Tiểu luận Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

MỤC LỤC

Trang

A. LỜI NÓI ĐẦU .1

B. NỘI DUNG .2

I. Các khái niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa, khiếu nại và tố cáo .2

1. Khái niện pháp chế xã hội chủ nghĩa .2

2. Khái niệm khiếu nại .2

3. Khái niêm tố cáo .2

II. Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước .2

1. Khiếu nại, tố cáo của công dân là một hình thức bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước .2

2. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là sự tồn tại hệ thống quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo hoàn thiện, đồng bộ, phản ánh yêu cầu của dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định trong Hiến pháp . .3

3. Hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tự giác nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo và pháp luật khác có liên quan là góp phần đảm bảo thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa .4

4. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu phải có cơ chế hữu hiệu để kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa .5

5. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước biểu hiện của pháp chế xã hội chủ nghĩa yêu cầu phải đấu tranh phòng, chống và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo .7

III. Những bất cập và những giải pháp tăng cường công tác khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa .7

1. Những biểu hiện bất cập trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 8 2. Giải pháp tăng cường công tác khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa .9

 

C. KẾT LUẬN .10

 

 

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 01/10/2013 | Lượt xem: 7868 | Lượt tải: 56download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa……………………………………………………………….5 5. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước biểu hiện của pháp chế xã hội chủ nghĩa yêu cầu phải đấu tranh phòng, chống và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo…………………………………………………………………...................7 III. Những bất cập và những giải pháp tăng cường công tác khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa…………………………………………………………………………........7 1. Những biểu hiện bất cập trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo……8 2. Giải pháp tăng cường công tác khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa……………………............9 C. KẾT LUẬN………………………………………………………..10 LỜI NÓI ĐẦU Trong khi nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế thế giới, thì càng cần sự quản lý hành chính chặt chẽ hơn nữa của nhà nước để không những vừa đảm bảo cho nền kinh tế -chính trị của đất nước được ổn định vừa đảm bảo cho nền pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường, phổ biến hơn trong nhân dân. Và hoạt động khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay ngày càng có vai trò quan trọng trong quá chính quản lý hành chính nhà nước, trong việc đảm bảo nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Với tính thời sự và vai trò quan trọng của hoạt động này nên em đã chon đề tại: “Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước”. Do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế nên chắc hẳn trong bài viết của em không tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy, em rât mong nhận được những góp ý từ thầy cô cho bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! B. NỘI DUNG I. Các khái niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa, khiếu nại và tố cáo. 1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa Pháp chế xã hội chủ  nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã hội, trong đó tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhân viên nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Nội dung của pháp chế rất phong phú, trong đó nội dung cơ bản nhất là sự triệt để tôn trọng pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Chính từ nội dung này mà pháp chế là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của quản lý hành chính Nhà nước. 2. Khái niệm khiếu nại Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận tại điều 74 của Hiến pháp năm 1992. Theo Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại, tố cáo thì khiếu nại được hiểu là: “việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình” 3. Khái niêm tố cáo Theo khoản 2, Điều 2 Luật khiếu nại, tố cáo thì tố cáo được hiểu: “là việc công dân theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức”. II. Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là một chế độ chính trị - pháp lý của đời sống nhà nước, trong đó tồn tại hệ thống quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo hoàn thiện, đồng bộ, phản ánh yêu cầu dân chủ xã hội chủ nghĩa trong việc đảm bảo quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân được quy định trong Hiến Pháp, đòi hỏi các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chủ thể khác tham gia quan hệ pháp luật khiếu nại, tố cáo phải tự giác, nghiêm chỉnh thực hiện (tuân thủ, chấp hành, sử dụng, áp dụng) đúng đắn các quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, có cơ chế hữu hiệu kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, đấu tranh phòng, chống và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Từ khái niệm trên có thể xác định nội dung của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động khiếu nại, tố cáo và giải quyêt khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc xác định này đã thể hiện một cách rõ hơn về vai trò to lớn của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, đó là: 1. Khiếu nại, tố cáo của công dân là một hình thức bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước. Việc ghi nhân quyền, trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của công dân trong Hiến Pháp và Luật khiếu nại, tố cáo đã khẳng định một lần nữa về quyền là người làm chủ quyền lực nhà nước của nhân dân. Thể hiện bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Với cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình là một hình thức quản lý nhà nước. Thông qua hình thức này của nhân dân, các cơ quan nhà nước có thể kịp thời phát hiện những hiện tượng tiêu cực trong bộ máy hành chính nhà nước để có những biện pháp để chấn chỉnh kịp thời. Để đảm bảo cho pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong quá trinh quản lý hành chính nhà nước. 2. