Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996 - 2006)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

Chương 1 . ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP,

NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 1996 - 2000.

1.1. Tình hình nông nghiệp, nông thôn Nghệ An trước năm 1996

1.1.1. Về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An .

1.1.2. Tình hình nông nghiệp, nông thôn Nghệ An trước năm 1996

1.2. Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 1996 - 2000 .

1.2.1. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 1996 - 2000.

1.2.2. Quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1996 đến

năm 2000.

Chương 2. ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP,

NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2001 - 2006.

2.1. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2001 - 2006 .

2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng về đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2001 - 2006 .

2.1.2. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn2001 -2006 .

2.2. Quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm

2001 đến năm 2006 .

2.2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp .

2.2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Chương 3. NHẬN XÉT CHUNG VÀ CÁC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU

3.1. Nhận xét chung .

3.1.1. Một số đặc điểm.

3.1.2. Thành tựu và hạn chế .

3.2. Một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra .

3.2.1. Một số kinh nghiệm.

3.2.2. Một số vấn đề đặt ra .

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.

pdf21 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996 - 2006), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 - 2006 ................................................................................................ 2.1.2. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 5 12 12 12 23 28 28 35 59 59 59 5 2001 -2006 ................................................................................................. 2.2. Quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2006 .................................................................................. 2.2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ........................... 2.2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn................................ Chương 3. NHẬN XÉT CHUNG VÀ CÁC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU 3.1. Nhận xét chung ........................................................................... 3.1.1. Một số đặc điểm...................................................................... 3.1.2. Thành tựu và hạn chế ............................................................ 3.2. Một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra ....................................... 3.2.1. Một số kinh nghiệm................................................................. 3.2.2. Một số vấn đề đặt ra ............................................................... KẾT LUẬN............................................................................................... TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................... PHỤ LỤC.................................................................................................. 63 68 69 82 108 108 108 113 123 123 127 131 135 144 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, mà đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Do đó, chúng ta phải CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, mới tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Bởi nông nghiệp, nông thôn là khu vực đông dân cư nhất, lại có trình độ phát triển nhìn chung là thấp nhất so với các khu vực khác của nền kinh tế. Nông dân chiếm hơn 70% dân số và hơn 76% lực lượng lao động cả nước, đóng góp từ 25% - 27% GDP của cả nước... Khu vực nông nghiệp, nông thôn hiện có tài nguyên lớn về đất đai và các tiềm năng thiên nhiên khác: hơn 7 triệu ha đất canh tác, 10 triệu ha đất canh tác chưa sử dụng; các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là sản phẩm nông - lâm - hải sản (như cà-phê, gạo, hạt tiêu...). Nông nghiệp, nông thôn còn giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp các nguồn nguyên, vật liệu cho phát triển công nghiệp - dịch vụ. Bộ mặt nông thôn Việt Nam trong thời gian vừa qua đã có nhiều đổi mới, từ chỗ bị thiếu ăn, phải nhập khẩu gạo, đến nay đã và đang xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới (sau Thái Lan). Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế, yếu kém, mà nhiều năm nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Chẳng hạn, vốn đầu tư cho khu vực này vẫn thấp ( 11% - 12% tổng đầu tư toàn xã hội); sản phẩm nông nghiệp lại chủ yếu thiên về số lượng, chứ chưa nâng cao về chất lượng, giá thành nông sản còn cao, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất còn thấp; sản lượng nông sản tuy tăng nhưng chi phí đầu vào vẫn tăng cao (chi phí cho sản xuất 1ha lúa tăng từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng), trong khi giá các mặt hàng nông sản trên thị trường quốc tế lại giảm. Trong khi đó, các chính sách và biện pháp mà Nhà nước đã áp dụng cho phát triển nông nghiệp 7 những năm gần đây chưa tạo bước đột phá mạnh. Trình độ dân trí của một bộ phận nông dân (nhất là vùng sâu, vùng xa) chưa được cải thiện, đời sống, xã hội nông thôn mặc dù có sự chuyển biến song chưa mạnh và không đồng đều. Tình trạng đó dẫn đến sự chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn ngày càng lớn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng thế giới năm 2003 hệ số chênh lệch giữa thành thị và nông thôn còn là 3,65 lần. Thêm nữa, kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và trong khu vực (như Sin-ga-po, Thái Lan, Trung Quốc, Thụy Điển, Tây Ban Nha...) đều cho thấy bài học: công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (năm1996), Đảng ta đã quyết định và chỉ đạo phải luôn luôn coi trọng và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa IX (2/2002) chỉ rõ nội dung tổng quát của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thôn gồm hai quá trình: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, trong đó: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ sinh học, đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trên thị trường. