Bài giảng lịch sử: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

- Năm 1908 xứ Công gô thuộc Bỉ là 20 triệu người, Sau 4 năm bị cai trị chỉ còn 8,5 triệu người.

- Xứ Công gô thuộc Pháp có những bộ tộc có 40.000 người, sau 2 năm còn lại 20.000 người , nhiều bộ tộc khác không còn lấy 1 người.

- Năm 1904 dân số xứ Hôtenlô là 20.000 người,Sau 7 năm bị đô hộ chỉ còn lại 9.700 người.

- Số nô lệ da đen được đem đến Mĩ Latinh (XVI – XIX) lên tới 60 triệu người.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 8714 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng lịch sử: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Bố cục bài học Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. . Khái quát b. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1. Châu Phi Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 1. Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân Bố cục bài học Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. Khái quát b. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Lược đồ thuộc địa các nước đế quốc ở châu Phi đầu thế kỉ XX Anh Đức Bỉ BĐ Nha Pháp Ai cập, Tây Namphi, Công gô Mô Dăm bích, Ai cập Đông Xu đăng Kênia Nam phi Nigiêria Angiêri Mađagaxca Tây phi Angiêri, Tây Phi, Mađagaxca... Camơrun, Tandania Tandania Camơrun Tây Namphi, Công gô Ăng gôla Mô Dăm bích Ăng gôla Nigiêria.... Đông xuđăng. Kênia, Nam Phi, 32% 28% 7.5% 6.5% 7.5% Sự thống trị hà khắc, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Phong trào đấu tranh diễn ra Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 1. Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi + Nguyên nhân: + Phong trào đấu tranh: Bố cục bài học Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. Khái quát b. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Xu đăng Angiêri 1830-1847 Aicập Êtiôpia 1879-1882 1882-1898 1889-1896 1830-1847 Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri Áp-đen Ca- đe 1879-1882 Cuộc đấu tranh của Trí thức và Sĩ quan yêu nước ở Aicập Átmét- Arabi 1882-1898 Cuộc đấu tranh của nhân dân Xu đăng Muhamét - Átmét 1889-1896 Cuộc đấu tranh của nhân dân Êtiôpia Áp-đen Ca- đe Átmét- Arabi Muhamét-Átmét Xu đăng Angiêri 1830-1847 Aicập Êtiôpia 1879-1882 1882-1898 1889-1896 1830-1847 Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri Áp-đen Ca- đe Thất bại Thất bại Thất bại 1879-1882 Cuộc đấu tranh của Trí thức và Sĩ quan yêu nước ở Aicập Átmét- Arabi 1882-1898 Cuộc đấu tranh của nhân dân Xu đăng Muhamét Átmét 1889-1896 Cuộc đấu tranh của nhân dân Êtiôpia Thắng lợi 1 2 3 B¹n sÏ chän phÇn th­ëng nµo ? Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 1. Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. Khái quát + Nguyên nhân: + Phong trào đấu tranh:  Bố cục bài học Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. . Khái quát b. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 1. Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. Khái quát b. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc + Nguyên nhân: + Phong trào đấu tranh: + Nguyên nhân: + Phong trào đấu tranh: Bố cục bài học Châu Phi a. Quá trình xâm lược của đế quốc thực dân b. Phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi 2. Khu vực Mĩ Latinh a. Khái quát b. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1822 1828 1819 1811 1825 Tutxanh Luvectuya Ác hen ti na1816 Pêru 1821 Chi lê 1818 Mê xi cô 1821 Braxin 1822 1 2 3 B¹n sÏ chän phÇn th­ëng nµo ? Bài 5: Châu Phi và Khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 1823 Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô “Châu Mĩ của người châu Mĩ” 1889 Thành lập tổ chức “Liên Mĩ” do Mĩ đứng đầu Đầu thế kỉ XX Thực hiện chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” Chính sách của Mĩ 1898 Gây chiến tranh với Tây Ban Nha.. Bài tập củng cố Câu 1: Các nước đế quốc cơ bản hoàn thành việc xâm chiếm Châu Phi vào thời gian: A. Đầu thế kỉ XIX B. Đầu thế kỉ XX C. Cuối thế kỉ XIX Câu 2: Đến đầu thế kỉ XX phần lớn diện tích lãnh thổ Châu Phi là thuộc địa : A. Ý- Đức B. Anh- Đức C. Đức- Pháp D. Anh- Pháp Câu 4: Từ thế kỉ XVI, XVII hầu hết các nước Mĩ Latinh là thuộc địa của: A. Anh - Pháp B. Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha C. Đức- Pháp D. Tây Ban Nha- Ý Câu 3: Tiêu biểu nhất trong phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi là cuộc đấu tranh của nhân dân: A. Angiêri B. Xu đăng C. Êtiôpia D. Ai cập Bài tập về nhà Câu 1: Lập niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi theo mẫu: Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri diễn ra Ápđen- Cađe Thất bại 1830-1847 Khu vực Mĩ Latinh Ha-i-ti 1804 Chuẩn bị bài mới Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) Nguyên nhân Sâu xa Duyên cớ(Nguyên nhân trực tiếp) 1. 2. Lập niên biểu về 2 giai đoạn của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất(1914- 1918) 3/8/1914 Đức tràn vào Bỉ , đánh thọc sang Pháp Đức chiếm Bỉ, Pari bị uy hiếp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Châu Phi và khu vực Mĩ latinh.ppt