Bài ôn tập cuối tuần 5 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1

 

Bài 4. Số

Bài 5. Điền dấu <, >, = ?

6 . 8 5 . 4 9 . 4 6 . 6 2 . 0

7 7 3 . 5 4 . 4 0 . 1 8 . 9

3 . 0 3 . 6 2 . 7 4 . 8 3 . 3

Bài 6. Số?

2 > . 5 < . 9 >. 5 = . 8 <.

1 >. 3 = . 6 >. 4 < . 7 >.

2 < .< 4 0 < .< 2 9 > .> 7 8 > .> 6 5 >.> 2

 

docx3 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập cuối tuần 5 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 5 Họ và tên: .. Lớp : 1 (Cha mẹ học sinh nêu yêu cầu, hướng dẫn con học bài) */ TOÁN Bài 1. Số? 9 7 4 1 0 2 4 8 8 6 3 1 9 3 5 0 Bài 2. Viết (theo mẫu): 3 < 4 Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 4. Số? 9 4 9 7 5 8 1 Bài 5. Điền dấu , = ? 6 . 8 5 . 4 9 . 4 6 . 6 2 .. 0 7 7 3 . 5 4 . 4 0 . 1 8 . 9 3 . 0 3 . 6 2 . 7 4 .... 8 3 . 3 Bài 6. Số? 2 > ...... 5 ...... 5 = .... 8 <......... 1 >...... 3 = ..... 6 >..... 4 ....... 2 ......> 7 8 > ......> 6 5 >...........> 2 Bài 7. Viết các số 3; 9; 8; 0; 5: a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ; ; ; ; b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ; ; ; ; Bài 8. Trong hình bên có: . hình vuông. . hình tam giác. Bài 8. Trong hình bên có hình tam giác. */ TIẾNG VIỆT * Đọc thành tiếng: eâ ke gheá ñaù laõ chaõ giaù caû nghæ leã ngaõ ba leâ la baø giaø laù ngheä kheä neä ba ngaû chaø laø Beù Ngaø nghó: Baø ñaõ giaø maø chaû ñi nghæ. Nghæ leã, ba meï ñeå baø ñi nghæ. * Cha mẹ đọc cho con viết các từ, câu trên vào vở chính tả ở nhà.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBÀI TẬP CUỐI TUẦN 5.docx
Tài liệu liên quan