Báo cáo Đề tài Nghiên cứu thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc đại học Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

TỔ CHÚC NGHIÊN cứu VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

2.1. Tổ chức nghiên cún

Đề tài được triển khai nghiên cứu theo 3 giai đoạn: Nghiên cứu lý luận; nghiên cứu thực trạng và thực nghiệm tác động.

2.1.1. Nghiên cứu lý luận

Phân tích, tồng hợp, hệ thống hoá, thao tác hoá và khái quát hoá những vấn đề lý luận cũng như các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước được đăng tải trên các tạp chí, sách báo chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học. về các vấn đề liên quan tới lo âu, rối loạn lo âu, phụ nừ có lo âu.

2.1.2. Nghiên cứu thực tiên

Quá trình nghiên cứu thực tiền bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn khảo sát (khảo sát thử, chính thức) và giai đoạn thực nghiệm tác động. Giai đoạn khảo sát thử nhằm đánh giá độ hiệu lực và độ tin cậy của thang đo đề tiến hành chỉnh sửa cho phù hợp. Chúng tôi chỉ chấp nhận những tiêu thang đo có độ tin cậy a < 0,5. Với những item có độ tin cậy thấp, ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn thang đo thì loại bỏ. Sau đó tiến hành khảo sát chính thức

 

pdf25 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đề tài Nghiên cứu thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc đại học Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyenthihangphuong_tt_0128_1947653.pdf
Tài liệu liên quan