Tóm tắt Luận văn Khai thác du lịch mice đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành: Saigontourist, Indochina service và Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU. 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH. 8

1.1. Du lịch MICE: . 8

1.1.1. Khái niệm du lịch MICE:. 8

1.1.2. Triển vọng phát triển du lịch MICE: . 9

1.2. Đặc thù của du lịch MICE đối với công ty lữ hành:. 10

1.2.1. Đối tượng khách: . 10

1.2.2. Điểm đến: . 10

1.2.3. Phương tiện vận chuyển: . 12

1.2.4. Chương trình du lịch MICE:. 13

1.2.5. Nguồn nhân lực:. 13

1.2.6. Các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của du lịch MICE:. 15

1.3. Các điều kiện để các công ty lữ hành khai thác và phát triển du lịchMICE. 15

1.3.1. Điều kiện khách quan : . 15

1.3.2. Điều kiện chủ quan: .

1.3.2.1. Nguồn lực, định hướng phát triển của công ty:

1.3.2.2. Khả năng tiếp cận và khai thác thị trường khách MICE:

1.3.2.3. Xây dựng được sản phẩm MICE đặc thù:

1.3.2.4. Tổ chức và thực hiện chương trình du lịch:

1.4. Sự phát triển du lịch MICE trên thế giới hiện nay:

1.4.1. Vai trò của du lịch MICE đối với ngành du lịch của các quốc gia: 3

1.4.2. Các quốc gia phát triển du lịch MICE trên thế giới:

1.4.3. Xu hướng mới của du lịch MICE trên thế giới:

Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC DU LỊCH MICE CỦA CÁC

CÔNG TY LỮ HÀNH Ở VIỆT NAM .

2.1. Tình hình phát triển du lịch tại Việt Nam hiện nay:

2.1.1. Điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho du lịch:

2.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực: .

2.1.3. Tình hình lượng khách quốc tế đến Việt Nam:

2.2.Vai trò của các Công ty lữ hành đối với sự phát triển du lịch MICE tại ViệtNam.

2.3. Nghiên cứu thực tế khai thác du lịch MICE của một số Công ty lữ hành tạiViệt Nam .

2.3.1. Công ty du lịch Saigontourist .

2.3.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty: .

2.3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành:

2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:

2.3.2. Công ty du lịch Indochina Service: .

2.3.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty: .

2.3.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: .

2.3.2.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty

2.3.3. Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội: .

2.3.3.1. Giới thiệu khái quát về công ty: .

2.3.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: .

2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:

2.4. Thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch

MICE tại Việt Nam: .

2.4.1. Thuận lợi: .

2.4.2. Khó khăn: .

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KHAI THÁC DU4

LỊCH MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH TẠI VIỆT NAM

3.1. Xu hướng phát triển du lịch MICE ở Việt Nam:

3.2. Nâng cao các điều kiện nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các

công ty lữ hành tại Việt Nam: .

3.2.1. Nâng cao các điều kiện khách quan:.

3.2.1.1. Xác lập điểm đến của du lịch MICE tại Việt Nam:

3.2.1.2. Sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ:

3.2.1.3. Quản lý và điều hành của nhà nước:.

3.2.2. Nâng cao các điều kiện chủ quan: .

3.2.2.1.Giải pháp về thị trường, marketing: .

3.2.2.2. Giải pháp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lữ hành:

3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

3.2.2.4.Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho du lịch MICE:

3.2.2.5.Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ:

3.2.2.6.Giải pháp về tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp:

