Tiểu luận Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 

LỜI CẢM ƠN 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2

PHẦN MỞ ĐẦU 2

1. Lý do chọn đề tài 2

2. Mục đích 2

3. Nhiệm vụ của đề tài 2

4. Đối tượng nghiên cứu 2

5. Khách thể nghiên cứu 2

6. Phạm vi nghiên cứu 2

7. Phương pháp nghiên cứu 2

8. Kết cấu tiểu luận 2

PHẦN NỘI DUNG 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2

1.1. Cơ sở lý luận 2

1.1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài 2

1.1.1.1. Cán bộ Đoàn 2

1.1.1.2. Công tác cán bộ Đoàn 2

1.1.1.3. Công tác đào tạo cán bộ Đoàn 2

1.1.1.4. Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn 2

1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ 2

1.1.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ 2

1.1.2.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ 2

1.1.2.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn 2

1.2. Cơ sở thực tiễn 2

1.2.1. Những quy định chung của Nhà nước về tiêu chuẩn cán bộ công chức, về đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay 2

1.2.2. Yêu cầu về chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở trong thời kỳ mới 2

1.2.3. Những nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay 2

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 2

2.1. Đặc điểm, tình hình địa phương 2

2.1.1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên huyện Cam lộ - tỉnh Quảng Trị 2

2.1.2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào Thanh niên huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 2

2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở tại huyện Cam Lộ từ năm 2008 đến năm 2010 2

2.2.1. Công tác đào tạo 2

2.2.2. Công tác bồi dưỡng 2

2.3. Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ 2

2.3.1. Những thành tựu và nguyên nhân 2

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 2

2.3.3. Kinh nghiệm 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, 2

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN 2

HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 2

3.1. Phương hướng xây dựng cán bộ Đoàn 2

3.1.1. Quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn 2

3.1.2. Mục tiêu phương hướng 2

3.1.2.1. Mục tiêu 2

3.1.2.2. Phương hướng 2

3.1.3. Tiêu chuẩn cán bộ 2

3.2. Các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở 2

3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở 2

3.2.2. Tăng cường công tác quy hoạch tuyển chọn cán bộ Đoàn cơ sở 2

3.2.3. Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở 2

3.2.4. Quản lý sử dụng luân chuyển đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở 2

3.2.5. Quản lý và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn 2

3.3. Đề xuất, kiến nghị 2

3.3.1. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền 2

3.3.2. Đối với các cấp bộ Đoàn 2

KẾT LUẬN 2

DANH MỤC THAM KHẢO 2

 

 

