Trắc nghiệm môn quản trị cơ sở dữ liệu Access

01. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là

A. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh. của một chủ thể nào đó.

B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử.

C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.

D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

02. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

A. File/new/Blank Database B. File/open/<tên tệp>

C. reate Table in Design View D. Create table by using wizard

03. Các chức năng chính của Access

A. Lập bảng B. Lưu trữ dữ liệu C. Tính toán và khai thác dữ liệu D. Ba câu đều đúng

04. Người nào có vai trò trực tiếp trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin.

A. Người dùng cuối B. Cả ba người. C. Người QTCSDL D. Người lập trình

05. Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ), thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

A. Form/Create Form by using Wizard/<chọn trường>/Next B. Record/Fillter/Fillter By Form

C. Insert/Colum D. Record/Fillter By Selection

06. Tập tin trong Access đươc gọi là

A. Tập tin dữ liệu B. Tập tin cơ sở dữ liệu C. Bảng D. Tập tin truy cập dữ liệu

07. Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

A. File/New/Blank Database B. Create Table by Using Wizard

C. File/Open/<tên tệp> D. File/Save/<Tên tệp>

08. Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính.

A. Nguời quản trị CSDL B. Người dùng cuối C. Người lập trình D. Cả ba người

09. Có cần thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL hay không

A. Nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL

B. Không nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL

 

doc14 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 9433 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm môn quản trị cơ sở dữ liệu Access, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tệp sau khi đã tạo CSDL 25. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn tìm kiếm những bản ghi theo điều kiện nào đó, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter/Fillter By Form B. Record/Fillter By Selection C. Edit/Find/ D. Insert/Colum 26. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo mẫu hỏi bằng cách dùng thuật sĩ, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Tables/Create Tables by Using Wizard B. Tables/Create Table in Design View C. Queries/ Create Queries by Using Wizard D. Tables/Create Queries in Design View 27. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL A. Người QTCSDL B. Cả ba người C. Người lập trình ứng dụng D. Người dùng cuối 28. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) , nên chọn loại nào A. Date/time B. Text C. Number D. Currency 29. MDB viết tắt bởi A. Không có câu nào đúng B. Management DataBase C. .Microsoft DataBase D. Microsoft Access DataBase 30. Hệ quản trị CSDL là A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL B. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL 31. Để tạo mẫu hỏi, trong của sổ CSDL đang làm việc, nháy vào nhãn nào là đúng A. Tables B. Forms C. Reports D. Queries 32. Thành phần chính của hệ QTCSDL A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin C. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu D. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu 33. Trong Access để mở một CSDL đã có thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/new/Blank Database B. File/open/ C. Create Table in Design View D. Create table by using wizard 34. Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào A. Tìm kiếm thông tin B. Lập báo cáo C. Kết xuất thông tin D. Xem, nhập, sửa dữ liệu 35. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Create Table in Design View B. Create Table entering data C. Nhấp đúp D. File/New/Blank Database 36. Để Lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính phải có A. CSDL, Hệ QT CSDL và các thiết bị vật lý (máy tính, mạng,…) B. CSDL và Hệ QT CSDL C. Các thiết bị vật lý (máy tính, mạng, …) D. CSDL 37. Trong CSDL đang làm việc, để mở một bảng đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Nhấp đúp B. File/New/Blank Database C. Create Table entering data D. Create Table in Design View 38. Các thành phần của hệ CSDL gồm A. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL B. CSDL, hệ QTCSDL C. CSDL, hệ QTCSDL, con người D. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng 39. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để mở một mẫu hỏi đã có, thực hiện thao tác lệnh sau đây là đúng A. Queries/ Create Queries by Using Wizard B. Queries/Nhấp đúp C. Tables/Create Tables by Using Wizard D. Tables/Create Queries in Design View 40. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter/Fillter By Form B. Record/Sort/Sort Ascending C. Insert/Colum D. Record/Fillter By Selection Nội dung đề: Mã đề: 12020809t1 01. Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải; A. Vào File chọn New B. Kích vào biểu tượng New C. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New D. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase đặt tên file và chọn Create. 02. Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính. A. Người dùng cuối B. Nguời quản trị CSDL C. Người lập trình D. Cả ba người 03. Các chức năng chính của Access A. Lưu trữ dữ liệu B. Ba câu đều đúng C. Tính toán và khai thác dữ liệu D. Lập bảng 04. Người nào có vai trò trực tiếp trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin. A. Cả ba người. B. Người QTCSDL C. Người dùng cuối D. Người lập trình 05. Tập tin trong Access đươc gọi là A. Tập tin dữ liệu B. Tập tin cơ sở dữ liệu C. Bảng D. Tập tin truy cập dữ liệu 06. Phần đuôi của tên tập tin trong Access là A. .DOC B. .XLS C. .TEXT D. .MDB 07. Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/Open/ B. File/New/Blank Database C. Create Table by Using Wizard D. File/Save/ 08. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. reate Table in Design View B. Create table by using wizard C. File/open/ D. File/new/Blank Database 09. Có cần thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL hay không A. Nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL B. Không nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL 10. Khi chọn dữ liệu cho các trường chỉ chứa một trong hai giá trị như gioitinh, trường đơn đặt hàng đã hoặc chưa giải quyết...nên chọn kiểu dữ liệu để sau này nhập dữ liệu cho nhanh. A. Text B. Number C. Auto Number D. Yes/No 11. Trong CSDL đang làm việc, để mở một bảng đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Nhấp đúp B. Create Table entering data C. Create Table in Design View D. File/New/Blank Database 12. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử. B. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó. C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy. D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. 13. Các thành phần của hệ CSDL gồm A. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL B. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng C. CSDL, hệ QTCSDL, con người D. CSDL, hệ QTCSDL 14. Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ), thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter By Selection B. Insert/Colum C. Form/Create Form by using Wizard//Next D. Record/Fillter/Fillter By Form 15. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số điện thoại nên chọn loại nào A. Date/Time B. Text C. Autonumber D. Number 16. Tên của tập tin trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL A. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL B. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau 17. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter By Selection B. Record/Sort/Sort Ascending C. Insert/Colum D. Record/Fillter/Fillter By Form 18. Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế muốn thêm một trường vào bên trên trường hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/New/Blank Database B. Create Table by Using Wizard C. Insert/Rows D. File/Save/ 19. Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không? A. Không thể B. Không nên C. Được D. Không được 20. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để mở một mẫu hỏi đã có, thực hiện thao tác lệnh sau đây là đúng A. Queries/ Create Queries by Using Wizard B. Tables/Create Queries in Design View C. Tables/Create Tables by Using Wizard D. Queries/Nhấp đúp 21. Để tạo mẫu hỏi, trong của sổ CSDL đang làm việc, nháy vào nhãn nào là đúng A. Tables B. Forms C. Reports D. Queries 22. Hãy chọn câu mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ CSDL: Cho biết: Con ngườià1, Cơ sở dữ liệu à2, Hệ QTCSDL à3, Phần mềm ứng dụng à4 A. 1à3à4à2 B. 1à3à2à4 C. 2à1à3à4 D. 1à4à3à2 23. MDB viết tắt bởi A. Không có câu nào đúng B. Microsoft Access DataBase C. .Microsoft DataBase D. Management DataBase 24. Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường A. Bắt buộc phải viết thường B. Tùy theo trường hợp C. Không phân biệt chữ hoa hay thường D. Bắt buộc phải viết hoa 25. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL A. Người QTCSDL B. Người lập trình ứng dụng C. Cả ba người D. Người dùng cuối 26. Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn xóa trường đã chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/New/Blank Database B. Insert/Rows C. Create Table by using wizard D. Edit/Delete Rows 27. Access là gì? A. Là phần cứng B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất C. Là phần mềm ứng dụng D. Là phần mềm công cụ 28. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) , nên chọn loại nào A. Date/time B. Number C. Currency D. Text 29. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, Muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thự hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Sort/Sort Ascending B. Edit/Delete Rows C. Insert/New Record D. Insert/Colum 30. Hệ quản trị CSDL là A. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL C. Phần mềm dùng tạo lập CSDL D. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL 31. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo mẫu hỏi bằng cách dùng thuật sĩ, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Tables/Create Table in Design View B. Queries/ Create Queries by Using Wizard C. Tables/Create Tables by Using Wizard D. Tables/Create Queries in Design View 32. Thành phần chính của hệ QTCSDL A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn B. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu C. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu D. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin 33. Trong Access để mở một CSDL đã có thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/open/ B. Create table by using wizard C. Create Table in Design View D. File/new/Blank Database 34. Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào A. Xem, nhập, sửa dữ liệu B. Kết xuất thông tin C. Lập báo cáo D. Tìm kiếm thông tin 35. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Create Table entering data B. Create Table in Design View C. Nhấp đúp D. File/New/Blank Database 36. Để Lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính phải có A. CSDL và Hệ QT CSDL B. CSDL C. Các thiết bị vật lý (máy tính, mạng, …) D. CSDL, Hệ QT CSDL và các thiết bị vật lý (máy tính, mạng,…) 37. Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,... A. AutoNumber B. Number C. Currency D. Yes/No 38. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Insert/Colum B. Delete C. Edit/Delete Rows D. Insert/New Record 39. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn tìm kiếm những bản ghi theo điều kiện nào đó, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter/Fillter By Form B. Edit/Find/ C. Insert/Colum D. Record/Fillter By Selection 40. Cho biết phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL có thể thực hiện được A. CSDL B. Máy tính và phương tiện kết nối mạng máy tính C. Hệ QTCSDL D. Máy tính Nội dung đề: Mã đề: 12030809t1 01. Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải; A. Vào File chọn New B. Kích vào biểu tượng New C. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New D. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase đặt tên file và chọn Create. 02. Access là gì? A. Là phần cứng B. Là phần mềm công cụ C. Là phần mềm ứng dụng D. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất 03. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử. B. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó. C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy. D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. 04. Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không? A. Không nên B. Được C. Không được D. Không thể 05. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số điện thoại nên chọn loại nào A. Date/Time B. Number C. Autonumber D. Text 06. Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn xóa trường đã chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Edit/Delete Rows B. Create Table by using wizard C. File/New/Blank Database D. Insert/Rows 07. Trong CSDL đang làm việc, để mở một bảng đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Nhấp đúp B. Create Table in Design View C. Create Table entering data D. File/New/Blank Database 08. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. File/open/ B. File/new/Blank Database C. Create table by using wizard D. reate Table in Design View 09. Phần đuôi của tên tập tin trong Access là A. .XLS B. .DOC C. .TEXT D. .MDB 10. Để tạo mẫu hỏi, trong của sổ CSDL đang làm việc, nháy vào nhãn nào là đúng A. Tables B. Reports C. Queries D. Forms 11. Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào A. Tìm kiếm thông tin B. Lập báo cáo C. Kết xuất thông tin D. Xem, nhập, sửa dữ liệu 12. Để Lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính phải có A. CSDL B. CSDL, Hệ QT CSDL và các thiết bị vật lý (máy tính, mạng,…) C. CSDL và Hệ QT CSDL D. Các thiết bị vật lý (máy tính, mạng, …) 13. Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính. A. Nguời quản trị CSDL B. Người lập trình C. Người dùng cuối D. Cả ba người 14. Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế muốn thêm một trường vào bên trên trường hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/New/Blank Database B. File/Save/ C. Insert/Rows D. Create Table by Using Wizard 15. Tập tin trong Access đươc gọi là A. Tập tin cơ sở dữ liệu B. Tập tin truy cập dữ liệu C. Bảng D. Tập tin dữ liệu 16. Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,... A. Yes/No B. Currency C. Number D. AutoNumber 17. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Sort/Sort Ascending B. Record/Fillter By Selection C. Insert/Colum D. Record/Fillter/Fillter By Form 18. Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ), thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Insert/Colum B. Record/Fillter/Fillter By Form C. Form/Create Form by using Wizard//Next D. Record/Fillter By Selection 19. Hãy chọn câu mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ CSDL: Cho biết: Con ngườià1, Cơ sở dữ liệu à2, Hệ QTCSDL à3, Phần mềm ứng dụng à4 A. 1à3à2à4 B. 2à1à3à4 C. 1à3à4à2 D. 1à4à3à2 20. Tên của tập tin trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL A. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau B. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL 21. Các thành phần của hệ CSDL gồm A. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL B. CSDL, hệ QTCSDL C. CSDL, hệ QTCSDL, con người D. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng 22. Các chức năng chính của Access A. Lưu trữ dữ liệu B. Lập bảng C. Tính toán và khai thác dữ liệu D. Ba câu đều đúng 23. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để mở một mẫu hỏi đã có, thực hiện thao tác lệnh sau đây là đúng A. Tables/Create Tables by Using Wizard B. Tables/Create Queries in Design View C. Queries/ Create Queries by Using Wizard D. Queries/Nhấp đúp 24. Có cần thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL hay không A. Không nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL B. Nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL 25. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL A. Người lập trình ứng dụng B. Người dùng cuối C. Người QTCSDL D. Cả ba người 26. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, Muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thự hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Insert/Colum B. Record/Sort/Sort Ascending C. Edit/Delete Rows D. Insert/New Record 27. Hệ quản trị CSDL là A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL D. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL 28. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) , nên chọn loại nào A. Date/time B. Text C. Number D. Currency 29. Trong Access để mở một CSDL đã có thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/open/ B. Create table by using wizard C. File/new/Blank Database D. Create Table in Design View 30. Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/Open/ B. Create Table by Using Wizard C. File/Save/ D. File/New/Blank Database 31. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Nhấp đúp B. Create Table in Design View C. File/New/Blank Database D. Create Table entering data 32. Khi chọn dữ liệu cho các trường chỉ chứa một trong hai giá trị như gioitinh, trường đơn đặt hàng đã hoặc chưa giải quyết...nên chọn kiểu dữ liệu để sau này nhập dữ liệu cho nhanh. A. Yes/No B. Number C. Auto Number D. Text 33. MDB viết tắt bởi A. Microsoft Access DataBase B. Management DataBase C. Không có câu nào đúng D. .Microsoft DataBase 34. Người nào có vai trò trực tiếp trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin. A. Cả ba người. B. Người QTCSDL C. Người dùng cuối D. Người lập trình 35. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn tìm kiếm những bản ghi theo điều kiện nào đó, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter/Fillter By Form B. Record/Fillter By Selection C. Insert/Colum D. Edit/Find/ 36. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Insert/Colum B. Delete C. Edit/Delete Rows D. Insert/New Record 37. Thành phần chính của hệ QTCSDL A. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu B. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu C. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin D. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn 38. Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường A. Bắt buộc phải viết thường B. Bắt buộc phải viết hoa C. Không phân biệt chữ hoa hay thường D. Tùy theo trường hợp 39. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo mẫu hỏi bằng cách dùng thuật sĩ, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Tables/Create Queries in Design View B. Tables/Create Tables by Using Wizard C. Tables/Create Table in Design View D. Queries/ Create Queries by Using Wizard 40. Cho biết phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL có thể thực hiện được A. CSDL B. Hệ QTCSDL C. Máy tính và phương tiện kết nối mạng máy tính D. Máy tính Nội dung đề: Mã đề: 12040809t1 01. Tên của tập tin trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL A. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL B. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau 02. Thành phần chính của hệ QTCSDL A. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin B. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu C. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu D. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn 03. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. B. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó. C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử. D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy. 04. Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường A. Không phân biệt chữ hoa hay thường B. Tùy theo trường hợp C. Bắt buộc phải viết thường D. Bắt buộc phải viết hoa 05. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/New/Blank Database B. Create Table in Design View C. Create Table entering data D. Nhấp đúp 06. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số điện thoại nên chọn loại nào A. Autonumber B. Date/Time C. Number D. Text 07. Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,... A. Yes/No B. Currency C. AutoNumber D. Number 08. Để Lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính phải có A. CSDL, Hệ QT CSDL và các thiết bị vật lý (máy tính, mạng,…) B. CSDL và Hệ QT CSDL C. Các thiết bị vật lý (máy tính, mạng, …) D. CSDL 09. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo mẫu hỏi bằng cách dùng thuật sĩ, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Tables/Create Table in Design View B. Queries/ Create Queries by Using Wizard C. Tables/Create Queries in Design View D. Tables/Create Tables by Using Wizard 10. Các chức năng chính của Access A. Lập bảng B. Lưu trữ dữ liệu C. Tính toán và khai thác dữ liệu D. Ba câu đều đúng 11. Tập tin trong Access đươc gọi là A. Tập tin cơ sở dữ liệu B. Tập tin truy cập dữ liệu C. Tập tin dữ liệu D. Bảng 12. Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải; A. Kích vào biểu tượng New B. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New C. Vào File chọn New D. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase đặt tên file và chọn Create. 13. Khi chọn dữ liệu cho các trường chỉ chứa một trong hai giá trị như gioitinh, trường đơn đặt hàng đã hoặc chưa giải quyết...nên chọn kiểu dữ liệu để sau này nhập dữ liệu cho nhanh. A. Yes/No B. Auto Number C. Number D. Text 14. Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không? A. Không thể B. Không nên C. Được D. Không được 15. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL A. Cả ba người B. Người dùng cuối C. Người lập trình ứng dụng D. Người QTCSDL 16. Access là gì? A. Là phần mềm ứng dụng B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất C. Là phần mềm công cụ D. Là phần cứng 17. Các thành phần của hệ CSDL gồm A. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL B. CSDL, hệ QTCSDL, con người C. CSDL, hệ QTCSDL D. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng 18. Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào A. Tìm kiếm thông tin B. Lập báo cáo C. Xem, nhập, sửa dữ liệu D. Kết xuất thông tin 19. Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ), thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Fillter/Fillter By Form B. Record/Fillter By Selection C. Form/Create Form by using Wizard//Next D. Insert/Colum 20. Hãy chọn câu mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ CSDL: Cho biết: Con ngườià1, Cơ sở dữ liệu à2, Hệ QTCSDL à3, Phần mềm ứng dụng à4 A. 1à4à3à2 B. 1à3à4à2 C. 2à1à3à4 D. 1à3à2à4 21. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Insert/New Record B. Insert/Colum C. Edit/Delete Rows D. Delete 22. Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế muốn thêm một trường vào bên trên trường hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/New/Blank Database B. Create Table by Using Wizard C. Insert/Rows D. File/Save/ 23. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để mở một mẫu hỏi đã có, thực hiện thao tác lệnh sau đây là đúng A. Tables/Create Tables by Using Wizard B. Queries/ Create Queries by Using Wizard C. Tables/Create Queries in Design View D. Queries/Nhấp đúp 24. Có cần thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL hay không A. Nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL B. Không nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL 25. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) , nên chọn loại nào A. Date/time B.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học CNTT.doc