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 16

pdf19 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Khai thác du lịch mice đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành: Saigontourist, Indochina service và Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.3. Nghiên cứu thực tế khai thác du lịch MICE của một số Công ty lữ hành tại Việt Nam ......................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Công ty du lịch Saigontourist ................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty: ........... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành:Error! Bookmark not defined. 2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Công ty du lịch Indochina Service: ......... Error! Bookmark not defined. 2.3.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty: ........... Error! Bookmark not defined. 2.3.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: ......... Error! Bookmark not defined. 2.3.2.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công tyError! Bookmark not defined. 2.3.3. Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội: ..... Error! Bookmark not defined. 2.3.3.1. Giới thiệu khái quát về công ty: ........... Error! Bookmark not defined. 2.3.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: ......... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:Error! Bookmark not defined. 2.4. Thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch MICE tại Việt Nam: ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.1. Thuận lợi: .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Khó khăn: .............................................. Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KHAI THÁC DU 4 LỊCH MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH TẠI VIỆT NAMError! Bookmark not defined. 3.1. Xu hướng phát triển du lịch MICE ở Việt Nam:Error! Bookmark not defined. 3.2. Nâng cao các điều kiện nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các công ty lữ hành tại Việt Nam: .......................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Nâng cao các điều kiện khách quan: ....... Error! Bookmark not defined. 3.2.1.1. Xác lập điểm đến của du lịch MICE tại Việt Nam:Error! Bookmark not defined. 3.2.1.2. Sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ:Error! Bookmark not defined. 3.2.1.3. Quản lý và điều hành của nhà nước: .... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Nâng cao các điều kiện chủ quan: .......... Error! Bookmark not defined. 3.2.2.1.Giải pháp về thị trường, marketing: ...... Error! Bookmark not defined. 3.2.2.2. Giải pháp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lữ hành:Error! Bookmark not defined. 3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:Error! Bookmark not defined. 3.2.2.4.Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho du lịch MICE:Error! Bookmark not defined. 3.2.2.5.Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ:Error! Bookmark not defined. 3.2.2.6.Giải pháp về tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp:Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN..................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 16 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Việt Nam đang nổi lên là điểm đến của Du lịch MICE. Tiềm năng khai thác du lịch MICE tại Việt Nam và khả năng thu hút đối tượng khách du lịch MICE là rất lớn. Bởi vì Việt Nam là một điểm đến du lịch mới, có nền kinh tế đang phát triển và có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng. Du lịch MICE mang lại hiệu quả kinh tế cao và thúc đẩy sự phát triển không chỉ cho ngành du lịch mà cho cả các ngành dịch vụ khác. Du lịch MICE là một loại hình du lịch mới, với những đòi hỏi khắt khe, do đó để du lịch MICE phát triển bền vững cần được nghiên cứu và khảo nghiệm. Trong đó, doanh nghiệp lữ hành là nhà trung gian kết nối các dịch vụ để xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch MICE nên cần được nghiên cứu. Thời gian qua, những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam đã tổ chức nhiều tour du lịch MICE và đã tạo được thương hiệu riêng. Nghiên cứu thực tiễn và lý luận về du lịch MICE tại Việt Nam, tìm ra các vấn đề tồn tại và giải pháp phát triển du lịch MICE đối với các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam là rất cần thiết. Với những lý do trên đề tài “Khai thác du lịch MICE đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành: Saigontourist, Indochina Service và Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội” đã đuợc lựa chọn. 