Báo cáo Hiện trạng hoạt động sản xuất của trang trại thuỷ sản nông nghiệp tư nhân thôn Sở Thượng - Xã Yên Sở - Thanh Trì - Hà Nội

 

MỤC LỤC

 

Phần I. Giới thiệu tổng quát về trang trại thuỷ sản nông nghiệp tư nhân thôn Sở Thượng - xã Yên Sở - Thanh Trì - Hà Nội 1

I. Quá trình hình thành và phát triển 1

II. Hệ thống tổ chức của trang trại 2

III. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của trang trại 3

Phần II. Hiện trạng hoạt động sản xuất 5

I. Hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại 5

II. Một số kết quả mà trang trại đã đạt được 6

Phần III. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong những năm tới của trang trại thuỷ sản Yên Sở. 11

I. Kế hoạch phát triển ngắn hạn của trang trại 11

II. Kế hoạch sản xuất dài hạn của trang trại 12

 

doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Hiện trạng hoạt động sản xuất của trang trại thuỷ sản nông nghiệp tư nhân thôn Sở Thượng - Xã Yên Sở - Thanh Trì - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn 1 Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ trang tr¹i thuû s¶n n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n së th­îng -x· yªn Së - thanh tr× - hµ néi I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ trang tr¹i hiÖn nay ë ngäai thµnh Hµ Néi kinh tÕ hé gia ®×nh ph¸t triÓn m¹nh c¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n kÕt hîp trong nhiÒu n¨m qua .Sù ra ®êi cña c¸c trang tr¹i n«ng nghiÖp -thuûs¶n kÕt hîp lµ mét tÊt yÕu do” chiÕc vá “kinh tÕ hé ®· trë nªn trËt hÑp ,kh«ng cßn phï hîp. Víi sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng tiÕn hµnh më réng qui m« s¶n xuÊt, ®i vµo s¶n xuÊt hµng ho¸, t¹o ra h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt míi cao h¬n .Trang tr¹i thuû s¶n - n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng -x· Yªn Së -Thanh Tr× -Hµ Néi ra ®êi trong bèi c¶nh nh­ vËy . Ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 1989 trang tr¹i thuû s¶n _n«ng nghÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng -x· Yªn Së -Thanh Tr× -Hµ Néi do «ng Vò Xu©n Trßn lµm chñ chÝnh thøc ra ®êi vµ di vµo ho¹t ®éng. Ban ®Çu khi ra ®êi trang tr¹i s¶n xuÊt thuû s¶n - n«ng nghiÖp qui m« nhá ,vèn ®Çu t­ Ýt,lÊy lao ®éng gia ®×nh lµm nguån nh©n lùc chñ yÕu .Chñ trang tr¹i -¤ng Vò Xu©n Trßn lµ mét ng­êi lao ®éng ch¨m chØ, s¸ng t¹o víi kinh nghiÖm S¶n xuÊt ®· tÝnh luü ®­îc ,lùa chän h­íng ®i ®óng, «ng ®· ®­a trang tr¹i cña m×nh ®i lªn, qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, ho¹t ®éng s¶n xuÊtngµy cµng ®a d¹ng ,phong phó theo m« h×nh kinh tÕ sinh th¸i VAC kÕt hîp s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp . N¨m 1999, trang tr¹i thuû s¶n n«ng nghiÖp cña ong ®· ®­îc nhËn b»ng khen v× thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c nu«i gi÷ thuû s¶n - n«ng nghiÖp kÕt hîp cña «ng cã h­íng chuyÓn thµnh trung t©m dÞch vô nuéi thuû s¶n Yªn Së -Thanh Tr×-Hµ Néi do «ng lµm gi¸m ®èc .C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu gåm :c¸ thÞt ,c¸ gièng ,t«m cµng xanh, ch¨n nuo lîn gµ ,kÕt hîp víi kinh tÕ v­ên vµ dÞch vô thÓ thao c©u c¸ gi¶i trÝ . Trang tr¹i thuû ns¶n - n«ng nghiÖp t­ nhan th«n Së Th­îng cã vai trß trong viÖc cung cÊp c¸ gièng ,c¸ thÞt cho thÞ truêng ,tæ chøc dÞch vô c©u c¸ ®Ó thu lîi nhuËn cao. trang tr¹i cßn tiÕp thu h­íng d·n vµ phæ biÕn kinh nghiÖm s¶n xuÊt chuyÓn giao kiÕn thøc khoa häc c«ng nghÖ míi cho c¸c trang tr¹i kh¸c vµ c¸c hé gia ®×nh s¶n xu¸t thuû s¶n .HiÖn nay trang tr¹i ®nag thö nghiÖm s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mét sè lo¹i gièng loµi thuû s¶nnh­ c¸ tr¾m tr¾ng n­íc n­íc ngät ,t«m cµng xanh ,c¸ r« phi ®¬n tÝnh . Ngoµi ra trang tr¹i thñ s¶n yªn Së cßn giao l­u víi trang tr¹i kh¸c ë trong vµ ngoµi vïng tiend hµnh c¸c ho¹t ®éng sanr uÊt kinh doanh kh¸c phï hîp ,tu©n thÎo ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nghµnh thuû s¶n vµ cña Nhµ n­íc . II. HÖ thèng tæ chøc cña trang tr¹i : HÖ thèng tæ chøc trang tr¹i thuû s¶n n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng bao gåm : - Chñ trang tr¹i - Ng­êi qu¶n lÝ chung kiªm kÕ to¸n . - Ng­êi qu¶n lÝ c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ dÞch vô - C¸c nhãm c«ng nh©n lao ®éng H×nh 1:S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lÝ Chñ trang tr¹i Ng­ßi qu¶n lÝ trùc tiÕp + KÕ to¸n Nhãm tr­áng s¶n xuÊt Nhãm tr­ëng dÞch vô C«ng nh©n L§ s¶n xuÊt C«ng nh©n lµm dÞch vô Trang tr¹i thuû s¶n n«ng nghiÖp t­ nh©n së th­îng ®­îc tæ chøc khoa häc vµ chÆt chÏ. C«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®­îc x©y dùng theo m« h×nh kÕt hîp cd¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Chñ trang tr¹i lµ ng­êi qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt, lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong trang tr¹i, lµ ng­êi ®­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn, tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®ã. Chñ trang tr¹i sö dông mét ng­êi lµm qu¶n lý chung - truyÒn ®¹t vµ gi¸m s¸t c¸c mÖnh lÖnh cña m×nh, ng­êi qu¶n lý chugn ®ång thêi lµm nh©n viªn kÕ to¸n cña trang tr¹i. Cuèi cïng lµ nhãm c«ng nh©n lao ®éng s¶n xuÊt vµ nhãm c«ng nh©n lµm dÞch vô - ®©y lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tham gia lao ®éng s¶n xuÊt. III. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i §©y lµ lo¹i h×nh trang tr¹i thuû s¶n - n«ng nghiÖp dÞch vô kÕt hîp sö dông m« h×nh kinh tÕ sinh th¸i VAC, trong ®ã ho¹t ®éng thuû s¶n chiÕm phÇn lín. Gi¸ trÞ s¶n l­îng hµng ho¸ mµ thuû s¶n mang l¹i còng cao nhÊt. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm (lîn, gµ, vÞt) vµ kinh tÕ v­ên (c©y lÊy gç, xµ cõ, b¹ch ®µn, c©y ¨n qu¶ nh­ b­ëi, cam, nh·n, chuèi). KÕt hîp kinh doanh dÞch vô thÓ thao, du lÞch, c©u c¸ lµm t¨ng doanh thu cho trang tr¹i. Trang tr¹i t­ nh©n ph¸t triÓn tõ kinh tÕ hé gia ®×nh cã sè lao ®éng lµm thuª kh«ng lín (7 ng­êi th­êng xuyªn, 15 ng­êi lao ®éng thêi vô). Chñ trang tr¹i lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ còng trùc tiÕp lao ®éng. Vèn ®Çu t­ ban ®Çu kh¸ lín, chñ yÕu b»ng nguån vèn tù cã, cã qui ho¹ch s¶n xuÊt vµ dù ¸n ph¸t triÓn trªn c¬ së khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Chñ trang tr¹i lµ ng­êi cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kinh doanh, cã n¨ng lùc qu¶n lsy ®ång thêi cã quyÕt t©m lµm giµu ch©n chÝnh, ®i lªn tõ ®«i bµn tay cña m×nh. Trang tr¹i thuû s¶n - n«ng nghiÖp Së Th­îng cã tû suÊt hµng ho¸ xÊp xØ 90%. PhÇn ii. hiÖn tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt I. HiÖn tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i. Tr¶i qua 10 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn trang tr¹i thuû s¶n - n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, tõ sè vèn ®Çu t­ Ýt ái, quy m«, ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh tËp trung lµ m«i tr­êng thuû s¶n. HiÖn nay trang tr¹i thñy s¶n - n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng cña «ng Vò Xu©n Trßn kh¸ ph¸t triÓn víi tæng diÖn tÝch 3.9 ha trong ®ã cã 30 ha diÖn tÝch mÆt n­íc, quy m« vèn ®Çu t­ lín, lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng kÕt hîp víi dÞch vô gi¶i trÝ c©u c¸. Víi 3 ha diÖn tÝch mÆt n­íc ®­îc chia thµnh 9 ao nu«i víi mét hÖ thèng bÓ ­¬m rÊt hiÖn ®¹i ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt c¸ thÞt vµ nh©n gièng thuû s¶n. HÖ thèng ao nu«i ®­îc quy ho¹ch kiÕn cè vµ hiÖn ®¹i bê bao ch¾c ch¾n cã thÓ tån t¹i ®­îc l©u dµi. LÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt thuû s¶n cña trang tr¹i gåm cã, s¶n xuÊt c¸ thÞt, s¶n xuÊt c¸ gièng, t«m cµng xanh. Trong s¶n xuÊt c¸ thÞt l¹i bao gåm c¸c lo¹i c¸ chim tr¾ng n­íc ngät, c¸ r« phi thÞt, c¸ chÐp lai, trª lai vµ mét sè gièng c¸ kh¸c cã n¨ng suÊt cao. VÒ s¶n xuÊt c¸ gièng trang tr¹i ®ang tiÕn hµnh nh©n gièng c¸ ro phi ®¬n tÝnh ®Ó xuÊt b¸n cho c¸c trang tr¹i ë trong vµ ngoµi vïng. DiÖn tÝch ®Êt ®ai hiÖn cã trong trang tr¹i ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Toµn bé hÖ thèng ®Êt ®ai ®­îc quy ho¹ch cô thÓ vµ hîp lý, bao gåm trång c©y lÊy gç, nh­ (b¹ch ®µn, xµ cõ) trång c©y ¨n qu¸ nh­ nh·n, b­ëi, hång xiªm vµ mét sè lo¹i hoa mÇu kh¸c. Trang tr¹i hiÖn cã mét sè hÖ thèng chuång tr¹i ®­îc sö dông vµo ch¨n nu«i c¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm nh­: lîn, gµ, vÞt mçi n¨m xuÊt b¸n hai lÇn, chÊt th¶i tõ ch¨n nu«i ®­îc sö dông triÖt ®Ó phôc vô cho nu«i thuû s¶n vµ v­ên c©y ¨n qu¶, hoa mÇu. Toµn bé lao ®éng hiÖn cã trong trang tr¹i ®Òu cã hiÓu biÕt vÒ s¶n xuÊt thñy s¶n. Trang tr¹i thuû s¶n - n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng cã 7 lao ®éng lµm thuª th­êng xuyªn ®­îc tr¶ l­¬ng theo th¸gn, sè lao ®éng thêi vô trang tr¹i sö dông tõ 15 -20 ng­êi. HiÖn nay trang tr¹i ®· ®­a thªm lo¹i h×nh dÞch vô du lÞch gi¶i trÝ c©u c¸ vµo ho¹t ®éng hµng n¨m