doc55 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 5694 | Lượt tải: 137download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chức. - Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ luật quy định: 1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ. 2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định. 1.2.2. Yêu cầu về chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở trong thời kỳ mới * Người cán bộ Đoàn hiện nay cần phải có sự phát triển về thể chất và tinh thần đáp ứng được nhiệm vụ được giao - Phải có sức khoẻ tốt: để không những đảm bảo công việc hàng ngày mà còn phải đáp ứng những công việc tập trung có cường độ lao động cao, làm việc trong các điều kiện khó khăn, môi trường khắc nghiệt. - Phải có sự vững vàng về tinh thần: là điều kiện để có những ý nghĩ đúng, hành động độc lập, không trông chờ, ỷ lại, lệ thuộc vào người khác. Nó là cơ sở của niềm tin, của định hướng, tính ổn định, tính chủ động. - Phải có sự phát triển sâu sắc về thế giới nội tâm: Là để cảm nhận sự phong phú của cuộc sống, dễ tiếp cận được nhiều đối tượng, nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh thiếu niên và qui luật tình cảm riêng của từng đối tượng * Người cán bộ Đoàn phải có tri thức, kinh nghiệm phù hợp với đòi hỏi của thanh niên và xã hội giao cho - Tri thức và kinh nghiệm của người cán bộ Đoàn mang tính tổng hợp cao: Vì công tác Đoàn thực chất là công tác con người mà con người ở đây là con người trẻ tuổi ở mọi lĩnh vực, mọi đối tượng. Do vậy người cán bộ Đoàn không chỉ có kỹ năng nghiệp vụ công tác mà còn phải am hiểu các kiến thức về một số chuyên ngành có tính tổng hợp trong khoa học quản lý, giáo dục, pháp luật, chuyên môn. - Tri thức và kinh nghiệm về chính trị là vốn tri thức chi phối toàn bộ các xã hội, về con người và vấn đề con người nhất là trong công cuộc tiến hành đổi mới tri thức, kinh nghiệm khác của người cán bộ Đoàn: Đó là hệ thống tri thức và phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. - Tri thức và kinh nghiệm của người cán bộ Đoàn là sự hoà quyện giữa tri thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, tri thức khoa học và kinh nghiệm bản thân. Chỉ có như thế người cán bộ Đoàn mới vừa đảm bảo được tính chung vừa đúng với tính cá biệt, vừa đảm bảo tính khoa học vừa bảo đảm tính thực tế. Bộ phận trực tiếp quyết định hiệu quả công tác của người cán bộ Đoàn là tri thức và kinh nghiệm lãnh đạo - quản lý; nhất là những tin tức thời sự, thông tin nhanh, thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, kiến thức quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tâm lý, luật pháp… * Người cán bộ Đoàn phải có lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát triển theo yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn: Đó là tình yêu sâu sắc với con người, nhất là con người nghèo khổ bất hạnh; đó là tính nhân văn cộng sản chủ nghĩa trong tình hình đổi mới. Lý tưởng cách mạng của người cán bộ Đoàn phải được xây dựng trên nền tảng lý luận và phương pháp luận Mác-xít. Người cán bộ Đoàn cần phải có năng lực về thẩm mỹ và phát triển năng lực thẩm mỹ tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đó là sự hiểu biết về cái đẹp, sự đam mê về cái đẹp hoà quyện với đam mê công việc, nhạy bén với các giá trị thẩm mỹ trong các vấn đề chính trị - xã hội. Hệ thống giá trị văn hoá thẩm mỹ của người cán bộ Đoàn hiện nay mang tính thực tiễn trực tiếp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và chủ nghĩa nhân văn cộng sản. * Tự nguyện, nhiệt tình và ham thích các hoạt động xã hội. Lao động của người cán bộ Đoàn rất khác với lao động của cán bộ các tổ chức, các ngành nghề khác, là loại lao động đòi hỏi sự tự nguyện, nhiệt tình cao. Nếu không có sự tự nguyện và lòng nhiệt tình, người cán bộ Đoàn sẽ hoạt động như một viên chức, khó có thể thâm nhập vào đời sống thanh niên, vượt qua được những khó khăn và không thể có sáng kiến trong hoạt động. - Cán bộ Đoàn là người được đoàn viên thanh niên tín nhiệm lựa chọn và họ vui vẻ, tự nguyện chấp nhận sự lựa chọn đó. - Cán bộ Đoàn làm việc không chỉ bằng những chương trình kế hoạch khuôn mẫu có sẵn của cấp trên mà còn xuất phát từ những nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ở địa phương, đơn vị. Do tự nguyện, nhiệt tình nên cán bộ tự tìm việc làm, tự nảy sinh những sáng kiến mới, độc đáo, đem lại những hiệu quả thiết thực cho công tác thanh thiếu niên, thực sự là ngọn cờ tập hợp thanh niên ở địa phương, đơn vị. * Nắm vững những đặc điểm tâm lý thanh niên, biết giao tiếp với thanh niên, có tri thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên và nghiệp vụ xây dựng Đoàn, Hội. Hiểu thanh niên và biết cách hoạt động trong thanh niên là đặc trưng có tính “nghề nghiệp” của cán bộ Đoàn. Nó là sắc thái rất riêng để phân biệt cán bộ Đoàn với cán bộ của các tổ chức khác. * Có nghề chuyên môn, có hiểu biết về kinh tế, tự đảm bảo được cuộc sống của bản thân và gia đình ổn định. Đặc trưng này của người cán bộ Đoàn mới xuất hiện trong một số năm gần