Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Dịch vụ Phát triển Kinh doanh tại 1200 Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai v

I. Bối cảnh của Nghiên cứu Thị tr-ờng.1

A. Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ ở Việt Nam.1

B. Dịch vụ Phát triển Kinh doanh.2

C. Cơ quan Tài trợ cho Nghiên cứu Thị tr-ờng.4

1. Dự án Phát triển DNNVV GTZ-VCA.4

2. SWISSCONTACT tại Việt Nam.5

D. Tổ chức Nghiên cứu Đánh giá Thị tr-ờng.5

II. Tóm tắt Nghiên cứu.7

A. Khảo sát Khách hàng.7

B. Nghiên cứu Khách hàng theo Ph-ơng pháp Định tính.8

C. Các Dịch vụ Phát triển Kinh doanh đ-ợc Nghiên cứu.10

D. Sơ l-ợc về Đối t-ợng Đ-ợc Phỏng vấn.12

III. Tổng quan về Kết quả.15

A. Tóm tắt về Thực trạng Sử dụng Dịch vụ.15

1. Thâm nhập Thị tr-ờng.15

2. Quy mô Thị tr-ờng.16

3. Tăng tr-ởng của Thị tr-ờng.18

B. Tổng quan về Cầu.20

1. Nhận biết và Hiểu biết.21

2. Luồng Thông tin.22

3. Lý do Mua Dịch vụ.22

4. Lý do Không Mua Dịch vụ.23

5. Quan Niệm của Doanh nghiệp về Giá trị của Dịch vụ.25

6. Lợi ích Mong muốn từ Dịch vụ.26

7. Nhu cầu đối với các Dịch vụ khác.27

C. Tổng quan về Cung.27

1. Loại hình các Nhà Cung cấp.28

2. Địa điểm của các Tổ chức Cung cấp Dịch vụ.30

3. Mức độ Bao cấp trên Thị tr-ờng.30

4. Cơ sở của Cạnh tranh.30

5. Chất l-ợng Dịch vụ.31

IV. Phân tích Sosánh các Thị tr-ờng Dịch vụ.33

A. Các Vấn đề Chính về Marketing.33

B. Mức độ Hiệu quả T-ơng đối của Thị tr-ờng.35

C. Tiềm năng Tăng tr-ờng.36

D. Phân loại Cung/ Cầu.37

E. Các Yếu tố chính trong việc Phát triển Thị tr-ờng Cụ thể.40

1. Kế toán & Kiểm toán.41

2. Dịch vụ Pháp lý.41

3. Đào tạo Quản lý Kinh doanh.41

4. T-vấn Quản lý Kinh doanh.42

5. Quảng cáo & Khuyến mại.42

6. Nghiên cứu Thị tr-ờng.43

GTZ VCCI Swisscontact

Dịch vụPháttriển Kinh doanh (DVPTKD) ở Việt Nam

7. Thiết kế Sản phẩm.43

8. Dịch vụ T-vấn và Sắp xếp tham gia Hội chợ, Triển lãm.43

9. Dịch vụ T-vấn Quản lý Chất l-ợng và Môi tr-ờng.44

10. Dịch vụ Hỗ trợ và Mua Phần mềm Hệ thống Thông tin Quản lý.44

11. Dịch vụ Liên quan tới Máy tính.45

12. Tìm kiếm Thông tin trên Internet.45

13. Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề.46

14. Dịch vụ T-vấn Công nghệ.46

F. Khuyến nghị.47

V. Phân tích về Các Khu vực đ-ợc Nghiên cứu.48

A. Quy mô Thị tr-ờng theo Khu vực.48

B. Mức độ Thâm nhập Thị tr-ờng của Dịch vụ tại Từng Khu vực.49

C. Các Vấn đề Chủ yếu theo Khu vực.50

1. Hà Nội.50

2. Hải Phòng.51

3. Đà Nẵng.52

4. Thành phố Hồ Chí Minh.53

5. Đồng Nai.54

6. Bình D-ơng.55

D. Khuyến nghị.55

VI. Phân tích So sánh theo Nhóm Khách hàng.57

A. So sánh Các Vấn đề Cơ bản theo Nhóm Doanh nghiệp.57

1. Quy mô Thị tr-ờng.57

B. So sánh Các Vấn đề Cơ bản theo Quy mô Doanh nghiệp.58

C. So sánh Các Vấn đề Cơ bản theo Giới tính của Đối t-ợng Đ-ợc Phỏng vấn.60

D. Khuyến nghị.61

VII. Tóm tắt Phân tích vàKhuyến nghị.62

A. Điểm mạnh và Hạn chế của Các Thị tr-ờng DVPTKD.62

B. Những Trở ngại và Cơ hội Chính tại Các Thị tr-ờng DVPTKD.63

C. Khuyến nghị.65

1. Cấp độ Chính sách.65

2. Cấp độ Ch-ơng trình, Dự án.66

pdf83 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1832 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Dịch vụ Phát triển Kinh doanh tại 1200 Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai v, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu Thị trường Dịch vụ Phát triển Kinh doanh tại 1200 Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai v.PDF
Tài liệu liên quan