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: Trên cơ sở luận giải có căn cứ lý luận và thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng khai thác du lịch MICE của các công ty lữ hành tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác du lịch MICE của các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam. Để thực hiện mục đích trên nhiệm vụ chính của luận văn là: Khái niệm về du lịch MICE, đặc thù du lịch MICE và sự phát triển của du lịch MICE trên thế giới. 6 Vai trò của các doanh nghiệp lữ hành trong việc phát triển du lịch MICE. Xác định những điều kiện để doanh nghiệp lữ hành nâng cao khả năng khai thác du lịch MICE. Nghiên cứu thực trạng khai thác du lịch MICE tại 3 công ty : Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, Công ty Indochina Service và Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội. Chỉ ra thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khi khai thác du lịch MICE tại Việt Nam hiện nay. 3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: * Thế giới: Theo McCartney [25] từ những năm 80 của thế kỷ XX đã có những nghiên cứu về hội nghị, hội thảo. Cho đến hiện nay, khi du lịch MICE đã phát triển và phổ biến trên thế giới, các nghiên cứu về du lịch MICE cũng nhiều hơn, như: nghiên cứu vai trò của du lịch MICE đối với sự phát triển kinh tế và ngành du lịch của các vùng [26], tiêu chuẩn dịch vụ và công nghệ thông tin của du lịch MICE [27], hay nghiên cứu về những thách thức phát triển du lịch MICE ở các nước Châu Á [24] Đặc biệt là những nghiên cứu về du lịch MICE tại các nước phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp. * Việt Nam: Đầu những năm 20 của thế kỷ XX đã có những công trình nghiên cứu về du lịch MICE tại Việt Nam. Những nghiên cứu này chủ yếu là nghiên cứu các điểm đến của khách du lịch MICE như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh hay việc tổ chức MICE trong các khách sạn. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là khai thác du lịch MICE đối với công ty lữ hành tại Việt Nam, với các yếu tố tác động trực tiếp đến khai thác phát triển du lịch MICE của các công ty lữ hành tại Việt Nam như cở sở hạ tầng, điều kiện vật chất kỹ thuật, thị trường khách và nguồn lực của các doanh nghiệp lữ hành. Phạm vi nghiên cứu: khai thác du lịch MICE tại Việt Nam của các công ty lữ hành đối với nguồn khách quốc tế đến Việt Nam, nghiên cứu thực tiễn hoạt động tại 3 công ty: Công ty du lịch Saigontourist, Công ty Indochina Service (ICS) và Công 7 ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu là cách thức cụ thể hay công cụ được sử dụng để nghiên cứu một vấn đề khoa học, nhằm mục đích đi đến kết quả một cách chính xác. Để thực hiện nội dung nghiên cứu, cần vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp khác nhau, những phương pháp chính được sử dụng trong đề tài: Phương pháp thu thập, hệ thống, tổng hợp, phân tích dữ liệu: Để có nền tảng cho nghiên cứu, tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu từ các công trình nghiên được in thành sách, tạp chí, trên internet, liên quan đến các vấn đề về du lịch MICE. Sau đó tiến hành hệ thống, tổng hợp, phân loại dữ liệu, đưa ra những kết luận có căn cứ. Phương pháp khảo sát thực tế: Tác giả đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu tổ chức du lịch MICE tại ba công ty: Công ty du lịch Saigontourist, Công ty du lịch Indochina Service (ICS), Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội. Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và du lịch MICE. 6. Đóng góp của đề tài: Về lý luận: Hệ thống lại những khái niệm và đặc điểm của du lịch MICE đối với công ty lữ hành. Về thực tiễn: Khảo sát nghiên cứu thực tế khai thác du lịch MICE tại ba công ty lữ hành. Khái quát thực trạng khai thác, thuận lợi và khó khăn đối với các công ty lữ hành tại Việt Nam trong khai thác phát triển du lịch MICE. Từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao khả năng khai thác du lịch MICE cho các công ty lữ hành tại Việt Nam. 7. Cấu trúc của luận văn Cấu trúc luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về khai thác phát triển du lịch MICE của các công ty lữ hành. Chƣơng 2. Thực trạng khai thác du lịch MICE của các công ty lữ hành ở Việt Nam Chƣơng 3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các 8 công ty lữ hành tại Việt Nam. Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH 1.1. Du lịch MICE: 1.1.1. Khái niệm du lịch MICE: Du lịch MICE là du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch khen thưởng và du lịch sự kiện, triển lãm của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE là từ viết tắt của: M - Meetings (các cuộc hội họp); I - Incentives (các tour du lịch khen thưởng); C - Conventions/ Conferences (các cuộc hội thảo); E - Events/ Exhibitions (sự kiện, các cuộc triển lãm). Tên đầy đủ tiếng Anh của MICE là Meeting Incentive Conference Exhibitions. Trong đó: a. Meetings: là các cuộc họp được tổ chức bởi một tổ chức hoặc bởi các cá nhân. Các cuộc hội họp được chia làm hai loại: Cuộc hội họp giữa các công ty với nhau (Association meetings); Các cuộc họp giữa các thành viên trong một công ty (Coporate meetings). b. Incentives: về bản chất Incentives được xem như những cuộc họp nhưng mục đích của nó thì khác so với meetings. Incentive thường được tổ chức: Nhằm tập hợp những lực lượng bán hàng mạnh nhất để thảo luận những chiến lược trong tương lai; Liên kết các nhà quản lý cấp cao với các lực lượng hàng đầu trong bán hàng trong môi trường làm việc bên ngoài; Nhằm mục đích tuyên dương nhân viên nhân viên xuất sắc, khen thưởng các đại lý bán hàng vượt chỉ tiêu. Đặc điểm của du lịch khen thưởng là phải hoạch định trước một năm. c. Conferences/ Conventions: là các cuộc hội thảo, được tổ chức bởi những tổ chức quốc tế và quy tụ nhiều thành viên tham dự. d. Events/ Exhibitions bao gồm hai hình thức sau: Coporate events/ exhibitions là hình thức hội họp nhằm mục đích công nhận, tuyên dương thành tích của nhân viên hay trưng bày sản phẩm; Special events/ exhibitions là các sự kiện 9 hay triển lãm được tổ chức với quy mô lớn. 1.1.2. Triển vọng phát triển du lịch MICE: Trên thế giới hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế, sự giao lưu giữa các khu vực, các quốc gia ngày càng phát triển. Sự liên kết giữa các tập đoàn kinh tế, giữa các quốc gia làm tăng nhu cầu tìm hiểu giữa các bên. Các hội nghị lớn trong nuớc hay với quy mô quốc tế ngày càng được tổ chức nhiều hơn tại các quốc gia. Cơ sở hạ tầng vì thế cũng được đầu tư phát triển, hiện đại đáp ứng được cho việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo lớn. Khi đời sống ngày càng phát triển, nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan và giải trí ngoài giờ làm việc ngày càng cao và đa dạng. Nếu các đoàn MICE đến một nơi nào đó chỉ để tham gia hội họp thì sẽ rất nhàm chán và đơn điệu. Họ luôn muốn tham quan, tìm hiểu và khám phá nền văn hóa, cảnh đẹp của điểm đến mới, hoặc xuất hiện nhu cầu về vui chơi giải trí, mua sắm Chính sách đối với nhân viên của các doanh nghiệp và các công ty hiện nay cũng được quan tâm và chú ý nhiều hơn. Nhân cơ hội tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, họ thực hiện các chương trình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân viên không chỉ về mặt vật chất mà về cả tinh thần, đồng thời kết hợp tặng thưởng cho nhân viên nhằm kích thích khả năng lao động và giữ chân nhân viên. Sự kết hợp này không chỉ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, ngân quỹ mà còn tăng sự gắn kết giữa các nhân viên với nhau và với chính doanh nghiệp. Hiện nay, các loại hình du lịch đơn lẻ không còn đủ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch thì xu hướng liên kết nhiều loại hình du lịch ngày càng phát triển. Đặc biệt là sự liên kết giữa giữa các vùng du lịch, giữa các nhà cung ứng dịch vụ ngày càng tăng đã tạo ra những sản phẩm du lịch phong phú và chất lượng hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển du lịch nói chung và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch MICE nói riêng. Vì vậy, trong xu hướng hội nhập quốc tế, các chương trình hội nghị, hội thảo tăng