Tình hình hoạt động của Công ty 789

I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 4

1. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành và các đơn vị trực thuộc 4

2. Chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1

1. Ký kết hợp đồng 12

2. Kết quả hoạt động của Công ty qua một số năm 13

3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả HĐ SXKD trong năm 2000 13

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Cơ cấu lao động 16

2. Thựchiên thời gian lao động 16

3. Chất lượng lao động 17

4. Hình thức trả lương 17

V. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN CHUNG 20

 

 

 

 

 

 

 

 

doc20 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình hoạt động của Công ty 789, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chØ hµnh nghÒ x©y dùng sè 70/CCHN-BXD ngµy 20/3/1997; Chøng chØ hµnh nghÒ t­ vÊn ®Çu t­ sè 128/CCHN-BXD ngµy 08/4/1997. Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­ cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ DÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ n­íc ngoµi sè 45/CCHN-KH§T ngµy 22/12/1997. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 110840 ngµy 29/4/1996 cña Uû ban KÕ ho¹ch Thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty cã ph¹m vi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ n­íc vµ ®­îc phÐp kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc: X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh Quèc phßng, c«ng nghiÖp, d©n dông, giao th«ng, thuû lîi vµ h¹ tÇng c¬ së; Trang trÝ néi, ngo¹i thÊt; l¾p ®Æt ®iÖn n­íc; S¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt ®å méc; §Çu t­ x©y dùng kinh doanh nhµ; Kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ t­ vÊn x©y dùng; Khai th¸c ®¸, sái; DÞch vô vËn t¶i; NhËp khÈu thiÕt bÞ vµ vËt t­ x©y dùng. C«ng ty 789 chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan cÊp trªn lµ Côc Qu¶n lý Hµnh chÝnh Bé tæng tham m­u – C¬ quan Bé Quèc phßng. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 34A TrÇn Phó–Hµ Néi víi tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ : 13.609.322.673 VN§. C«ng ty cã c¸c chi nh¸nh ë c¸c miÒn Trung, Nam cïng víi nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc. II. C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña C«ng ty Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty . Bé m¸y gi¸n tiÕp. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty; Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh; Phßng Qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ; Phßng Tµi chÝnh; Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc : - XÝ nghiÖp 1789. - XÝ nghiÖp 2789. - XÝ nghiÖp 3789. - XÝ nghiÖp 384. - XÝ nghiÖp 584. - XÝ nghiÖp vËn t¶i vËt t­ . - XÝ nghiÖp méc, c¬ khÝ, ®iÖn n­íc. XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ t­ vÊn ®Çu t­. Trung t©m båi d­ìng ®µo t¹o nghÒ vµ xóc tiÕn viÖc lµm. C¸c chi nh¸nh miÒn Trung, miÒn Nam. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty C¸c chi nh¸nh C¸c xÝ nghiÖp Trùc thuéc Phßng tc Phßng khkd Phßng hcqt Phßng ktcn Phã G® khkd Phã G§ ktcn Gi¸m ®èc Chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ. Gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho C«ng ty trong mäi quan hÖ kinh tÕ vµ ph¸p lý, cã quyÒn ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch cña c¬ quan cÊp trªn vµ cña Nhµ n­íc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan cÊp trªn vµ Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty.Nh÷ng quyÒn h¹n vµ chøc n¨ng kh¸c ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong”§iÒu lÖ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ty 789-Bé quèc phßng”. Phã gi¸m ®èc. Lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn ph©n c«ng phô tr¸ch vµ lµ ng­êi thay thÕ khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. Khi ®­îc uû quyÒn thay thÕ th× Phã gi¸m ®èc cã nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nh­ Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc ph¶i x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña tõng Phã gi¸m ®èc. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. Lµ bé phËn tham m­u, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc, triÓn khai, kiÓm tra, gi¸m s¸t, b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Cô thÓ: Gióp Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch SXKD hµng n¨m vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn. Xö lý hoÆc ®Ò xuÊt ®iÒu chØnh nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch trung h¹n, dµi h¹n. Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ tuyÓn chän lao ®éng. Tham gia x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n qu¶n lý vèn, nh©n lùc, vËt t­, trang bÞ phï hîp víi yªu cÇu hiÖn t¹i vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi. Tæ chøc ph©n c«ng, ®iÒu phèi s¶n xuÊt gi÷a c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Cïng c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty triÓn khai mäi ho¹t ®éng tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­, chuÈn bÞ x©y dùng ®Õn giai ®o¹n x©y l¾p, bµn giao ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông. T­ vÊn, chuÈn bÞ, tham gia vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t­ gåm: §Çu t­ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ cho SXKD; §Çu t­ cho liªn doanh, liªn kÕt vµ ®Çu t­ cho dÞch vô kinh doanh nhµ. §èi víi c¸c dù ¸n C«ng ty tæ chøc thùc hiÓn trùc tiÕp, lËp c¸c H§KT, tæ chøc thùc hiÖn c¸c H§KT vµ thanh lý H§KT. Tham m­u, tæ chøc vµ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cña C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng Marketing. Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, chØ ®¹o vµ qu¶n lý nghiÖp vô chuyªn ngµnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty. Phèi hîp víi phßng Tµi chÝnh lËp kÕ ho¹ch vèn vµ trùc tiÕp gi¸m s¸t viÖc b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ vèn ®èi víi tõng c«ng tr×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm liªn quan trùc tiÕp vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. C¨n cø vµo x¸c nhËn khèi l­îng thùc hiÖn cña phßng Kü thuËt c«ng nghÖ, kiÓm tra viÖc lËp khèi l­îng x¸c ®Þnh quü l­¬ng hµng th¸ng, thÈm ®Þnh c¸c b¸o c¸o dù to¸n, thanh quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty. Cïng víi phßng Kü thuËt c«ng nghÖ tham m­u cho Gi¸m ®èc xÐt duyÖt tiÕn ®é thi c«ng, tiÕn ®é cung øng vËt t­ vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt. LËp quy ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty, tæ chøc ho¹t ®éng th«ng tin khoa häc, phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ qu¶n lý. Th­êng xuyªn quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c bé phËn trong C«ng ty, ®«n ®èc c¸c XÝ nghiÖp nép c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú ®óng thêi gian vµ chÊt l­îng. Thèng kª, tæng hîp toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña toµn C«ng ty hµng th¸ng, quý, n¨m, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o víi Ban Gi¸m ®èc nh÷ng ¸ch t¾c trë ng¹i cho SXKD, t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n kh¾c phôc. ChuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o giao