo: C = = 8 §­êng kÝnh cña d©y lµm lß xo: d = 1,6. = 1,6. §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo: D = C.d = 9.0,29 = 2,6 mm Sè vßng cña lß xo: w = B­íc lß xo chÞu nÐn: tn = d + = ChiÒu dµi tù do cña lß xo: ln = w.tn + 1,5.d = 8.0,6 + 1,5.0,29 = 5,2 mm Kho¶ng lón thùc tÕ øng víi lùc ®· cho: øng suÊt xo¾n thùc tÕ cña lß xo: sxtt = *VËy kho¶ng lón thùc tÕ vµ øng suÊt xo¾n thùc tÕ sau khi kiÓm nghiÖm hoµn toµn phï hîp víi nh÷ng lùa chän ®Ó thiÕt kÕ lß xo. VII.Dùng ®Æc tÝnh c¬. XÐt tr­êng hîp: C«ng t¾c t¬ ®Æt ng­îc : F® F® G® + Fnh® * d = m + l G® + Fnhc F®t F® F® * d = 0 Lùc c¬ t¸c dông lªn phÇn ®éng bao gåm : Lùc Ðp cña 3 lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh th­êng më Lùc Ðp cña 2 lß xo tiÕp ®iÓm phô th­êng më Lùc Ðp cña 2 lß xo tiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng Lùc Ðp cña 2 lß xo nh¶ Träng lùc phÇn ®éng Lùc ma s¸t ( bá qua) Träng l­îng phÇn ®éng : G® = 6,1(N) Lùc Ðp cuèi cña 2 lß xo tiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng : Flxpc =4.Ft®pc = 4.0,5 = 2 N Lùc Ðp ban ®Çu cña 2 lß xo tiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng : Flxp® = 0,5.Flxpc = 0,5.2 = 1 N Lùc Ðp cuèi cña 2 lß xo tiÕp ®iÓm phô th­êng më : Flxpc = Flxpc = 2 N Lùc Ðp ®Çu cña 2 lß xo tiÕp ®iÓm phô th­êng më : Flxp® = Flxp® = 1 N Lùc Ðp cuèi cña 3 lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh th­êng më : FlxccS = 6.Ft®cc = 6.4,6 = 28 (N) Lùc Ðp cuèi cña 3 lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh th­êng më : Flxc®S = 0,9.Ft®cc = 0,9.28 =25 (N) Lùc Ðp cuèi cña 2 lß xo nh¶ : Flxnh cS = 2.Flxnhc = 2.12,87=26[N] Lùc ®Çu cña 2 lß xo nh¶ : Flxnh ®S = 2. Flxnh ® =2.12,87/2 = [13 N]. §å thÞ ®Æc tÝnh c¬: Chän hÖ trôc täa ®é dOF, gèc O; trôc hoµnh chØ ®é lín khe hë kh«ng khÝ lµm viÖc d cña nam ch©m ®iÖn ( d = 0 khi n¾p nam ch©m ®iÖn ®ãng ); trôc tung chØ lùc c¬ t¸c dông ( chiÒu d­¬ng trïng chiÒu cña träng lùc ). KÝ hiÖu: l : ®é lón cña tiÕp ®iÓm chÝnh : 2,5 mm. m : ®é më cña tiÕp ®iÓm chÝnh : 4 mm. §å thÞ ®Æc tÝnh c¬ Ch­¬ng VI nam ch©m ®iÖn I. Kh¸i niÖm chung. Nam ch©m ®iÖn ®­îc sö dông ngµy cµng réng r·i mµ kh«ng mét lÜnh vùc kü thuËt nµo kh«ng sö dông nã. NhiÖm vô chñ yÕu cña nam ch©m ®iÖn lµ sinh lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c chuyÓn dÞch tÞnh tiÕn hay chuyÓn ®éng quay hoÆc sinh lùc h·m... Trong mçi lÜnh vùc kÜ thuËt kh¸c nhau th× cã nh÷ng lo¹i nam ch©m kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, kÕt cÊu vµ øng dông. C¸c qóa tr×nh vËt lý x¶y ra trong nam ch©m ®iÖn rÊt phøc t¹p, th­êng ®­îc m« t¶ b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh vi ph©n, phi tuyÕn. V× vËy viÖc tÝnh to¸n nam ch©m ®iÖn th­êng ®­îc dùa theo c¸c c«ng thøc gÇn ®óng, ®¬n gi¶n sau ®ã míi kiÓm nghiÖm l¹i theo c«ng thøc lý thuyÕt, dÉn tíi bµi to¸n tèi ­u. §èi víi c«ng t¾c t¬, nam ch©m ®iÖn lµ c¬ cÊu sinh lùc ®Ó thùc hiÖn tÞnh tiÕn c¬ cÊu chÊp hµnh – cã g¾n hÖ thèng tiÕp ®iÓm. II. TÝnh to¸n kÝch th­íc nam ch©m ®iÖn. 1 C¸c sè liÖu ban ®Çu: ThiÕt kÕ nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu cã c¸c th«ng sè vµ yªu cÇu sau: Nam ch©m ®iÖn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc trong m«i tr­êng Èm, nhiÖt ®é trung b×nh cña m«i tr­êng lµ 40oC. Hµnh tr×nh cña c¬ cÊu lµ d = 6,5 mm vµ cã ®Æc tÝnh c¬ nh­ ®· tr×nh bµy tr­íc ®©y. Nam ch©m ®iÖn lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n, ®iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 220V, tÇn sè lµm viÖc f = 50Hz. Yªu cÇu nam ch©m ®iÖn ph¶i cã kÝch th­íc nhá gän. 2. Chän d¹ng kÕt cÊu: -TÝnh hÖ sè kÕt cÊu m¹ch tõ nam c©m ®iÖn Theo c«ng thøc 5-2, trang 188 – TKKC§HA, cã: Kkc = Trong ®ã: F®t - lùc hót ®iÖn tõ. d - khe hë kh«ng khÝ. C«ng t¾c t¬ muèn lµm viÖc ®­îc th× khi hót ph¶i cã F®t > Fc¬ vµ khi nh¶ ph¶i cã F®t < Fc¬. Tõ ®Æc tÝnh c¬ ta chän lùc tíi h¹n ®· tÝnh ®Õn dung sai vÒ lùc Fc¬ th øng víi khe hë lµm viÖc dth t­¬ng øng lµ thêi ®iÓm tiÕp ®iÓm ®éng b¾t ®Çu tiÕp xóc víi tiÕp ®iÓm tÜnh.VËy sth=2,5 (mm) Fc¬ th = 69 N dth = 2,5 mm VËy Kkc = Tõ b¶ng 5-2-TLTKKCDHA ,øng víi gi¸ trÞ Kkc=4699 ta chän kÕt cÊu nam ch©m ®iÖn kiÓu hót th¼ng d¹ng ch÷ E. 3.Chän vËt liÖu m¹ch tõ: Tra b¶ng 5-3, trang 192 – TKKC§HA, chän thÐp l¸ kü thuËt ®iÖn hîp kim t¨ng c­êng '31 (thÐp silic) . Lo¹i thÐp nµy cã lùc tõ ph¶n kh¸ng bÐ nªn tæn hao do tõ trÔ kh«ng ®¸ng kÓ . C¸c th«ng kü thuËt cña thÐp '31 : Lùc tõ ph¶n kh¸ng HC 0,35 A/cm Tõ c¶m d­ 0,8 ¸ 1,2 T Tõ c¶m b·o hoµ 2 T §é tõ thÈm 250 §é tõ thÈm cùc ®¹i 6.103 ¸ 7.103 §iÖn trë suÊt 40.10-8 ¸ 60.10 -8 W.m Khèi l­îng riªng 7,65 g/cm3 Thµnh phÇn cacbon 0,02% ¸ 0,03% Tæn hao tõ trÔ khi b·o hoµ 0,1 ¸ 0,15 m.J/cm3 Tõ c¶m lâi thÐp 0,6 T ChiÒu dµy l¸ thÐp 0,5 mm 4. Chän tõ c¶m, hÖ sè tõ rß, hÖ sè tõ t¶n: Chän khe hë tÝnh