lên, cùng với sự phát triển về đời sống cũng như chính sách nhân sự của các doanh nghiệp, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm du lịch phong phú đã tạo nên môi 10 trường và điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của du lịch MICE. Vì vậy, du lịch MICE tự thân nó đã trở thành một điều không thể thiếu trong mọi sự kiện. 1.2. Đặc thù của du lịch MICE đối với công ty lữ hành: 1.2.1. Đối tượng khách: Du lịch MICE là sự kết hợp giữa tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác và tham quan du lịch nên đối tượng khách của du lịch MICE chủ yếu là khách đoàn. Các đoàn khách MICE thường là những đoàn lớn với số lượng khách đông, tới vài trăm người, có khi lên tới cả nghìn người. Tính không đồng nhất về nhu cầu và thị hiếu của các thành viên trong cùng một đoàn khách MICE. Trong các đoàn du lịch MICE, ngoài những thành viên tham gia các cuộc hội họp hay hội nghị, sau đó kết hợp tham gia các chương trình du lịch, còn có các thành viên khác là người thân trong gia đình đi cùng. Điều đó kéo theo yêu cầu du lịch của khách trong đoàn không giống nhau. Cùng một đoàn du lịch MICE nhưng có thể được chia ra nhiều nhóm với các chương trình du lịch tham quan khách nhau. Đối tượng khách MICE có khả năng chi tiêu cao. So với các đối tượng khách khác, khách đi lẻ hay khách nhóm, khách du lịch MICE được xem là khách hạng sang, có mức chi tiêu nhiều, sử dụng những dịch vụ cao cấp, thời gian lưu trú dài ngày. Theo số liệu điều tra của ICCA thì: Chi tiêu trung bình trong các cuộc hội họp quốc tế là 343 USD/ ngày/ người; Chi tiêu trung bình trong một năm của các hiệp hội, công ty lớn trên thế giới là 3 tỉ USD. So với các loại hình du lịch khác, thì khách du lịch MICE chi tiêu gấp 5-6 lần [26]. 1.2.2. Điểm đến: Không như các loại hình du lịch khác, chỉ cần điếm đến có sự thu hút về cảnh quan hay có các giá trị văn hóa, nhiều khi khách du lịch thông thường còn không quan tâm đến sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng hay các dịch vụ bổ xung. Ví dụ như các đối tượng khách du lịch mạo hiểm, khám phá Nhưng với du lịch MICE thì khác, 11 nó yêu cầu các điểm đến được lựa chọn luôn đảm bảo được các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng (điều kiện giao thông, thông tin liên lạc) và cơ sở vật chất (khả năng tổ chức hội nghị, hội thảo, lưu trú, nhà hàng), các dịch vụ bổ xung, vui chơi, giải trí, cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa. Về điều kiện giao thông giữa các điểm đến phải đảm bảo thuận tiện, an toàn. Đối với du lịch, mạng lưới và phương tiện giao thông là những nhân tố quan trọng hàng đầu. Du lịch gắn với sự di chuyển của con người trên một khoảng cách nhất định và phụ thuộc vào giao thông: mạng lưới đường xá và phương tiện giao thông. Một điểm đến có thể có sức hấp dẫn đối với khách du lịch nhưng vẫn không thể khai thác được khi thiếu nhân tố giao thông. Với du lịch MICE thì điều kiện giao thông càng quan trọng vì các đoàn khách du lich MICE thường rất đông, nhu cầu lại không đồng nhất. Các điểm đến được lựa chọn có khả năng tiếp cận được bằng càng nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau càng tốt. Đặc biệt là đường bộ, hệ thống giao thông đường bộ phải đạt tiêu chuẩn quốc gia, an toàn và thuận tiện cho các loại xe vận chuyển khách. Hệ thống thông tin liên lạc cũng là phần quan trọng không thể thiếu khi lựa chọn điểm đến. Đây là điệu kiện cần thiết để đảm bảo giao lưu cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Nếu như mạng lưới và các phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho việc đi lại của con người thì thông tin liên lạc đảm nhiệm việc vẩn chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời. Đây cũng là điều kiện để tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo hay các sự kiện lớn. Về lưu trú, điểm đến được lựa chọn để tổ chức hội thảo, hội nghị hay các sự kiện cần phải có một hệ thống cơ sở lưu trú phong phú, đạt tiêu chuẩn cao. Đối với các đoàn khách MICE lớn, đặc biệt là các đoàn MICE quốc tế, số lượng khách đông và khả năng chi trả cao, khách sạn thường phải đạt tiêu chuẩn 4-5 sao. Vì chỉ ở những khách sạn 4-5 sao mới có khả năng đáp ứng được các nhu cầu về số lượng và chất lượng phòng, nhân viên và các dịch vụ bổ xung cho các đoàn MICE với số lượng khách lên tới vài trăm người cũng như đủ điều kiện, trang thiết bị hiện đại cho việc tổ chức các hội họp. Trong khi đó, các khách sạn lớn thường nằm ở các trung tâm đô thị hay các điểm du lịch nổi tiếng. 