ban, c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú göi lªn trªn theo quy ®Þnh hoÆc c¸c v¨n b¶n ®Ó Gi¸m ®èc b¸o c¸o víi Thñ tr­ëng Côc vµ c¸c c¬ quan nghiÖp vô cÊp trªn. Tæ chøc l­u gi÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Phßng Qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ. Lµ bé phËn tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý kü thuËt, øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt. Cô thÓ: Tham gia x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phï hîp víi yªu cÇu hiÖn t¹i vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty triÓn khai mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt tõ kh©u tæ chøc kh¶o s¸t thiÕt kÕ, x©y dùng ph­¬ng ¸n thi c«ng ®Õn triÓn khai thi c«ng, chñ tr× vµ cïng víi c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty lËp hå s¬ ®Êu thÇu vµ ph­¬ng ¸n x©y dùng ph­¬ng ¸n dù thÇu. Chñ tr× vµ cïng víi phßng KÕ ho¹ch kinh doanh, phßng Tµi chÝnh tham m­u cho Gi¸m ®èc xÐt duyÖt tiÕn ®é thi c«ng, tiÕn ®é cung øng vËt t­, tiÕn ®é cÊp vèn. Cè vÊn gi¶i quyÕt c¸c sù cè kü thuËt cho c¸c ®¬n vÞ. Cïng víi bªn A vµ c¸c XÝ nghiÖp tæ chøc nghiÖp thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. ChØ ®¹o vµ qu¶n lý nghiÖp vô chuyªn ngµnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty, gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, tiÕn ®é, chÊt l­îng s¶n phÈm (c«ng tr×nh), b¶o hé an toµn lao ®éng, b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. ChÞu tr¸ch nhiÖm liªn quan trùc tiÕp vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm do c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty s¶n xuÊt. Th­êng xuyªn kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh, ph­¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ, ®­îc quyÒn ®×nh chØ thi c«ng khi chÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o vÒ kü thuËt, khi c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kh«ng b¶o ®¶m hÖ sè kü thuËt. Hµng th¸ng kiÓm tra, x¸c nhËn khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña c¸c xÝ nghiÖp vµ chuyÓn cho phßng KÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh quü l­¬ng cña tõng xÝ nghiÖp trong th¸ng. Cã nhiÖm vô tæ chøc, triÓn khai, kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, båi d­ìng chuyªn m«n kü thuËt vµ thi tay nghÒ hµng n¨m. Nghiªn cøu x©y dùng vµ kiÕn nghÞ C«ng ty ban hµnh c¸c ®Þnh møc néi bé, h­íng dÉn c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c v¨n b¶n ®ã. Tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o khoa häc trong C«ng ty, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt qua ®ã ®Ò xuÊt viÖc c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng. Tæ chøc l­u gi÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Phßng Tµi chÝnh. Lµ bé phËn tham m­u gióp Gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n , thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ trong C«ng ty theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña Qu©n ®éi, cô thÓ: Qu¶n lý chÆt chÏ mäi nguån vèn, tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc sö dông, huy ®éng, vay vèn, ®¶m b¶o ®ñ vèn cho ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o toµn vèn, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. CÊp vèn cho c¸c xÝ nghiÖp theo tiÕn ®é thi c«ng vµ kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt. Tham gia x©y dùng ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc, c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ c¸c kÕ ho¹ch SXKD cña C«ng ty. Gióp Gi¸m ®èc so¹n th¶o vµ qu¶n lý trùc tiÕp c¸c H§KT. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c lo¹i tµi s¶n cña C«ng ty, x¸c ®Þnh râ nguån vèn cña tõng lo¹i tµi s¶n ®ång thêi ph¶i ®¨ng ký ®Çy ®ñ vµo sæ s¸ch kÕ to¸n vµ tÝnh ®Çy ®ñ khÊu hao theo chÕ ®é quy ®Þnh. Qu¶n lý chÆt chÑ quü l­¬ng vµ duyÖt ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c¸c XÝ nghiÖp, lËp c¸c b¸o c¸o ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c¬ quan c«ng ty. Thùc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi ®·i ngé ®Õn tËn tay ng­êi lao ®éng. KiÓm tra kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n trong C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu c¸c bé phËn lËp ®ñ vµ ®óng c¸c chøng tõ theo mÉu biÓu ®· h­íng dÉn mçi khi chi tiªu hoÆc thanh to¸n. X¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c ®óng chÕ ®é kÕt qu¶ kiÓm kª hµng kú, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c thñ tôc, tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc xö lý c¸c tr­êng hîp lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña C«ng ty. ChØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh cña c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty. Tæ chøc h­íng dÉn vµ kiÓm tra, thanh tra kÕ to¸n trong néi bé C«ng ty, l­u tr÷ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. LËp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ göi ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng kú lªn c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan theo quy ®Þnh. X©y dùng vµ qu¶n lý c¸c ng©n s¸ch hç trî cho c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty: Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸n bé; nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt; ph¸t triÓn s¶n phÈm míi; c¸c ho¹t ®éng Marketing... Th­êng xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn l­u ®éng, ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh... Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n nh­ ®iÒu lÖ KÕ to¸n tr­ëng ë XÝ nghiÖp Quèc doanh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc Tæ chøc l­u gi÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ Qu¶n trÞ toµn bé hå s¬ qu©n sè, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. B¸o c¸o qu©n sè hµng th¸ng vÒ Côc, gióp Gi¸m ®èc lËp vµ l­u gi÷ hå s¬ hîp ®ång lao ®éng. Qu¶n lý con dÊu, l­u tr÷ c¸c tµi liÖu ®i vµ ®Õn, më sæ ghi chÐp ®¨ng ký thu vµ ph¸t c«ng v¨n tµi liÖu theo ®óng nguªn t¾c b¶o mËt. §¨ng ký qu¶n lý c¸c tµi s¶n thuéc v¨n phßng C«ng ty, truyÒn ®¹t c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña Gi¸m ®èc ®Õn c¸c bé phËn. TiÕp nhËn vµ cÊp ph¸t trang bi b¶o hé lao ®éng, b­u phÈm, th­ b¸o ®Õn ®óng ®èi t­îng. Cung cÊp, qu¶n lý, l­u tr÷ c¸c lo¹i nhËt b¸o, tuÇn b¸o, c¸c t¹p chÝ mang tÝnh th«ng tin vµ qu¶n lý kinh tÕ. Qu¶n lý chÕ ®é nghØ phÐp hµng n¨m cña c¸n bé, c«ng nh©n trong C«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi cã yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. TiÕp ®ãn, kiÓm tra, cÊp ph¸t thuèc men, giíi thiÖu nh÷ng ®ång chÝ èm ®au ®Õn ®iÒu trÞ t¹i c¬ quan hoÆc ®iÒu trÞ t¹i tuyÕn qu©n y cÊp trªn, cÊp cøu c¸c tr­êng hîp khÈn cÊp vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan, b¶o ®¶m ®«n ®èc vµ kiÓm tra th­êng xuyªn vÊn ®Ò vÖ sinh, m«i tr­êng; phßng, chèng, ch÷a bÖnh; trËt tù néi vô cña khu vùc lµm viÖc cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. §¸nh m¸y, photocopy kÞp thêi c¸c tµi liÖu vµ v¨n b¶n theo yªu cÇu cña c¸c bé phËn thuéc C«ng ty. Mäi v¨n b¶n tr­íc khi ®¸nh m¸y, photocopy ph¶i ®­îc Ban Gi¸m ®èc xÐt duyÖt, c¸c v¨n b¶n ®¸nh m¸y, photocopy xong ph¶i ®­îc so¸t xÐt l¹i vµ tr¶ ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng ®­îc lµm thÊt l¹c hoÆc