Báo cáo Phát triển Việt Nam 2002 thực hiên cải cách để tăng trưởng và giảm nghèo nhanh hơn

Mục lục

Tóm tắt tổng quan . i

Các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển của Việt Nam (Ch-ơng 1) . i

Định h-ớng trong bối cảnh suy giảm toàn cầu (Ch-ơng 2).v

Thực hiện cải cách cơ cấu (Ch-ơng 3) . x

Xây dựng chế độ quản lý nhà n-ớc hiện đại (Ch-ơng 4). xv

Cải thiện chi tiêu công (Ch-ơng 5) . xvi

1. Các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển của Việt Nam. 1

Các mục tiêu quốc tế để giảm nghèo . 2

Xác định các chỉ tiêu cơ bản của quốc gia. 4

Mụctiêu và chỉ tiêu phát triển cho Việt Nam giai đoạn 2001-2010 . 5

2. Định h-ớng trong bối cảnh suy giảm toàn cầu . 23

Môi tr-ờng bên ngoài đang xấu đi . 23

Tác động đến Việt Nam . 25

Tình hình kinh tế vĩ mô . 33

Yêu cầu tài trợ từ bên ngoài . 36

3. Thực hiện cải cách cơ cấu . 41

Tiến độ thực hiện . 41

Cần có cơ chế thực hiện tốt hơn . 44

Tác động lên chính sách và khuôn khổ thể chế . 45

Tác động đối với tăng tr-ởng và giảm nghèo. 48

4. xây dựng chế độ quản lý nhà n-ớc hiện đại . 55

Các biện pháp và kế hoạch gần đây của Chính phủ . 55

Cải cách hành chính . 57

Phát triển hệ thống pháp luật và tiếp cận rộng rãi hơn với công lý . 64

5. cải thiện chi tiêu công . 69

Thực hiện cải cách . 70

Thử thách thuế đối với đầu t- công cộng . 71

Phân bổ giữa các ngành . 74

Thực hiện và giám sát. 83

phụ lục thống kê

Tài liệu tham khảo

pdf149 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Phát triển Việt Nam 2002 thực hiên cải cách để tăng trưởng và giảm nghèo nhanh hơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo phát triển việt nam 2002 thực hiên cải cách để tăng trưởng và giảm nghèo nhanh hơn.pdf
Tài liệu liên quan