Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 7+8: Các phương pháp lai

Ở động vật giao phối cận huyết thường dần

đến hiện tượng con cái có sức sống kém, sinh

trưởng giảm, xuất hiện các quái thai dị hình

Hiện tượng thoái hóa giống :

Ơcây trồng:

Là hiện tượng cây trồng sau một thời gian

đưa vào sản xuất có biểu hiện sức sống kém

dần,sinh trưởng và phát triển chậm bộc lộ

tính trạng xấu,năng suất giảm .

Ở vậtt nuôi :

Giao phốii cậnn huyếtt làmm sức đẻ giảm,xuất

hiệnn cácc quáii thai dị hình,cơ thể suy

pdf22 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 10/09/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 7+8: Các phương pháp lai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI CŨ Để thay đổi đợ lớn tối đa, năng suất tối đa của một giống chúng ta phải làm gì? Bàøi 7 vàø 8 Cáùc phương pháùp lai I. Dòøng tựï thụï phấán – Dòøng cậän huyếát –Hiệän tượïng thoáùi hóùa : 1. Kháùi niệäm : * Tựï thụï phấán : • * Giao phốái cậän huyếát: • * Hiệän tượïng thoáùi hóùa giốáng 2. Nguyênâ nhânâ củûa hiệän tượïng thoáùi hóùa giốáng : 3.Vai tròø củûa phương pháùp tựï thụï phấán vàø GPCH . Hiện tượng tự thụ phấn Thế nào là hiện tượng tự thụ phấn? Là hiện tượng hạt phấn của hoa thụ phấn cho nhụy của hoa đó hoặc hoa khác cùng cây. Về mặt di truyền, trong các phép lai sau phép lai nào cĩ thê ̉ là hiện tượng tự thụ phấn? a. AA x Aa b. AA x aa c. Aa x Aa QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC CHÓ CON CÙNG MẸ Giao phối cận huyết Gà con cùng mẹ Thê ́ nào là hiện tượng giao phối cận huyết? Là hiện tượng giao phối giữa các con vật cùng bớ mẹ hoặc giữa bơ ́ hoặc mẹ và con của chúng. … Trong thí nghiệäm vềà 1 giốáng ngôâ : Chiềàu cao trung bình 2,93 m, năngê suấát trung bình 47,6 tạï/ha Bị bắt buộc tự thụ phấn qua 15 thế hệ Chiều cao cây 2,46m,năng suất 24,1tạ/ha . Đến thế hệ thứ 30 : Chiều cao cây 2,34m,năng suất 15,2tạ /ha . Nhận xét của em về thí nghiệm ? Ở động vật giao phối cận huyết thường dần đến hiện tượng con cái cĩ sức sống kém, sinh trưởng giảm, xuất hiện các quái thai di ̣ hình. ỞÛ vậät nuôiâ : Giao phốái cậän huyếát làøm sứùc đẻû giảûm,xuấát hiệän cáùc quáùi thai dị hình,cơ thểå suy yếáu . Ở thực vật và động vật thoái hoá giống có hiện tượng gì ? (Hiện tượng thoái hóa giống : Ơûcây trồng: Là hiện tượng cây trồng sau một thời gian đưa vào sản xuất có biểu hiện sức sống kém dần,sinh trưởng và phát triển chậm bộc lộ tính trạng xấu,năng suất giảm . Tạïi sao lạïi cóù hiệän tượïng thoáùi hóùa giốáng, cơ sởû di truyềàn củûa hiệän tượïng nàøy làø gì? (2. Nguyênâ nhânâ sựï thoáùi hóùa giốáng : F2 : , 4 1 AA , 4 1 , 4 2 , 4 1 4 2 ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ aaAaAA aa 4 1 %5,37 16 6 16 2 4 1 ==+=AA %aa 5,37 16 6 16 2 4 1 ==+=%25 16 4 ==Aa Khi tự phối bắt buộc : P : Aa x Aa Giaotử P: 2 1 2 1 , 2 1 2 1 aAaA F1: aa AaAA 4 1 , 4 2 , 4 1 Tỉ lệ % Dị hợp tử 100 Đồng hợp tử 0 Đời đầu Đời sau 1F 2F 3F 4F 5F nF M Aa Aa Aa Aa ( )/= 150 1 2 ( )/= 225 1 2 ( ), /= 312 5 1 2 ( ), /= 46 25 1 2 ( ), /= 53 125 1 2 ( )n/1 2 M 50 75 ,87 5 ,93 75 ,96 875 M ( )n/−1 1 2 n Aa ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛= 2 1 n AA aa ⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎝ ⎠= = 11 2 2 * Tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể giảm dần,tỉ lệ thể đồng hợp tăng . * Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện ra kiểu hình . Tại sao tỉ lệ thể đồng hợp tăng lại là nguyên nhân dẫn đến sự thoái hóa giống ? Các em cĩ nhận xét gì về tỷ lệ KG đồng hợp và dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát và thế hệ thứ n. Vì sao trong luậät hônâ nhânâ gia đình ngườøi ta khôngâ cho nhữngõ ngườøi cóù quan hệä huyếát thốáng lấáy nhau ? * Ở người 20-30% số con của các cặp hôn phối thân thuộc bị chết non hay mang các dị tật bẩm sinh . * Tại Brazin ở một hòn đảo nhỏ có một cộng đồng 300 người . Do cách li, phải kết hôn gần nên sinh ra một lớp người bạch tạng sợ ánh sáng ra đường phải đeo kính râm, đội mũ trùm khăn. Đây là hậu quả sự biểu hiện các gen lặn do giao phối gần . V Có phải giao phối gần hay tự phối nhất thiết dẫn tới sự thóai hoá giống không? V Trong chăn nuôi và trồng trọt người ta sử dụng phương pháp giao phối gần và tự phối nhằm mục đích gì ? * Củng cố một tính trạng mong muốn . * Là bước trung gian tạo dòng thuần để chuẩn bị lai khác dòng tạo ưu thế lai . * Phát hiện các gen xấu để loại bỏ. ( 3.Vai tròø củûa phương pháùp tựï thụï phấán bắét buộäc vàø giao phốái cậän huyếát : Em có biết Câu 1 : Tại sao ở chim bồ câu giao phối gần mà không dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống ? Câuâ 2: Kếát quảû nàøo dướùi đâyâ khôngâ phảûi làø củûa hiệän tượïng giao phốái gầàn : a. Hiệän tượïng thoáùi hóùa. b. Tỉ lệä thểå đồàng hợïp tăngê , thểå dị hợïp giảûm . c. Tạïo ưu thếá lai . d. Tạïo ra dòøng thuầàn . 2. Mộät quầàn thểå ởû thếá hệä xuấát pháùt cóù thàønh phầàn KG : 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa tựï thụï phấán qua 14 thếá hệä thì tỉ lệä thểå dị hợïp vàø tỉ lệä thểå đồàng hợïp như thếá nàøo ? ø 1. Mộät quầàn thểå ởû thếá hệä xuấát pháùt cóù thàønh phầàn KG : 100% Aa tựï thụï phấán qua 21 thếá hệä thì tỉ lệä thểå dị hợïp vàø tỉ lệä thểå đồàng hợïp như thếá nàøo ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_78_cac_phuong_phap_lai.pdf
Tài liệu liên quan