Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Phạm Thị Hải

Vị trí, vai trò của đại đoàn kết

Vị trí, vai trò của

đại đoàn kết dân tộc

- Có ý nghĩa

chiến lược, quyết

định sự thành

công của cách

mạng.

- Là mục tiêu,

nhiệm vụ hàng

đầu của cách

mạng

1 Thực Dân pháp đã thực hiện những âm mưu nào?

2 Kể tên những phong trào yêu nước mà em biết?

3 Các phong trào đó có những điểm chung nào?

pdf26 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Phạm Thị Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Giáo dục chính trị Người thực hiện: Phạm Thị Hải Đơn vị: LLCT - TLGD Câu1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ra đời là sự kết hợp của nhưng yếu tố nào sau đây ? a. Chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân b.b Chủ nghiã Mác- Lênin, phong trào yêu nước và phong trào công nhân c. Phong trào yêu nước và phong trào công nhân Câu 2: Có mấy nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng? a. 4 nguyên tắc bb. 5 nguyên tắc c. 6 nguyên tắc Câu 3: Nguyên tắc nào sau đây được coi là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng? a.Tập trung, dân chủ b.Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách cc. Tự phê bình và phê bình d.Kỉ luật nghiêm minh tự giác e.Đoàn kết thống nhất trong Đảng Trò chơi ô chữ bí mật Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh Xây dựng Đảng Độc lập Đại đoàn kết dân tộc II. Nội dung cơ dân tộc bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước của Đạo đức dân, do dân, vì dân 1. Về kiến thức - Vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng - Hiểu được nội dung của đại đoàn kết dân tộc 2. Về kỹ năng - Phân tích được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc sự nghiệp cách mạng của Việt Nam 3. Về thái độ - Biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong thực tiễn cuộc sống - Có ý thức đấu tranh tư tưởng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc Nội dung bài học Nội dung của đại đoàn kết dân tộc a) Vị trí, vai trò của đại đoàn kết Vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc - Có ý nghĩa chiến lược, quyết - Là mục tiêu, định sự thành nhiệm vụ hàng công của cách đầu của cách mạng mạng. 1 Thực Dân pháp đã thực hiện những âm mưu nào? Kể tên những phong trào yêu nước mà em biết? 2 3 Các phong trào đó có những điểm chung nào? Chia rẽ nước ta làm 3 kỳ với 3 chế độ cai trị khác nhau Chia rẽ ÂM MƯU khối đại THỰC DÂN Chia rẽ giữa Lương và giáo đoàn kết PHÁP dân tộc Chia rẽ giữa người kinh và người thượng 11 Thất bại CÁCH MẠNG THÁNG 8 CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 1975 Chiến lược lâu dài Đại đoàn kết Tập hợp lực lượng Vấn đề sống còn Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công b. Đại đoàn kết là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của CM Mục tiêu: hàng Nhiệm vụ đầu của cách mạng ĐK là ĐK là ĐK là nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ của mọi hàng đầu hàng đầu giai đoạn của Đảng của cả cách mạng dân tộc 16 - - Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i Đ¹i héi II (2/1951) vµ bìa cña ChÝnh c¬ng жng Lao ®éng ViÖt Nam 17 2. NỘI DUNG CỦA KHỐI ĐẠI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC “ Hỡi ai con cháu Rồng Tiên! Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau. Bất kỳ nam nũ, nghèo giàu, Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn. Người giúp sức, kẻ giúp tiền, Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta. (Lịch sử nước ta) “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo Đảng phái dân tôc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân pháp để cứu Tổ Quốc”. (Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) Theo em, đối tượng đại đoàn kết dân tộc là những ai? * Đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết toàn dân Đối tượng đoàn kết Tầng Tôn Đảng lớp giai Dân tộc giáo phái cấp Đoàn kết toàn dân “Bất kỳ đàn ông hay đàn bà, người già, hay người trẻ , không chia tôn giáo , đảng phái, dân tộc” Kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc Khoan dung độ lượng với con người VUA BẢO ĐẠI BÙI BẰNG ĐOÀN BINH LÍNH MỸ TRỞ VỀ NƯỚC 1973 Thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đồng thời có lòng khoan dung, độ lượng tin vào dân, tin vào con người.. Kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc Đại đoàn kết Khoan dung độ lượng với con người, tin vào con người Phải tin vào dân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_dai_doan_ket_dan_toc_pham.pdf
Tài liệu liên quan