Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 6

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển 2

2. Nhiệm vụ, chức năng 5

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 5

4.Tổ chức bộ máy quản lý 9

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây 14

II. THỰC TẾ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN. 15

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 15

2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 18

2.1. Chính sách kế toán tại Công ty 18

2.2. Hệ thống chứng từ 18

2.3. Hệ thống tài khoản 20

2.4. Hệ thống sổ sách kế toán. 22

2.5. Hệ thống báo cáo kế toán ở Công ty 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 24

I. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. 24

1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2 24

2. Tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng 24

3. Quá trình luân chuyển chứng từ tại Công ty. 25

II. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 27

1. Lao động trong công ty 27

2. Phương pháp tính lương tại Công ty 27

3. Quá trình luân chuyển chứng từ. 28

III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GTSP. 28

1 Đặc điểm về chi phí sản xuất 29

2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 29

2.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 32

2.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 32

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. 34

PHẦN III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 36

1. NHỮNG ƯU ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 36

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. 37

2.1. Vấn đề kế toán máy 37

2.2. Kế toán quản trị 38

2.3. Về nguyên vật liệu 39

KẾT LUẬN 40

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 5439 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2.DOC
Tài liệu liên quan