Tiểu luận Vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại Việt Nam

Bước vào thế kỷ mới, chúng ta hãy xây dựng cho mình một lý tưởng sống, lý tưởng đó phải gắn liến với việc giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc , phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ và văn minh theo định hgướng XHCN. Xây dựng cho mình một lối sống” cần kiện văn minh “,một lẽ sống “mính vì mọi người “và vì tinh thần lao động “hiệu quả sáng tạo “theo phương châm”Đoàn kết,đoàn kết ,đại đoàn kết “.Chúng ta hãy lắng nghe lời chỉ dạy của Bác Hồ, như các thế hệ cha anh đi trước đã từng thực hiện “Không có việc gì khói. Chỉ sợ lòng không bền .Đào núi và lấp biển . Quyết trí ắt làm lên”. Tổ quốc đang vẫy gọi chúng ta. Sự nghiệp CNH, HĐH đang chờ đón chúng ta.

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/03/2014 | Lượt xem: 926 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam I. c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ g× ? Tõ tr­íc tíi nay, cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ c«ng nghiÖp ho¸. VËy nªn hiÓu ph¹m trï nµy nh­ thÕ nµo? Quan niÖm ®¬n gi¶n nhÊt vÒ c«ng nghiÖp ho¸ cho r»ng “ c«ng nghiÖp ho¸ lµ ®­a ®Æc tÝnh c«ng nghiÖp cho mét ho¹t ®éng, trang bÞ ( cho mét vïng, mét n­íc), c¸c nhµ m¸y, c¸c lo¹i c«ng nghiÖp...” Quan niÖm mang tÝnh triÕt tù nµy ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh lÞch sö c«ng nghiÖp ho¸ ë c¸c n­íc T©y ¢u, B¾c Mü. Nghiªn cøu ®Þnh nghÜa ph¹m trï c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c nhµ kinh tÕ Liªn X« (cò) ta thÊy trong cuèn gi¸o khoa kinh tÕ chÝnh trÞ cña Liªn X« ®­îc dÞch sang tiÕng ViÖt Nam 1958, ng­êi ta ®· ®Þnh nghÜa “ c«ng nghiÖp ho¸ XHCN lµ ph¸t triÓn ®¹i c«ng nghiÖp, tr­íc hÕt lµ c«ng nghiÖp nÆng, sù ph¸t triÓn Êy cÇn thiÕt cho viÖc c¶i t¹o toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n trªn c¬ së kü thuËt tiªn tiÕn.” Quan ®iÓm c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®¹i c«ng nghiÖp, tr­íc hÕt lµ c«ng nghiÖp nÆng cña c¸c nhµ kinh tÕ häc Liªn X« ®· ®­îc chóng ta tiÕp nhËn thiÕu sù ph©n tÝch khoa häc ®èi víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n­íc ta. Cuèn “ Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt” ®· gi¶i thÝch c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn s¶n xuÊt c¬ khÝ lín trong tÊt c¶ c¸c ngµnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®Æc biÖt c«ng nghiÖp nÆng, dÇn tíi sù t¨ng nhanh tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cho lao ®éng vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trªn thùc tÕ, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh÷ng n¨m 60, ta ®· m¾c ph¶i sai lÇm ®ã, kÕt qu¶ lµ nÒn kinh tÕ vÉn kh«ng tho¸t khái nÒn c«ng nghiÖp l¹c hËu, n«ng nghiÖp l¹c hËu, kÕt cÊu h¹ tÇng yÕu kÐm... MÆc dï kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu nh­ng còng chÝnh nhê c«ng nghiÖp ho¸ mµ n­íc ta ®É x©y dùng ®­îc mét sè c¬ së vËt chÊt kü thuËt nhÊt ®Þnh, t¹o ra tiÒm lùc vÒ kinh tÕ-quèc phßng, phôc vô chiÕn tranh, ®¶m b¶o ®­îc phÇn nµo ®êi sèng nh©n d©n. N¨m 1963, tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña Liªn hiÖp quèc ( UNIDO) ®· ®­a ra mét ®Þnh nghÜa: “c«ng nghiÖp ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, trong qu¸ tr×nh nµy, mét bé phËn ngµy cµng t¨ng c¸c nguån cña c¶i quèc d©n ®­îc ®éng viªn ®Ó ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu ngµnh ë trong n­íc víi kü thuËt hiÖn ®¹i. §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu kinh tÕ nµy lµ cã mét bé phËn lu«n thay ®æi ®Ó s¶n xuÊt ra t­ liÖu s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng vµ cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cho toµn bé nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao, ®¶m b¶o ®¹t tíi sù tiÕn bé cña nÒn kinh tÕ vµ x· héi.” Theo quan ®iÓm nµy, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh»m thùc hiÖn nhiÒu môc tiªu chø kh«ng ph¶i chØ nh»m mét môc tiªu kinh tÕ-kü thuËt. Cßn theo quan niÖm míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta th× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ g¾n liÒn víi ®æi míi c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ cÊu vËt chÊt-kü thuËt, lµ qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi tõ tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp sang tr×nh ®é c«ng nghÖ cao h¬n, nhê ®ã mµ t¹o ra sù t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nãi tãm l¹i ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt tõ thÊp ®Õn cao, tõ ch­a hoµn thiÖn ®Õn hoµn thiÖn. Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ lµ nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, ®­a n­íc ta theo kÞp c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. II. Con ng­êi ViÖt Nam cã thùc hiÖn ®­îc vai trß ®ã kh«ng? V× sao? Cã rÊt nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc víi nguån lùc chñ ®¹o lµ con ng­êi. VËy trong c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam h«m nay, Víi nh÷ng thÕ m¹nh vµ nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh con ng­êi ViÖt Nam cã thùc hiÖn ®­îc vai trß cña m×nh hay kh«ng? Tr­íc hÕt ta t×m hiÓu xem nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ®Ó ph¸t huy vµ nh÷ng h¹n chÕ g× cÇn ph¶i kh¾c phôc. Nh÷ng thÕ m¹nh ph¶i nãi ®Õn ®ã lµ: _ Thø nhÊt, ë ViÖt Nam hiÖn nay cã lùc l­îng lao ®éng dåi dµo víi 36,5 triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng, dù b¸o ®Õn n¨m 2000 con sè nµy sÏ lµ 45,6 triÖu ng­êi. _ Thø hai, ViÖt Nam cã tû träng t­¬ng ®èi cao vÒ lao ®éng trÎ, phÇn lín cã häc vÊn phæ th«ng, ngay c¶ ë n«ng th«n. §©y lµ mét tiÒn ®Ò quan träng t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp thu c¸c kiÕn thøc kü n¨ng nghÒ nghiÖp, kÓ c¶ nh÷ng ngµnh nghÒ míi. Lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ®­îc ®µo t¹o t­¬ng ®èi lín (so víi c¸c n­íc cã thu nhËp nh­ n­íc ta). HiÖn t¹i n­íc ta cã trªn 9000 tiÕn sÜ vµ phã tiÕn sÜ, trªn 800000 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc cao ®¼ng, trªn 2 triÖu c«ng nh©n kü thuËt. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn khoa häc, tiÕp thu, lµm chñ vµ thÝch nghi víi c¸c c«ng nghÖ nhËp tõ n­íc ngoµi, kÓ c¶ c«ng nghÖ cao. _ Thø ba, chóng ta cã mét l­îng t­¬ng ®èi lín ng­êi ViÖt sèng ë n­íc ngoµi, tËp trung chñ yÕu ë ch©u ¢u, ch©u Mü vµ ¤xtraylia; trong ®ã tØ lÖ ng­êi cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô lµ ®¸ng kÓ ( trªn 300000 ng­êi). §©y lµ mét nguån lùc quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc, lµ cÇu nèi gi÷a ViÖt Nam vµ thÕ giíi vÒ mÆt chuyÓn giao tri thøc, c«ng nghÖ vµ c¸c quan hÖ quèc tÕ. _ Thø t­, ®ã lµ b¶n tÝnh hiÕu häc, th«ng minh cÇn cï lao ®éng cña con ng­êi ViÖt Nam. TruyÒn thèng ®ã cÇn ®­îc nu«i d­ìng vµ ph¸t huy lµm c¬ së cho viÖc n¾m b¾t, tiÕp thu vµ vËn dông mét c¸ch nhanh chãng, s¸ng t¹o nh÷ng ph¸t minh, s¸ng kiÕn khoa häc cña nh©n lo¹i phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc. TÝnh céng ®ång, ý thøc tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång ®­îc ph¸t huy m¹nh mÏ sÏ cã thÓ hç trî ®¾c lùc kh«ng chØ cho viÖc truyÒn b¸ tay nghÒ, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp mµ cßn cã thÓ gióp nhau c¶ vÒ vèn liÕng, t¹o dùng vµ ph¸t triÓn c¬ nghiÖp, hç trî nhau t×m kiÕm c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn lµm gi¶m søc Ðp vÒ lao ®éng hiÖn nay. D©n téc ViÖt Nam cßn cã truyÒn thèng biÕt chÞu ®ùng gian khæ ®Ó tiÕt kiÖm, tÝch luü cho ®Çu t­ më réng, t¹o dùng c¬ ®å cho m×nh vµ cho nÒn kinh tÕ n­íc nhµ nãi chung. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam cã nh÷ng h¹n chÕ,nh÷ng ®iÓm yÕu kÐm sau ®©y: _ Thø nhÊt, sè ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o qu¸ Ýt chØ chiÕm 5.5% d©n sè vµ 11% tæng sè lao ®éng. MÆt b»ng d©n trÝ cßn thÊp, sè n¨m ®i häc cña ng­êi d©n tõ 7 tuæi trë lªn míi ®¹t 4,5 n¨m. §¸ng lo ng¹i h¬n lµ mÆc dï chóng ta ®· cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc 88% d©n sè biÕt ch÷ nh­ng hiÖn nay l¹i ®ang diÔn ra qu¸ tr×nh t¸i mï ch÷, nhÊt lµ c¸c tØnh miÒn nói (cã x· sè ng­êi mï ch÷ lªn tíi 70%); trong sè trÎ em ë ®é tuæi ®i häc chØ cã 45% em häc hÕt cÊp I. Sè ng­êi ®­îc ®µo t¹o cã tay nghÒ cao còng nh­ ng­êi cã häc vÊn ®¹i häc vµ sau ®¹i häc n¨m 1982 lµ 0,26% n¨m 1993 cßn 0,2%. TØ lÖ nµy ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp míi §«ng nam ¸ lµ 0,6 ®Õn 0,8. Trong 75% lao ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ cã 7% ®­îc ®µo t¹o. V× vËy n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, trong c«ng nghiÖp chØ ®¹t 30% møc trung b×nh cña thÕ giíi, cßn trong n«ng nghiÖp mét lao ®éng cña ta chØ nu«i ®­îc 3 ®Õn 5 ng­êi, trong khi chØ sè nµy ë c¸c n­íc ph¸t triÓn lµ 20 ®Õn 30 ng­êi. §©y lµ trë ng¹i lín nhÊt khi tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ trong n«ng nghiÖp trong kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng vµ trong c¶ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung. _Thø hai, ®éi ngò c¸n bé khoa häc trÎ qu¸ Ýt. Qua ®iÒu tra ë 17 tr­êng ®¹i häc th× sè c¸n bé gi¶ng d¹y d­íi 35 tuæi chØ cã 8%. PhÇn lín nh÷ng tri thøc cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc ®ang lµ nh÷ng chuyªn gia ®Çu ngµnh ®· ë ®é tuæi 55 ®Õn 60. H¬n 60% phã tiÕn sÜ vµ tiÕn sÜ, h¬n 70% gi¸o s­ vµ h¬n 90% gi¸o s­ ®Òu ë ®é tuæi nµy.Trong khi ®ã sinh viªn giái sau khi tèt nghiÖp ®Òu kh«ng muèn ë l¹i tr­êng. V× vËy viÖc chuÈn bÞ cho ®éi ngò trÝ thøc kÕ cËn sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. _Thø ba, viÖc bè trÝ sö dông c¸n bé cßn nhiÒu viÖc bÊt hîp lý gi÷a c¸c vïng, c¸c ngµnh: 80% c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ lµm viÖc t¹i Hµ Néi, ë thµnh phè Hå ChÝ Minh chØ cã 12%. §a sè c¸c c¸n bé khoa häc cña ta lµm viÖc trong c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c tr­êng häc, cßn trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt th× rÊt Ýt Ch¼ng h¹n, trong c¸c ngµnh n«ng l©m ng­ nghiÖp chØ cã 8,1% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 6,49% c¸n bé cã tr×nh ®é sau ®¹i häc. Trong khi cã tíi 34% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 55,47% tr×nh ®é sau ®¹i häc lµm viÖc trong c¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi. Nh×n vµo mét sè n­íc trong khu vùc, c¸n bé khoa häc lµm viÖc trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt chiÕm tØ lÖ rÊt cao nh­ Th¸i Lan: 58%, HµnQuèc: 48%, NhËt B¶n: 64%. ChÝnh viÖc ph©n bè lùc l­îng lao ®éng kh«ng hîp lý nµy g©y nªn hiÖn t­îng thõa thiÕu gi¶ t¹o, g©y ra n¹n thÊt nghiÖp ®Æc biÖt trong lao ®éng tri thøc. Qua ®iÒu tra ë 55 tr­êng ®¹i häc cã kho¶ng 14 ngh×n sinh viªn ra tr­êng ch­a cã viÖc lµm. Ch¼ng h¹n tõ n¨m 1988 ®Õn nay sè sinh viªn tèt nghiÖp ë 19 tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng khu vùc Hµ Néi ch­a t×m ®­îc viÖc lµm t¨ng dÇn tõ 13,4% (n¨m 1988) lªn 35,38% (n¨m 1992). Trong khi ®ã nhiÒu vïng, nhiÒu miÒn nhÊt lµ miÒn nói vïng s©u vïng xa l¹i thiÕu c¸n bé khoa häc kü thuËt. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ mét mÆt do sinh viªn ra tr­êng muèn ë l¹i c«ng t¸c t¹i c¸c thµnh phè, khu c«ng nghiÖp, n¬i kinh tÕ ph¸t triÓn ®Ó cã thu nhËp cao h¬n vµ ®iÒu kiÖn viÖc lµm tèt h¬n, mÆt kh¸c chóng ta ch­a cã chÝnh s¸ch thu hót ®Ó ®iÒu chØnh sù ph©n bè nµy. _ Thø t­, thÓ chÊt, søc khoÎ cña thanh niªn ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. Sù ph¸t triÓn vÒ ph­¬ng diÖn sinh lý vµ thÓ lùc d­êng nh­ ch÷ng l¹i “sau h¬n 40 n¨m thanh niªn n­íc ta kh«ng cao thªm 1cm nµo vµ kh«ng c©n nÆng thªm 1kg nµo”, møc duy dinh d­ìng ë trÎ em d­íi n¨m tuæi lµ 51,5%. _ Thø n¨m, ng­êi lao ®éng n­íc ta nãi chung ch­a cã nÕp lao ®éng c«ng nghiÖp, quen theo kiÓu s¶n xuÊt nhá, lao ®éng gi¶n ®¬n cßn gß bã trong nÕp sèng ph­¬ng ®«ng, cha truyÒn con nèi. ChÝnh v× thÕ mµ cho tíi tËn thÕ kû 20 c«ng cô lµm viÖc ë c¸c bÔ lß rÌn B¾c Ninh vÉn kh«ng kh¸c bao nhiªu víi c«ng cô ®· rÌn cµy cuèc vµ vò khÝ ®¸nh giÆc ¢n thêi Th¸nh Giãng, c¸c c« g¸i Hµ §«ng vÉn dÖt lôa trªn c¸c khung cöi mµ c¸ch ®©y 900 n¨m c¸c c« g¸i triÒu Lý ®· sö dông. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÓm trong nguån lùc con ng­êi ë ViÖt Nam víi nh÷ng thÕ m¹nh còng nh­ c¸c mÆt h¹n chÕ. Ph¶i cã nh÷ng nè lùc phi th­êng b»ng hµnh ®éng thùc tiÔn trong viÖc huy ®éng vµ sö dông nguån lùc nµy th× c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ míi cã thÓ thµnh c«ng. §ã còng lµ lý do v× sao nhiÒu nhµ khoa häc kªu gäi ph¶i tiÕn hµnh mét cuéc “c¸ch m¹ng con ng­êi” mµ thùc chÊt lµ c¸ch m¹ng vÒ chÊt l­îng nguån lao ®éng. “C¸ch m¹ng con ng­êi” víi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµ hai mÆt cña mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt, gi÷a chóng cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau. Bëi vËy, mçi b­íc tiÕn lªn cña cuéc “c¸ch m¹ng con ng­êi” sÏ ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu to lín cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ ng­îc l¹i. - B­íc sang thêi kú míi (CNH, H§H ®Êt n­íc ) nh©n tè con ng­êi vµ thÕ hÖ trÎ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh .V× vËy b¸o c¸o cña BCH T.¦ §¶ng trong ®¹i héi VIII do cè vÊn §ç M­êi §· x¸c ®Þnh :”;Båi d­ìng vµ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ng­êi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸”. - HiÖn nay , c«ng nghÖ vµ nguån lùc cã tr×nh ®é cao ngµy cµng râ ­u thÕ so víi tµi nguyªn thiªn nhiªn, trong ®ã nguån nh©n lùc cã ý nghÜa hµng ®Çu.Nguån nh©n lùc ®ang trë thµnh yÕu tè chñ ®¹o ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ mét cacýh nhanh chãng vµ bÒn v÷ng.