Bài giảng tin 11: Bài tập với tệp

Bài 1: Đọc vào một dãy n số nguyên (n<=100), ghi dãy số đó vào tệp có tên BAITAP.INP

Bài 2: Mở tệp BAITAP.INP, in dãy số trong tệp ra màn hình. Tính tổng của dãy số đó.

 

 

ppt8 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 8850 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tin 11: Bài tập với tệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 18 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỚI TỆP Bài 1: Đọc vào một dãy n số nguyên (n<=100), ghi dãy số đó vào tệp có tên BAITAP.INP - Khai báo; Program bai1; Uses crt; Var tep2: TEXT; A:ARRAY[1 .. 100] of Integer; i,n:Integer; - Gán tên tệp; Begin Clrscr; ASSIGN(tep2, 'C:\DULIEU.INP’); - Mở tệp ra để ghi; REWRITE (tep2); CÁC BƯỚC: THỂ HIỆN BẰNG PASCAL - Nhập số lượng phần tử trong mảng; For i:=1 to n do Begin Write('Doc so thu ',i,'='); Readln(A[i]); Write(tep2,A[i]); End; Write(‘Nhap n = ');Readln(n); - Đọc vào mảng; - Ghi ra tệp DULIEU.INP; - Đóng tệp. Close(tep2); Readln; END. Nhap vao bao nhieu so : 6 Nhap so thu 1 = 5 Nhap so thu 2 = 7 Nhap so thu 3 = 20 Nhap so thu 4 = 15 Nhap so thu 5 = 1 Nhap so thu 6 = 8 - Nhấn F3 để mở tệp BAITAP.INP xem nội dung. Nội dung tệp BAITAP.INP - Khai báo; Program Bai2; Uses crt; Var tep: TEXT; A:ARRAY[1 .. 100] of Integer; S,i,n:Integer; - Gán tên tệp; Begin Clrscr; ASSIGN(tep, 'D:\TP\BAITAP.INP’); - Mở tệp ra để đọc; RESET(tep); Bài 2: Mở tệp BAITAP.INP, in dãy số trong tệp ra màn hình. Tính tổng của dãy số đó. CÁC BƯỚC: THỂ HIỆN BẰNG PASCAL - Gán tổng của dãy = 0; Write(A[i]:5); S:=S+A[i]; End; S:=0; - Dãy số nguyên không biết bao nhiêu số, nhưng vẫn đọc ra được bằng cách dùng hàm EOF(tên biến tệp); - Đóng tệp. Close(tep); Readln; END. - Đọc dữ liệu từ file BAITAP.INP; - In ra màn hình dãy số; - Tính tổng; Writeln('Tong cua day so la : ',S); WHILE NOT(EOF(tep)) DO Begin Readln(tep,A[i]); Writeln;

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai18- Bai tap voi tep - Tin 11.ppt
Tài liệu liên quan