đây do những đòi hỏi khách quan của công tác Đoàn trong thời kỳ xây dựng đất nước. Cán bộ Đoàn cần được trẻ hóa, lưu chuyển nhanh, cần có nghề để việc chuyển đổi được thuận lợi. Cần có nghề, có hiểu biết về kinh tế kỹ thuật để tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. * Trình độ học vấn phù hợp với trình độ chung của thanh niên và có những tri thức cơ bản về chính trị, văn hóa, pháp luật, về đường lối đổi mới của Đảng, biết ngoại ngữ và sử dụng được các phương tiện kỹ thuật hiện đại, thông dụng. Đặc trưng này phản ánh một cách khách quan nhu cầu của thời đại, của đất nước đi vào thời kỳ CNH, HĐH đối với cán bộ Đoàn. Không có một vốn tri thức phong phú, không thể tiếp xúc với thanh niên, hơn thế nữa càng không thể tổ chức được các hoạt động hấp dẫn thanh niên. * Phong cách sống, làm việc năng động, trung thực, nhân ái: Công cuộc đổi mới đời sống xã hội và tốc độ phát triển của thế giới hiện đại tất yếu dẫn đến sự ra đời một thế hệ thanh niên năng động, làm việc có hiệu quả và chất lượng cao. Tuổi trẻ cũng đòi hỏi rất cao ở cán bộ Đoàn tính trung thực, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ lợi ích của quần chúng, sống nhân ái, vị tha, thương yêu chia sẻ vui buồn với tuổi trẻ. 1.2.3. Những nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là một nội dung quan trọng, thường xuyên được các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện với quan điểm: vừa chú trọng chất lượng, vừa mở rộng phạm vi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ trình độ, năng lực và đảm bảo về số lượng để đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu. Trong những năm qua công tác đào tạo cán bộ Đoàn cơ sở đã được đổi mới về nội dung và chú trọng hơn về nghiệp vụ công tác Đoàn đáp ứng được thực tiễn tại các địa phương, đã góp phần quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Song bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn vẫn còn nhiều bất cập, nặng về bồi dưỡng hơn là đào tạo, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa chuyên sâu, chưa toàn diện, chỉ giải quyết được những yêu cầu trước mắt mà chưa đáp ứng được mục tiêu căn cơ, lâu dài; một bộ phận cán bộ, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng chưa được phát huy tốt, vẫn còn lúng túng trong tổ chức lao động, chưa chủ động sáng tạo trong công việc. Trong giai đoạn hiện nay, xuất phát từ yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước, xuất phát từ tính chất yêu cầu mới của thanh niên và công tác Đoàn thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH, do nhận thức của thanh niên càng ngày càng phát triển, hệ thống tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên càng đa dạng phong phú, đặt ra những yêu cầu mới cho người cán bộ Đoàn thanh niên. Nội dung đào tạo cần phải cụ thể hóa theo yêu cầu đòi hỏi đoàn viên thanh niên của tổ chức Đoàn và yêu cầu của toàn xã hội. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải đa dạng, trong đó cần tập trung nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận công tác thanh niên, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi. Đào tạo thực tế, thông qua thực tiễn xây dựng chính sách cho cán bộ Đoàn tự đào tạo và đào tạo lại, nhằm nâng cao trình độ giác ngộ lý luận cách mạng. Xây dựng tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội để có một lý tưởng sống cao đẹp, có quyết tâm, ý chí sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó phải nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tiếp thu những tri thức khoa học tiên tiến, khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn và thực sự xung kích đi đầu trên mọi mặt trận. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1. Đặc điểm, tình hình địa phương 2.1.1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên huyện Cam lộ - tỉnh Quảng Trị Cam Lộ là một huyện ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị. Phía Đông giáp Thành phố Đông Hà, phía Tây giáp huyện Hướng Hóa, phía Nam giáp huyện Triệu Phong, phía Bắc giáp huyện Gio Linh. Có sông Cam Lộ (sông Hiếu) chảy qua. Cam Lộ là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi ngang qua như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh, Đường 9, tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đường xuyên Á từ Lào về cảng Cửa Việt. Diện tích của huyện: 346,9 km². Dân số: 46.300 người (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Bru - Vân Kiều. Gồm thị trấn Cam Lộ (huyện lị) và 8 xã: Cam Thành, Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Chính, Cam Nghĩa. Địa hình Cam Lộ rất đa dạng. Tính đa dạng này là một kết quả của quá trình kiến tạo lâu dài và phức tạp. Núi đồi, trung du là dạng địa hình chiếm phần lớn đất đai của huyện. Cũng như các vùng miền núi khác trong tỉnh, huyện Cam Lộ do khai thác lâu đời bồi trúc kém nên đất đai trở nên cằn cỗi và ong hoá nhanh. 