Báo cáo Chính sách và chiến lược nghiên cứu nông nghiệp quốc gia

LỜI NÓI ĐẦU

ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I: CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP QUỐC GIA

Chương 1: Tổng quan về chính sách và chiến lược trong phát triển nông nghiệp và nông thôn

1,1 Đặt vấn đề

1,2 Các chính sách quan trọng trong phát triển nông nghiệp và nông thôn

1.2.1 Chính sách đất đai

1.2.2 Chính sách thuế sử dụng đất

1.2.3 Chính sách đầu tư

1.2.4 Chính sách tín dụng

1.2.5 Chính sách thương mại nông nghiệp

1.2.6 Chính sách về phát triển khoa học và công nghệ

1.2.7 Chính sách khuyến nông

1.2.8 Chính sách về phát triển kinh tế nhiều thành phần

1,3 Những trở ngại và thách thức trong phát triển nông nghiệp và nông thôn

1.3.1 Đầu tư thấp cho nông nghiệp

1.3.2 Thị trường đất đai hoạt động kém

1.3.3 Tài chính nông thôn chưa phát triển và hạn chế tiếp cận tín dụng

1.3.4 Yếu về cơ chế và quản lý

1.3.5 Thiếu tập trung vào chế biến và bảo quản

1.3.6 Hệ thống nghiên cứu nông nghiệp phân tán và đầu tư thấp

1.3.7 Khuyến nông chưa mạnh

1.3.8 Hệ thống thuỷ lợi chưa ổn định

1.3.9 Hệ thống nông nghiệp chưa đa dạng

1.3.10 Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa phát triển

1.3.11 Áp lực lớn về nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường

1.3.12 Thảm hoạ thiên nhiên

1.3.13 Tác động của toàn cầu hoá

1,4 Định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn 2001-2010

1.4.1 Các nguyên lý cơ bản

1.4.2 Các mục đích chung trong phát tiển nông nghiệp và nông thôn đến 2010

1.4.3 Mục tiêu tổng quát đến năm 2010

1.4.4 Mục tiêu cụ thể đối với nông nghiệp đến năm 2010

1.4.5 Định hướng về phát triển vùng

 

1.5 Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn đến năm 2010

1.5.1 Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo hình thức mới trong sản xuất nông nghiệp

1.5.2 Hoàn thiện và thực thi chính sách về đất đai

1.5.3 Khuyến khích và tăng cường đầi tư cho phát triển nông nghiệp

1.5.4 Cải thiện tín dụng nông thôn

1.5.5 Tăng cường vai trò của khoa học và công nghệ

1.5.6 Hoàn thiện và thực thi chính sách về thương mại

1.5.7 Tăng việc làm

1.5.8 Đẩy mạnh việc xoá nghèo đói

1.5.9 Đưa ra các giải pháp tốt hơn về các vấn đề xã hội

1.5.10 Tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường

1.5.11 Tăng cường cơ sở hạ tầng nông thôn

Chương 2: Đánh giá về tình hình nghiên cứu nông nghiệp

2,1 Đặt vấn đề

2,2 Hệ thống nghiên cứu nông nghiệp

2,2,1 Tổng quan

Đ Thuộc Bộ NN và PTNT:

Đ Thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đ Thuộc các doanh nghiệp Nhà nước

Đ Thuộc các tỉnh

2,2,2 Phân bố theo vùng các Viện và các Trung tâm/Trạm nghiên cứu thuộc Bộ NN và PTNT

2,2,3 Phân bố các Viện nghiên cứu thuộc Bộ NN và PTNT theo tiểu ngành

Đ Cây trồng và Bảo vệ thực vật

Đ Chăn nuôi và Thú y

Đ Lâm nghiệp

Đ Thuỷ lợi và Quản lý nguồn nước

Đ Đất và Sử dụng đất

Đ Kinh tế và Xã hội

Đ Công nghệ sau thu hoạch và cơ khí

2,3 Lực lượng nghiên cứu và khoa học trong nông nghiệp

2.3.1 Lực lượng nghiên cứu theo học vị

2.3.2 Lực lượng nghiên cứu theo tuổi

2.3.3 Lực lượng nghiên cứu theo tiểu ngành

2.3.4 Lực lượng nghiên cứu theo vùng

2,4 Phối hợp trong điều hành các Viện nghiên cứu thuộc Bộ NN và PTNT

2,5 Hợp tác và phối hợp giữa các Viện nghiên cứu, và mối quan hệ về KHCN với bên ngoài

