Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần hỗ trợ và phát triển công nghệ DeTech

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, theo đà phát triển và xu hướng hội nhập của nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới, số lượng các công ty, nhà máy, xi nghiệp ngày càng tăng một cách đáng kể. Tuy nhiên, về mặt tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp hiện nay thì dã khác trước rất nhiều. Đó là nhu cầu về một lực lượng lớn đội ngũ lao động có trình độ hiểu biết và tay nghề cao. Vấn đề này được đặt ra đối với nền giáo dục nhất là các trường đào tạo nghề, các trường CĐ, ĐH đòi hỏi phải đưa ra được những phương án giáo dục, đào tạo phù hợp, không tách rời với thực tiễn, lao động sản xuất và triển khai một cách tối ưu.

Là một sinh viên ngành cơ điện_bảo trì trường Đại học SPKT Hưng Yên, em rất vui mừng và thấy vinh dự khi được sống và học tập trong một môi trường đào tạo hết sức hiệu quả.Các thầy cô trong trường đặc biệt là các thầy cô trong khoa,bộ môn cơ điện_bảo trì đã giúp em không chỉ có kiến thức lí thuyết đầy đủ, sâu sắc mà còn có những kĩ năng thực hành cơ bản là tiền đề vững chắc cho em ra trường tìm kiếm được một công việc tốt sau này.

Trong quá trình học tập, chúng em được các thầy cô truyền đạt kiến thức chuyên ngành một cách sâu sắc, hương dẫn, chỉ bảo thực hành thành thạo và đặc biệt hơn, nhà trường cùng bộ môn và các thầy cô còn tạo điều kiện cho chúng em được tiếp xúc với doanh nghiệp để có thêm những kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Gần đây nhất, lớp CĐ k36 chúng em đã được đi “Thực tập tốt nghiệp” tại nhà máy chế tạo phụ tùng ôtô_xe máy Detech ở khu công nghiệp Phố Nối, với đặc điểm chủ yếu là gia công sản phẩm về các chi tiết phụ tùng xe máy. Trong đợt thực tập này, chúng em không chỉ dừng lại ở việc tham quan tìm hiểu mà còn trực tiếp tham gia vào các công đoạn sản xuất vì vậy đây có thể coi là lần cọ sát, trải nghiệm đầu tiên của em với môi trường cơ khí. Tuy nhiên, được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô trong khoa, bộ môn của tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của thầy Phan Văn Bình, chúng em hòan thành xong đợt thực tập với kết quả tương đối khả quan.

Qua đợt thực tập này, bản thân em đã học hỏi, tiếp thu, lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu, có thêm niềm tin yêu đối với ngành nghề đang theo học và thấy tự tin hơn về bản thân. Sau đây, em xin trình bày một vài nội dung cơ bản mà em đã thu nhận được trong quá trình thực tập vừa qua. Tuy nhiên đây chỉ là nhìn nhận của cá nhân em và một vài lí do khác nên nội dung trình bày không thể tránh khỏi sai sót, đôi chỗ phiến diện nên rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy và các bạn để nội dung báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

 

