Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hoá học 12 - Mã đề 935

Câu 8) Cho các phát biểu sau:

 (1): Este là sản phẩm giữa axit và ancol

 (2): Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-

 (3) Este no, đơn chức , mạch hở có CTPT là CnH2nO2 ( n 2)

 (4): Hợp chất CH3COC2H5 thuộc loại este

 (5): Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Các phát biểu đúng là: A. (2) B. (3) C. (1) , (4) D. (3) , (5)

Câu 9) Trong số các chất sau: (1) Tinh bột (2) mantozo (3) fructozo

 (4) Glucozo (5) saccarozo (6) xenlulozo

Chất thuộc loại polisaccarit là:

A. 1 , 3 B. 2,5 C. 4 , 6 D. 1 , 6

Câu 10) Glucozo có tính chất của andehit và ancol đa chứa là do trong phân tử có:

A. Chức ancol và chức andehit B. Chức ancol và chức xeton

C. chứa nhiều nhóm chức ancol không liền kề nhau và chức andehit

D. chứa nhiều nhóm chức ancol liền kề nhau và chức andehit.

Câu 11) Các tên gọi và CTCT nào sau đây không phù hợp với nhau ?

A. etyl propionat C2H5COO-C2H5 B. propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3

C. vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D. phenyl axetat CH3COO-C6H5

Câu 12) Hãy chọn câu đúng nhất?

A. Xà phòng là muối canxi của axit béo B. Xà phòng là muối natri, kali của axit béo.

C. Xà phòng là muối của axit hữu cơ D. xà phòng là muối natri hoặc kali của axit axetic

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hoá học 12 - Mã đề 935, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã Đề : 935 Bµi kiÓm tra 1 tiÕt (BÀI 1) Họ và tên:....................................... m«n: ho¸ häc 12 Lớp: 12...... Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1) Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit thu được sản phẩm là: A. C17H35COONa , glixerol B. C15H31COONa , glixerol C. C17H35COOH , glixerol D. C17H31COOH , glixerol Câu 2) Thủy phân hỗn hợp 2 este : metyl axetat và metyl fomat trong dung dịch NaOH đung nóng. Sau phản ứng ta thu được: A. 1 muối và 1 ancol B. 1 muối và 2 ancol C. 2 muối và 1 ancol D. 2 muối và 2 ancol Câu 3) Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ? A. Có mặt trong hầu hết trong các bộ phận của cây, nhất là trong quả chin. B. Có tên gọi là đường nho C. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt. D. Có 0,1% trong máu người Câu 4) Saccarazơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây ? (1): H2/Ni,to ; (2): dd AgNO3/NH3 ; (3): Cu(OH)2 ; (4): CH3COOH/H2SO4 đặc. A. 1,2 B. 1,4 C. 3,4 D. 2,3 Câu 5) Để phân biệt glucozo và fructozo , thì nên chọn thuốc thử nào sau đây ? A. dd AgNO3/NH3 B. dung dịch brom C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm D. dd CH3COOH/H2SO4 đặc Câu 6) Để chứng minh glucozơ có 5 nhóm –OH , có thể dùng phản ứng hóa học nào chứng minh được ? A. Khử glucozơ bằng H2/Ni, to B. phản ứng với axit axetic /H2SO4 đặc xúc tác C. Phản ứng điều chế ancol etylic D. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng. Câu 7) Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol ? A. Muối B. Este đơn chức, no C. Etyl axetat D. Chất béo. Câu 8) Cho các phát biểu sau: (1): Este là sản phẩm giữa axit và ancol (2): Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO- (3) Este no, đơn chức , mạch hở có CTPT là CnH2nO2 ( n2) (4): Hợp chất CH3COC2H5 thuộc loại este (5): Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. Các phát biểu đúng là: A. (2) B. (3) C. (1) , (4) D. (3) , (5) Câu 9) Trong số các chất sau: (1) Tinh bột (2) mantozo (3) fructozo (4) Glucozo (5) saccarozo (6) xenlulozo Chất thuộc loại polisaccarit là: A. 1 , 3 B. 2,5 C. 4 , 6 D. 1 , 6 Câu 10) Glucozo có tính chất của andehit và ancol đa chứa là do trong phân tử có: A. Chức ancol và chức andehit B. Chức ancol và chức xeton C. chứa nhiều nhóm chức ancol không liền kề nhau và chức andehit D. chứa nhiều nhóm chức ancol liền kề nhau và chức andehit. Câu 11) Các tên gọi và CTCT nào sau đây không phù hợp với nhau ? A. etyl propionat C2H5COO-C2H5 B. propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3 C. vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D. phenyl axetat CH3COO-C6H5 Câu 12) Hãy chọn câu đúng nhất? A. Xà phòng là muối canxi của axit béo B. Xà phòng là muối natri, kali của axit béo. C. Xà phòng là muối của axit hữu cơ D. xà phòng là muối natri hoặc kali của axit axetic Câu 13) Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm : A. Dễ kiếm B. Rẽ tiền hơn xà phòng C. Có khả năng hào tan tốt trong nước D. Có thể dùng giặt rữa ngay cả trong nước cứng Câu 14) Một cacbohidrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau: (Z) dd xanh lam dd xanh lam. Vậy (Z) là: A. fructozo B. glucozo C. mantozo D. saccarozo Câu 15) Cho chất (X) vào dung dịch AgNO3 trong NH3 , đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây ? A. glucozo B. fructozo C. axetanehit D. saccarozo Câu 16) Điều nào sau đây không đúng khi nói về glucozo : (1) Glucozo là monosaccarit ; phân tử có 6 nhóm –OH (2) glucozo cho phản ứng tráng gương (3) Glucozo được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hay thủy phân glixerol (4) Glucozo có tính chất của ancol đa chức giống như glixerol A. 1 , 3 B. 2 , 3 C. 2 , 4 D. 2 , 5 Câu 17) Chất X có công thức phân tử C4H8O2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na . Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5 Câu 18) Cho các dung dịch sau: glucozo, glixerol, fomandehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên? A. dd AgNO3 trong NH3 B. Cu(OH)2 C. Na kim loại D. nước brom Câu 19) Chất nào sau đây không phải este ? A. C3H5(ONO2)3 B. CH3COOC2H5 C. C2H5OC2H5 D. HCOOCH3 Câu 20) Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O ( khi có mặt xúc tác, trong điều kiện thích hợp ) là dãy nào sau đây ? A. saccarozo , C2H4 , C2H2 B. CH4 , CH3COOCH3 , benzen C. C2H4 , CH4 , C2H2 D. tinh bột , C2H6 , C2H2 Câu 21) Khi cho xenlulozo vào dung dịch HNO3 đặc có H2SO4 tham gia. Sản phảm được tạo thành là: A. [C6H7O2(ONO3)3]n + 3nH2O B. [C6H7O2(ONO)3]n + 3nH2O C. [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O D. [C6H7O2(NO3)3]n + 3n H2O Câu 22) Để chứng minh glucozo có nhóm chức andehit, có thể dùng một trong 3 phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozo ? A. Oxi glucozo bằng dd AgNO3/NH3 B. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)2 đun nóng C. Khử glucozo bằng H2/Ni, to D. Len men glucoxo bằng xúc tác enzim Câu 23) Tinh bột , xenlulozo và saccarozo đều có thể tham gia vào: A. phản ứng tráng bạc B. phản ứng thủy phân C. phản ứng với Cu(OH)2 D. phản ứng đổi màu iot Câu 24) Phát biểu nào dưới đây là đúng ? A. Thủy phân xenlulozo thu được glucozo B. Fructozo có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fuctozo có nhóm CHO C. Thúy phản tinh bột thu được glucozo và fructozo D. Cả xenlulozo và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc. Câu 25) Muốn điều chế 41,58 kg xenlulozo trinitrat từ xenlulozo và axit nitric với H = 80% thì thể tích dung dịch HNO3 88,2% ( D=1,5 g/ml ) cần dùng là bao nhiêu lít ? A. 20 lit B. 25 lít C. 17,64 lit D. 8,33 lít Câu 26) Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam một cacbohidrat ( Y ) thu được 5,376 lít khí CO2 ( đktc) và 3,96 gam H2O . Biết Y có phân tử khối nhỏ hơn 500 đvC và không tham gia phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là: A. Saccarozo B. Glucozo C. xenlulozo D. Fructozo Câu 27) Cho 10 gam glucozơ chứa 10% tạp chất len men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được là: A. 4,37 gam B. 4,65 gam C. 6,84 gam D. 5,56 gam Câu 28) Thủy phân hoàn toàn 1,995 gam dung dịch saccarozo 60% trong môi trường axit vừa đủ thu được dung dịch A. . Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với AgNO3/NH3 và đun nhẹ. Lượng kết tủa Ag thu được là: A. 1,125 gam B.0,756 gam C. 0,378 gam D. 1,512 gam Câu 39) Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp 2 este đồng phân ta thu được 13,44 lít CO2 ( đktc ) và 10,8 gam H2O. Công thức cấu tạo của 2 este là: A. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 B. C2H3COOCH3 và HCOOC3H5 C. (CH2OCOCH3)2 và (COOC2H5)2 D. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 C©u 30). Từ 1 kg gạo nếp ( có 80% tinh bột) khi lên men và chưng cất sẽ thu được V lít ancol etylic ( Rượu nếp) có nồng độ 450. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,807 g/ml. Giá trị của V là: A. 1,0. B. 2,4. C. 4,6 D. 2,0 C©u 31). Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X thu được 8,064 lít CO2 (ở đktc) và 5,94 gam H2O. X có M < 400 và có khả năng dự phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là: A. glucozơ. B. saccarozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. C©u 32).Cho sơ đồ biến hóa: Gỗ (Xenlulozơ)C6H12O6C2H5OHC4H6 Cao su buna. Khối lượng (tấn) gỗ cần dùng để sản xuất 1 tấn cao su là: A. 52,08. B. 54,20. C. 40,86. D. 42,35. ----------- HẾT ----------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde kiem tra 1 tiet chuong 1_2 bai 1.doc
Tài liệu liên quan