qu¶n lý sai chÕ ®é. Khi cã kh¸ch ®Õn liªn hÖ víi C«ng ty, ph¶i cã th¸i ®é ®ãn tiÕp chu ®¸o, lÞch sù, h­íng dÉn kh¸ch ®Õn n¬i cÇn liªn hÖ vµ th«ng b¸o s¾p xÕp cho c¸n bé C«ng ty lµm viªc víi kh¸ch. Tæ chøc canh g¸c, b¶o vÖ, b¶o ®¶m an toµn trong vµ ngoµi giê hµnh chÝnh ë khu vùc lµm viÖc cña C«ng ty. Qu¶n lý, duy tr× c¸c ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t néi bé cho tÊt c¶ c¸n bé, c«ng nh©n cña C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Ngoµi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh riªng phï hîp víi tõng ®¬n vÞ , c¸c ®¬n vÞ cßn cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: §­îc giao qu¶n lý vµ sö dông mét phÇn nguån lùc cña C«ng ty vµ sö dông ®óng môc ®Ých theo quy ®Þnh cña C«ng ty. H¹ch to¸n theo ph­¬ng thøc b¸o sæ d­íi sù h­íng dÉn cña phßng Tµi chÝnh C«ng ty. X©y dùng kÕ ho¹ch SXKD hµng n¨m vµ tõng thêi kú, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch tr¸ch nhiÖm t×m kiÕm viÖc lµm, b¶o ®¶m thu nhËp cña ng­êi lao ®éng æn ®Þnh ngµy mét t¨ng. LËp c¸c H§KT, tæ chøc thùc hiÖn H§KT, lËp thanh lý H§KT ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc thuéc KHSXKD cña ®¬n vÞ do Gi¸m ®èc C«ng ty ký. §­îc quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ trong ph¹m vi ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung vµ hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c H§KT ®· ký kÕt. Mäi H§KT ph¶i ®­îc sù chØ ®¹o thèng nhÊt vµ l­u b¶n gèc t¹i phßng Tµi chÝnh C«ng ty. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª theo ®óng néi dung cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, Qu©n ®éi, C«ng ty. Sö dông vèn SXKD theo ®óng néi dung, môc ®Ých, chÕ ®é do C«ng ty phª duyÖt ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn phÇn vèn ®­îc C«ng ty giao, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ khÊu hao theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi tµi s¶n C«ng ty giao. ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ chÊt l­îng, kü, mü thuËt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn s¶n phÈm. LËp c¸c ph­¬ng ¸n ®Êu thÇu theo h­íng dÉn cña phßng Kü thuËt c«ng nghÖ. LËp tiÕn ®é thi c«ng, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, sö dông vËt t­, thiÕt bÞ, tµi chÝnh th«ng qua c¸c phßng chøc n¨ng cña C«ng ty. Xem xÐt vµ b¸o c¸o Gi¸m ®èc C«ng ty xÐt duyÖt tr­íc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. C«ng ty chØ ®­îc cÊp vèn cho ®¬n vÞ theo tiÕn ®é thi c«ng ®­îc duyÖt, nÕu cã ph¸t sinh th× ph¶i lËp b¸o c¸o bæ sung. LËp dù to¸n, b¸o c¸o thanh quyÕt to¸n, c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu hµng th¸ng, tõng ®iÓm dõng kü thuËt vµ khi kÕt thóc c«ng tr×nh (s¶n phÈm). C¸c v¨n b¶n nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ l­u tr÷ t¹i phßng Tµi ChÝnh, phßng KÕ ho¹ch kinh doanh, phßng Kü thuËt c«ng nghÖ cña C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc bªn A thanh to¸n theo néi dung v¨n b¶n ®­îc lËp. Mäi kho¶n thanh to¸n ph¶i ®­îc chuyÓn vÒ phßng Tµi chÝnh C«ng ty hoÆc tµi kho¶n cña ®¬n vÞ nÕu ®­îc sù ®ång ý cña KÕ to¸n tr­ëng vµ Gi¸m ®èc cña C«ng ty. §­îc phÐp tuyÓn dông lao ®éng H§ ng¾n h¹n, mïa vô hoÆc giao kho¸n c«ng viÖc víi c¸c c¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn cña tËp thÓ lao ®éng, ®¸p øng nhu cÇu SXKD theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ C«ng ty. Qu¶n lý vµ ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. C¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm lµm ra, x¸c ®Þnh quü l­¬ng vµ tæ chøc ph©n phèi ®óng chÕ ®é, theo nguªn t¾c “ph©n phèi theo lao ®éng, d©n chñ, c«ng khai”. ViÖc ph©n phèi