Bài giảng Giải phẫu học lồng ngực qua các lát cắt ngang CT scan - Phần 1: Trung thất và thành ngực

hân thùy của

thùy giữa

9: Thân chung

động mạch phổi

10: Phế quản thùy

trên trái

11: Phế quản

thùy lưỡi

12: Phế quản

thùy dưới phải

13: Tỉnh mạch

phổi trên trái11

4: ? 5: thùy của thùy d Động mạch phân ưới

trái

6: Động mạch

thùy lưỡi

7: Động mạch

phân thùy của

thùy dưới phải

8: Động mạch

phân thùy của

thùy giữa

9: ?

10: Phế quản thùy

dưới trái

11: Phế quản

thùy dưới phải

1: Động mạch

chủ lên

2: Động mạch

chủ xuống

pdf40 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải phẫu học lồng ngực qua các lát cắt ngang CT scan - Phần 1: Trung thất và thành ngực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI PHẪU HỌC LỒNG NGỰC QUA CÁC LÁT CẮT NGANG CT SCAN BS LÊ HỮU LINH PHẦN 1: TRUNG THẤT VÀ THÀNH NGỰC 9: Tuyến giáp 13: Xương ức 14: Xương đòn 5: Thân tỉnh 13 6: Tỉnh mạch dưới mạch cánh tay 14 đòn trái đầu phải 9 5 4 7 2 6 3 4: Động mạch 8 1 cảnh chung phải 2: Động mạch cảnh 7: Khí quản 10 8: Thực quản chung trái 3: Thân động mạch cánh tay đầu phải 12 11 1: Động mạch dưới đòn trái 11: Xương bã vai 10: Cột sống 12: Xương sườn 9: Cơ ngực bé 13: Xương ức 14: Khớp ức đòn 6: Cơ ngực lớn 4: Thân tỉnh 5: Thân tỉnh mạch mạch cánh tay 6 13 vô danh đầu phải 14 9 4 5 3 7 2 1 8 2: Động mạch cảnh 3: Thân động 7: Khí quản chung trái mạch cánh tay 10 8: Thực quản đầu phải 1: Động mạch dưới 12 đòn trái 11 11: Xương bã vai 10: Cột sống 12: Xương sườn 9: Cơ ngực bé 13:13:Xương? ức 6: Cơ ngực lớn 4: Thân tỉnh 6 4: ? 13 5: Thân tỉnh mạch mạch cánh tay vô danh đầu phải 9 4 3 5 2 7 1 8 2: Động mạch cảnh chung2: trái? 3: Thân 3:động? 7:Khí ? quản mạch cánh tay 10 8:8:Thực? quản đầu phải 12 1: Động mạch dư1:ới đ ?òn trái 11 11: X?ương bã vai 10:10:Cột sống? 12: X12:ương s?ườn 9: C9:ơ ngực ? bé 13: ? 14: Mạch máu phổi 6: Cơ6:ngực ? lớn 6 4: Thân tỉnh mạch 13 4: ? vô danh 9 4 3 5 2 5: Thân tỉnh 14 mạch cánh5: tay ? 2: Động ? mạch cảnh đầu phải 7 chung trái 1 8 7: ? 12 3: Thân động 10 mạch3: cánh ? tay 8: ? đầu phải 1: Cung động mạch chủ 11 11: ? 10: ? 12: ? 8: Cơ ngực lớn 7: Xương ức 13: Động mạch vú trong 8 7 9: Cơ ngực bé 2: Tỉnh mạch vô 13 danh 9 2 3: Thân tỉnh 3 mạch cánh tay 1 đầu phải 4 4: Khí quản 6 5 10 5: Thực quản 11 6: cung tỉnh mạch Azygos 1: Cung động 12 mạch chủ 11: Xương bã vai 10: Cột sống 11: cơ gian sườn 8: Khoang tuyến ức 11: X11:ương ức? 9: Động mạch vú trong 3: Tỉnh mạch chủ 11 trên 9 8 1 1: Động mạch chủ 3 lên 4: cung tỉnh mạch Azygos 4 5 6 7 2 10 5:Khí? quản 7: Tỉnh mạch 6: Thực quản 12 đơn 6: ? 2: Động mạch chủ xuống 12: Xương sườn 10: Cột10: sống? 12: ? 8: Khoang tuyến ức 7: Xươ7:ng ?ức 11:11: Động? mạch vú trong 7 11 3: Tỉnh mạch 1: Động mạch chủ trên chủ lên 8 1 3 9 4 9: Cửa sổ phế chủ 6 5 2 4:4: Khí? quản 10 6:6:Thực? quản 2: Động mạch chủ xuống 5: Tỉnh mạch đơn 10: Cột10: sống? 8: Động mạch phổi trái 1: Động ? mạch 3: Tỉnh mạch chủ lên chủ3: trên ? 