Bài giảng Vòng lặp và cấu trúc mảng - Nguyễn Đông Hà

Ví dụ cấu trúc for()

#define NMAX 5

int i;

for (i = 0; i < NMAX; i++)

{

printf(“Lan thu %d\n”,i+1);

}

Cấu trúc while()

while (biểu thức luận lý E đúng)

{

/* Dãy các lệnh được làm khi E đúng */

Câu_lệnh_1;

Câu_lệnh_2;

Câu_lệnh_3;

}

Ví dụ cấu trúc while()

#define NMAX 5

int i;

while (i < NMAX)

{

printf(“Lan thu %d\n”,i+1);

i++;

}

pdf13 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vòng lặp và cấu trúc mảng - Nguyễn Đông Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vòng lặp & Cấu trúc mảng Nguyễn Đông Hà Khoa CNTT – ĐH KHTN Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Cấu trúc mảng „ Mục đích của biến mảng là để khai báo và sử dụng nhiều biến có cùng tên và phân biệt nhau bởi các chỉ số của chúng. „ Chỉ số khởi đầu mảng luôn là 0 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ví dụ mảng 1 chiều /* Khai báo mảng a gồm 5 phần tử nguyên */ int a[5]; /* Gán giá trị cho các phần tử */ a[0] = 0; a[1] = 1; a[2] = 2; a[3] = 3; a[4] = 4; /* In giá trị phần tử thứ 2 ra màn hình */ printf(“a[1] = %d”, a[1]); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Vòng lặp „ Trường hợp một số đoạn chương trình gần như hoàn toàn giống nhau được lặp đi lặp lại nhiều lần thì người lập trình sẽ sử dụng cấu trúc lặp „ 3 cấu trúc lặp trong ngôn ngữ C: „ Cấu trúc for() „ Cấu trúc while() „ Cấu trúc dowhile() Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Cấu trúc for() for (bieu_thuc_1; bieu_thuc_2; bieu_thuc_3) { Câu_lệnh_1; Câu_lệnh_2; Câu_lệnh_3; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ví dụ cấu trúc for() #define NMAX 5 int i; for (i = 0; i < NMAX; i++) { printf(“Lan thu %d\n”,i+1); } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Cấu trúc while() while (biểu thức luận lý E đúng) { /* Dãy các lệnh được làm khi E đúng */ Câu_lệnh_1; Câu_lệnh_2; Câu_lệnh_3; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ví dụ cấu trúc while() #define NMAX 5 int i; while (i < NMAX) { printf(“Lan thu %d\n”,i+1); i++; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Cấu trúc dowhile() do { /* Các lệnh được làm khi E đúng */ Câu_lệnh_1; Câu_lệnh_2; Câu_lệnh_3; }while (biểu thức luận lý E đúng); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ví dụ cấu trúc dowhile() #define NMAX 5 int i; i = 0; do { printf(“Lan thu %d\n”,i+1); i++; }while(i<NMAX); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ví dụ nhập phần tử của mảng 1 chiều int NhapMang(int a[]) { int n = 0,i = 0; printf("Nhap so phan tu cua mang: "); scanf("%d", &n); for(i = 0; i < n; i++) { printf("Nhap a[%d] : ", i); scanf("%d", &a[i]); } return n; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ví dụ xuất phần tử của mảng 1 chiều /* Ham xuat gia tri cac phan tu trong mang */ void XuatMang(int a[], int n) { int i = 0; for(i = 0; i < n; i++) { printf("%4d", a[i]); } printf("\n"); } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_vong_lap_va_cau_truc_mang_nguyen_dong_ha.pdf
Tài liệu liên quan