to¸n stt=2,5 mm, Ftt = 69 N. Chän tõ c¶m khe hë kh«ng khÝ khi n¾p m¹ch tõ hë: Bd = 0,5T. Chän tõ c¶m trong lâi thÐp khi n¾p m¹ch tõ hë: Bl = 0,5T. Chän hÖ sè tõ rß khi phÇn øng hót sr = 1. HÖ sè tõ rß khi phÇn øng hë th­êng trong kho¶ng 1,1 ¸ 4. Chän sr = 1,3 HÖ sè tõ t¶n th­êng trong kho¶ng 1 ¸ 1,8. Chän st = 1,2. a/2 b a 5.TÝnh tiÕt diÖn lâi m¹ch tõ: - Theo c«ng thøc 5-8, trang 202 - TKKC§HA, tæng diÖn tÝch lâi thÐp lµ: S lS = Trong ®ã: F®tt - lùc hót ®iÖn tõ tÝnh to¸n, F®tt = 69 N. Bl - tõ c¶m cña lâi thÐp khi phÇn øng hë. Þ S lS = - DiÖn tÝch lâi cùc tõ gi÷a : - DiÖn tÝch lâi cña 2 cùc tõ nh¸nh : - §èi víi cùc tõ gi÷a: Chän . ChiÒu dµi a vµ chiÒu réng b cña lâi cùc tõ gi÷a lµ : a = b = 0,9.a = 0,9.28 =25 (mm) - C¹nh thùc cña lâi thÐp : b' = Víi KC = 0,95 lµ hÖ sè Ðp chÆt c¸c l¸ thÐp . - Sè l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn : (tÊm) . Trong ®ã D = 0,5 mm lµ chiÒu dµy mét l¸ thÐp . - KÝch th­íc cña hai cùc tõ m¹ch nh¸nh : a1 = a3 = a/2 = 14 (mm). b1= b3 = b = 25 (mm) . 6.TÝnh to¸n cuén d©y: KÝch thø¬c cña cuén d©y phô thuéc vµo søc tõ ®éng t¸c ®éng (IW)t® cña nam ch©m ®iÖn do cuén d©y sinh ra, nã t¹o ra tõ ¸p ë khe hë kh«ng khÝ lµm viÖc SHd.d, r c¸c khe hë kh«ng khÝ kh«ng lµm viÖc ( khe hë phô ) SHph.dph vµ trong c¸c phÇn thÐp cña m¹ch tõ SHFe.lFe. Ngoµi ra cßn cã thªm søc tõ ®éng do tæn hao dßng xo¸y trong lâi thÐp vµ tõ trÔ, tæn hao trong vßng ng¾n m¹ch. a. Søc tõ ®éng cña cuén d©y: Søc tõ ®éng cña cuén d©y cÇn thiÕt cho nam ch©m ®iÖn t¸c ®éng (IW)t® cã thÓ chia thµnh hai thµnh phÇn: phÇn thay ®æi ë khe hë kh«ng khÝ lµm viÖc khi phÇn øng hë (IW)Svµ phÇn kh«ng thay ®æi (IW)h. Theo c«ng thøc 5-18, trang 209 – TKKC§HA, cã: (IW)t® = (IW)S + (IW)h (A.vßng) Theo c«ng thøc 5-19, trang 209 – TKKC§HA, cã: (IW)S = mO = 4.p. 10 –7 = 1,25.10 -6 (H/m) Bl - tõ c¶m trong lâi thÐp øng víi khe hë kh«ng khÝ tíi h¹n. Sdnh - tæng khe hë kh«ng khÝ lµm viÖc. §èi víi m¹ch tõ ch÷ E cã 3 khe hë lµm viÖc, tõ th«ng qua cùc tõ gi÷a ph©n lµm 2 m¹ch tõ, mçi m¹ch tõ cã 2 khe hë lµm viÖc nèi tiÕp nhau, kÝch th­íc cña 2 m¹ch tõ b»ng nhau vµ tæng cña chóng b»ng cùc tõ gi÷a: S1 + S3 = S2. Sdnh = 2.dnh = 2.2,5.10 -3 = 5.10 -3 (m) Þ (A.vßng) Theo c«ng thøc 5-20, trang 210 – TKKC§HA, cã: Víi sr : hÖ sè tõ rß khi phÇn øng hë, sr = 1,3. Sdh : khe hë kh«ng khÝ ë tr¹ng th¸i hót. Sdh = 2dcn + dcd + dht = 0,2 ¸ 0,7 mm ( theo