Bài giảng Mũi - Lê Quang Tuyền

XOANG HÀM TRÊN:

NGÁCH MŨI TRÊN

XOĂN MŨI GIỮA

NGÁCH MŨI GIỮA

VÁCH MŨI

XOĂN MŨI DƯỚI

NGÁCH MŨI DƯỚI

XOANG HÀM TRÊN:

ĐỈNH( MÕM GÒ MÁ)

THÀNH TRÊN

THÀNH DƯỚI

THÀNH TRONG

THÀNH TRƯỚC

(MẶT TRƯỚC

 X. HÀM TRÊN)

THÀNH SAU

( MẶT THÁI DƯƠNG

X. HÀM TRÊN)

 

ppt36 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mũi - Lê Quang Tuyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BS. LÊ QUANG TUYỀNBỘ MÔN GIẢI PHẪUMŨIMỤC TIÊU BÀI GIẢNG:1- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO CỦA MŨI NGOÀI2- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO CỦA MŨI TRONG 4- KỂ TÊN, MÔ TẢ ĐỘNG MẠCH VÙNG MŨI3- MÔ TẢ ĐƯỢC CẤU TẠO, CHỨC NĂNG CÁC XOANG CẠNH MŨI MŨIMUÕI NGOAØIXÖÔNG MUÕISUÏN MUÕI BEÂNSUÏN CAÙNH MUÕI LÔÙNSUÏN VAÙCH MUÕIKHUNG XƯƠNG SỤNSUÏN CAÙNH MUÕI BEÙ1- KHUNG XƯƠNG SỤN:1- SỤN MŨI BÊNBỜ NGOÀIBỜ TRONGBỜ DƯỚI1- KHUNG XƯƠNG SỤN:MUÕI NGOAØI2- SỤN VÁCH MŨIBỜ TRƯỚC TRÊNBỜ SAU TRÊNBỜ TRƯỚC DƯỚIBỜ SAU DƯỚIMUÕI NGOAØI1- KHUNG XƯƠNG SỤN:3- SỤN CÁNH MŨI LỚNTRỤ TRONGTRỤ NGOÀISỤN VÁCH MŨIMUÕI NGOAØI1- KHUNG XƯƠNG SỤN:CƠ HẠ VÁCH MŨICƠ MŨIPHẦN NGANGPHẦN CÁNHCƠ MẢNH KHẢNHMUÕI NGOAØI2- CƠ MŨI:ÑM DÖÔÙI OÅ MAÉT ÑM HAØM 3- ĐỘNG MẠCH- THẦN KINHMUÕI NGOAØIÑM MẶTÑM MAÉT MUÕI NGOAØIVẬN ĐỘNG: DÂY TK VIICẢM GIÁC: DÂY TK VMUÕI NGOAØI OÅ MUÕI THAØNH DÖÔÙILOÃ MUÕI SAUTHAØNH TREÂNTHAØNH NGOAØITHAØNH TRONGMUÕI TRONGLỖ MŨI SAUMUÕI TRONGXƯƠNG MŨIXƯƠNG TRÁNMẢNH NGANGXƯƠNG SÀNGXƯƠNG BƯỚMXƯƠNG KHẨU CÁI MUÕI TRONG1- THÀNH TRÊN:MÕM KHẨU CÁIXƯƠNG HÀM TRÊNMẢNH NGANGXƯƠNG KHẨU CÁIMUÕI TRONG2- THÀNH DƯỚI:MUÕI TRONG3- THÀNH TRONG:MUÕI TRONG3- THÀNH TRONG:MÀO GÀMẢNH NGANGVÁCH NGĂNMẢNH ĐỨNGMUÕI TRONG3- THÀNH TRONG:MUÕI TRONGTHỀM MŨIXOĂN MŨI DƯỚILỖ ĐỔ ỐNG LỆ MŨIỐNG MŨI TRÁN4- THÀNH NGOÀI:XƯƠNG XOĂN MŨITRÊNGIỮADƯỚIMUÕI TRONG4- THÀNH NGOÀI:X. Xoăn mũi trênX. Xoăn mũi giữaX. Xoăn mũi dướiXoăn mũi trênXoăn mũi giữaXoăn mũi dướiNGÁCH MŨITRÊNGIỮADƯỚIMUÕI TRONG4- THÀNH NGOÀI:BỌT SÀNGMÕM MÓCLỖ(NGÁCH)BÁN NGUYỆTMUÕI TRONG4- THÀNH NGOÀI:XOĂN MŨI GIỮAXOĂN MŨI DƯỚINGÁCH MŨI GIỮANGÁCHMŨI DƯỚIMUÕI TRONG CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI XOANG TRAÙN XOANG HAØM XOANG SAØNGXOANG BÖÔÙM CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI XOANG TRAÙN XOANG HAØM XOANG SAØNGXOANG BÖÔÙM NGÁCH MŨI TRÊNXOĂN MŨI GIỮANGÁCH MŨI GIỮAVÁCH MŨIXOĂN MŨI DƯỚINGÁCH MŨI DƯỚI CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI 1- XOANG HÀM TRÊN: CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI THÀNH TRÊNTHÀNH TRONGTHÀNH DƯỚIĐỈNH( MÕM GÒ MÁ)THÀNH TRƯỚC(MẶT TRƯỚC X. HÀM TRÊN)THÀNH SAU( MẶT THÁI DƯƠNGX. HÀM TRÊN)1- XOANG HÀM TRÊN:MẢNH ĐỨNGXOANG SÀNGXOANG BƯỚM CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI 2- XOANG SÀNG: CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI 2- XOANG SÀNG:THỀM MŨIĐÊ MŨIXOĂN MŨI DƯỚILỖ ĐỔ ỐNG LỆ MŨIỐNG MŨI TRÁN3- XOANG TRÁN- XOANG BƯỚM: CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI NGÁCH MŨI TRÊNXOANG TRÁNXOANG BƯỚM CAÙC XOANG CAÏNH MUÕI NIEÂM MAÏC XOANG CAÏNH MUÕI XOANG HAØMNIEÂM MAÏC XOANGNIEÂM MAÏC CUOÁN MUÕI THAÀN KINH KHÖÙU GIAÙC SÔÏI TB TK KHÖÙU ĐM HÀMĐM BƯỚM KHẨU CÁIĐM VÁCH MŨI SAUĐM MẶT(NHÁNH VÁCH MŨI)ĐM KHẨU CÁI LỚNĐM SÀNG TRƯỚC( NHÁNH MŨI NGOÀI)ĐM SÀNG SAU(NHÁNH MŨI NGOÀI)ĐM SÀNG TRƯỚC(NHÁNH VÁCH MŨI TRƯỚC)ĐM BƯỚM KHẨU CÁI (NHÁNH MŨI NGÒAI SAU) ÑOÄNG MAÏCH MUÕI ÑIEÅM MAÏCH KIESSELBACH Ñoäng maïch böôùm khaåu caùiÑoäng maïch saøngTHAÀN KINH MUÕI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_mui_le_quang_tuyen.ppt
Tài liệu liên quan