l­¬ng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng l­¬ng l­u gi÷ ë phßng Tµi chÝnh C«ng ty vµ ®¬n vÞ cÊp ph¸t, ng­êi h­ëng l­¬ng khi nhËn l­¬ng ph¶i ký vµo b¶ng l­¬ng. Trong tæ chøc s¶n xuÊt, tu©n thñ ®óng néi quy an toµn lao ®éng cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ g×n an ninh trËt tù. ChÞu sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c phßng chøc n¨ng, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty. Liªn hÖ víi c¸c ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chung. Lµm trßn nghÜa vô ®èi víi C«ng ty, tu©n thñ ph¸p luËt. III. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Ký kÕt hîp ®ång C«ng ty ®· ký kÕt nh÷ng lo¹i hîp ®ång sau: Hîp ®ång kinh tÕ. Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Hîp ®ång lao ®éng. Mét sè lo¹i hîp ®ång kh¸c. Trong hîp ®ång kinh tÕ C«ng ty th­êng ký kÕt mét sè chñng lo¹i hîp ®ång sau: Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. Hîp ®ång dÞch vô (t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh...). Hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng(chñ yÕu). Hîp ®ång gia c«ng, uû th¸c(uû th¸c thanh to¸n). ViÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång còng nh­ viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt ®ã ®­îc C«ng ty ¸p dông theo ®óng thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt.Nh÷ng tr­êng hîp x¶y ra tranh chÊp trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång th­êng ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®Ó tù c¸c bªn bµn b¹c gi¶i quyÕt nªn Ýt cã tr­êng hîp ph¶i nhê ®Õn c¸c c¬ quan tµi ph¸n gi¶i quyÕt. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty qua mét sè n¨m. ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng doanh thu (tû ®ång) 72.8 82.71 102.2 81.25 83.01 Lîi nhuËn (tû ®ång) 3.6 4.1 3.07 3.42 1.76 Nép ng©n s¸ch (tû ®ång) 5.7 5.2 5.3 5.8 6.54 Thu nhËp b×nh qu©n (1000®) 770 840 880 Nh­ vËy, c¸c chØ tiªu qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. Riªng cã chØ tiªu lîi nhuËn ë n¨m 2000 lµ bÞ gi¶m xuèng. Tuy nhiªn ®ã kh«ng ph¶i lµ do C«ng ty ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®i mµ lµ do n¨m 1999 quyÕt to¸n hÕt doanh thu cßn l¹i cña c«ng tr×nh Liªn doanh 34 TrÇn Phó, nh÷ng chi phÝ c«ng tr×nh nµy ®· ph©n bæ vµo c¸c doanh thu c¸c n¨m tr­íc ®ã. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD trong n¨m 2000. ChØ tiªu 1999 2000 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn a. Tµi s¶n cè ®Þnh / Tæng tµi s¶n - Tµi s¶n cè ®Þnh 11 007 036 045 15 260 589 905 - Tæng tµi s¶n 80 923 992 930 91 533 424 696 - Tû lÖ 13.6% 16.7% b. Tµi s¶n l­u ®éng / Tæng tµi s¶n - Tµi s¶n l­u ®éng 69 916 956 885 76 772 834 791 - Tæng tµi s¶n 80 923 992 930 91 533 424 696 - Tû lÖ 86.3% 83.9% 2. Tû suÊt lîi nhuËn a. Tû suÊt lîi nhuËn /Doanh thu - Lîi nhuËn 3 419 577 724 1 760 432 941 - Doanh thu 81 581 217 042 83 337 948 295 - Tû lÖ 4.2% 2.11% b. Tû suÊt lîi nhuËn / Vèn - Lîi nhuËn thuÇn 3 419 577 724 1 760 432 941 - Vèn chñ së h÷u 21 224 938 161 21 232 220 420 - Tû lÖ 16.11% 8.291% 3. T×nh h×nh tµi chÝnh a. Nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n - Nî ph¶i tr¶ 59 699 054 769 70 301 204 276 - Tæng céng tµi s¶n 80 923 992 930 91 533 424 696 - Tû lÖ 73.77% 76.8% b. Kh¶ n¨ng thanh to¸n *Tæng qu¸t: TSL§/ Nî ng¾n h¹n - TSL§ vµ §Çu t­ ng¾n h¹n 69 916 956 885 76 772 834 791 - Nî ng¾n h¹n 16 189 302 954 36 147 733 610 - Tû lÖ 431.87% 211% *Thanh to¸n nhanh: TiÒn hiÖn cã / Nî ng¾n h¹n - TiÒn hiÖn cã 20 736 005 496 20 976 925 580 - Nî ng¾n h¹n 59 699 054 769 36 147 733 610 - Tû lÖ 34.73% 58.03% 4. HiÖu qu¶ vèn kinh doanh a. Vßng quay vèn kinh