Tiểu luận Luận cứ lý luận và thực tiễn - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

MỤC LỤC

 

A.MỞ ĐẦU 1

B.NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I : LUẬN CỨ LÝ LUẬN 3

I. Khái niệm giai cấp công nhân 3

1. Nội dung 8

2. Những điều kiện khách quan 12

III. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 18

IV. Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 20

V. Những biện pháp để củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 23

CHƯƠNG II. LUẬN CỨ THỰC TIỄN 25

C.KẾT LUẬN 29

 

doc30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/08/2013 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Luận cứ lý luận và thực tiễn - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tranh ®Ó gi¶i phãng giai cÊp, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa chØ gi¶i phãng giai cÊp mµ tËp trung gi¶i phãng x· héi vµ gi¶i phãng con ng­êi v× giai cÊp c«ng nh©n cã lîi Ých phï hîp víi nh©n d©n lao ®éng, víi d©n téc vµ víi nh©n lo¹i. Tõ nh÷ng kÕt luËn cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen vµ nh÷ng kh¼ng ®Þnh vÒ giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i lµ giai cÊp cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ l·nh ®¹o toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng tiÕn hµnh cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng, tõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi t­ b¶n sang h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n chñ nghÜa, gi¶i phãng nh©n lo¹i khái ¸ch ¸p bøc, bÊt c«ng vµ mäi h×nh thøc bãc lét. Hay nãi c¸ch kh¸c, néi dung tæng qu¸t sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ: xo¸ bá chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa, xo¸ bá chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi, gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ toµn thÓ nh©n lo¹i khái sù ¸p bøc bãc lét, nghÌo nµn l¹c hËu, x©y dùng x· héi céng s¶n v¨n minh. Ph.¡ngghen viÕt:” Thùc hiÖn sù nghiÖp gi¶i phãng thÕ giíi Êy- ®ã lµ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n hiÖn ®¹i ”. Cßn Lªnin ®· chØ râ:” §iÓm chñ yÕu trong häc thuyÕt cña C.M¸c lµ ë chç nã lµm s¸ng tá vai trß lÞch sö thÕ giíi cña giai cÊp v« s¶n lµ ng­êi x©y dùng x· héi chñ nghÜa”. Néi dung thùc chÊt cña sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ë ®©y chÝnh lµ: Trong lÜnh vùc kinh tÕ: giai cÊp c«ng nh©n tiÕn hµnh xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt, x©y dùng chÕ ®é c«ng h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tho¶ m·n tõng b­íc nhu cÇu ph¸t triÓn cña nh©n d©n. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n trong lÜnh vùc nµy chØ râ môc tiªu cuèi cïng cña giai cÊp c«ng nh©n, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n: lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo nhu cÇu. Do ®ã nã cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch l©u dµi, gian khæ, tr¶i qua tõng b­íc cô thÓ. Xo¸ bá chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt; x©y dùng chÕ ®é c«ng h÷u lµ qu¸ tr×nh phï hîp nh­ng ph¶i dÇn dÇn tõ tõ. T¹i sao ph¶i xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u? Së dÜ nh­ vËy v× ®©y lµ c¬ së cña chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi; biÓu hiÖn cao nhÊt cña chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n t­ liÖu s¶n xuÊt lµ së h÷u t­ b¶n chñ nghÜa do ®ã ph¶i xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u; sau khi xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u th× míi thiÕt lËp chÕ ®é c«ng h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt; ®©y còng lµ c¬ së kinh tÕ cho sù tån t¹i chÕ ®é x· héi míi v× thÕ còng rÊt cÇn ph¶i xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u nµy. ChÝnh C.M¸c ®· nãi: ”nh÷ng ng­êi céng s¶n cã thÓ tãm t¾t lùc l­îng cña m×nh b»ng mét c«ng thøc lµ xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u”. Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ: giai cÊp c«ng nh©n ph¶i trë thµnh giai cÊp thèng trÞ trong x· héi. §ã lµ ph¶i ®Ëp tan chÝnh quyÒn t­ s¶n; x©y dùng chÝnh quyÒn nhµ n­íc(nÒn chuyªn chÝnh v« s¶n): thùc chÊt lµ ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lùc chÝnh trÞ thuéc vÒ nh©n d©n, gi÷ vai trß quan träng lµ c«ng cô x©y dùng x· héi míi, lµ kiÓu nhµ n­íc: nhµ n­íc nöa nhµ n­íc vµ nhµ n­íc tù tiªu vong. Trong lÜnh vùc x· héi ®ã lµ: ph¶i tiÕn hµnh xo¸ bá giai cÊp bãc lét; ph¶i tiÕn hµnh xo¸ bá giai cÊp nãi chung, t¹o ra sù b×nh ®¼ng trong quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi. ë ®©y xo¸ bá giai cÊp bãc lét víi t­ c¸ch lµ giai cÊp chø kh«ng xo¸ bá c¸c c¸ nh©n v× hä cã thÓ lµ nh÷ng c¸ nh©n cã Ých trong x· héi míi. Cã thÓ nãi néi dung sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n bao gåm bèn sù nghiÖp. §ã lµ sù nghiÖp gi¶i phãng giai cÊp; sù nghiÖp gi¶i phãng x· héi, d©n téc; sù nghiÖp gi¶i phãng ng­êi lao ®éng; vµ sù nghiÖp gi¶i phãng con ng­êi. §©y chÝnh lµ nÊc thang ph¸t triÓn trong sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn toµn thÕ giíi.Vµ ®Ó thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, gian khæ, phøc t¹p, nªn nh÷ng ng­êi céng s¶n ph¶i kiªn tr×, kh«ng nãng véi, nã ph¶i ®îc tiÕn hµnh hai giai ®o¹n: tËp trung lùc l­îng ®Ó giµnh chÝnh quyÒn vµ tËp trung lùc l­îng ®Ó x©y dùng chÕ ®é x· héi míi. Trong giai ®o¹n ®Çu, giai cÊp c«ng nh©n vµ chÝnh ®¶ng cña m×nh tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn cña c¸ch m¹ng v« s¶n. C¸c b­íc ®Êu tranh ®ã gåm: thiÕt lËp mét chÝnh ®¶ng céng s¶n, ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi chiÕn l­îc, s¸ch l­îc, môc tiªu, ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p…;liªn minh giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n, x¸c ®Þnh giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng; t¹o t×nh thÕ nh­ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan trªn thÕ giíi vµ trong n­íc…Khi c¸ch m¹ng v« s¶n th¾ng lîi sÏ ®Ëp tan nhµ n­íc t­ s¶n, x©y dùng nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n; xo¸ bá ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa (b¶n chÊt lµ chÕ ®é t­ h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt); kÕ thõa cã chän läc tri thøc v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc vµ tri thøc v¨n ho¸ thêi ®¹i. Trong giai ®o¹n hai, khi ®· giµnh ®­îc chÝnh quyÒn – thêi kú qu¸ ®é x©y dùng chñ nghÜa x· héi: §¶ng céng s¶n vµ giai cÊp c«ng nh©n ph¶i tiÕp tôc ®Êu tranh giai cÊp trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, víi môc ®Ých lµ gi÷ v÷ng chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng (x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa):VÒ chÝnh trÞ, quyÒn lùc nhµ n­íc thÓ hiÖn ý chÝ cña d©n. Nhµ n­íc v« s¶n cã hÖ thèng chÝnh trÞ gåm §¶ng céng s¶n, nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, nh»m b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. Trong c«ng t¸c ®èi néi vµ ®èi ngo¹i sÏ sö dông b¹o lùc trÊn ¸p thï trong giÆc ngoµi. VÒ kinh tÕ, môc ®Ých lµ ®¹t ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng cao, nguyªn t¾c ph©n phèi lµ lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo lao ®éng; sö dông c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c h×nh thøc së h÷u: së h÷u toµn d©n (së h÷u nhµ n­íc), së h÷u tËp thÓ, së h÷u c¸ thÓ, së h÷u t­ b¶n nhµ níc, së h÷u t­ nh©n. Do ®ã cÇn n¾m v÷ng c¬ chÕ §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o, nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa qu¶n lý, nh©n d©n lao ®éng lµm chñ dùa trªn ph¸p luËt cña nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa (nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ). VÒ v¨n ho¸ t­ t­ëng: kÕ thõa cã chän läc tri thøc v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc, kÕt hîp víi tri thøc v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i (khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cña nÒn kinh tÕ tri thøc), vµ ®Þnh h­íng x· héi lµ ®Þnh h­íng t­ t­ëng c¸ nh©n. VÒ qu©n sù, x©y dùng chiÕn l­îc quèc phßng toµn d©n vµ an ninh quèc gia. VÒ ngo¹i giao, ph¸t triÓn quan hÖ song ph­¬ng, ®Æt vÊn ®Ò d©n téc vµ lîi Ých lµ trªn hÕt V× vËy ®­êng lèi ®Æt ra ph¶i phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan, hîp lßng d©n, chèng thï trong giÆc ngoµi vµ mäi ©m m­u diÔn biÕn hoµ b×nh cña ®Õ quèc. 2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan Häc thuyÕt C.M¸c vµ Ph.¡ngghen vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ luËn chøng khoa häc vÒ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi vµ vai trß lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, vÒ môc tiªu vµ con ®­êng ®Ó giai cÊp ®ã hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh. Häc thuyÕt ®· chøng minh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ®­îc quy ®Þnh bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi kh¸ch quan. a.VÒ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi: D­íi chñ nghÜa t­ b¶n, giai cÊp c«ng nh©n lµ s¶n phÈm cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa, nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa, ®­îc nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i rÌn ròa tæ chøc l¹i thµnh mét lùc l­îng x· héi hïng m¹nh. §¹i c«ng nghiÖp cµng ph¸t triÓn, tËp trung lµm ph¸ s¶n nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, bæ xung lùc l­îng cho giai cÊp c«ng nh©n. MÆt kh¸c, ®¹i c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tiÕp tôc bæ xung lùc l­îng cho giai cÊp c«ng nh©n, thu hót lùc l­îng lao ®éng tõ nhiÒu ngµnh, nhiÒu nghÒ kh¸c nhau t¹o nªn tËp ®oµn hïng m¹nh. B¶n th©n sù ph¸t triÓn nÒn ®¹i c«ng nghiÖp còng yªu cÇu cao víi tõng ng­êi lao ®éng, tËp thÓ lao ®éng vÒ t¸c phong lao ®éng, kû luËt lao ®éng… D­íi chñ nghÜa t­ b¶n, giai cÊp c«ng nh©n lµ bé phËn quan träng nhÊt trong c¸c bé phËn tiªu biÓu cÊu thµnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt cña x· héi t­ b¶n. Hä ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhÊt víi tr×nh ®é x· héi ho¸ ngµy cµng cao. Nh­ng chñ nghÜa t­ b¶n l¹i ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng cña chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ lÖu s¶n xuÊt mµ giai cÊp t­ s¶n lµ ®¹i diÖn. Bëi thÕ, ë ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa lu«n lu«n tån t¹i m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt x· héi ho¸ ngµy cµng cao (mµ giai cÊp c«ng nh©n lµ ®¹i diÖn) víi quan hÖ s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt chiÕm h÷u t­ nh©n (mµ giai cÊp t­ s¶n lµ ®¹i diÖn). §©y lµ m©u thuÉn c¬ b¶n vèn cã vµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc nÕu kh«ng xo¸ bá ®îc chÕ ®é t­ b¶n. BiÓu hiÖn vÒ mÆt chÝnh trÞ, x· héi cña m©u thuÉn c¬ b¶n ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n. Sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña nh÷ng m©u thuÉn tÊt yÕu trªn dÉn ®Õn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, dÉn tíi sù sôp ®æ cña chñ nghÜa t­ b¶n vµ th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. Nh­ vËy giai cÊp c«ng nh©n g¾n liÒn víi nÒn lao ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt, ®i liÒn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ngµy cµng hiÖn ®¹i kÓ c¶ khi xuÊt hiÖn nÒn kinh tÕ tri thøc. Do kh«ng cã t­ liÖu s¶n xuÊt, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i b¸n søc lao ®éng lµm thuª, bÞ nhµ t­ b¶n chiÕm ®o¹t gi¸ trÞ thÆng d­, bÞ lÖ thuéc hoµn toµn vµo qu¸ tr×nh ph©n phèi c¸c kÕt qu¶ lao ®éng cña chÝnh hä. Trong nÒn s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n bÞ toµn bé giai cÊp t­ s¶n