2,6 Các mối liên kết

2,7 Kinh phí cho nghiên cứu nông nghiệp

2,7,1 Kinh phí từ ngân sách Nhà nước

2.7.2 Các loại kinh phí cho nghiên cứu nông nghiệp

2.7.3 Các nguồn kinh phí khác và tầm quan trọng của nó hiện nay

2.7.4 Đánh giá chung về kinh phí

2.7.5 Tóm tắt các đánh giá về hệ thống nghiên cứu hiện tại

2,8 Tóm tắt các đánh giá về hệ thống nghiên cứu hiện tại

Chương 3: Chính sách nghiên cứu nông nghiệp đến năm 2010

3,1 Đặt vấn đề: Vai trò của nghiên cứu trong tương lai

3,2 Mục đích của nghiên cứu nông nghiệp quốc gia

3,2,1 Mục đích tổng quát

3,2,2, Mục đích chính của nghiên cứu theo từng tiểu ngành đến 2010

3,3 Rà soát lại việc điều hành và quản lý KHCN nông nghiệp

Các quyết định về chính sách (6)

3,4 Chính sách về kinh phí cho nghiên cứu nông nghiệp

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (9)

3,5 Chính sách về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (7)

3,6 Chính sách về xắp xếp lại hệ thống nghiên cứu nông nghiệp

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (5)

3,7 Chính sách về tăng cường phối hợp nghiên cứu và chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (4)

3,8 Chính sách nâng cao cơ sở vật chất cấp quốc gia và vùng cho nghiên cứu và phát triển nông nghiệp

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (4)

3,9 Tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (9)

3,10 Chính sách về tăng cường liên kết giữa các Viện nghiên cứu

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (4)

3,11 Chính sách tăng cường hợp tác quốc tế về KHCN

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (2)

3,12 Chính sách về phát triển mạng lưới thông tin KHCN

Lý do, Chính sách, Biện pháp chiến lược (2)

3,13 Sử dụng các nghiên cứu đón trước về KHCN

Lý do về nghiên cứu đón trước, mô tả,

Kinh nghiệm ở các nước khác, dự định các chính sách và biện pháp (1)

 

PHẦN II: CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP QUỐC GIA

Chương 4: Xác định các ưu tiên và phân bổ nguồn lực

4,1 Đặt vấn đề

4,2 Xác định các ưu tiên cấp quốc gia và phân bổ nguồn lực

4,2,1 Xác định ưu tiên là một trong những nhiệm vụ trong quản lý

4.2.2 Giá trị và các hạn chế của các phương pháp xác định ưu tiên ở cấp quốc gia

4.2.3 Mục tiêu cho hoạt động là chiếc cầu nối giữa mục tiêu quốc gia và nội dung ngiên cứu

4.2.4 Phân chia các hoạt động nghiên cứu thành các loại và danh mục khác nhau

Đ Các khó khăn trong phân loại

Đ Hạng mục theo loại hàng hoá

Đ Hạng mục không theo loại hàng hoá

Đ Hai vai trò của khoa học: Công cụ phát triển và phê phán

Đ Danh mục chuyển tiếp

Đ Danh mục có cơ hội

Đ Danh mục đấu thầu nghiên cứu

4,2,5 Liên kết các ưu tiên với phân bổ nguồn lực

Đ Nhu cầu về thông tin

Đ Phân bổ ưu tiên các nguồn cho các danh mục

Đ Có kế hoạc về năng lực là một quyết định mấu chốt

Đ Khả năng tiếp nhận nguồn lực

Đ Phân bổ nguồn lực thực tế theo từng danh mục

4,2,6 Kết luận

4.3 Xác định ưu tiên trong các chương trình

 