doanh - Tæng doanh thu thuÇn thùc hiÖn 80 407 093 329 82 981 040 231 - Vèn kinh doanh b×nh qu©n 27 053 399 018 27 137 476 871 - Vßng quay vèn kinh doanh 3 Vßng 3.1 Vßng b. HÖ sè lîi nhuËn vèn kinh doanh - Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn 3 419 577 724 1 760 432 941 - Vèn kinh doanh b×nh qu©n 27 053 399 018 27 137 476 871 - Tû lÖ 12.26% 6.487% c. HÖ sè phôc vô vèn kinh doanh - Tæng doanh thu thuÇn thùc hiÖn 80 407 093 329 82 981 040 231 - Vèn kinh doanh b×nh qu©n 27 053 399 018 27 137 476 871 - HÖ sè 2.97 3.05 5. C¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ kinh doanh a. HÖ sè phôc vô chi phÝ - Tæng doanh thu thùc hiÖn 81 581 217 042 83 337 948 295 - Tæng chi phÝ thùc hiÖn 78 181 639 318 81 577 515 354 - HÖ sè 1.04 1.02 b. HÖ sè lîi nhuËn chi phÝ - Tæng lîi nhuËn 3 419 577 724 1 760 432 941 - Tæng chi phÝ thùc hiÖn 78 181 639 318 81 577 515 354 - HÖ sè 0.044 0.021 Qua c¸c chØ tiªu trªn cã thÓ nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty nh­ sau: Tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2000 ®Çu t­ t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 138%, chøng tá C«ng ty ®· tËp trung ®Çu t­ chiÒu s©u cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng lùc ®Ó tham gia ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu. Tµi s¶n l­u ®éng cuèi kú t¨ng h¬n sovíi ®Çu kú, ph¶n ¸nh quy m« vèn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. Tû träng tæng tµi s¶n cuèi kú nhá h¬n ®Çu kú biÓu hiÖn vèn ®· tËp trung t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vÒ chiÒu s©u. Tû suÊt lîi nhuËn /Doanh thu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. Tû lÖ n¬n ph¶i tr¶ / Toµn bé tµi s¶n trong n¨m 2000 t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 117% . Qua ®ã cho thÊy n¨m 2000 C«ng ty ®· tÝch cùc chñ ®éng ®èi chiÕu, thanh to¸n víi chñ ®Çu t­, chuyÓn tr¶ tiÒn kÞp thêi lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n ®¹t tû lÖ 58.13% t¹i thêi ®iÓm 31/12/2000. C«ng ty chñ ®éng c©n ®èi thu chi ®¶m b¶o viÖc chi tr¶ kÞp thêi nh÷ng kho¶n nî ®Õn h¹n, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ho¹t ®éng SXKD. *VÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch doanh thu vµ lîi nhuËn n¨m 2000. ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ (%) Doanh thu (tû ®ång) 81.000 83.337 103% Lîi nhuËn(tû ®ång) 1.215 1.760 145% Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý trong quan hÖ lao ®éng cña C«ng ty. 1. C¬ cÊu lao ®éng Do tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña C«ng ty nªn ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty th­êng xuyªn thay ®æi nh­ng trung b×nh C«ng ty cã kho¶ng 1600 ng­êi. Trong ®ã sè l­îng lao ®éng ký kÕt theo lo¹i hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸ ®Þnh thêi h¹n cã 995 ng­êi : * C¸n bé chuyªn m«n kü thuËt: 177 ng­êi + Tr×nh ®é ®¹i häc: 100 ng­êi + Sü quan, trung cÊp, cao ®¼ng: 37 ng­êi + C¸n bé qu¶n lý: 40 ng­êi * C«ng nh©n kü thuËt : 818 ng­êi Sè cßn l¹i lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi C«ng ty theo lo¹i ng¾n h¹n h¹n (Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ 1 ®Õn 3 n¨m; Hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô, hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n d­íi 1 n¨m). §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ duy tr×, thùc hiÖn thèng nhÊt c¸ch lµm viÖc tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, C«ng ty ®· ban hµnh bé quy chÕ néi bé gåm 6 quyÓn quy chÕ: Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh. Quy chÕ vÒ chøc tr¸ch, nhiÖm vô vµ tiªu chuÈn chøc vô c¸n bé. Quy chÕ vÒ kho¸n s¶n