còng ®­a l¹i mét nguån thu lín cho trang tr¹i. Víi c¸ch thøc kÕt hîp thuû s¶n - n«ng nghiÖp - dÞch vô hÕt søc hîp lý hµng n¨m, trang tr¹i thñy s¶n, ®· t¹o ra mét khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ rÊt lín ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng thuû s¶n cho vïng vµ thµnh phè Hµ Néi. II. Mét sè kÕt qu¶ mµ trang tr¹i ®· ®¹t ®­îc (biÓu kÌm theo) B¶ng 2. N¨ng suÊt, s¶n l­îng thuû s¶n trong 2 n¨m 1999-2000 Danh môc s¶n xuÊt N¨m 1999 N¨m 2000 DiÖn tÝch (ha) S¶n l­îng (Kg) N¨ng suÊt (Kg/ha) DiÖn tÝch (ha) S¶n l­îng (Kg) N¨ng suÊt (Kg/ha) 1. C¸ r« phi ®¬n tÝnh 2 16000 8000 2 14000 7000 2. C¸ trª lai 0.5 4000 8000 0.5 4000 8000 3. C¸ chÐp lai 0.25 2000 8000 0.25 2000 8000 4. Tåm cµng xanh 0.25 1000 4000 5. C¸c lo¹i c¸ kh¸c 0.25 2000 8000 B¶ng 3. Doanh thu, chi phÝ lîi nhuËn cña trang tr¹i n¨m 1999 vµ 2000 Danh môc s¶n xuÊt N¨m 1999 N¨m 2000 Doanh thu (triÖu )TR Chi phÝ (triÖu) TC Lîi nhuËn TR - TC Doanh thu (triÖu) Chi phÝ (triÖu) Lîi nhuËn 1. S¶n xuÊt c¸ 255.4 212 43.4 262 208 54 2. Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm 38 33 5 30.7 25.2 5.5 3. C©y ¨n qua, hoa mÇu 7 4 3 12 7 5 4. DÞch vô c©u c¸ 18 5 13 26 12 14 Tæng 318.4 254 64.4 330.7 252.2 78.5 B¶ng 4. T×nh h×nh vèn, lao ®éng vµ thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn nay cña trang tr¹i. Danh môc §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng 1. Vèn cè ®Þnh TriÖu ®ång 600 2. Vèn l­u ®éng TriÖu ®ång 700 3. Sè lao ®éng th­êng xuyªn N­êi 7 4. Sè lao ®éng thêi vô Ng­êi 18 -20 5. Sè m¸y mãc. - M¸y b¬m n­íc. - M¸y sôc khÝ - M¸y qu¹t n­íc. - M¸y ph¸t ®iÖn m¸y næ C¸i C¸i C¸i C¸i 3 5 4 1 6. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn C¸i « t« 1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 Dù to¸n ®Çu t­ con gièng ban ®Çu. Danh môc DiÖn tÝch (ha) Sè l­îng c¸, t«m (con) Gi¸ thµnh / con (®ång) Thµnh tiÒn (triÖu ®ång) 1. T«m cµng xanh 2 400000 300 120 2. C¸ chim tr¾ng 0.5 25000 400 10 3. C¸ r« phi ®¬n tÝnh 0.5 25000 300 7.5 4. C¸ trª lai 0.5 10000 500 5 5. C¸ chÐp lai 0.5 10000 800 8 Tæng 150.5 C¸c kho¶n chi phÝ n¨m 2001 C¸c lo¹i chi phÝ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ thµnh Thµnh tiÒn 1. Thøc ¨n cho t«m TÊn 22 5.5 tr/tÊn 121 2. Thøc ¨n cho c¸ TÊn 12 5.5 tr/tÊn 66 3. Chi phÝ dông cô + Qu¹t n­íc + M¸y næ + Sôc khÝ C¸i C¸i C¸i 3 1 2 6 triÖu 2.7 triÖu 0.5 triÖu 18 2.7 1 4. Chi phÝ ®iÖn KW 5400 600® 3.24 5. TiÒn c«ng Ngµy c«ng 720 25000® 18 Tæng 229.94 Tæng chi phÝ cho 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 150.5 + 229.94 = 380.44 (triÖu) doanh thu vµ n¨ng suÊt s¶n l­îng n¨m 2001 Danh môc §vt (tr ®ång) DiÖn tÝch Sè l­îng N¨ng suÊt tÊn/ha Tû lÖ sèng (%) Träng l­îng 1 con Gi¸ thµnh ®vÞ s¶n phÈm(kg) 1. T«m cµng xanh 280 2 ha 400000 2 50 50/kg 70000 2. C¸ chim tr¾ng 27.5 0.5 25000 6.2 50 4 con/kg 12000 3. C¸ r« phi 37.5 0.5 25000 6.2 50 4 con/kg 12000 4. C¸ chÐp lai 32.5 0.5 10000 5 50 2/kg 15000 5. C¸ trª lai 32.5 0.5 10000 5 50 2/kg 15000 Tæng 420 * TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña m« h×nh “nu«i t«m cµng xanh th©m canh n¨m 2002” C¸c kho¶n chi phÝ t«i ®· ®Çu t­ vµo qu¸ tr×nh nu«i nh­ sau. - Mua t«m gièng : 37,5 triÖu ®ång - Mua thøc ¨n : 26,2 triÖu ®ång - KhÊu hao dông cô vµ tu bæ bê ao : 6 triÖu ®ång. - V«i bét vµ thuèc phßng bÖnh : 1,94 triÖu ®ång - §iÖn n¨ng tiªu tèn : 6,23 triÖu ®ång - C«ng lao ®éng thuª vµ thu ho¹ch : 7,75 triÖu ®ång - Thuª ao (6 th¸ng) : 8,00 triÖu ®ång Tæng céng 93,62 triÖ ®ång PhÇn thu: Sè l­îng t«m thÞt ®· b¸n, thu ®­îc 84,62 triÖu ®ång. Sè cßn l¹i nÕu tÝnh theo gi¸ thêi ®iÓm hiÖn t¹i th× ­íc tÝnh kho¶ng 57 - 58 triÖu ®ång, tõ ®ã gi¸ trÞ s¶n l­îng cã thÓ thu ®­îc lµ 142 triÖu ®ång. Do ®ã l·i thu ®­îc tõ 47 - 48 triÖu ®ång. * §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña m« h×nh “nu«i t«m cµng xanh th©m canh n¨m 2002”. - VÒ qui tr×nh nu«i, t«i ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt th©m canh cao h¬n vµ tèt h¬n n¨m tr­íc. Th¶ gièng, ngoµi mËt ®é ®¶m b¶o 15 con/m2, qui cì t«m gièng to h¬n (0,5 gam/con); thøc ¨n nu«i d­ìng lµ thøc ¨n chuyªn dông nu«i t«m cã tØ lÖ ®¹m tõ 38 -42%; ®Æc biÖt t«i ®· chó ý duy tr× chÊt l­îng n­íc lu«n ë møc tèt vµ kÞp thêi sö dông thuéc phßng trÞ bÖnh tËt cho t«m. - VÒ c¸c chØ tiªu cña m« h×nh, t«i xin lÊy kÕt qu¶ nu«i t«m n¨m 2001 cña ao nµy ®Ó so s¸nh. + N¨ng suÊt t«m thÞt ®¹t 2 tÊn/ha, t¨ng h¬n 66%. + Tèc ®é sinh tr­ëng lµ 7,5 gam/th¸ng, cao h¬n 39%. + TØ lÖ sèng lµ 53%, cao h¬n 16,2%. + Gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t 142 triÖu ®ång/ha, cao h¬n 67,5%. + L·i ®¹t ®­îc 48 triÖu ®ång/ha, cao h¬n 140%. Mét ®iÒu ®¸ng chó ý lµ mÆc dï nu«i d­ìng b»ng thøc ¨n chuyªn dông cã gi¸ mua cao tõ 12.000 - 15.000®/1kg nh­ng gi¸ thµnh 1 kg t«m thÞt chØ ë møc 46.810 ®ång/kg trong khi n¨m 2001 gi¸ thµnh t«m thÞt trong c¸c ao nu«i cña trang tr¹i t«i lµ 49.000 - 52.000®/kg. ph©n iii. ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi cña trang tr¹i thuû s¶n yªn së I. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ng¾n h¹n cña trang tr¹i. Qua mÊy n¨m gÇn ®©y nhËn thÊy viÖc tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c lo¹i thuû s¶n cò kh«ng mang hiÖu qu¶ kinh tÕ cao kh«ng thÓ tiÕp tôc ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ch¨n nu«i tù nhiªn: do nhËn thøc ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c¸c lo¹i thuû s¶n cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ngµy cµng t¨ng. Trang tr¹ng ®· n¾m b¾t ®­îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi cã hiÖu qu¶ h¬n. Do vËy trang tr¹i thuû s¶n Yªn së ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch ng¾n h¹n (1 n¨m - 2001). Trong n¨m 2001 trang tr¹i tËp trung ho¹t ®éng s¶n xuÊt 5 lo¹i c¸, t«m nh­ sau: - T«m cµng xanh. - C¸ chim tr¾ng. - C¸ r« phi ®¬n tÝnh. - C¸ trª lai. - C¸ chÐp lai. Trong sè ®ã tËp trung vµo mét lo¹i chñ lùc lµ t«m cµng