Bài giảng phương pháp phay

Khái niệm: phay là phương pháp gia công cắt gọt có năng suất rất cao,được sử dụng rộng rãi trong các ngành chế tạo máy.

-Có thể gia công các mặt phẳng,các gờ lồi,các rãnh và nhiều mặt định hình khác.

-Độ chính xác khi phay đạt cấp 8-9,độ bóng đạt cấp 6.

Các chuyển động:

-chuyển động chính: chuyển động quay tròn của dụng cụ cắt.

-chuyển động chạy dao:chuyển động thẳng theo các phương ngang,dọc của bàn máy mang phoi.

 

 

ppt53 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 14250 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng phương pháp phay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: NGUYỄN HỮU THẬT SVTH: PHẠM HẢI HỌC (nt) ĐỖ XUÂN HOÀI PHAN NAM KHÁNH TRẦN HỮU KIỆT NGUYỄN VĂN HOÀNG NGUYỄN THANH LÂM ………………. PHAY KHÁI NIỆM DAO PHAY GÁ ĐẶT DAO MÁY PHAY CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH TRÊN MÁY PHAY ĐỒ GÁ PHAY. Khái niệm: phay là phương pháp gia công cắt gọt có năng suất rất cao,được sử dụng rộng rãi trong các ngành chế tạo máy. -Có thể gia công các mặt phẳng,các gờ lồi,các rãnh và nhiều mặt định hình khác. -Độ chính xác khi phay đạt cấp 8-9,độ bóng đạt cấp 6. Các chuyển động: -chuyển động chính: chuyển động quay tròn của dụng cụ cắt. -chuyển động chạy dao:chuyển động thẳng theo các phương ngang,dọc của bàn máy mang phoi. Slide 2 VAÄT LIEÄU LAØM DAO Theùp gioù (HSS) coøn goïi laø theùp caét nhanh, ñöôïc duøng phoå bieán hieän nay. coù ñoä cöùng HRC = 62 - 65, chòu nhieät tôùi 6000 C VAÄT LIEÄU LAØM DAO Hôïp kim cöùng (HM) laø loaïi hôïp kim ñöôïc cheá taïo baèng caùch nung eùp (theâu keát) boät caùc-buya vonfram, caùc-buya titan vôùi chaát keát dính laø coâ-ban.. coù ñoä cöùng cao (HRC = 71 - 75), chòu nhieät ñeán 11000 C, chòu maøi moøn toát nhöng gioøn. Khi moøn xoay maët khaùc, khoâng maøi laïi. VAÄT LIEÄU LAØM DAO Hôïp kim goám: thaønh phaàn chuû yeáu laø nhoâm oâxít Al2O3 (99 %), magieâ-oâxít MgO (0,1 - 1 %) ñöôïc nghieàn thaønh boät mòn roài eùp nung ôû nhieät ñoä cao. Coù ñoä cöùng cao (HRC = 73 -78), chòu nhieät ñeán 12000 C, nhöng raát gioøn neân thöôøng duøng ñeå gia coâng tinh. CÁC LOẠI DAO PHAY: Dao phay đĩa PHƯƠNG PHÁP LẮP DAO LẮP DAO LÊN GÁ NGANG ñai oác xieát truïc dao ñai oác xieát giaù ñôû truïc dao dao phay truï khaâu ñònh vò oác coá ñònh xaø ñôû truïc xieát ruùt dao baïc loùt GÁ DAO Slide 2 MÁY PHAY CẤU TẠO NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG DỤNG CÔNG DỤNG NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG DỤNG CÔNG DỤNG NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG DỤNG 1. CẤU TẠO. 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC. Caùc chuyeån ñoäng laøm vieäc - MÁY PHAY VẠN NĂNG. Máy phay ngang Máy phay ngang 3. PHÂN LOẠI. MÁY PHAY VẠN NĂNG MÁY PHAY GIƯỜNG CÁC LOẠI MÁY PHAY KHÁC MÁY PHAY NGANG VẠN NĂNG MÁY PHAY ĐỨNG VẠN NĂNG MÁY PHAY CHUYÊN DÙNG MÁY TỔ HỢP MÁY ĐIỂU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH Máy phay đứng - MÁY PHAY GIƯỜNG. - CÁC LOẠI MÁY PHAY KHÁC Máy phay điểu khiển theo chương trình (máy phay CNC ) Máy phay tổ hợp (đứng + ngang Máy phay chuyên dùng Caùc vieäc phay cô baûn - CÔNG DỤNG. Caùc phöông phaùp phay chính Caùc phöông phaùp phay chính Baûo döôõng maùy Caùc quy taéc baûo döôõng maùy Tröôùc khi laøm vieäc, phaûi kieåm tra maùy caån thaän. Thao taùc caùc cô caáu ñieàu khieån ñuùng quy taéc. Söû duïng cheá ñoä caét hôïp lyù, khoâng quaù coâng suaát maùy. Gaù phoâi baûo ñaûm vöõng chaéc. Laép truïc dao vaø dao baûo ñaûm chính xaùc vaø chaët. Daàu môõ boâi trôn phaûi ñaày ñuû vaø ñuùng loaïi. Söû duïng dung dòch töôùi trôn baûo ñaûm chaát