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao 8 động nông nghiệp; xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái; tổ chức lại sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, công bằng, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ở nông thôn” [13, tr 93 - 94] Sự nghiệp đó đang được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Đến nay CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tại nhiều địa phương đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Nhằm tiếp tục đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển lên một trình độ mới, việc tiến hành nghiên cứu, tổng kết để tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thời gian qua là hết sức cần thiết, trong khi gần như chưa có một công trình, tác giả nào thống kê, tìm hiểu đầy đủ để khái quát lại toàn bộ quá trình lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua đối với sự nghiệp này. Nghệ An là tỉnh có vị trí địa chính trị và địa kinh tế tỉnh khá thuận lợi đất rộng, người đông có cả đồng bằng, trung du miền núi và ven biển với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, lực lượng lao động đông và có trình độ cao, là điều kiện căn bản thuận lợi để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Trong những năm qua 1996 - 2006 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh nông nghiệp, nông thôn Nghệ An đã có những bước phát triển rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng với nhịp độ khá, từ chỗ mang nặng tính tự cung, tự cấp đã và đang chuyển sang sản xuất hàng hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế của các vùng, các địa phương, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Thu nhập và đời sống của người dân được cải thiện và nâng lên, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Vấn đề an 9 ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Song bên cạnh đó, nông nghiệp, nông thôn Nghệ An đang đứng trước những thách thức to lớn, có nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống của nông dân đang nổi lên gay gắt, đòi hỏi phải có chuyển biến mạnh mẽ về chất để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội thiếu đồng bộ....Thực tiễn đó đang đặt ra cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nhằm đưa sự nghiệp này đi đến thành công trong thời gian tới. Với những lý do trên, tôi quyết định đi vào tìm hiểu vấn đề: “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996 - 2006)” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. Thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH đất nước trong đó có công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong những năm vừa qua có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng về đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là một trong những mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến các bình diện, các khía cạnh khác nhau của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn như: Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Lê Mạnh Hùng và Nguyễn Sinh Cúc, Nxb. Thống Kê, Hà Nội, 1998; Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam của Đỗ Hoài Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: một số vấn đề lý luận và thực tiễn của Hồng Vinh (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; Con đường công gnhiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của PGS.TS Chu Hữu 10 Quý, PGS.TS Nguyễn Kế Toàn (đồng chủ biên), Nxb. CTQD, Hà Nội, 2001; Công nghiệp hóa từ nông nghiệp - Lý luận, thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam của Đặng Kim Sơn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2001; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam lý luận và thực tiễn của Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn (đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Trung Bộ - qua khảo sát thực tiễn các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh của PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004. Các công trình trên chủ yếu đi sâu nghiên cứu vị trí, mục tiêu, vai trò và nhiệm vụ của quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta nói chung, trên phạm vi một vùng kinh tế nhất định nói riêng từ đó các tác giả đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh có hiệu quả, phát huy hơn nữa thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp CNH, HĐH của cả nước, vùng. Tuy nhiên, đề cập một cách khái quát, có hệ thống và mang tính xuyên suốt về Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn như thế nào?, kết quả ra sao, đâu là những thành công và tồn tại, đặc biệt trong những năm gần đây thì hầu như chưa có tác giả nào chú ý tìm hiểu, nghiên cứu. Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu đã được công bố, luận văn đi sâu tìm hiểu đường lối, chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã đề ra nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh thời kỳ 1996 - 2006, đồng thời tìm hiểu những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong quá trình triển khai nhữngg chính sách đó trên thực tế của địa phương. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu:: - Tập hợp, hệ thống hóa tư liệu và phục dựng lại quá trình Đảng bộ Nghệ An 11 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 1996 đến năm 2006. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CNH, HĐH, nông nghiệp, nông thôn của Đảng bộ tỉnh Nghệ An từ năm 1996 đến năm 2006. - Trên cơ sở đó nêu lên những thành tựu và các hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Đảng bộ tỉnh Nghệ An thời gian trên; đồng thời nêu lên các đặc điểm, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các kinh nghiệm nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực này thời gian tới. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Về Nội dung: Luận văn đi sâu nghiên cứu sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Về không gian: Luận văn tiến hành nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, trong đó khu vực chủ yếu là nông thôn. Về thời gian: Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đặc biệt từ năm 1996 - 2006. 5. Phương pháp luận, nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp luận thực hiện đề tài này là dựa trên những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. - Nguồn tài liệu để thực hiện đề tài này là: + Nguồn tài liệu mang tính chất lý luận: Quan điểm chung trong các Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng và Nghị quyết quyết của Tung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị các khóa về phát triển nông nghiệp, nông thôn. 12 + Nguồn tài liệu những văn kiện của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 1996 - 2006 trên địa bàn tỉnh. + Những công trình nghiên cứu, sách báo, tài liệu khác. - Phương pháp nghiên cứu là phương pháp lịch sử, phương pháp logic và sự kết hợp giữa hai phương pháp đó, đồng thời còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp thống kê, phân tích, đối chiếu, so sánh.... 6. Đóng góp của luận văn. - Hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1996 đến năm 2006. - Nêu lên các thành tựu và các hạn chế tồn tại cũng như rút ra các kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Đảng bộ tỉnh Nghệ An từ năm 1996 đến năm 2006. - Luận văn có thể làm tư liệu để nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An thời kỳ 1996 - 2006; những kinh nghiệm, kiến nghị của luận văn có thể đóng góp vào việc hoàn thiện chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An hiện nay. 7. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn có 3 chương, 6 tiết: Chương 1. Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 1996 - 2000. Chương 2. Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 - 2006. Chương 3. Nhận xét chung và các kinh nghiệm chủ yếu. 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, Nghệ An. 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn. 3. Ban Chấp hành Trung ương (2002), Giải trình của Bộ Chính trị số 63/TLHN tiếp thu ý kiến Trung ương về Đề án đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010. 4. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2002), Kỷ yếu khao học nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 1996-2002, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 5. Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (2001), Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2000, 6. Cục Thống kê Nghệ An (2007), Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 20006, 7. Trần Xuân Châu (2003), Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 8. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn (đồng chủ biên) (2002), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 9. Nguyễn Xuân Dũng (2002), Một số định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, Nxb KHXH, Hà Nội. 10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Các nghị quyết của Trung ương Đảng 1996 - 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 14 11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTW khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Các Nghị quyết của Trung ương Đảng 2001 - 2004, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 16. Trần Kim Đôn (2001), Nông nghiệp Nghệ An - Quy hoạch và những tìm tòi phát triển, Nxb Nghệ An. 17. Nguyễn Điền và Phan Thành Tịnh (2000), Kinh tế trang trại góp phần đẩy mạnh cơ điện khí hóa nông nghiệp, Báo Nhân dân sô16391. 18. Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Sinh Cúc (1998), Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Nxb Thống kê, Hà Nội. 19. Đỗ Hoài Nam (2001), Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 20. Chu Hữu Quý, Nguyễn Kế Toán (đồng chủ biên) (2001), con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 21. Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An (2002), Dự thảo báo cáo bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An thời kỳ 1996 – 2010. 22. Đặng Kim Sơn (2001), Công nghiệp hóa từ nông nghiệp - Lý luận, thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 15 23. Tỉnh ủy Nghệ An (2001), Đề cương giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XV (2001 - 2005 và đến 2010). Nghệ An 24. Tỉnh ủy Nghệ An (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, Nghệ An. 25. Tỉnh ủy Nghệ An (1998), Báo cáo sơ kết 2 năm đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), Chỉ thị 68 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) số 22BC/TU ngày 14/01/1998. 26. Tỉnh ủy Nghệ An (1998), Báo cáo tóm tắt những chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xóa đói giảm nghèo ở Nghệ An (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/07/1998 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa VIII)). 27. Tỉnh ủy Nghệ An (2002), Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với họat động của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn số; 123-BC/TU ngày 01/11/2004. 