Chương 5: Các chính sách và chiến lược nghiên cứu theo từng tiểu ngành/lĩnh vực

5.1 Chính sách và chiến lược nghiên cứu cây lương thực

5.1.1 Tình hình của tiểu ngành

5.1.2 Các thách thức

5.1.3 Chính sách nghiên cứu cây lương thực

5.1.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu cây lương thực

5.2 Chính sách và chiến lược nghiên cứu Rau và Quả

5.2.1 Tình hình

5.2.2 Các thách thức

5.2.3 Chính sách nghiên cứu rau-quả

5.2.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu Rau và Quả

5.3 Chính sách và chiến lược nghiên cứu Cây công nghiệp

5.3.1 Tình hình

5.3.2 Các thách thức

5.3.3 Chính sách nghiên cứu cây công nghiệp

5.3.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu cây công nghiệp

5.4 Chính sách và chiến lược nghiên cứu Chăn nuôi

5.4.1 Tình hình

5.4.2 Các thách thức

5.4.3 Chính sách nghiên cứu chăn nuôi

5.4.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu chăn nuôi

5.5 Chính sách và chiến lược nghiên cứu về rừng và lâm nghiệp

5.5.1 Tình hình

5.5.2 Các thách thức

5.5.3 Chính sách nghiên cứu rừng và lâm nghiệp

5.5.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu rừng và lâm nghiệp

5.6 Chính sách và chiến lược nghiên cứu về chế biến và thị trường nông sản

5.6.1 Tình hình chế biến và thị trường

5.6.2 Các thách thức đối với chế biến và thị truờng

5.6.3 Chính sách nghiên cứu chế biến và thị truờng

5.6.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu chế biến và thị truờng

5.7 Chính sách và chiến lược nghiên cứu về cơ khí và máy nông nghiệp

5.7.1 Tình hình cơ khí và máy nông nghiệp

5.7.2 Các thách thức đối với cơ khí và máy nông nghiệp

5.7.3 Chính sách nghiên cứu cơ khí và máy nông nghiệp

5.7.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu cơ khí và máy nông nghiệp

5.8 Chính sách và chiến lược nghiên cứu về xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo vùng

5.8.1 Tình hình xây dựng kế hoạch sử dụng đất

5.8.2 Các thách thức đối với xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo vùng

5.8.3 Chính sách nghiên cứu xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo vùng

5.8.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo vùng

5.9 Chính sách và chiến lược nghiên cứu về thuỷ lợi

5.9.1 Tình hình về thuỷ lợi

5.9.2 Các thách thức đối với thuỷ lợi

5.9.3 Chính sách nghiên cứu thuỷ lợi

5.9.4 Các ưu tiên và chiến lược nghiên cứu thuỷ lợi

 

PHẦN III: TỔ CHỨC LẠI NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP THUỘC BỘ NN

 

Chương 6: Các nguyên lý hướng dẫn phát triển thể chế

6.1 Bốn vấn đề chính và áp dựng chúng như thế nào

6.2 Các đặc điểm của một hệ thống nghiên cứu thành công

 

Chương 7: Đánh giá các phương án về tổ chức kại

7.1 Quyết định 782 của Chính phủ

7.2 Các phương án 1 và 2 của Vụ Tổ chức cán bộ

7.3 Phương án 3 của Vụ Tổ chức cán bộ

7.4 Kiến nghị của nhóm tư vấn của ISNAR

 

Chương 8: Chiến lược để đạt được chuyển đổi về tổ chức

8.1 Đánh giá các mục tiêu về nhu cầu của đất nước về nghiên cứu và phát trriển cấp trung ương và vùng

8.2 Xác định chuyển đổi dài hạn theo vùng địa lý về ngân sách nghiên cứu quốc gia

8.3 Khả năng sát nhập trong tương lai giữa Viuện nghiên cứu và các trường Đại học

8.4 Cải thiện về quản lý ở Bộ và về công tác nghiên cứu

8.5 Thay đổi về tổ chức không phảiv là thuốc bách bệnh, nhưng nó hỗ trợ cho các nhân tố đi trước

 

Chương 9: Các biện pháp để đạt được chuyển đổi về tổ chức

9.1 Tăng cường năng lực lãnh đạo của Bộ về KHCN nông nghiệp

9.9.1 Tăng cường cán bộ: Tập trung vào năng lực chiến lược

9.9.2 Tăng cường kinh phí hoạt động

9.9.3 Quản lý hệ thống thông tin và sử dụng nó

9.2 Sáng tạo và quản lý có hiệu quả hệ thống Viện nghiên cứu

9.2.1 Cải thiện các thủ tục quản lý

9.2.2 Các uỷ ban chương trình

9.2.3 Xác định rõ mối quan hệ về chức năng giữa nghiên cứu và phát triển

9.2.4 Lựa chọn có hiệu quả về cơ chế kết hợp

9.2.5 Phạm vi về các hình thức trao đổi kiến thức và công nghệ

9.3 Làm dễ ràng các cơ chế và thủ tục ở Bộ NN và PTNT

9.4 Tăng cường các mối quan hệ với các Viện ngoài Bộ quản lý

Chương 10: Kỳ vọng trong tương: Chuyên môn hoá và kinh doanh trong xây dựng kế hoạch, quản lý và cung cấp tài chính cho nghiên cứu nông nghiệp

 

doc129 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Chính sách và chiến lược nghiên cứu nông nghiệp quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách và chiến lược nghiên cứu nông nghiệp quốc gia.doc
Tài liệu liên quan