xanh, do t«m cµng xanh ®­a l¹i lîi nhuËn lín, ®©y lµ mét lo¹i mÆt hµng cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, hiÖu qu¶ tèt phï hîp víi qui m« cña trang tr¹i. KÕt qu¶ víi s¶n xuÊt thuû s¶n, trang tr¹i thuû s¶n Yªn së Thanh Tr× - Hµ Néi ®­a ra trong 6 th¸ng nµy b»ng viÖc ®Çu t­ trång thªm 300 c©y ®u ®ñ, x©y dùng kiªn cè ao nu«i c¶i t¹o vµ n©gn cao mét sè ao nu«i chuÈn bÞ cho c«ng t¸c ®Çu t­ th©m canh vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn dµi h¹n sau nµy. §Ó m¹nh lo¹i h×nh dÞch vô hiÖn cã cña trang tr¹i ®­a h×nh thøc dÞch vô lªn h×nh thøc cao h¬n trë thµnh khu vui ch¬i gi¶i trÝ vµ th­ gi·n cho ng­êi d©n trong thµnh phè b»ng h×nh thøc c©u c¸, phôc vô ¨n uèng t¹i chç b»ng c¸c lo¹i ®Æc s¶n mµ trang tr¹i cã ®­îc thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch vÒ th¨m quan. II. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt dµi h¹n cña trang tr¹i. Sau khi nhËn thÊy trang tr¹i ®· héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, «ng Vò Xu©n Trßn ®· quyÕt ®Þnh cã mét b­íc ph¸t triÓn míi trong t­¬ng lai ®­a trang tr¹i thuû s¶n Yªn së thµnh trung t©m dÞch vô nu«i thuû s¶n Yªn së - Thanh Tr×. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn thuû s¶n cña chÝnh phñ phª duyÖt, tõ nay ®Õn n¨m 2010 «ng Trßn vµ trang tr¹i sÏ t¹o thªm nhiÒu ®èi t­îng nu«i n­íc ngät, ®Æc biÖt lµ ®èi t­îng nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, tiÕn tíi xuÊt khÈu. Trang tr¹i thuû s¶n Yªn së sÏ phèi hîp víi C«ng ty nu«i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ®­a c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸ r« phi ®¬n tÝnh ra MiÒn B¾c cho ®Î sím tr­íc thêi vô, nu«i cho n¨ng suÊt cao. Trang tr¹i tiÕp tôc më réng s¶n xuÊt ®Çu t­ th©m canh, tiÕn tíi nu«i c¸ t¨ng s¶n, ph­¬ng h­íng chuyÓn ®æi h­íng s¶n xuÊt c¸ thÓ, chuyÓn h­íng s¶n xuÊt sang nh÷ng ®èi t­îng cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh­ t«m cµng xanh, c¸ chim tr¾ng, c¸ bèng t­îng, c¸ ba xa..., cã xuÊt khÈu cung øng cho MiÒn B¾c vµ thay ®æi mét sè gièng c¸ n¨ng suÊt thÊp hiÖn nay. môc lôc PhÇn I. Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ trang tr¹i thuû s¶n n«ng nghiÖp t­ nh©n th«n Së Th­îng - x· Yªn Së - Thanh Tr× - Hµ Néi 1 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1 II. HÖ thèng tæ chøc cña trang tr¹i 2 III. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i 3 PhÇn II. HiÖn tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt 5 I. HiÖn tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i 5 II. Mét sè kÕt qu¶ mµ trang tr¹i ®· ®¹t ®­îc 6 PhÇn III. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi cña trang tr¹i thuû s¶n Yªn Së. 11 I. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ng¾n h¹n cña trang tr¹i 11 II. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n cña trang tr¹i 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao ve trang trai thuy san o Yen So.doc
Tài liệu liên quan