12 Về dịch vụ ăn uống, điểm đến phải có những nhà hàng lớn, chất lượng dịch vụ cao, có khả năng tổ chức được các chương trình tiệc và đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của khách về ăn uống. Điểm đến không chỉ là nơi có các điều kiện cần thiết để tổ chức được hội nghị, hội thảo hay các sự kiện mà cần phải có cảnh quan thiên nhiên đẹp, các giá trị văn hóa, lịch sử thu hút khách. Hoặc các vùng phụ cận và lân cận của điểm đến có cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng thu hút khách, các khu du lịch hay các trung tâm mua sắm lớn. Bởi vì khách du lịch MICE thường kết hợp mục đích MICE và du lịch trong chuyến đi của họ. Đồng thời điểm đến có hệ thống vui chơi giải trí phong phú, đa dạng nhằm đáp ung nhu cầu của khách MICE. Điểm đến phải đảm bảo an toàn vì các đoàn MICE thường lớn. Như vậy, không phải bất kỳ một điểm du lịch nào cũng có thể thực hiện được du lịch MICE. Điểm đến cần phải có những điều kiện nhất định mới có thể tổ chức được các chương trình du lịch MICE và chính những điều kiện về điểm đến này đã tạo nên đặc thù cho du lịch MICE. 1.2.3. Phương tiện vận chuyển: Cũng như các loại hình du lịch khác, du lịch MICE có thể thực hiện bằng nhiều loại phương tiện vẩn chuyển khác nhau, như: máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, ô tô. Mỗi loại giao thông có những đặc điểm riêng biệt. Giao thông bằng ô tô tạo điều kiện cho khách du lịch dễ dàng đi theo lộ trình mình lựa chọn, đặc biệt là khi di chuyển giữa các điểm đến gần nhau. Giao thông đường sắt có hạn chế là chỉ theo tuyến đường có sẵn, không thể thay đổi lộ trình nếu có những vấn đề phát sinh trong chương trình. Giao thông đường không rất nhanh, rút ngắn thời gian đi lại, thường là những thành phố lớn lớn mới có hệ thống sân bay. Giao thông đường thủy, mặc dù tốc độ chậm, nhưng có thể kết hợp với việc tham quan giải trídọc theo sông hoặc ven biển. Tuy nhiên, MICE là loại hình du lịch đặc biệt nên yêu cầu về phương triện vận chuyển cho các đoàn MICE cũng khác biệt, không giống với các chương trình du lịch đơn thuần. Đó là sự khác biệt về số lượng, hạng mục, chất lượng... Một đoàn 13 MICE được tổ chức tới cùng một điểm đến nhưng có thể sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau để vận chuyển tùy thuộc vào yêu cầu của các nhóm trong đoàn khách. Các phương tiện vận chuyển thường phải ở tiêu chuẩn cao và số lượng nhiều hơn các đoàn du lịch thuần túy. 1.2.4. Chương trình du lịch MICE: Thiết kế chương trình cho khách MICE dựa trên yêu cầu của đối tác để xây dựng một chương trình hợp lý và khả thi đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu của đối tác nhất. Chương trình MICE phức tạp: Mỗi đoàn khách MICE thường rất đông nên việc tổ chức các cuộc họp hay hội thảo đã rất phức tạp, bên cạnh đó do nhu cầu khác nhau của mỗi nhóm khách trong đoàn nên phải xây dựng nhiều chương trình du lịch và tham quan khác nhau. Do đó, lịch trình của các nhóm khách trong cùng một đoàn cũng có thể khác nhau đã tạo nên sự phức tạp trong quá trình tổ chức và thực hiện chương trình. Chương trình du lịch MICE có tính linh động, có tính sáng tạo cao: trong quá trình tổ chức và thực hiện có tính linh hoạt cao vì nó có thể thay đổi ngay khi đang thực hiện chương trình nếu khách yêu cầu. Các hoạt động du lịch được tổ chức tại điểm đến phải có đặc thù riêng (đặc sắc, lạ và có khả năng thu hút cao). Do tính chất của việc tổ chức và thực hiện các chương trình du lịch MICE phức tạp nên các phương án đề phòng rủi ro trong du lịch MICE cũng phức tạp và khó hơn. 1.2.5. Nguồn nhân lực: Theo đại diện các hãng lữ hành đang khai thác loại hình du lịch MICE, yếu tố nhân lực chất lượng cao rất quan trọng, bởi đây là khâu quyết định chất lượng dịch vụ cũng như tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo trong tổ chức MICE. Để có thể tổ chức và thực hiện các chương trình du lịch MICE cần một đội ngũ 14 nhân lực có những yêu cầu cao về chuyên môn và nghiệp vụ bởi vì để thực hiện một chương trình MICE tốt cần rất