2.1.2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào Thanh niên huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị * Công tác Đoàn : Mảnh đất và con người Cam Lộ đã cùng cả dân tộc đi suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua quá trình đấu tranh để tồn tại và phát triển, nơi đây đã để lại những dấu ấn lịch sử thật đậm nét. Những tên đất, tên người gắn liền với những sự kiện lịch sử đã bồi đắp cho Cam Lộ một bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng thật đáng tự hào. Truyền thống tốt đẹp ấy được biết bao thế hệ người Cam Lộ không ngừng kế tục và phát huy. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng thanh niên trong cả nước, hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, các thế hệ thanh niên Cam Lộ luôn phát huy truyền thống yêu nước, không ngại hy sinh gian khổ, xung kích đi đầu trong trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như bảo vệ và xây dựng quê hương. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, thế hệ trẻ Cam Lộ tiếp tục phát huy tài năng, sức trẻ, lập nên những thành tích mới trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ quê hương với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; “Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới”; Cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh” Ban Thường vụ huyện Đoàn Cam Lộ đã xây dựng kế hoạch số 60 - KH/HĐTN, ngày 5/6/2009 về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; Kế hoạch số: 58 - KH/HĐTN, ngày 28/4/2009 về việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; Hướng dẫn số 24 - HD/HĐTN, ngày 7/8/2009 về quy trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên được nâng lên, công tác thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên được quan tâm. Trong năm Ban thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội, kiện toàn được 68 chi đoàn đúng nhiệm kỳ, mở 14 lớp nhận thức về Đoàn cho 368 thanh niên ưu tú, kết nạp 356 đoàn viên mới đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hiện nay tổng số đoàn viên toàn huyện là 2.956 đồng chí. Ban thường vụ huyện đoàn chỉ đạo kiện toàn Ban chấp hành (nhiệm kỳ 2006 - 2011) tại các đoàn cơ sở theo đúng quy định Điều lệ. Chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2009 gồm: Cam Thành, Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Chính, Cam Nghĩa duy trì công tác giao ban hàng tháng theo quy chế của Ban chấp hành huyện đoàn. - Cơ cấu tổ chức: Ban chấp hành huyện đoàn Cam Lộ gồm 09 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí có trình độ Đại học, 4 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp. Toàn huyện 86 chi đoàn cơ sở (trong đó có 64 chi đoàn khu dân cư, 12 chi đoàn nhà trường, 01 chi đoàn công an, 04 chi đoàn cơ quan, 05 chi đoàn khối doanh nghiệp) với 2.956 đoàn viên. Có 01 ủy ban Hội liên hiệp thanh niên với 06 chi hội thanh niên với 80 hội viên. Đạt tỷ lệ thu hút 73,76%. Nhiệm kỳ XVI phân loại cơ sở đạt 100% cơ sở Đoàn trong sạch - Về cán bộ: Đội ngũ cán bộ trẻ, sôi nổi, nhiệt tình và có trách nhiệm cao. Huyện Đoàn đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề phong phú, tổ chức được 03 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn và bí thư chi đoàn; Tổ chức 30 đoàn viên đi học lớp cảm tình Đảng. Hàng năm giới thiệu cho Đảng ủy huyện kết nạp từ 05 đến 07 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kiện toàn, thay 02 đồng chí phó bí thư Đoàn. Qua đó, phần nào ta thấy được kết quả của Đoàn cơ sở huyện Cam Lộ tương đối tốt; tỷ lệ thanh niên được tập hợp là 73,76%, trong đó số lượng đoàn viên chiếm 59%, hành năm số đoàn viên mới được kết nạp luôn có xu hướng tăng lên. Điều đó cho thấy công tác phát triển Đoàn, việc kiểm tra, đánh giá đối với chi đoàn cơ sở được quan tâm, chú trọng. Tổng số ủy viên Hội liên hiệp thanh niên là 07, tổng số hội viên Hội LHTN là 80 hội viên. Trình độ chính trị: trung cấp chính trị 03 đ/c. * Phong trào thanh niên Thanh niên huyện Cam Lộ là lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng đi đầu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà, luôn năng động sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực lao động, vươn lên xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ huyện đoàn Cam Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn, đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực có hiệu quả. Nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn như: 3/2, 26/3, 19/5, cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như: ôn truyền thống tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Bác Hồ, về quê hương đất nước, tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút được nhiều ĐVTN tham gia. Trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, có các phong trào của Đoàn thanh niên như: Thanh niên ba sẵn sàng, phong trào này cùng với dân tộc làm nên chiến thắng đường Chín Nam Lào làm bàn đạp vững chắc tiến quân giải phóng miền Nam. Trước tình hình đó Đoàn thanh niên đã phát động phong trào thanh niên xung phong vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1971 - 1975) đến tháng 12/1986 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 