löôïng. Sau ca thöïc taäp phaûi lau chuøi maùy caån thaän. Thaáy hieän töôïng khaùc thöôøng phaûi kòp thôøi ngöøng maùy, tìm nguyeân nhaân. Baùo caùo vôùi thaày höôùng daãn ñeán xem xeùt, khoâng töï tieän thaùo môû caùc boä phaän maùy. ĐỒ GÁ. Khối V Ê tô Thỏi kê Bích ép CÁC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH TRÊN MÁY PHAY PHAY MẶT PHẲNG PHAY RÃNH, RÃNH THEN PHAY BÁNH RĂNG 1.PHAY MẶT PHẲNG. Dùng dao phay hình trụ Dùng dao phay mặt đầu Dùng dao phay ngón Dùng dao phay đĩa Dùng dao phay hình trụ Dùng dao phay hình trụ Dùng dao phay mặt đầu Dùng dao phay hình trụ Dùng dao phay đĩa Dùng dao phay mặt đầu Dùng dao phay hình trụ Dùng dao phay ngón Dùng dao phay đĩa Dùng dao phay mặt đầu Dùng dao phay hình trụ -Trong phay mặt phẳng người ta chia làm 2 loại :phay thuận ,phay nghịch. + phay thuận. là khi dao quay cùng chiều với phương chuyển động của bàn máy mang chi tiết gia công. Phương pháp này thường dùng khi gia công tinh. - Phay nghịch: khi dao và chi tiết có chuyển động ngược chiều nhau. Phay nghịch thường dùng khi gia công thô.   2. PHAY RÃNH,RÃNH THEN Các dao phay rãnh định hình Phay rãnh vuông trên máy phay ngang Phay rãnh vuông trên máy phay đứng Phay rãnh bàn nguyệt. Phay cung tròn lồi Bước 1 Bước 2 3. PHAY BÁNH RĂNG. Phay thanh răng thẳng Phay bánh răng trụ thẳng Xoắn trái Xoắn phải Phay bánh răng rãnh xoắn Dao phay raêng modul Phay bánh răng trụ thẳng Trình töï phay baùnh raêng truï thaúng Laép dao phay modul leân truïc gaù dao vaø kieåm tra ñoä ñoàng taâm Dao phay modul, truïc gaù dao phay Laép chi tieát giöõa 2 chuoâi nhoïn vaø chænh cho ngay taâm dao phay EÂ-ke, Caên maãu Ñieàu chænh keùo chia ñaàu phaân ñoä Ñaàu phaân ñoä, uï ñoäng, ñoàng hoà so Laép vaø ñieàu chænh ñaàu phaân ñoä vaø uï ñoäng leân baøn maùy phay Ñieàu chænh soá voøng quay vaø löôïng chay dao Cho dao quay, naâng baøn cho dao chaïm vaøo chi tieát Quay baøn doïc cho dao ra khoûi chi tieát; naâng baøn leân ñuùng chieàu saâu raêng Phay raêng thöù nhaát Quay baøn cho dao ra khoûi chi tieát, sang moät böôùc raêng, phay tieáp raêng keá Tieáp tuïc nhö treân cho ñeán raêng cuoái NGUYÊN TẮC PHAY RÃNH XOẮN Bánh răng thay thế - PHAY BÁNH RĂNG XOẮN TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG a = Góc rãnh xoắn ß = Góc xoay bàn máy S = Bước xoắn i = Tỉ số truyền của đầu phân độ Pv = Bước vít me bàn máy Z1 = Số răng bánh răng chủ động (Z1, Z3) Z2 = Số răng bánh răng bị động (Z2, Z4) Thí dụ 1: Một dao phay trụ xoắn có ß = 25 0 Z = 9 răng, d = 80 mm Cho i = 40, Pv = 6 mm Tìm bước xoắn S, bộ bánh răng thay thế và ntq GiảI: Thí dụ 2: Một chi tiết có d = 40 mm được phay 6 rãnh xoắn có bước xoắn S = 40 mm Cho: i = 40; Pv = 6 mm Tìm góc xoay bàn ß, bộ bánh răng thay thế và Ntq GiảI: An toaøn lao ñoäng 1. Khoâng ñöôïc duøng tay hay gieû ñeå phuûi phoi khi maùy ñang hoaït ñoäng 2. Khoâng ñöôïc ño hoaëc kieåm tra chi tieát khi maùy ñang hoaït ñoäng 3. Khoâng ñöôïc thay ñoåi toác ñoä khi maùy ñang hoaït ñoäng Nhöõng ñieàu caàn bieát 1. Tröôùc khi tieán haønh gia coâng caàn phaûi xem xeùt heä thoáng coâng ngheä ñaõ cöùng vöõng chöa? 2. Ñeå ñieàu chænh chieàu saâu caét phaûi di chuyeãn chi tieát töø töø leân khi dao ñang quay 3. Neân thöïc hieän ñöôøng chuyeãn dao khoâng giaùn ñoaïn ñeå ñaït ñöôïc ñoä boùng treân suoát chieàu daøi cuûa raõnh 4. Muoán thöïc hieän vieäc ngöøng maùy, phaûi taét töï ñoäng ñöa baøn maùy trôû laïi vò trí ban ñaàu roài taét maùy THE AND. CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE. THE AND.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptThuyết trình phương pháp phay.ppt
Tài liệu liên quan