nhiều yếu tố nhân sự. Đối với bộ phận lao động chức năng đảm bảo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, mặc dù không trực tiếp phục vụ và cung cấp sản phẩm du lịch cho khách (điều hành, sales, đặt dịch vụ), nhưng bộ phận này rất quan trọng để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và công tác chuẩn bị tổ chức các chương trình MICE. Bộ phận này phải có hiểu biết và kinh nghiệm về thị trường khách MICE, để có thể xây dựng được những chương trình phù hợp và đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách trong đoàn. Đồng thời phải năng động, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình làm việc bởi các chương trình du lịch MICE rất linh động, dễ thay đổi nếu như chưa đáp ứng được nhu cầu của khách. Bộ phận thứ hai cũng rất quan trọng đối với công ty lữ hành kinh doanh du lịch MICE, đó là hướng dẫn viên du lịch. Đặc trưng của các đoàn du lịch MICE là số lượng lớn, tập trung nhưng không đồng nhất, các chương trình phức tạp nên hướng dẫn viên MICE có những yêu cầu đặc biệt hơn so với các loại hình du lịch khác. Trước hết, hướng dẫn viên là người trực tiếp chăm sóc khách, đảm bảo cho các dịch vụ và các hoạt động trong suốt quá trình thực hiện tour diễn ra một cách suôn sẻ và tốt nhất, tối ưu hóa mọi nhu cầu của khách, góp phần tạo nên sự thành công của chương trình du lịch. Chính vì vậy, nguồn nhân lực hướng dẫn viên cần phải có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ du lịch nói chung và về MICE như: tổ chức và thực hiện các cuộc hội thảo, hội nghị và sự kiện, cần sự linh hoạt để có thể dự đoán và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, được đào tạo về tổ chức các trò chơi teambuilding. Ngoài ra, họ phải có các tri thức về giao tiếp, ứng xử, tâm lý khách du lịch, tâm lý và văn hóa dân tộc, ngoại ngữ, kinh tế, chính trị Nguồn lao động tại những điểm đến là người sẽ trực tiếp cung cấp dịch vụ và phục vụ cho khách. Các đoàn MICE thường rất đông và đối tượng khách có nhu cầu khác nhau, có yêu cầu cao về dịch vụ, nên cần điểm đến phải đảm bảo được số lượng lao động và chuyên môn nghiệp vụ cao. Đặc biệt, nguồn lao động này phải có 15 nghiệp vụ về tổ chức và phục hội nghị, hội thảo, các sự kiện. 1.2.6. Các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của du lịch MICE: Tính dễ tiếp cận: Đây là yếu tố quan trọng nhất để một điểm đến có thể phát triển du lịch MICE. Tiếp cận sân bay thuận tiện, điều kiện giao thông thuận lợi cho sự di chuyển của các đoàn MICE. Tính chuyên nghiệp: Việc tổ chức các cuộc hội họp, hội nghị phải đảm bảo tính chuyên nghiệp cao. Đặc biệt đối với các cuộc hội thảo, hội nghị mang tầm cỡ quốc tế. Địa điểm: Nơi tổ chức hội nghị phải tiện nghi, đảm bảo đáp ứng đầy đủ về trang thiết bị cần thiết: máy chiếu, micro, phiên dịch, máy quay phim, nhạc nền, thư ký Các khách sạn: Các khách sạn được chọn càng gần địa điểm tổ chức hội nghị càng tốt, đạt tiêu chuẩn cao đáp ứng nhu cầu của khách. Mức độ tin tưởng: Đây là điều quan trọng cho các nhà tổ chức hội nghị trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức. Tính đa dạng: Phong cảnh đẹp, văn hóa đa dạng, đặc sắc, nhiều khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại. 1.3. Các điều kiện để các công ty lữ hành khai thác và phát triển du lịch MICE: 1.3.1. Điều kiện khách quan : Điều kiện khách quan để các doanh nghiệp lữ hành có thế khai thác du lịch MICE đó chính là khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng và vật chất lỹ thuật tại điểm đến, sự quản lý và điều hành của nhà nước có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành phát triển hay không. Hệ thống khách sạn 4-5 đủ để cung cấp cho các đoàn MICE trong mùa thấp điểm và cao điểm; giao thông thuận lợi, phương tiện giao thông hiện đại và đầy đủ về số lượng; Có các trung tâm hội nghị, các trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí đủ đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của đối tượng khách MICE. Nhà nước và ngành du lịch cần tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp lữ hành cạnh 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Báo cáo tổng kết kinh doanh của Công ty Du lịch Việt N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01800_1911_2003093.pdf
Tài liệu liên quan