1 3 9: Động mạch phân thùy bụng 11: Động mạch trung thất sau 9 12 8 11 4 5 6 10 10: Động mạch 7 phân thùy đỉnh 2 lưng 4: Phế quản gốc phải 7:7:Tỉnh ? mạch đơn 5: Phế quản gốc trái 2: Động mạch 6: Thực6: ? quản chủ2: xuống ? 3: Tỉnh3: mạch ? 1: Động1: mạch? 7: Thân chung chủ trên chủ lên động mạch phổi 12: Động mạch 9: Động mạch trung thất trên phổi trái phải 1 3 7 12 10 8 9 6 13 4 5 10: Động mạch 13: Động mạch 11 thùy lưỡi gian thùy 2 4: Phế quản gốc phải 6: Phế quản 5: Phế quản gốc trái culmen 8: Động mạch phổi phải 2: Động mạch 11: Động mạch chủ xuống2: ? thùy dưới trái 3: ? 1: ? 9: Thân chung động mạch phổi 7: Động mạch 13: Tỉnh mạch phân thùy của phổi trên trái thùy giữa 1 9 3 13 8 6 12: Phế quản 4 11 11: Phế quản thùy lưỡi thùy dưới phải 12 10 7 5 2 7: Động mạch 10: Phế quản thùy 6: Động mạch phân thùy của trên trái thùy dưới phải thùy lưỡi 4: Động mạch 5: Động mạch phổi phải 2: ? thùy dưới trái 3: Tỉnh3: mạch? 1: Động ? mạch 9:9:Thân ? chung chủ trên chủ lên động mạch phổi 8: Động mạch phân thùy của thùy giữa 1 9 3 6: Động mạch 8 6 thùy lưỡi 11: Phế quản 4 thùy dưới phải 11 10 7 5 2 7: Động mạch 10: Phế quản thùy phân thùy của dưới trái thùy dưới phải 4: Động mạch 2: Động mạch 5: Động mạch phân phổi4: ?phải chủ2: xuống ? thùy của thùy dưới trái 5: Nhĩ phải 9: Thân chung 1: ? động9: mạch? phổi 3: ? 5 9 8: Động mạch phân thùy của 1 thùy giữa 3 11: Phế quản 8 thùy giữa 11 6 10 4 7 2 4: Động mạch phân thùy của 10: Phế quản thùy dưới phải thùy dưới trái 6: Nhĩ trái 7: Động mạch phân thùy của thùy dưới 2: ? trái 1: Động mạch 5: Nhĩ phải 1: ? 4: Thân chung chủ lên đ4:ộng ?mạch phổi 3: Tỉnh3: mạch ? chủ trên 10: Tỉnh mạch phổi trên trái 8: Động mạch 5 4 phân thùy của 1 thùy giữa 3 10 8 11: Tỉnh mạch 6 12 11: Tỉnh mạch phổi dưới phải 11 phổi dưới trái 9 7 2 4: Động mạch phân thùy của thùy dưới phải 7: Động mạch phân 6: Nhĩ trái 2: Động mạch thùy của thùy dưới chủ2: xuống ? trái 1: ? 7: Động mạch vành phải 4: ? 3: 3:Nhĩ ?phải 7: Động mạch vành trái 8 4 3 1 7 5 6 2 6: Tỉnh mạch phổi dưới phải 5:5: Nhĩ ? trái 2: ? 1: Động1: mạch? 4: Phểu động chủ lên mạch phổi 3: 3:Nhĩ ?phải 4 3 1 6 6: van tổ chim 5 2 5:5: Nhĩ ? trái 2: Động mạch chủ2: xuống ? 3: Thất phải 4: Thất trái 2: Nhĩ phải 3 4 2 5 1 5: Nhĩ trái 2: Động mạch chủ xuống 3: Thất phải 4: Thất trái 3 2: Nhĩ phải 4 2 7 5 6 1 7: Dome gan 5: Nhĩ trái 6: Xoang vành 1: Động mạch chủ xuống 3: Thất phải 4: Thất trái 3 4 6 2 6: Gan 1 5 5: Lách 2: Tỉnh mạch chủ dưới 1: Động mạch chủ xuống 4: Dạ dày 6: Gan 4 6 2 1 3 2: Tỉnh mạch 5 chủ dưới 7 5: Lách 3: Khoang trong trung thất sau 1: Động mạch 7: Cơ hoành chủ xuống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_giai_phau_hoc_long_nguc_qua_cac_lat_cat_ngang_ct_s.pdf
Tài liệu liên quan