28. Tỉnh ủy Nghệ An (2000), Chỉ thị số 42-CT ngày 17/03/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển VAC, VAC dinh dưỡng và củnsg cố tổ chức Hội làm vườn từ tỉnh đến cơ sở 29. Tỉnh ủy Nghệ An (2001), Chỉ thị số 02-CT ngày 5/04/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiẹp nông thôn. 30. Tỉnh ủy Nghệ An (1998), Chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn gắn với xóa đói giảm nghèo ở Nghệ An thời kỳ 1998-2005 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 25/06/1998 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 16 31. Tỉnh ủy Nghệ An (1999), Chươmg trình phát triển nông nghiệp và nông thôn miền núi Nghệ An. 32. Tỉnh ủy Nghệ An (2000), Chươmg trình hành động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị (Dựa trên dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XV đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thông qua) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngáy 20/09/2000 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy). 33. Tỉnh ủy Nghệ An (2002), Chương trình hành động của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa IX) về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 24/04/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh) số: 11-CTr/TU ngày 24/04/2002. 34. Tỉnh ủy Nghệ An (1997), Nghị quyết số 03-NQ ngay 05/11/1997 của Ban thường vụ tỉnh Ủy về phát triển giao thông nông thôn và hạ tầng đô thị. 35. Tỉnh ủy Nghệ An (2001), Nghị quyết số 02-NQ ngày 21/05/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương. 36. Tỉnh ủy Nghệ An (2001), Nghị quyết số 03-NQ ngày 21/05/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2001 - 2005 37. Tỉnh ủy Nghệ An (2001), Nghị quyết số 06-NQ ngày 08/08/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề thời kỳ 2001 - 2010. 17 38. Tỉnh ủy Nghệ An (2002), Nghị quyết số 11-NQ ngày 24/04/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện NQ TW5 (khóa IX) đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010. 39. Tỉnh ủy Nghệ An (2002), Nghị quyết số 15-NQ ngày 21/08/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Nghệ An giai đọan 2002 - 2010. 40. Tỉnh ủy Nghệ An (2002), Nghị quyết số 17-NQ ngày 27/06/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành dộng thực hiện kết luận số 20 - KL/TW của bộ chính trị và kết quả sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội IX của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XV và một số chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Nghệ An đến năm 2005 - 2010. 41. Tổng Cục Thống Kê (2003), Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, Nxb Thống kê, Hà Nội. 42. Trương Thị Tiến (1999), Đổi mới cơ chế kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 43. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1995), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1995 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996 của tỉnh Nghệ An. 44. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1996), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1996 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1997 của tỉnh Nghệ An. 45. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1997), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1997 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1998 của tỉnh Nghệ An. 18 46. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1998), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1998 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1999 của tỉnh Nghệ An. 47. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1999), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1999 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000 của tỉnh Nghệ An. 48. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2000), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2000 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 của tỉnh Nghệ An. 49. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2001), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2001 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 của tỉnh Nghệ An. 50. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2002), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2002 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 của tỉnh Nghệ An. 51. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2003), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2003 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 của tỉnh Nghệ An. 52. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2003), Báo cáo rà soát - điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông nghiệp tỉnh Nghệ An thời kỳ 1996 - 2010. 53. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2004), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2004 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 của tỉnh Nghệ An. 55. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2005), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2005 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 của tỉnh Nghệ An. 19 56. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2006), Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-/NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa IX)đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 57. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2006), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của tỉnh Nghệ An. 58. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2006), Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Nghệ An. 59. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2006), Báo cáo tổng kết 5 năm (2001 - 2005) thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2001 - 2010. 60. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2007), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 61. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2002), Dự thảo báo cáo công tác chuyển đổi ruộng đất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01784_1843_2006772.pdf
Tài liệu liên quan