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là sự tồn tại hệ thống quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo hoàn thiện, đồng bộ, phản ánh yêu cầu của dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định trong Hiến pháp. Quyền khiếu nại, quyền tố cáo là những quyền tự do dân chủ quan trọng của công dân được quy định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong hệ thống các quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo. Pháp luật khiếu nại, tố cáo là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình công dân thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và những quan hệ xã hội khác có liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Pháp luật khiếu nại, tố cáo do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được quy định ở nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Pháp luật khiếu nại, tố cáo quy định khái niệm khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khác có liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo… Trong quá trình thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, pháp luật khiếu nại, tố cáo bảo đảm được các yêu cầu sau đây sẽ đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất, tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp trong việc cụ thể hóa quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống các quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo, là cơ sở để thiết lập trật tự pháp luật, củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Như vậy, văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính hợp Hiến và hợp pháp là đảm bảo cho pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực hiện. V.I Lênin chỉ rõ: “Bất cứ quyết định nào của bất cứ một cơ quan hành chính địa phuơng nào cũng không được đi ngược lại pháp luât”. Hiến pháp, Luật khiếu nại, tố cáo chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành các văn bản dưới luật để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, nhưng phải đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực pháp lý của Hiến pháp, Luật khiếu nại, tố cáo. Có như vậy, pháp chế xã hội chủ nghĩa mới đảm bảo được đúng bản chất của nó trong quản lý hành chính nhà nước. Thứ hai, pháp luật khiếu nại, tố cáo phải là công cụ pháp lý để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người khác bị xâm phạm. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân chiếm vị trí quan trọng trong các quyền của công dân, vì đây là “quyền để bảo vệ quyền”. Quyền khiếu nại, tố cáo là bảo đảm pháp lý cho các quyền và nghĩa vụ khác của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo “là phương tiện tự vệ khi các quyền chủ thể bị vi phạm, là hoạt động có tính phòng ngừa nhằm ngăn chặn khả năng vi phạm pháp luật”. Có thể nói, khi nào có hoạt động của quyền lực nhà nước thì ở đó phải có pháp luật khiếu nại, tố cáo để công dân có công cụ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thứ ba, pháp luật khiếu nại, tố cáo phản ánh nhu cầu, nội dung và là công cụ bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố cáo là một trong những phương thức quan trọng để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước và những người được trao quyền. Quyền khiếu nại, tố cáo là phương tiện để nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích của công dân. Do đó, việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những biểu hiện sinh động nhất, rõ nét nhất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 3. Hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tự giác nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo và pháp luật khác có liên quan là góp phần đảm bảo thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nếu thực hiện được những nội dung sau đây là đã thực hiện được yêu cầu của việc đảm bảo pháp chế: Thứ nhất, thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo: trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo, trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo… Thứ hai, nhận thức và quán triệt đầy đủ các nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo: nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, nguyên tắc công khai, dân chủ, nguyên tắc độc lập, nguyên tắc giải quyết hợp pháp, hợp lý, nguyên tắc khách quan, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, nguyên tắc kịp thời, nghiêm minh… Thứ ba, bảo đảm và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo và những chủ thể khác mà pháp luật khiếu nại, tố các đã quy định. Việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết khách quan, công bằng, đúng pháp luật những vụ việc cụ thể. Thứ tư, tuân thủ nghiêm ngặt thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo từ giai đoạn thụ lý khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, xác minh, kết luận, ban hành quyết định, kết luận khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện quyết định, kết luận khiếu nại, tố cáo. Thư năm, tuân thủ những quy định về việc ban hành quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ sáu, tuân thủ những quy định trong việc tổ chức thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc áp dụng pháp luật, trên cơ sở những đòi hỏi của pháp chế, là một quá trình sáng tạo, kích thích mạnh mẽ việc không ngừng xem xét tính đúng đắn của pháp luật, không ngừng hoàn thiện đổi mới pháp luật để nó thự sự là nền tảng của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo một cách linh hoạt, sáng tạo trong từng hoàn cảnh, từng vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể phải trên những nguyên tắc chung của pháp luật, thực hiện và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. 4. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu phải có cơ chế hữu hiệu để kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, trật tự pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước. Một trong những phương thức để bảo đảm và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là phải có cơ chế hữu hiệu để kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc kiểm tra hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện bởi cơ chế tự kiểm tra trong nội bộ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động của cơ quan mọi hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới trong đó có hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hoạt động kiểm tra hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện những mặt tích cực để biểu dương, khuyến khích, đồng thời cũng phát hiện những sai phạm, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, bảo đảm trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Giám sát là phương thức để kiểm soát quyền lực nhà nước, nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền lực nhà nước theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra. Trong phạm vi đề tài, xin đề cập đến việc giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện bằng hai hình thức: Thứ nhất, giám sát mang tính quyền lực nhà nước, đây chỉ là hình thức giám sát do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước theo những nguyên tắc phân công quyền lực nhà nước do Hiến pháp và pháp luật quy định. Chủ thể tiến hành hoạt động giám sát theo hình thức này là hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp) và hệ thống Tòa án nhân dân. Thứ hai, giám sát không mang tính quyền lực nhà nước, là hinh thức giám sát do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí, các tổ chức lao động và cá nhân thực hiện thông qua phương thức: kiến nghị, phản ánh về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia hoạt động giám sát, kiểm tra với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân… Đây là hình thức giám sát của xã hội đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động này hỗ trợ giám sát của cơ quan nhà nước, hơn nữa đây là hình thức để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, thể hiện vai trò là người chủ của quyền lực nhà nước, tham gia kiểm soát hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là phương thức quan trọng để kiểm soát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, pháp chế xã hội chủ nghĩa và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 5. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước biểu hiện của pháp chế xã hội chủ nghĩa yêu cầu phải đấu tranh phòng, chống và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo. Trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, nếu cơ quan hành chính nhà nước vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền và là nhân tố “tiềm ẩn” gây mất ổn định chính trị - xã hội. Vì vậy, yêu cầu của pháp chế xã hội trong hoạt động giả quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là phải xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo của những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo không kể người vi phạm là ai, giữ cương vị công tác như thế nào. Theo quy định của pháp luật nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường. Để thực hiện yêu cầu xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo cần phải hoàn thiện những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. II. Những bất cập và những giải pháp tăng cường công tác khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa 1. Những biểu hiện bất cập trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Về lý thuyết, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đạt được 2 mục đích sau: - Bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời chống lại hành vi vi phạm, sai trái của cơ quan nhà nước, sự lạm quyền của công chức nhà nước. - sử dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo như một trong những công cụ đánh giá hiệu quả kiểm soát kỷ cương bộ máy nhà nước, công cụ điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên trên thực tế cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam hiện nay, chưa thể nói là đã đạt được những mục đích nói trên. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay đang còn rất nhiều bất cập. Đây chính là một trong những nguyên nhânchủ yếu làm cho tình hình khiếu kiện hành chính ở Việt Nam ngày càng nhiều về số lượng, phức tạp về tính chất, kéo dài về thời gian. Có thể liệt kê một số biểu hiên yếu kém, hạn chế của cơ chế giải quyết khiếu nại như sau. Nhiều địa phương chưa tổ chức tốt việc tiếp công dân, chưa gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo; Chủ tịch UBND, Thủ trưởng nhiều cơ quan chưa thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định. Gần 60% những người được phỏng vấn cho rằng, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước không trực tiếp đối thoại với dân, mà uỷ quyền cho cơ quan thanh tra làm việc này. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết không đúng chính sách, pháp luật hoặc chưa xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế, do đó số vụ việc sau khi có quyết định giải quyết lần đầu, công dân tiếp khiếu nại tố cáo lên cơ quan hành chính cấp trên khởi kiện tại toà án khá lớn, chiếm tỷ lệ khoảng 60% Một số vụ việc người có thẩm quyền giải quyết né tránh, đùn đẩy cho việc giải quyết long vòng, kéo dài, cá biệt có cơ quan thực hiện không đúng trách nhiệm và thẩm quyền được giao, có hành vi bao che và cố ý làm sai. Hơn 64% người được phỏng vấn cho rằng cơ quan có thẩm quyền chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trong việc giải quyết khiếu nại. Một số vụ việc mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ, Ngnàh Trung ương và thủ tướng chính phủ nhưng chính quyền địa phương không thực hiện hoặc thựuc hiện chưa triệt để, không nghiêm túc dẫn đến người dân tiếp tục khiếu kiện gay gắt. Khi công dân tập trung khiếu kiện lên các cơ quan trugn ương, chính quyền một số địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, trông chờ việc xử lý của các cơ quan trung ương. Đối với các cơ quan trung ương, khi địa phương có những lúng túng trong việc vận dụng chính sách pháp luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa có sự hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể kịp thời trong một số vụ việc, các cơ quan trung ương khi xem xét, kết luận thiếu sự thống nhất hoặc còn ý kiến khác nhau làm cho địa phương rất khó thực hiện, công dân dựa vào các ý kiến khác nhau để khiếu kiện gay gắt, kéo dài, tình trạng chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo lòng vòng giữa các cơ quan trưng ương và với địa phương vẫn còn. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyêt khiếu nại, tố cáo còn bất cập, mô hình tổ chức tiếp công dân thiếu thống nhất, trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phân định rõ rang cho các cơ quan chức năng; một bộ phận cán bộ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn yếu. 2. Giải pháp tăng cường công tác khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa. 1.1. hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. 1.2. Đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai và tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo Thứ nhất, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luât khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và những người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luâtj, nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công dân và chương trình giáo dục pháp luật được phê duyệt tại Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu, học tập về pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công chức, nhất là những cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước với nội dung thiết thực, cụ thể, sát với yêu cầu của công việc và thực tiễn. Thứ ba, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo một cách thường xuyên, coi đây là một trong những giải pháp để bảo đảm pháp chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 3. Đổi mới nhận thức và nâng cáo trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ nhất, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác quản lý nhà nước, phải coi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức có trách nhiệm. Thứ hai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Thông qua việc giải quyết này, nhà nước thể hiện rõ bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo không những là biện pháp bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, mà còn bảo đảm các quyền khác của công dân. Thứ ba, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân có thẩm quyền đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ tư, tiến hành xem xét, đánh gí mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đánh giá năng lực, hiệu quả của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở đánh giá chế độ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được xác định và thực hiện trong thực tế. Thứ ba, xây dựng chế độ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với chế độ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và điều hành của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước. 4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ nhất, thực hiện chính sách thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề hoặc thanh tra đột xuất, coi đây là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý. Thứ hai, “Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với người thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên” (Nghị qu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.doc
Tài liệu liên quan