§Çu t­ ph¸t trÓn nguån nh©n lùc lµ sù l­¹ chän ®óng ®¾n khi b­íc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H song nguån nh©n lùc n­íc ta cßn rÊt kÐm. - Giíi thanh niªn ViÖt Nam ngµy cµng tin t­ëng vµo con ®­êng XHCN mµ §¶ng,B¸c Hå vµ nh©n d©n ta ®· lùa chän, trung thµnh víi d©n téc, víi tæ quèc ,kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña c¸c thÕ hÖ cha anh , tÝch cùc tham gia vµo sù nghiÖp CNH,H§H ®Êt n­íc , thùc hiÖn c¸c tr­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, v¨n ho¸ quèc phßng an ninh …,”V× d©n giµu, n­íc m¹nh ,x· héi c«ng b»ng, v¨n minh “,V× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi . §­îc sù ch¨m no gi¸o dôc , rÌn luyÖn cña ®¶ng cña nh©n d©n , thanh niªn hiÖn nay so víi tr­íc kia ®· cã nhiÒu tiÕn bé , tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt :B¶n lÜnh chÝnh trÞ, lý t­ëng hoµi b·o cao ®Ñp, tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc c«nh nghÖ, lèi sèng thÓ lùc …§©y lµ nh÷ng tiÒm n¨ng to lín cña thanh niªn sÏ ®­îc ph¸t huy ngµy cµng cao, cèng hiÕn cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc . - Cïng víi tiÕn tr×nh ®æi míi x· héi, §Èy m¹nh CNH,H§H ®Êt n­íc, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng , d­íi t¸c ®éng mäi mÆt cña t×nh h×nh trong n­íc vµ ¶nh h­ëng cña më r«ng giao l­a quèc tÕ, thanh niªn n­íc ta sÏ cã biÕn ®æi x©u s¾c vÒ mäi mÆt. - SÏ xuÊt hiÖn nh÷ng nÐt míi trong ch©n dung cña líp trÎ theo h­íng kh¼ng ®Þnh c¸ nh©n vµ c¸ tÝnh cã b¶n lÜnh vµ ý trÝ v­¬n lªn kh«ng sî ®ãi nghÌo, thÊp kÐm, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña CNH, H§H ®Êt n­íc vµo n¨m 2010. - TrÝ thøc trÎ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt ®i ®Çu trong viÖc øng dung c«ng nghÖ tiªn tiÕn vËt liÖu míi, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc vµ gãp phÇn ®¾c lùc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ . + NhiÖm vô cña thanh niªn: - Tr­íc ng­ìng cöa cña thÕ kû míi høa hÑn nhiÒu ®æi thay, mçi b¹n trÎ h¼n ®· cã lÇn tù hái :M×nh ®· chuÈn bÞ ®­îc nh÷ng hµnh trang g× ®Ó hoµ nhÞp cïng b­íc tiÕn cña thêi ®¹i, ph¶i lµm g× vµ b»ng c¸ch nµo ®Ó v­¬n lªn lµm chñ chi thøc, lµm chñ khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, më réng tÇm nh×n, sù hiÓu biÕt ë tÇm cao thêi ®¹i nh»m biÕn nh÷ng c¬ héi vµ thö th¸ch trong t­¬ng kai thµnh cuéc thö nghiÖm quan träng chøng minh cho lßng can ®¶m vµ sù bøt ph¸ v­ît lªn chÝnh b¶n th©n m×nh. KÕt qu¶ dï ®¹t ë møc ®é nµo cònh cho ta lêi gi¶i ®¸p trung thùc nhÊt vÒ mäi khÝa c¹nh cña b¶n th©, nã cho phÐp nhËn râ m×nh ®ang ë giíi h¹n nµo cña qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn tõng b­íc x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu vµ v¹ch ra kÕ ho¹ch hµnh ®éng cho t­¬ng lai, t¹o lËp mét cuéc sèng tinh thÇn phong phó khëi nguån cho nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng ®Ó cïng nhau b­íc vµo thÕ kû 21. - Trong”vali” hµnh trang vµo ®êi, c¸i g× ®· ®­îc chuÈn bÞ tèt, c¸i g× ch­a ®Çy ®ñ cÇn ph¶i hoµn thiÖn, c¸i g× cÇn thiÕu th× bæ xung, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ sinh viªn hiÖn nay ®Òu quan t©m . §­¬ng nhiªn, mçi thÕ hÖ ®Òu cã yªu cÇu, néi dung vµ c¸ch thøc chuÈn bÞ cho m×nh , vµ ®Òu cã nh÷ng hµnh trang c¬ b¶n vµ chung nhÊt. Yªu n­íc lµ mét hµnh trang nh­ thÕ . - Trong thêi ®¹i ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, cña kinh tÕ tri thøc, vÊn ®Ò bøc thiÕt ®èi víi c¸c b¹n lµ ph¶i chuÈn bÞ kü cho m×nh mäi ®iÒu kiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thêi ®¹i, cña sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc. Mong muèn thµnh ®¹t trong cuéc sèng lµ ®éng lùc phÊn ®Êu cña mäi ng­êi, ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n trÎ. Kh«ng cã ­íc m¬, hoµi b·o th× con ng­êi thiÕu ®i ®éng lùc ®Ó phÊn ®Êu. Kh«ng cã ý chÝ quyÕt t©m th× ­íc m¬, hoµi b·o còng kh«ng trë thµnh hiÖn thùc. Nh­ng ®ã còng ch­a ph¶i lµ tÊt c¶. Trong “vali” hµnh trang cña m×nh, c¸c b¹n ph¶i chuÈn bÞ kü h¬n vÒ tinh thÇn yªu n­íc, ý trÝ tù t«n vµ lßng tù hµo d©n téc. Tinh thÇn yªu n­íc lµ hµnh trang ®Æc biÖt, lµ chÊt keo dÝch kÕt cña tÊt c¶ c¸c h¸nh trang kh¸c cña b¹n. - Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, n­íc ViÖt Nam th©n yªu cña chóng ta tho¸t khái nghÌo nµn vµ l¹c hËu, c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. Lêi ph¸t biÓu ®ã cña Tæng BÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu t¹i lÔ kØ niÖm 70 n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng ®· ph¶n ¸nh quyÕt t©m phÊn ®Êu cña toµn §¶ng toµn d©n ta. Mçi ng­êi ViÖt Nam ®Òu cã tr¸ch nhiÖm phÊn ®Êu v× môc tiªu ®ã. Thanh niªn h«m nay, kh«ng thÓ nµo kh¸c, cã tr¸ch nhiÖm lín lao g¸nh v¸c nhiÖm vô lÞch sö to lín Êy. Vµ ®ã lµ ®Þnh h­íng ®Ó c¸c b¹n lùa chän hµnh trang cho b¶n th©n m×nh. - B­íc vµo thÕ kû míi, chóng ta h·y x©y dùng cho m×nh mét lý t­ëng sèng, lý t­ëng ®ã ph¶i g¾n liÕn víi viÖc gi÷ g×n ®éc lËp, tù do cña d©n téc , phÊn ®Êu v× d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng,d©n chñ vµ v¨n minh theo ®Þnh hg­íng XHCN. X©y dùng cho m×nh mét lèi sèng” cÇn kiÖn v¨n minh “,mét lÏ sèng “mÝnh v× mäi ng­êi “vµ v× tinh thÇn lao ®éng “hiÖu qu¶ s¸ng t¹o “theo ph­¬ng ch©m”§oµn kÕt,®oµn kÕt ,®¹i ®oµn kÕt “.Chóng ta h·y l¾ng nghe lêi chØ d¹y cña B¸c Hå, nh­ c¸c thÕ hÖ cha anh ®i tr­íc ®· tõng thùc hiÖn “Kh«ng cã viÖc g× khãi. ChØ sî lßng kh«ng bÒn .§µo nói vµ lÊp biÓn . QuyÕt trÝ ¾t lµm lªn”. Tæ quèc ®ang vÉy gäi chóng ta. Sù nghiÖp CNH, H§H ®ang chê ®ãn chóng ta. - Cuéc sèng sÏ tÎ nh¹t, tr× trÖ biÐt bao nÕu kh«ng cã nh÷ng kh¸m ph¸ vµ ph¸t hiÖn míi. §ã lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n ®Ó hiÓu râ quy luËt tù nhiªn- x· héi- t­ duy con ng­êi vµ b¶n chÊt sù sèng trªn tr¸i ®Êt .Sù s¸ng t¹o kÕt hîp víi trÝ t­ëng t­îng phong phó th­êng khëi ®Çu cho nh÷ng ph¸t kiÕn bÊt ngê ch­a thÓ l­êng tr­íc ®­îc. - Dï ®ang gi÷ vÞ trÝ nghÒ nghiÖp hay thuéc tÇng líp x· héi nµo, tuæi trÎ còng lµlùc l­îng quan träng ph¶n ¸nh diÖn m¹o, t­¬ng lai ®Êt n­íc b»ng sù trÎ trung n¨ng ®éng, b»ng hoµi b·o s¸ng t¹o vµ niÒn kh¸t khao thµnh c«ng h¹nh phóc. Tr­íc m¾t mçi ng­êi,®­êng ®êi ®ang réng më víi nh÷ng kh«ng Ýt c¬ héi quý gi¸ ®an xen nh÷ng c¸n dç v« t×nh r×nh rËp. Kh«ng rÔ g× t×m ®­îc c©u tr¶ lêi kh¸ch quan tr­íc bao nhiªu sù viÖc, bao nhiªu t×nh huèng x¶y ®Õn bÊt ngê, ®ßi hái ph¶i tØnh t¸o suy nghÜ, ph©n tÝch lý gi¶i, thÓ nghiÖm ®Ó ®i ®Õn ®óng ®¾n lµ viÖc lµm hµng ngµy cña chóng ta. - C¸nh cöa thÕ kû 21 ®ang më ra nh÷ng vËn héi vµ niÒml¹c quan míi cho nh©n lo¹i v­¬n lªn ®¹t ®­îc nh÷ng ­íc mong cao ®Ñp cña m×nh . Gi÷a nh÷ng triÓn väng hÊp dÉn cña cuéc sèng t­¬ng lai t­¬i ®Ñp ®ang chê ®ã, chóng ta cã quyÒn hy väng tuæi trÎ ViÖt Nam h«m nay b»ng søc m¹nh tri thøc , tµi n¨ng s¸ng t¹o cïng sù tin t­ëng cña b¶n th©n chÝnh lµ thÕ hÖ ®¸ng tin cËy sÏ x©y ®¾p vµ t« ®iÓm cho ®Êt n­íc trong thÕ kû míi ngµy mét “®µng hoµng h¬n , to ®Ñp h¬n “nh­ B¸c Hå kÝnh yªu th­êng mong ®îi. + §Æc ®iÓm cña thanh niªn: - Lµ líp ng­êi nh¹y c¶m n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã tri thøc , cã hoµi b·o vµ ­íc m¬, cã ý chÝ vµ nghÞ lùc,... Tuæi trÎ ViÖt Nam, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ B¸c Hå d· thùc sù lµ déi qu©n xung kÝch chiÕn l­îc Trong mét giai ®o¹n c¸ch m¹ng. Tr­íc d©y trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc còng nh­ trong thêi kú kh«i phôc, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ;líp líp c¸c thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam tiÕp nèi nhau x¶ nh©n v× sù nghiÖp chung. Ngµy