phÈm, tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. Quy chÕ vÒ qu¶n lý lao ®éng. Quy chÕ vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ BHXH. Quy chÕ vÒ qu¶n lý kü thuËt vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. Quy chÕ vÒ qu¶n lý lao ®éng ®­îc lËp ra trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh­: Bé luËt lao ®éng ngµy 23/6/1994; C¸c NghÞ ®Þnh 155/CP,156/CP, 157/CP, 158/CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng vÒ thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ ng¬i, vÒ tho¶ ­íc lao ®éng, vÒ tiÒn l­¬ng, vÒ hîp ®ång lao ®éng: 2. Thùc hiÖn thêi gian lao ®éng. §èi víi c¸c bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty, cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thêi gian lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh (8h/ngµy). Buæi s¸ng lµm viÖc tõ 7h30 ®Õn 12h. NghØ tr­a tõ 12h ®Õn 13h30. Buæi chiÒu lµm viÖc tõ 13h30 ®Õn 16h30. §èi víi c¸c bé phËn lao ®éng trùc tiÕp cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Do tÝnh chÊt c«ng viÖc ph¶i th­êng xuyªn lµm viÖc ngoµi trêi nªn thêi gian lµm viÖc bè trÝ theo mïa (thêi tiÕt). Mïa hÌ: Buæi s¸ng lµm viÖc tõ 6h ®Õn 11h30. NghØ tr­a tõ 11h30 ®Õn 14h. Buæi chiÒu lµm viÖc tõ 14h ®Õn 18h. Mïa ®«ng Buæi s¸ng lµm viÖc tõ 7h30 ®Õn 11h30. NghØ tr­a tõ 11h30 ®Õn 13h30. Buæi chiÒu lµm viÖc tõ 13h30 ®Õn 17h30. Riªng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng gÊp th× thêi gian lµm viÖc cña bé phËn lao ®éng trùc tiÕp cã thÓ t¨ng thªm giê, t¨ng thªm ca ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng tr×nh. ChÊt l­îng lao ®éng. C«ng ty lu«n quan t©m, coi träng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng nªn vÒ mÆt chÊt l­îng, tr×nh ®é , tay nghÒ cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Òu ®­îc Ban gi¸m ®èc C«ng ty quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho häc thªm ®Ó n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é nghiÖp vô. §èi víi ®éi ngò kü thuËt, C«ng ty më líp n©ng cao nghiÖp vô qu¶n lý kü thuËt cho c¸c ®éi tr­ëng, chØ huy tr­ëng c«ng tr×nh, vµ göi mét sè c¸n bé qu¶n lý ®i häc c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô kü thuËt cña Nhµ n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho anh em häc t¹i chøc ®¹i häc, cao ®¼ng nhÊt lµ sè c«ng nh©n lao ®éng phæ th«ng ch­a cã tay nghÒ ®· ®­îc C«ng ty më líp d¹y nghÒ, t¹o ®iÒu kiÖn c¶ vÒ vÊt chÊt, tinh thÇn, vÒ thêi gian cho c«ng nh©n häc tËp vµ cÊp chøng chØ tr­íc khi ®­îc xÕp bËc l­¬ng chÝnh thøc. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty ®ang thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm. ViÖc tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm cã tac dông kÝch thÝch cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn víi n¨ng suÊt , chÊt l­îng cao, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®­îc g¾n liÒn víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, b¶o ®¶m quyÒn lîi, lîi Ých cña ng­êi lao ®éng qua ®ã t¹o nªn mét t¸c phong chÕ ®é lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm vµ thèng nhÊt. Qua ®ã båi d­ìng cho ®éi ngò c¸n bé qu¶ lý, c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc, biÕt sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn, biÕt øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®Ò t¹o ra nh÷ng n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao h¬n vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n, qua ®ã ng­êi lao ®éng g¾n bã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm víi C«ng ty, ®¶m b¶o cho C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC278.doc
Tài liệu liên quan