bãc lét, lµ giai cÊp trùc tiÕp ®èi kh¸ng víi giai cÊp t­ s¶n, kh«ng cã quyÒn trong tæ chøc, ®iÒu hµnh lao ®éng, ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng. Do ®ã giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ®­îc lµm chñ trong x· héi t­ b¶n chñ nghÜa. Hä bÞ bÇn cïng ho¸ so víi giai cÊp t­ s¶n (bÞ bãc lét trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ bÞ bãc lét theo chiÒu s©u). Giai cÊp c«ng nh©n hiÖn nay ë c¸c níc t­ b¶n cã ®êi sèng vËt chÊt cao vÉn bÞ bãc lét, bÇn cïng ho¸ theo ®óng nghÜa cña nã. C«ng nh©n cã cæ phÇn, tøc lµ ®· ra nhËp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®ã lµ c«ng nh©n t­ b¶n nh©n d©n nh­ng con sè nµy vÉn cßn rÊt khiªm tèn. Cßn ë c¸c níc t­ b¶n ph¸ triÓn, c«ng nh©n bÞ bãc lét cao h¬n rÊt nhiÒu, tõ 200% tíi 300% vµ sù chªnh lÖch giµu nghÌo còng kh¸ cao. Trong tÊt c¶ c¸c giai cÊp ®ang ®èi lËp víi giai cÊp t­ s¶n th× chØ cã giai cÊp c«ng nh©n lµ thùc sù c¸ch m¹ng v× nã lµ s¶n phÈm cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp, ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt víi tr×nh ®é x· héi ho¸ ngµy cµng cao, vµ nã lao ®éng trong nÒn ®¹i c«ng nghiÖp víi tr×nh ®é c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i vµ s¶n xuÊt ra tuyÖt ®¹i cña c¶i cho x· héi. Tõ ®Þa vÞ giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp c«ng nh©n cã lîi Ých c¬ b¶n thèng nhÊt víi lîi Ých cña ®«ng ®¶o nh©n d©n lao ®éng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho giai cÊp c«ng nh©n ®oµn kÕt víi giai cÊp kh¸c, ®i ®Çu trong c«ng cuéc ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng x· héi. Hä cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt giai cÊp kh¸c (tÊt c¶ giai cÊp v« s¶n) v× giai cÊp c«ng nh©n: cã cïng lîi Ých c¬ b¶n, thèng nhÊt nhau do bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­; cïng tån t¹i trong mét m«i tr­êng s¶n xuÊt nh nhau cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp thËm chÝ dÞch vô; cã cïng t­ b¶n trong n­íc vµ quèc tÕ bãc lét; cã cïng môc tiªu, sø mÖnh lÞch sö tiªu diÖt t­ s¶n, x©y dùng chñ nghÜa x· héi. b.VÒ ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ, x· héi: Do nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n: tõ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n, ®iÒu ®ã còng quy ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm x· héi chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n, do vËy giai cÊp c«ng nh©n cã vai trß sø mÖnh cao c¶. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã lµ: Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp tiªn tiÕn nhÊt: Giai cÊp c«ng nh©n lµ ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa– ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhÊt vµ lµ lùc l­îng s¶n xuÊt cã tr×nh ®é x· héi ho¸ cao. Giai cÊp c«ng nh©n lu«n ®i ®Çu trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng vµ lµm c¸ch m¹ng cho ®Õn khi th¾ng lîi. Lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi lËp víi lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp t­ s¶n, nh­ng phï hîp víi lîi Ých, kh¸t väng gi¶i phãng cña nh©n d©n lao ®éng. Do ®ã giai cÊp c«ng nh©n cµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng trë thµnh lùc l­îng tæ chøc l·nh ®¹o c¸c giai cÊp vµ tÇng líp lao ®éng kh¸c trong c«ng cuéc xo¸ bá ¸p bøc, bãc lét cña chñ nghÜa t­ b¶n, x©y dùng thµnh c«ng x· héi x· héi chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, tÝnh triÖt ®Ó ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi: VÒ kinh tÕ, lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi lËp víi lîi Ých cña giai cÊp t­ s¶n, hä lµ nh÷ng ng­êi kh«ng cã t­ liÖu s¶n xuÊt, lµm thuª cho c¸c nhµ t­ b¶n vµ bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ. V× thÕ, hä ph¶i ®øng thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n thµnh c«ng, ®a hä tõ ®Þa vÞ cña ng­êi lµm thuª trë thµnh ng­êi lµm chñ b¶n th©n, vµ lµm chñ x· héi. VÒ x· héi, khi lµm c¸ch m¹ng, giai cÊp c«ng nh©n ®a c¸ch m¹ng ®Õn thµnh c«ng, ®Ëp tan nhµ n­íc t­ s¶n, thiÕt lËp nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n – nhµ n­íc cña giai cÊp v« s¶n. TÝnh triÖt ®Ó c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cßn ®­îc thÓ hiÖn ë chç nã ®­îc vò trang bëi hÖ t­ t­ëng tiªn tiÕn lµ häc thuyÕt M¸c – Lªnin ®­îc ®éi ngò tiªn phong cña nã lµ §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o. Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã tÝnh tæ chøc kû luËt cao: §iÒu kiÖn s¶n xuÊt tËp trung vµ tr×nh ®é kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt chÆt chÏ ®· t«i luyÖn cho giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i tÝnh tæ chøc vµ kû luËt cao, t¸c phong c«ng nghiÖp; trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i giai cÊp t­ s¶n thèng trÞ, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®oµn kÕt l¹i, tæ chøc chÆt chÏ vµ cã tÝnh c¸ch m¹ng cao v× c¸ch m¹ng ®ßi hái ®óng thêi ®iÓm, thêi c¬ thuËn lîi míi cã thÓ thµnh c«ng. Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã b¶n chÊt quèc tÕ: G¾n víi nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ch¼ng nh÷ng giai cÊp c«ng nh©n cã tr×nh ®é x· héi ho¸ ngµy cµng cao ë mçi n­íc mµ cßn cã mèi quan hÖ quèc tÕ ngµy cµng t¨ng. Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n nãi chung ®Òu cã ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi gièng nhau. V× vËy hä cã môc tiªu ®Êu tranh chung lµ xo¸ bá chÕ ®é ¸p bøc bãc lét t­ b¶n chñ nghÜa, x©y dùng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, kh«ng cßn t×nh tr¹ng ng­êi ¸p bøc bãc lét ng­êi. MÆt kh¸c, giai cÊp t­ s¶n còng lµ mét lùc l­îng quèc tÕ vµ ®Ó duy tr× ®Þa vÞ thèng trÞ cña m×nh, giai cÊp t­ s¶n lu«n thùc hiÖn sù liªn minh trªn ph¹m vi quèc tÕ ®Ó chèng l¹i cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. Do ®ã muèn hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶i phãng, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®oµn kÕt l¹i, ®Êu tranh trªn ph¹m vi toµn quèc tÕ. B¶n chÊt quèc tÕ ®ã thÓ hiÖn tr­íc hÕt ë viÖc giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o nh©n d©n, d©n téc m×nh hoµn thµnh nhiÖm vô tù gi¶i phãng. Lîi Ých quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n kh«ng t¸ch rêi mµ g¾n bã mËt thiÕt víi lîi Ých ch©n chÝnh cña d©n téc mµ giai cÊp c«ng nh©n lµm ®¹i diÖn. LÞch sö thÕ giíi ®· chøng minh nh÷ng kÕt luËn cña C.M¸c, Ph.¡ngghen vµ Lªnin vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Tuy nhiªn, cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n nh»m hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh kh«ng ph¶i diÔn ra mét c¸ch b»ng ph¼ng, thuËn buåm xu«i giã. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan quy ®Þnh, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n cßn cã nhiÒu quan ®iÓm nh»m phª ph¸n giai cÊp c«ng nh©n cïng víi sø mÖnh lÞch sö cña hä: Thø nhÊt, ngµy nay, kÎ thï cña chñ nghÜa x· héi vµ mét sè ng­êi c¬ héi xÐt l¹i ®ang phñ nhËn thuyÕt M¸c – Lªnin vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. Theo hä giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng “teo ®i“, ®· “tan biÕn” vµo c¸c giai cÊp, tÇng líp x· héi kh¸c: ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n ®· thay ®æi nhiÒu, phÇn ®«ng trong giai cÊp nµy ®· trung l­u ho¸…Nh­ng thùc tÕ ®· chøng minh ®ã lµ ý kiÕn hoµn toµn sai lÇm, v× giai cÊp c«ng nh©n hiÖn nay cã sù biÕn ®æi vÒ sè l­îng, dÞch chuyÓn vµo c¸c giai cÊp kh¸c, nh­ng chÊt l­îng kh«ng thay ®æi. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa dï cã hiÖn ®¹i ho¸ ®Õn ®©u, nh÷ng h×nh thøc cña nã cã thay ®æi thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× nã vÉn kh«ng ngõng t¸i sinh ra quan hÖ t­ b¶n chñ nghÜa. Thø hai, m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt trong lßng chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ®ang diÔn ra hÕt søc gay g¾t. Giai cÊp t­ s¶n ®· vµ ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ t­ b¶n chñ nghÜa nh»m cøu v·n chÕ ®é thèng trÞ cña chóng. Chóng cã thÓ ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu vµ kÕt qu¶ nµo ®Êy nh­ng vÉn kh«ng sao kh¾c phôc ®­îc m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi t­ b¶n. Dï n¬i nµy hay n¬i kh¸c, nÒn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa vÉn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, nh­ng ph¶i th­êng xuyªn ®­¬ng ®Çu víi c¸c cuéc khñng ho¶ng nÆng nÒ, víi nhiÒu c¬n suy tho¸i vµ n¹n thÊt nghiÖp th­êng xuyªn kh«ng tr¸nh khái cña hµng chôc triÖu ng­êi. Phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n tuy ®ang ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch nÆng nÒ, nh­ng bøc tranh toµn c¶nh cña sù ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt thÕ giíi vÉn ®ang chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho giai cÊp c«ng nh©n thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña m×nh dï cã tr¶i qua nh÷ng b­íc th¨ng trÇm, quanh co, nhng nã vÉn tiÕp tôc diÔn ra theo quy luËt kh¸ch quan cña lÞch sö. Thø ba, hiÖn nay, giai cÊp c«ng nh©n ®·, ®ang vµ sÏ phÊn ®Êu trë thµnh lùc l­îng l·nh ®¹o x· héi, n¾m quyÒn lùc nhµ n­íc b»ng nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau. Bëi lÏ ®©y lµ lùc l­îng duy nhÊt ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Giai cÊp c«ng nh©n lµ ng­êi ®¹i diÖn cho lîi Ých vµ quyÒn lùc cña nh©n d©n, cña nh©n lo¹i tiÕn bé. Thø t­, ph¶i ch¨ng, hiÖn nay trong c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cßn bÞ bãc lét nh­ tr­íc, ®· “trung l­u ho¸” vµ cã cæ phÇn trong xÝ nghiÖp, cho nªn giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cã tinh thÇn c¸ch m¹ng nh tr­íc, kh«ng cßn cã thÓ ®ãng vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa t­ b¶n. Chñ nghÜa M¸c- Lªnin kh«ng quan niÖm mét giai cÊp cã kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng v× nã nghÌo khæ nhÊt. M­u toan ®em sù nghÌo khæ ®Ó luËn gi¶i sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ sù xuyªn t¹c tr¾ng trîn nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Sù thùc, ë nh÷ng n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn, ®êi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá trong giai cÊp c«ng nh©n ®· ®­îc c¶i thiÖn. Mét bé phËn c«ng nh©n ®· cã møc sèng cao h¬n. Song ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ c«ng nh©n ë c¸c n­íc ®ã kh«ng bÞ bãc lét hoÆc bÞ bãc lét kh«ng ®¸ng kÓ. Mét sè c«ng nh©n cã cæ phÇn, cæ phiÕu trong c«ng ty nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng hÒ lµm thay ®æi mét sù thËt lµ toµn bé t­ liÖu s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa vÉn n»m trong tay giai cÊp t­ s¶n. Do ®ã giai cÊp c«ng nh©n vÒ c¬ b¶n vÉn bÞ bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­, vµ bÞ bãc lét nhiÒu h¬n tr­íc.V× vËy mµ giai cÊp t­ s¶n chØ bít mét phÇn lîi nhuËn (chÝnh lµ viÖc cho c«ng nh©n mua cæ phÇn, cæ phiÕu) ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n. Vµ thùc tÕ th× ®êi sèng cña giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn vÉn cßn nhiÒu t×nh tr¹ng nghÌo khæ, thÊt nghiÖp, thiÕu nhµ ë, mï ch÷, ®êi sèng bÊp bªnh. Thø n¨m, còng cã quan ®iÓm cho r»ng, luËn ®iÓm cña M¸c vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n tr­íc ®©y cã thÓ ®óng nh­ng kh«ng cã ®óng trong thêi ®¹i ngµy nay. Theo hä th× thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i cña nÒn “v¨n minh trÝ tuÖ”, cña “kinh tÕ tri thøc”, do ®ã tri thøc míi lµ lùc l­îng tiªn phong, cã vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. TÊt nhiªn, trÝ thøc cã vai trß quan träng trong mäi thêi ®¹i.Trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi, vai trß trÝ thøc ngµy cµng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Song, trÝ thøc kh«ng thÓ ®ãng vai trß l·nh ®¹o thay thÕ vai trß l·nh ®¹o thay thÕ giai cÊp c«ng nh©n. Bëi lÏ: Trong x· héi trÝ thøc chØ lµ mét tÇng líp ®Æc biÖt vµ kh«ng thuÇn nhÊt. TrÝ thøc ch­a bao giê vµ kh«ng bao giê lµ mét giai cÊp. Nã kh«ng ®¹i biÓu cho mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo, kh«ng lµ mét lùc l­îng kinh tÕ, chÝnh trÞ ®éc lËp tr­íc c¸c giai cÊp vµ tÇng líp x· héi kh¸c. Do ®ã, kh«ng cã hÖ t­ t­ëng riªng, kh«ng thÓ lµ ng­êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. MÆt kh¸c, tri thøc kh«ng cã lîi Ých ®èi kh¸ng trùc tiÕp víi giai cÊp t­ s¶n. Díi chÕ ®é t­ b¶n, trÝ thøc còng lµm thuª nh­ng ®­îc giai cÊp t­ s¶n ®µo t¹o vµ mét bé phËn ®îc ­u ®·i.TrÝ thøc kh«ng ph¶i lµ tÇng líp cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó nh­ giai cÊp c«ng nh©n. Thùc tÕ lÞch sö cho thÊy cha bao giê cã tÇng líp trÝ thøc nµo cã thÓ thay thÕ mét giai cÊp ®Ó l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.TrÝ thøc bao giê còng lµ trÝ thøc cña mét giai cÊp nhÊt ®Þnh vµ th­êng lµ cña giai cÊp thèng trÞ x· héi. Tõ sù ph©n tÝch vÒ ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm x· héi chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n, chÝnh ®ã lµ nh÷ng c¬ së kh¸ch quan ®Ó kh¼ng ®Þnh giai cÊp c«ng nh©n cã sø mÖnh lÞch sö lµ ®Êu tranh ®Ó thñ tiªu chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa vµ tõng bíc x©y dùng thµnh c«ng x· héi míi – x· héi x· héi chñ nghÜa vµ chñ nghÜa céng s¶n trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. §Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö ®ã, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i tù tæ chøc ra chÝnh §¶ng cña m×nh, tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, thiÕt lËp chuyªn chÝnh v« s¶n, thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¶i t¹o x· héi cò vµ x©y dùng x· héi míi – x· héi x· héi chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. III. Vai trß cña §¶ng céng s¶n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n §Ó thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, §¶ng céng s¶n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tr­íc tiªn. Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n chèng giai cÊp t­ s¶n, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n tõ thÊp ®Õn cao, tõ tù ph¸t ®Õn tù gi¸c. YÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt lµ sù th©m nhËp cña chñ nghÜa M¸c vµo phong trµo c«ng nh©n. Sù th©m nhËp ®ã dÉn ®Õn sù h×nh thµnh chÝnh §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Sau khi ra ®êi, §¶ng céng s¶n víi vai trß lµ ng­êi tiÕp tôc sù nghiÖp kÕt hîp chñ nghÜa M¸c víi phong trµo c«ng nh©n trªn quy m« lín h¬n nh»m giµnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n, ®· x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi. Trong cuéc ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n, chØ khi nµo giai cÊp c«ng nh©n tù tæ chøc ra chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó l·nh ®¹o th× cuéc ®Êu tranh míi cã thÓ ®¶m b¶o giµnh ®­îc th¾ng lîi trän vÑn. §¶ng céng s¶n lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña giai cÊp c«ng nh©n.Môc ®Ých vµ lîi Ých cña §¶ng vµ cña giai cÊp c«ng nh©n lµ thèng nhÊt. Kh«ng cã §¶ng céng s¶n – h¹t nh©n chÝnh trÞ cña phong trµo c«ng nh©n, b¶n th©n giai cÊp c«ng nh©n kh«ng thÓ trë thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ ®éc lËp, còng kh«ng thÓ trë thµnh giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. §¶ng céng s¶n lµ ng­êi ®¹i diÖn ch©n chÝnh cho lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n vµ lîi Ých d©n téc. Trong ph¹m vi mét níc ®ång thêi còng v× lîi Ých chung cña phong trµo céng s¶n vµ quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, giai cÊp c«ng nh©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· t¹o ra ®­îc c¬ së thèng nhÊt t­ t­ëng vµ hµnh ®éng, ph¸t huy t­ c¸ch lµ ng­êi l·nh ®¹o trong ®Êu tranh chèng ¸p bøc bãc lét x©y dùng x· héi míi. Søc m¹nh ®Ó chiÕn th¾ng giai cÊp t­ s¶n vµ mäi kÎ thï kh¸c, kh«ng ph¶i chØ lµ ë sè l­îng vµ ë tinh thÇn chiÕn ®Êu cña giai cÊp c«ng nh©n mµ chñ yÕu lµ ë tr×nh ®é tæ chøc vµ gi¸c ngé chÝnh trÞ cña nã. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn tËp trung ë chÝnh §¶ng- mét tæ chøc bao gåm nh÷ng ngêi ­u tó nhÊt, gi¸c ngé chÝnh trÞ x· héi cao, cã tinh thÇn ®Êu tranh kiªn quyÕt nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. V× vËy §¶ng céng s¶n lu«n lµ ®éi tiªn phong chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña toµn x· héi.§¶ng cã nhiÖm vô s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c – Lªnin, ph©n tÝch ®óng ®¾n hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ trong mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng, ®Ò ra môc tiªu, ph­¬ng híng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng, phï hîp víi yªu ph¸t triÓn kh¸ch quan cña ®Êt n­íc. §ång thêi §¶ng gi¸o dôc, tæ chøc, l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n vµ toµn thÓ nh©n d©n thùc hiÖn c«ng cuéc xo¸ bá chÕ ®é x· héi cò, x©y dùng thµnh c«ng chÕ ®é x· héi míi x· héi chñ nghÜa tiÕn lªn chñ nghÜa céng s¶n. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa víi viÖc hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n Trong qu¸ tr×nh giai cÊp c«ng nh©n muèn hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh, ph¶i th«ng qua c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Tõ c¸ch m¹ng x· héi sang c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ cuéc c¸ch m¹ng nh»m thay thÕ chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ®· lçi thêi b»ng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa khi ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn cho sù thay ®æi ®ã ®· ë møc ®é nhÊt ®Þnh, khi ®· hoµn thµnh t×nh thÕ c¸ch m¹ng.B¶n chÊt cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ cuéc c¸ch m¹ng tiÕn hµnh tÊt c¶ cuéc c¸ch m¹ng x· héi, mang tÝnh chÊt toµn diÖn, triÖt ®Ó, l©u dµi. ThÓ hiÖn: xo¸ bá tËn gèc chÕ ®é ng­êi bãc lét ngêi, xo¸ bá ph©n chia giai cÊp ¸p bøc giai cÊp vµ bãc lét giai cÊp; v× ®­îc tiÕn hµnh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc x· héi tõ c¬ së h¹ tÇng tíi kiÕn tróc th­îng tÇng, tõ sinh ho¹t vËt chÊt ®Õ sinh ho¹t tinh thÇn, nªn ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng l«i cuèn ®îc ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, ®em l¹i quyÒn lîi cho sè ®«ng nh©n d©n lao ®éng, nh­ Lªnin ®· tõng nãi: ”c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ ngµy héi quÇn chóng”; ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng mang tÝnh chÊt l©u dµi, gian khæ vµ phøc t¹p v× nã míi vµ ch­a cã trong lÞch sö, do ®ã ph¶i võa lµm, võa rót kinh nghiÖm, võa bæ xung… C.M¸c vµ Ph.¡ngghen coi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc vµ nhÊn m¹nh qu¸ tr×nh liªn tôc, nh­ng ®­îc chia lµm hai giai ®o¹n: giµnh chÝnh quyÒn vµ chuyÓn lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Hai «ng ®· ®Æt hy väng nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn næ ra cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa: næ ra ë nh÷ng n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn vµ th¾ng lîi ®ång lo¹t ë c¸c níc t­ b¶n ph¸t triÓn. Víi nh÷ng n­íc chËm ph¸t triÓn theo C.M¸c vµ Ph.¡ngghen khi nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy coi ®ã lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng v« s¶n. NÕu c¸ch m¹ng x· héi næ ra ë nh÷ng n­íc nµy th× giai cÊp c«ng nh©n cÇn lµm : ph¶i biÕt k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT033.doc
Tài liệu liên quan