Bài giảng Giải phẫu vùng ngực bụng

CƠ THẲNG BỤNG

ĐƯỢC BỌC TRONG BAO CƠ

THẲNG BỤNG

ĐỘNG TÁC: GẤP THÂN NGUỜI

BÁM TỪ MÕM KIẾM, 3 SỤN

SƯỜN DƯỚI CÙNG ĐẾN

KHỚP MU

CƠ CHÉO BỤNG TRONG:

ĐI TỪ MÀO CHẬU VÀ CÁC X. SƯỜN CUỐI

ĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNG

CHẠY CHẾCH TỪ DƯỚI LÊN TRÊN,

TỪ SAU RA TRƯỚC

 

ppt49 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải phẫu vùng ngực bụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThS.BS. LÊ QUANG TUYỀNBỘ MÔN GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU VÙNG NGỰC BỤNGXƯƠNG THÂN1- CẤU TẠO:XƯƠNG ỨCXƯƠNG SƯỜNXƯƠNG CỘT SỐNGXƯƠNG THÂN2- XƯƠNG ỨC:CÁNTHÂNMÕMKIẾMXƯƠNG THÂN2- XƯƠNG ỨC:KHUYẾT TĨNH MẠCH CẢNHKHUYẾT ĐÒNKHUYẾT SƯỜNXƯƠNG THÂNXƯƠNG SƯỜN1243567891011121-7: XƯƠNGSƯỜN THẬT8-I2: XƯƠNGSƯỜN GIẢXƯƠNG ĐÒNSỤN SƯỜN3- XƯƠNG SƯỜN:XƯƠNG THÂNCỔTHÂNCỦDIỆN KHỚP TRÊNDIỆN KHỚP DƯỚIDIỆN KHỚP MÕM NGANGRÃNH SƯỜNĐẦU3- XƯƠNG SƯỜN:XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:XƯƠNG THÂNXƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:XƯƠNG SƯỜN 1XƯƠNG SƯỜN 1ẦN TM- ĐM DƯỚI ĐÒN CƠ BẬC THANG GIỮA CƠ BẬC THANG TRƯỚC CƠ BẬC THANG SAU CƠ RĂNG TRƯỚCXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:ĐỐT SỐNG CỔ(C1- C7)ĐỐT SỐNG NGỰC(D1- D12)ĐỐT SỐNGTHẮTLƯNG (L1- L5)ĐỐT SỐNG CÙNG(S1- S5)ĐỐT SỐNG CỤTXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:THÂNMÕM NGANGMÕM GAIMÕM NGANGMÕM KHỚP TRÊNMÕM KHỚP TRÊNCUỐNGMẢNHXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:MÕM KHỚP DƯỚIKHUYẾT SỐNG DƯỚIKHUYẾT SỐNG TRÊNTHÂNXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:KHUYẾT SỐNG DƯỚIKHUYẾT SỐNG TRÊNLỖ GIAN ĐỐT SỐNGXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:ĐẶC ĐIỂM:1- MÕM NGANGCÓ LỖ NGANG2- MÕM GAI CHẺ ĐÔIXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:CUNG TRƯỚCCUNG SAULỖ NGANG(MÕM NGANG)DIỆN KHỚPDƯỚIDIỆN KHỚP TRÊNCỦ SAUCỦ TRƯỚCĐỐT SỐNG CỔ 1(ĐỐT ĐỘI)XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAUĐỐT SỐNG CỔ 1(ĐỐT ĐỘI)XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:ĐỐT SỐNG CỔ 2(ĐỐT TRỤC)MÕM RĂNG VỚI DIỆN KHỚP TRƯỚCMÕM RĂNG VỚI DIỆN KHỚP SAUDIỆN KHỚPDƯỚIDIỆN KHỚP TRÊNMÕM GAIXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAUĐỐT SỐNG CỔ 2(ĐỐT TRỤC)GÃYMÕM RĂNGĐỐT SỐNG CỔ 2(ĐỐT TRỤC)XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:ĐỘNG MẠCHĐỐT SỐNGXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:C 1C 2C 3C 4????XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:TRẬT ĐỐT SỐNG CỔ 6-7XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.2- ĐỐT SỐNG NGỰC:ĐẶC ĐIỂM:MÕM NGANGCÓ HỐ SƯỜNNGANGTHÂN SỐNGCÓ DIỆN SƯỜNTRÊN VÀ DƯỚIXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.2- ĐỐT SỐNG NGỰC:DIỆN KHỚP TRÊNMÕM GAIMÕM NGANG CÓ HỐ SƯỜN NGANGKHỚP VỚI CỦ SƯỜNDIỆN SƯỜN TRÊN VÀDIỆN SƯỜN DƯỚIKHỚP VỚI ĐẦU SƯỜNXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG:ĐỐT SỐNG L-5GÓC NHÔXƯƠNG MUXƯƠNG CÙNGXƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG:4 ĐÔI LỖ CÙNG CHẬUDIỆN KHỚPTHẮT LƯNG- CÙNGMÕM KHỚPTRÊNMẶT CHẬUXƯƠNG THÂNDIỆN NHĨDIỆN KHỚP TRÊN4 ĐÔI LỖ CÙNG LƯNGMÀO CÙNG BÊNMÀO CÙNG GIỮALỖ CÙNG4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG:MẶT LƯNGCƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.1- CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI:1-CƠ GIAN SƯỜN NGOÀILỚP NÔNG NHẤTGIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜNHƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ SAU RA TRƯỚCCƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.1- CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI:CƠ THÂN2- CƠ GIANSƯỜN TRONG1- CƠ THÀNH NGỰC:1.2- CƠ GIAN SƯỜN TRONG:1.3- CƠ DƯỚI SƯỜN:LỚP GIỮAGIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜNHƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAU3- CƠ DƯỚI SƯỜNHƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAUCƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.4- CƠ GIAN SƯỜN TRONG CÙNG:4- CƠ GIAN SƯỜN TRONG CÙNGLỚP SÂUGIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜNHƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAUCƠ THÂNCƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.5- CƠ NGANG NGỰC:5- CƠ NGANG NGỰCNỐI GIỮA X. ỨC VÀ CÁCSỤN SƯỜNMẶT SAU THÀNH NGƯC TRƯỚCCƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.6- CƠ NÂNG SƯỜN:6- CƠ NÂNG SƯỜNNỐI GIỮA MÕM NGANG VÀ CÁC XƯƠNG SƯỜNMẶT SAU THÀNH NGƯC SAUCƠ THÂN2- CƠ HOÀNH:CƠ HOÀNHLỒNG NGỰCỔ BỤNGBÁM VÀO: - MẶT SAU MÕM KIẾM- 6 SỤN SƯỜN VÀ X. SƯỜN CUỐI- ĐỐT SỐNG THẮT LƯNGCƠ THÂN2- CƠ HOÀNH:MẶT TRÊNMẶT DƯỚILỖ TM CHỦ LỖ THỰC QUẢN LỖ ĐM CHỦ CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.1- CƠ THẲNG BỤNG:1- CƠ THẲNG BỤNGBÁM TỪ MÕM KIẾM, 3 SỤNSƯỜN DƯỚI CÙNG ĐẾNKHỚP MUĐỘNG TÁC: GẤP THÂN NGUỜIĐƯỢC BỌC TRONG BAO CƠTHẲNG BỤNGCƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.1- CƠ THẲNG BỤNG:CƠ NGANG BỤNGCƠ CHÉO BỤNG TRONGCƠ CHÉO BỤNG NGOÀILÁ TRƯỚCLÁ SAUĐƯỜNG TRẮNG GIỮAĐƯỜNG TRẮNG BENCƠ THÂNCƠ CHÉO BỤNG NGOÀICƠ CHÉOBỤNG TRONGCƠ NGANGBỤNG3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ THẲNH BỤNG:CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI:1- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀIĐI CHẾCH TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI,TỪ SAU RA TRƯỚCĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNG,MÀO CHẬUBỜ DƯỚI TẠO THÀNH DÂY CHẰNG BẸNCƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ CHÉO BỤNG TRONG:2- CƠ CHÉO BỤNG TRONG CHẠY CHẾCH TỪ DƯỚI LÊN TRÊN,TỪ SAU RA TRƯỚCĐI TỪ MÀO CHẬU VÀ CÁC X. SƯỜN CUỐIĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNGCƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.3- CƠ CHÉO NGANG BỤNG:3- CƠ NGANG BỤNG CHẠY NGANG TỪ ½ DƯỚI LỒNG NGỰCĐẾN ĐƯỜNG TRẮNG,CƠ THÂNNAM; THỪNG TINHNỮ: DÂY CHẰNG TRÒNTHOÁT VỊ BẸN GIAN TIẾPCƠ THÂNCƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG SAU:CƠ VUÔNG THẮT LƯNGCƠ THẮT LƯNG LỚNCƠ THẮT LƯNG BÉCƠ CHẬUMẠCH MÁUCUNG ĐM CHỦĐM DƯỚI ĐÒN TĐM CẢNH CHUNG TĐM CẢNH CHUNG PĐM DƯỚI ĐÒN PTHÂN ĐM CÁNHTAY ĐẦU9 ĐÔI ĐM GIAN SƯỜN CUỐIĐM TRUNG THẤTĐM THỰC QUẢNĐM PHẾ QUẢN2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.1- CUNG ĐMC- ĐMC NGỰC:MẠCH MÁUĐM CẢNH CHUNGĐM CẢNH NGOÀIĐM CẢNH TRONGCUNG CẤP MÁU CHO VÙNGĐẦU MẶT CỔCUNG CẤP MÁU CHONÃO BỘ2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.1- CUNG ĐMC:2.1.1.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH:MẠCH MÁUĐM HOÀNH DƯỚIĐM MẠC TREOTRÀNG TRÊNĐM MẠC TREOTRÀNG DƯỚIĐM THẮT LƯNGĐM CHẬU CHUNGĐM CHẬU TRONGĐM CHẬU NGOÀIĐM THÂN TẠNGĐM THẬNĐM SINH DỤCĐM CÙNG GIỮA2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.2- ĐMC BỤNG:L4ĐM THƯỢNG THẬNGIỮA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_giai_phau_vung_nguc_bung.ppt
Tài liệu liên quan