4 đã vạch ra đường lối đổi mới cách mạng Việt Nam 1992, nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, một yêu cầu đặt ra là: Đoàn phải làm gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra từ đó phong trào “thanh niên lập thân lập nghiệp” và “tuổi trẻ giữ nước” ra đời và sau này phát triển thành phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm đầu của thập kỷ 80, đi theo tiếng gọi của Đảng, Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ đã hăng hái tham gia thực hiện có kết quả chương trình học tập, rèn luyện, xây dựng con người mới CNXH, chương trình tuổi trẻ lao động, sáng tạo tiết kiệm và giải quyết việc làm, chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện, chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Hiện nay với sự phát triển không ngừng của đất nước những tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông tin hiện đại thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên huyện Cam Lộ nói riêng, không ngừng học tập tiến quân vào khoa học công nghệ với các hình thức tổ chức hội thi “Luyện tay nghề”, “Thi thợ giỏi” đã thu hút được nhiều ĐVTN đại diện cho các cơ sở tham gia và đạt được nhiều thành quả đáng khả thi. Ngoài ra lực lượng ĐVTN đã tập trung thực hiện phong trào “Lập thân lập nghiệp”, “Xây dựng mô hình thanh niên làm trang trại vườn đồi rừng, mô hình trang trại trẻ phát triển kinh tế xã hội”, “xung kích, tình nguyện xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên toàn huyện tham gia, Ban thường vụ huyện Đoàn đã cụ thể hoá thành các chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Trong những năm gần đây, những chiếc áo xanh tình nguyện với mũ tai bèo thân thương lại xuất hiện trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên - sinh viên tham gia. Hoà chung với khí thế đó, trên cơ sở đó huyện Đoàn cũng đã triển khai sâu rộng tới các Đoàn cơ sở, chi Đoàn trực thuộc, cụ thể như hoạt động: sửa chữa đường về các thôn bản ở xa trung tâm xã đường đi lại còn khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng....và đã thu hút khá đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần cao nhất. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã ra quân tình nguyện được 13 lần với tổng số thanh niên tình nguyện tham gia là 9.100 đoàn viên thanh niên tham gia, giúp được 1253 ngày công. Có thể nói hoạt động “Thanh niên tình nguyện” đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển tình hình kinh tế xã hội trong toàn huyện, giải quyết được nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân, tham gia xây dựng xây dựng đời sống văn hoá cho huyện nhà. Tạo được vị thế của Đoàn thanh niên trong hệ thống tổ chức chính trị xã hội của huyện ngày càng rõ rệt. Trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước để chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng CNXH với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền tuổi trẻ huyện Cam Lộ luôn phát huy phát triển và sáng tạo những truyền thống quý báu mà thế hệ đi trước để lại, tuổi trẻ Cam Lộ với ý chí nghị lực tự cường lập thân lập nghiệp đã được phát huy vai trò xung kích đi đầu trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Song bên cạnh đó, một số thanh niên chưa tích cực tham gia vào các tổ chức hoạt động phong trào của Đoàn, sống ỷ lại, trông chờ, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở tại huyện Cam Lộ từ năm 2008 đến năm 2010 2.2.1. Công tác đào tạo Xuất phát từ tình hình nhận thức của đoàn viên thanh niên ngày càng cao, nhu cầu thanh niên có nhiều thay đổi. Đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải không ngừng hoàn thiện, có đủ năng lực đáp ứng được với sự phát triển về trình độ của đối tượng vận động. Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH huyện Đoàn khoá XVI về công tác cán bộ trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước. Trong những năm qua, công tác cán bộ Đoàn ngày càng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chú trọng, nhất là việc kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến lề lối, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn; triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới... nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quy chế tuyển chọn cán bộ, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển chọn, tổ chức thi tuyển, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ trưởng thành từ thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được đổi mới cả về nội dung, hình thức, sát với yêu cầu thực tế, vừa coi trọng nâng cao nhận thức, vừa tăng cường kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn theo hướng thiết thực sát với các đối tượng như tập huấn theo chuyên đề, theo lĩnh vực với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Do đó, đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội ở các cấp, ngày càng đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Nhằm kiện toàn tổ chức khối cơ quan và nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở và Đoàn khối thanh niên, công nhân viên chức. BTV huyện Đoàn đã cử 01 đồng chí đi học cao học tại thành phố Hồ Chí Minh; 04 đồng chí cán bộ Đoàn được cử đi đào tạo tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đối tượng được cử đào tạo là nguồn cán bộ nằm trong quy hoạch chung của toàn huyện. Bên cạnh đó để nâng cao trình độ, lý luận chính trị, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội, BCH huyện Đoàn đã phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở được một lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn với 40 cán bộ Đoàn, chi đoàn tham gia, có 5 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh. Nhìn chung công tác đào tạo đã được đổi mới về nội dung và chú trọng hơn về nghiệp vụ công tác Đoàn đáp ứng được thực tiễn tại các địa phương đơn vị. Trình độ cán bộ Đoàn hiện nay đã được nâng cao hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Hầu như cán bộ Đoàn cơ sở đã học hết trung học phổ thông trở lên, có đồng chí đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và một số đồng chí đang học tại các lớp tại chức, sơ cấp chính trị. Tuy nhiên đối với đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ cũng đang gặp không ít vấn đề khó khăn và phải quan tâm để giải quyết. Hầu hết cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở được rèn luyện và phát triển ở các chi đoàn nên còn thiếu, yếu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp; gặp nhiều khó khăn trong chỉ đạo hoạt động. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; ngân sách chi cho đào tạo còn hạn chế, đời sống của người cán bộ Đoàn còn nhiều khó khăn. Đây là vấn đề cần được quan tâm và cần giải quyết. 2.2.2. Công tác bồi dưỡng Công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn huyện Cam Lộ rất được quan tâm và thực hiện. Hàng năm Ban Thường vụ huyện Đoàn tổ chức mở lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn theo định kỳ 6 tháng, thời gian tập huấn 1 tuần, nội dung tập huấn được đổi mới tập trung với hai nội dung chính: phương pháp luận công tác thanh thiếu nhi, và kỹ năng công tác thanh niên nhiệm vụ của người Bí thư và phó bí thư cơ sở. Theo hình thức tập huấn theo chuyên đề, tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn - Hội - Đội. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn. Trong những năm qua, toàn huyện đã tập huấn 567 đồng chí, và cử nhiều đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn. Như vậy sau mỗi năm đoàn huyện đã bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội cho nhiều cán bộ là Bí thư và phó bí thư đoàn cơ sở và chi đoàn. Ban Chấp hành Đoàn huyện đã phối hợp với các ngành như: Công an, ban tuyên giáo…tham gia giảng dạy các lớp tập huấn ngắn ngày cho đoàn viên thanh niên, nhiều hoạt động truyền thống, giáo dục, nâng cao nhận thức phong phú như: Tìm hiểu về lịch sử tỉnh Quảng Trị, tọa đàm, hội thảo… Ngoài công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, BCH Đoàn huyện còn hết sức quan tâm chú trọng đến vấn đề tài liệu, thông tin cho đội ngũ cán bộ chi đoàn, định kỳ cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác, các thông tin cập nhật đến tận các đoàn cơ sở và các chi đoàn. Những thông tin tư liệu khẩn liên quan đến hoạt động Đoàn luôn được BCH huyện Đoàn quan tâm triển khai đến các đoàn và chi đoàn cơ sở. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn và công tác cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế, từ số lượng đến chất lượng; từ việc thống nhất tiêu chuẩn chức danh đến các khâu tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo. Nội dung bồi dưỡng chưa được chuyên sâu, thời gian tập huấn ngắn nên không đủ truyền tải vấn đề một cách sâu sắc, cụ thể. Đây chỉ giải quyết vấn đề tồn tại trước mắt, chưa có tính bền vững về nguồn cán bộ Đoàn lâu dài. Một bộ phận cán bộ Đoàn không theo kịp yêu cầu của thời kỳ mới, “chậm chân” trước thanh niên, bất cập về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không “bắt” kịp nhịp sống, hơi thở của tuổi trẻ chính vì vậy cần có một giải pháp chuyên sâu cho công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đây là vấn đề đặt ra cần quan tâm và tháo gỡ. 2.3. Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ 2.3.1. Những thành tựu và nguyên nhân * Thành tựu: Trong những năm qua, công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vẫn luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác các cấp bộ Đoàn. Tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp thích hợp theo tinh thần Nghị quyết 07/BCH TW Đoàn về xây dựng củng cố tổ chức Đoàn trọng tâm là tổ chức xây dựng Đoàn trên địa bàn dân cư và cuộc vận đông “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” cụ thể Ban Chấp hành huyện đã trực tiếp làm việc với huyện ủy và Đảng bộ cơ sở, dự nhiều buổi sinh hoạt Đoàn, qua đó đã tháo gỡ những vướng mắc trong Đoàn thanh niên và các chi Đoàn cơ sở. Thường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở huyện cam lộ - tỉnh quảng trị.doc
Tài liệu liên quan