Bài giảng thủy quyển một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên tế giới

Sông Amzon bắt nguồn từ dãy Andet có diện tích lưu vực rất rộng đổ ra Đại Tây Dương

 

ppt26 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 11961 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng thủy quyển một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên tế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THñY QUYÓN Mét sè NH¢N Tè ¶NH H­ëng ®Õn chÕ ®é n­íc s«ng Mét sè s«ng lín trªn thÕ giíi ®Þa lý tù nhiªn 10 Tiết 19: 1 (L­u ý: C¸c néi dung cã mµu tr¾ng c¸c em cÇn chñ ®éng ghi) I. THỦY QUYỂN 1.Khái niệm: Là lớp nước trên Trái Đất: 2.Tuần hoàn của nước trên Trái Đất: 2 2 Nước biển, đại dương, sông suối, ao hồ, nước ngầm, nước trong cơ thể các sinh vật và hơi nước trong khí quyển. Vòng tuần hoàn nhỏ Mưa Tuyết rơi Hồ Vòng tuần hoàn lớn Nước ngầm Gió 3 Mưa a.Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước bốc hơi  mây  mưa  nước bốc hơi. b.Vòng tuần hoàn lớn: Nước biển bốc hơi  mây  gió thổi vào đất liền  mưa (tuyết rơi)  dòng chảy (sông, suối, hồ, nước ngầm)  biển, đại dương. 4 2.Tuần hoàn của nước trên Trái Đất: Các nhân tố ảnh hưởng II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 5 Mưa nhiều, sông đầy nước. Mưa: : Tuyết tan sông được tiếp nước nhiều Băng tuyết Đá thấm nước, điều hoà nước sông Nước ngầm: Miền núi sông chảy nhanh. Địa hình: Điều hoà dòng chảy, giảm lũ lụt. Thực vật: Điều hoà chế độ nước sông. Hồ đầm: MÙA MƯA MÙA KHÔ NƯỚC SÔNG CHẢY XIẾT Ơ ĐỊA HÌNH MIỀN NÚI NƯỚC SÔNG CHẢY CHẬM Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG NƯỚC SÔNG DO BĂNG TAN CUNG CẤP Hå §ÇM VíI CHÕ §é N­íc s«ng KHI NƯỚC SÔNG LÊN NƯỚC CHẢY VÀO HỒ, ĐẦM VÀ NGƯỢC LẠI Nước sông lên Nước sông xuống Nªn trång vµ b¶o vÖ rõng ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng, ®iÒu hßa dßng ch¶y Kh«ng nªn Kh«ng nªn Khi n­íc s«ng mÊt nh©n tè ®iÒu hßa dßng ch¶y (mÊt rõng phßng hé ®Çu nguån) 8 III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI S«ng nin s«ng mª c«ng s«ng Tr­êng giang S«ng i-ª-nÝt x©y 9 10 S«ng a ma z«n s.mi-xi-xi-pi Sông Nin bắt nguồn từ cao nguyên Trung Phi (hồ Vichtoria) đổ ra biển Địa Trung Hải. s.i-e-nit-xay s.mixixipi s.mecong Löu vöïc soâng Amadoân Sông Amzon bắt nguồn từ dãy Andet có diện tích lưu vực rất rộng đổ ra Đại Tây Dương Löu vöïc soâng I-eâ-nit-xaây Sông I-ê-nit-xây bắt nguồn từ Hồ Bai can chảy về phía Bắc đổ ra Bắc Băng Dương. I-E-NIT-XAY Nin Hoà Victori Ñòa Trung Haûi - XÑ, caän XÑ, caän NÑ - Chaâu Phi 2.881.000 6.685 -Möa - Nöôùc ngaàm -Möa - Nöôùc ngaàm Daõy Anñeùt Ñaïi Taây Döông -XÑ -Chaâu Myõ 7.170.000 6.437 Ieânixaây - Daõy Xaian - Baéc Baêng Döông Ô.Đới laïnh - Chaâu AÙ 2.580.000 4.102 Baêng tuyeát tan Amadoân III. MOÄT SOÁ SOÂNG LÔÙN TREÂN TRAÙI ÑAÁT S«ng Mª c«ng Đồng bằng sông Cửu Long S«ng mixixipi (hoa kú) S«ng tr­êng giang (trung quèc) S«ng ®a nuyp (ch©u ©u) 1 2 5 4 8 7 6 3 O CHÖÕ CUÛNG COÁ KIEÁN THÖÙC 1. Gồm 16 kí tự: Nước bieån, ñaïi döông boác hôi tạo thaønh maây, maây ñöôïc gioù ñöa vaøo vaø möa xuoáng ñaát lieàn, taïo thaønh caùc daïng nöôùc khaùc nhau roài cuoái cuøng cuõng ñoå ra bieån, ñaïi döông. Quaù trình ñoù ñöôïc goïi laø? 2. Goàm 8 kí töï: Ñaây laø yeáu toá quyeát ñònh cheá ñoä nöôùc soâng ôû mieàn khí haäu noùng hoaëc ñòa hình thaáp cuûa khí haäu oân ñôùi. 3. Goàm 9 kí töï: Soâng ôû mieàn khí haäu naøy coù nguoàn cung caáp nöôùc chính laø baêng tuyeát tan. 4. Gồm 8 kí tự: Yeáu toá naøy giuùp ñieàu hoaø cheá ñoä nöôùc soâng ôû nhöõng vuøng ñaát ñaù thaám nöôùc 5. Goàm 7 kí töï: Ñaây laø con soâng daøi nhaát theá giôùi vôùi nguoàn cung caáp nöôùc chính laø nöôùc möa vaø nöôùc ngaàm 6. Goàm 12 kí töï: Ñaëc ñieåm naøy aûnh höôûng tôùi toác ñoä doøng chaûy cuûa soâng 7. Goàm 7 kí töï: Yeáu toá naøy giuùp ñieàu hoaø cheá ñoä nöôùc soâng, giaûm luõ 8. Goàm 5 kí töï: Yeáu toá naøy giuùp ñieàu hoaø cheá ñoä nöôùc soâng, laø nguyeân nhaân khieán soâng Cöûu Long coù cheá ñoä nöôùc ñieàu hoaø hôn soâng Hoàng BÀI TẬP VỀ NHÀ 1) Trả lời câu hỏi trong SGK trang 58. 2) Làm bài tập trang 19, tập bản đồ thực hành.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTiết 19 Thuy quyen.ppt