nay trong c«ng cuéc CNH, H§H héi nhËp vµ ®æi míi ;tuæi trÎ ViÖt Nam còng cã mÆt trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc. ë nh÷ng n¬i gian khæ vµ ¸c liÖt nhÊt, hä vÉn tá râ tinh thÇn qu¶ c¶m, lßng nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng, chÝ tiÕn thñ, vµ b¶n lÜnh kiªn c­êng, lao ®éng s¸ng t¹o vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Träng tr¸ch cña sù nghiÖp ®æi míi ®ang ®Æt ra tr­íc m¾t tuæi trÎ nh÷ng nhiÖm vô rÊt to lín. Trong mäi hoµn c¶nh, hä lu«n lu«n lµ ng­êi kÕ tôctrung thµnh vµ xuÊt s¾c sù nghiÖp kÕ tôc cña §¶ng .Lý t­ëng chiÕn ®Êu cña tuæi trÎ ViÖt Nam còng chÝnh lµ lý t­ëng cña §¶ng vµ B¸c Hå vÜ ®¹i. - ThÕ hÖ trÎ sèng cã lý t­ëng lµ thÕ hÖ tha thiÕt víi ®éc lËp tæ quèc .§éc lËp d©n téc chÝnh lµ thµnh qu¶ ®­îc ®æi b»ng x­¬ng m¸u cña nhiÒu thÕ hÖ .D㠮㠮äc lËp tù do lµ thiªng liªng cao c¶ vµ bÊt kh¶ x©m ph¹m. Trong mét hoµn c¶nh, tuæi trÎ ph¶i d¸m s½n sµng hi sinh ®Ó bao vÖ ®éc lËp, tù do, toµn vÑn l·nh thæ, chñ quyÒn ®Êt n­íc, tr­íc bÊt kú kÎ thï x©m l­îc nµo. Nh­ng ®Ó b¶o vÖ vµ cñng cè ®éc lËp, tù do, con ®­êng duy nhÊt lµ ®­a ®Êt n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa .Chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó b¶o vÖ vµ cñng cè ®éc lËp d©n téc . Nhê gi­¬ng cao ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, §¶ng ta ®· tËp hîp ®­îc søc m¹nh cña c¶ d©n téc, ®¸nh b¹i mäi kÎ thï x©m l­îc vµ ngµy nay ®ang thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi, ®­a c¶ n­íc v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû 21. - Muèn hoµn thµnh nhiÖm vô träng ®¹i Êy, tr­íc hÕt, tuæi trÎ ViÖt Nam ph¶i ph¸t huy cao truyÒn thèng hiÕu häc. BiÕt chñ ®éng kh¾c phôc mäi khã kh¨n, chuyªn cÇn vµ s¸ng t¹o ,nç lùc thi ®ua häc tËp vµ rÌn luyÖn, v­¬n lªn chiÕn lÜnh nh÷ng ®Ønh cao khoa häc vµ c«ng nghÖ. Nhanh chãng héi nhËp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, n¾m b¾t vµ tËn dông mäi thêi c¬ th©u tãm tri thø, ®Èy lïi nguy c¬, t¹o lªn søc m¹nh tæng hîp. Gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng cho thanh thiÕu niªn cô thÓ ph¶i lµ gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm häc tËp. Kh«ng chiÕm lÜnh ®­îc ®Ønh cao cña khoa häc vµ c«ng nghÖ sÏ kh«ng b¶o vÖ ®­îc ®éc lËp chñ quyÒn d©n téc, kh«ng t¹o ra ®­îc nh÷ng ­u thÕ , lîi thÕ ®ñ søc c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp. Trong nÒn kinh tÕ tri thøc, d©n téc nµo v­¬n tíi ®Ønh cao cña trÝ tuÖ, d©n téc ®ã sÏ chiÕn th¾ng. Tôt hËu vÒ trÝ tuÖ sÏ lµ nguy c¬ cña mäi nguy c¬. ThÊm nhuÇn lý t­ëng c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n ®æi míi ph¶i hµnh ®éng tù gi¸c trong häc tËp . KÕt luËn C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®·, ®ang vµ sÏ lµ xu h­íng ph¸t triÓn chung cña tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. §ã còng lµ con ®­êng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña n­íc ta ®Ó ®i tíi môc tiªu “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh” c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng chØ lµ c«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ mµ chÝnh lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi, c¸ch m¹ng s©u s¾c mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi (kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, khoa häc vµ con ng­êi), lµm cho x· héi ph¸t triÓn lªn mét tr¹ng th¸i míi vÒ chÊt. Nh­ng c¬ së, ®éng lùc cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ g×? Theo c¸c nhµ kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, con