thùc nghiÖm ). Víi dcn= 0,03 ¸ 0,1 mm : khe hë c«ng nghÖ, chän dcn = 0,05mm dcd = 0,1 ¸ 0,5 mm : khe hë chèng dÝnh , chän dcd = 0,3mm dht : khe hë gi¶ ®Þnh, chän dht = 0,1 mm Þ Sdh = 2.0,05 + 0,3 + 0,1 = 0,5 mm . (A.vßng) Þ (IW)t® = 1989+259=2248 (A.vßng) KiÓm tra l¹i, ta cã hÖ sè béi sè dßng ®iÖn : Þ tho¶ m·n yªu cÇu KI = 4 ¸ 15 D2 D1 hcd bcd b. KÝch th­íc cuén d©y: TiÕt diÖn cuén d©y ®­îc x¸c ®Þnh cho tr¹ng th¸i phÇn øng bÞ hót v× khi phÇn øng hë , dßng ®iÖn ch¹y trong cuén d©y lín h¬n nhiÒu lÇn so víi khi phÇn øng bÞ hót vµ víi thêi gian rÊt ng¾n . V× vËy søc tõ ®éng (IW)t® ®­îc tÝnh ë tr¹ng th¸i hë cña phÇn øng cÇn ph¶i ®­a vÒ tr¹ng th¸i hót cña phÇn øng . Theo c«ng thøc 5-24, trang 211 – TKKC§HA, diÖn tÝch cuén d©y : Scd = Trong ®ã : - KUmax : hÖ sè tÝnh ®Õn ®iÖn ¸p nguån t¨ng ®Õn trÞ sè cho phÐp ( Umax = 1,1.U®m ) mµ nhiÖt ®é ph¸t nãng cña cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ trÞ sè cho phÐp cña cÊp vËt liÖu ®· chän. KUmax = 1,1. - KUmin : hÖ sè tÝnh ®Õn ®iÖn ¸p nguån gi¶m ®Õn trÞ sè cho phÐp ( Umin = 0,85.U®m ) mµ ®Æc tÝnh lùc hót ®iÖn tõ vÉn n»m cao h¬n ®Æc tÝnh c¬. KUmin = 0,85 . - Kqt : hÖ sè qu¸ t¶i dßng ®iÖn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n. Kqt = 1. - j : mËt ®é dßng ®iÖn trong cuén d©y ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, th­êng j = 2 ¸ 4 A/mm2 . Chän j = 2,5 A/mm2 - Kl® : hÖ sè lÊp ®Çy cuén d©y, Kl® = 0,3 ¸ 0,6 . Chän Kl® = 0,5 . - KI : hÖ sè béi sè dßng ®iÖn. KI = 9. Þ Tõ diÖn tÝch cuén d©y, chän hÖ sè h×nh d¸ng Khd = . Ta cã chiÒu dµy vµ chiÒu cao cuén d©y lµ: hcd = 2,5.bcd = 2,5.10,35 = 26 (mm) 7. KÝch th­íc m¹ch tõ: b h® hn lf D4 D3 D1 D5 bcd a a/2 hl D A hcd D2 B E a = 28 mm ; b=25 mm Chän: D1 = 1,5 mm ChiÒu dµy khung quÊn d©y. D2 = 0,5 mm GiÊy c¸ch ®iÖn phÝa trong d©y quÊn. D3 = 0,5 mm B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn phÝa ngoµi d©y quÊn. D4 = 4,5 mm Kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn ngoµi cuén d©y ®Õn cùc tõ bªn. D5 = 1,0 mm Kho¶ng c¸ch tõ khung cuén d©y ®Õn cùc tõ gi÷a. lf = 5,0 mm Kho¶ng c¸ch tõ phÇn øng tíi c¸ch ®iÖn ®Çu cuén d©y. DiÖn tÝch n¾p m¹ch tõ : Sn = 0,8.Sl2 = 0,8.694= 555 mm2 Þ DiÖn tÝch ®¸y m¹ch tõ : S® = 0,7Sl2 = 0,7.694 = 486 mm2 h® = ChiÒu réng cöa sæ m¹ch tõ : E = D1 + D2 + D3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế Công tắc tơ xoay chiều 3 pha.doc