ng­êi võa lµ ®iÓm khëi ®Çu võa lµ ®iÓm kÕt thóc, ®ång thêi võa lµ trung t©m cña mäi biÕn ®æi lÞch sö. Nãi c¸ch kh¸c, con ng­êi lµ chñ thÓ ch©n chÝnh cña c¸c qu¸ tr×nh x· héi. Trong x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay, chñ thÓ cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÉn chÝnh lµ con ng­êi. ChÝnh v× vËy, qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái ph¶i cã nguån nh©n lùc ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng. Nãi c¸ch kh¸c, nguån nh©n lùc ph¶i trë thµnh ®éng lùc thËt sù cña sù ph¸t triÓn. Quan ®iÓm ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· ®­îc nhiÒu quèc gia quan t©m vµ ®Æc biÖt ®ang næi lªn ë khu vùc §«ng ¸. XuÊt ph¸t lµ nh÷ng n­íc nghÌo, chØ cã thÓ rót ng¾n thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, bÒn v÷ng trong tr­êng hîp ®Çu t­ ph¸t triÓn ®ñ m¹nh nguån nh©n lùc. Sù ®Çu t­ Êy ®­îc hiÓu c¶ ba mÆt: ch¨m sãc søc khoÎ, n©ng cao møc sèng vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc, trong ®ã ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ ®Çu t­ cho gi¸o dôc. Khi nghiªn cøu quan hÖ gi÷a GDP vµ c¸c yÕu tè cña nguån nh©n lùc, ng­êi ta thÊy sù ph¸t triÓn cña nguån nh©n lùc cµng sím th× tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cµng cao. Thùc tÕ ®· chøng minh, do ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mµ Hµn Quèc ®· mau chãng trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp, cã sù héi nhËp thÇn kú ë khu vùc §«ng ¸ vµ trë thµnh mét ®iÓm s¸ng bªn NhËt B¶n siªu c­êng. §ång thêi, xuÊt ph¸t tõ t­ t­ëng cña C.M¸c vÒ sù ph¸t triÓn v× con ng­êi, v× sù nghiÖp gi¶i phãng cña con ng­êi, gi¶i phãng nh©n lo¹i, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trªn thÕ giíi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ ë n­íc ta hiÖn nay chÝnh lµ mét cuéc c¸ch m¹ng- c¸ch m¹ng con ng­êi. Trong “T­ b¶n”, C.M¸c ®· kh¼ng ®Þnh: “®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng con ng­êi toµn diÖn” cÇn ph¶i cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, mét nÒn v¨n ho¸ míi, mét nÒn khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, mét nÒn gi¸o dôc tiªn tiÕn. Vµ «ng coi t¹o ra nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ x· héi ®ã “kh«ng ph¶i chØ lµ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó lµm t¨ng thªm nÒn s¶n xuÊt x· héi, mµ cßn lµ mét ph­¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn” (8) - nh÷ng chñ nh©n thùc sù cña mét x· héi v× con ng­êi. Nh­ vËy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ph¶i v× môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi. ChØ cã nh­ vËy, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ míi trë thµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña quÇn chóng. Qua toµn bé ph©n tÝch trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, b­íc sang thêi kú ph¸t triÓn míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN chóng ta ph¶i lÊy viÖc ph¸t huy nguån lùc con ng­êi ViÖt Nam hiÖn ®¹i lµm yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, ph¶i g¾n t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. §ång thêi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ph¶i lµ v× sù ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam toµn diÖn, con ng­êi ph¶i ®­îc coi lµ gi¸ trÞ tèi cao vµ lµ môc ®Ých cña sù nghiÖp ®Çy khã kh¨n, phøc t¹p nh­ng tÊt yÕu nµy. ---------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc50711.doc
Tài liệu liên quan