doc23 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3927 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần hỗ trợ và phát triển công nghệ DeTech, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU (((((( Trong những năm gần đây, theo đà phát triển và xu hướng hội nhập của nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới, số lượng các công ty, nhà máy, xi nghiệp ngày càng tăng một cách đáng kể. Tuy nhiên, về mặt tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp hiện nay thì dã khác trước rất nhiều. Đó là nhu cầu về một lực lượng lớn đội ngũ lao động có trình độ hiểu biết và tay nghề cao. Vấn đề này được đặt ra đối với nền giáo dục nhất là các trường đào tạo nghề, các trường CĐ, ĐH đòi hỏi phải đưa ra được những phương án giáo dục, đào tạo phù hợp, không tách rời với thực tiễn, lao động sản xuất và triển khai một cách tối ưu. Là một sinh viên ngành cơ điện_bảo trì trường Đại học SPKT Hưng Yên, em rất vui mừng và thấy vinh dự khi được sống và học tập trong một môi trường đào tạo hết sức hiệu quả.Các thầy cô trong trường đặc biệt là các thầy cô trong khoa,bộ môn cơ điện_bảo trì đã giúp em không chỉ có kiến thức lí thuyết đầy đủ, sâu sắc mà còn có những kĩ năng thực hành cơ bản là tiền đề vững chắc cho em ra trường tìm kiếm được một công việc tốt sau này. Trong quá trình học tập, chúng em được các thầy cô truyền đạt kiến thức chuyên ngành một cách sâu sắc, hương dẫn, chỉ bảo thực hành thành thạo và đặc biệt hơn, nhà trường cùng bộ môn và các thầy cô còn tạo điều kiện cho chúng em được tiếp xúc với doanh nghiệp để có thêm những kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Gần đây nhất, lớp CĐ k36 chúng em đã được đi “Thực tập tốt nghiệp” tại nhà máy chế tạo phụ tùng ôtô_xe máy Detech ở khu công nghiệp Phố Nối, với đặc điểm chủ yếu là gia công sản phẩm về các chi tiết phụ tùng xe máy. Trong đợt thực tập này, chúng em không chỉ dừng lại ở việc tham quan tìm hiểu mà còn trực tiếp tham gia vào các công đoạn sản xuất vì vậy đây có thể coi là lần cọ sát, trải nghiệm đầu tiên của em với môi trường cơ khí. Tuy nhiên, được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô trong khoa, bộ môn của tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của thầy Phan Văn Bình, chúng em hòan thành xong đợt thực tập với kết quả tương đối khả quan. Qua đợt thực tập này, bản thân em đã học hỏi, tiếp thu, lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu, có thêm niềm tin yêu đối với ngành nghề đang theo học và thấy tự tin hơn về bản thân. Sau đây, em xin trình bày một vài nội dung cơ bản mà em đã thu nhận được trong quá trình thực tập vừa qua. Tuy nhiên đây chỉ là nhìn nhận của cá nhân em và một vài lí do khác nên nội dung trình bày không thể tránh khỏi sai sót, đôi chỗ phiến diện nên rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy và các bạn để nội dung báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Néi dung b¸o c¸o gåm c¸c phÇn chÝnh sau: PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn hç trî vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ DeTech. (Nhµ m¸y ChÕ t¹o phô tïng ¤t« - Xe m¸y Detech). PhÇn II: T×m hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n PhÇn III: Tổng kết quá trình thực tập PhÇn IV: NhËn xÐt cña gi¸o viªn. PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn hç trî vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ DeTech. Nhµ m¸y ChÕ t¹o phô tïng ¤t« - Xe m¸y Detech §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh cña Nhµ m¸y ChÕ t¹o phô tïng ¤t« - Xe m¸y Detech. VÞ trÝ cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: + Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn hç trî vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech. (Nhµ m¸y chÕ t¹o phô tïng «t« - xe m¸y Detech) + Tªn giao dÞch: Technogy Development Supportinh Join Stock Company ®­îc viÕt t¾t lµ: DETECH.,JSC. + Trô së chÝnh: sè 47 - Hoµ M· - Hµ Néi. + §iÖn tho¹i: 04 764 1102 + M· sè thuÕ: 0101 676 769 + Tµi kho¶n ng©n hµng: 002 334 6868 134 + Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ngoài ra công ty còn một số chi nhánh ở các tỉnh,thành phố + Tên trụ sở: quốc lộ 5-xã Dị Sử- huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên + Điện thoại: C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng gãp phÇn bít tØ lÖ lao ®éng thÊt nghiÖp vµ gãp phÇn bµi trõ mét sè tÖ n¹n x· héi lµm cho ®Êt n­íc phån vinh, h¹nh phóc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 2.1 Hoµn c¶nh ra ®êi: C«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech cã tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ: Technogy Development Supportinh Join Stock Company ®­îc viÕt t¾t lµ: DETECH.,JSC. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸ theo c«ng nghÖ quèc gia, ®¨ng ký ®Çu tiªn vµo th¸ng 2 n¨m 1991 vµ ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 22/10/2002 cña trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia, ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 18/10/2002. 2.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2001 c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia. C«ng ty ®­îc thµnh lËp ®Çu tiªn vµo th¸ng 2 n¨m 1991 vµ ®­îc thµnh lËp l¹i vµo ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 1993 theo quyÕt ®Þnh sè 117/VKH-Q§ cña viÖn khoa häc ViÖt Nam. Trong thêi gian nµy c«ng ty ®Æt trô së t¹i sè 108 NguyÔn Du – Hµ Néi. Từ đầu năm 1999, thời điểm nhu cầu sử dụng các phương tiện xe máy của đất nước tăng mạnh, nắm bắt được thị trường Detech đã bắt tay vào lĩnh vực thiết kế, sản xuất phụ tùng , lắp ráp và kinh doanh xe máy . Trên khuôn viên 100 nghìn m2 , tại khu công nghiệp Phố Nối, huyện Mỹ Hào , Hưng Yên , nhà máy chế tạo phụ tùng và lắp ráp xe máy Detech được hình thành. Cuèi n¨m 2001 c«ng ty chuyÓn trô së chÝnh vÒ sè 47 Hoµ M· - Hµ Néi. Ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2002 c«ng ty ho¹t ®éng víi danh nghÜa lµ c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty ®­îc phÐp sö dông con dÊu riªng vµ tæ chøc ph©n cÊp c¸n bé, ®­îc më tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ tiÒn ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng. C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ kÕ to¸n ®éc lËp vÒ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ lo¹i xe g¾n m¸y s¶n xuÊt tai c«ng ty mang nh·n hiÖu nh­: Kitafu, SuperWave, Espero,... vµ gÇn ®©y do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi biÕn ®éng khiÕn gi¸ c¶ thÞ tr­êng t¨ng cao nhÊt lµ gi¸ x¨ng dÇu. N¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng nh­ vËy ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y ChÕ t¹o phô tïng ¤t« - Xe m¸y Detech ®· cho ra ®êi dßng xe ®¹p vµ xe m¸y ®iÖn b¸n ra thÞ tr­êng, sù ®ét ph¸ nµy ®· ®­îc thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng chÊp nhËn. Tr¶i qua gÇn hai m­¬i n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· kÞp thêi ®­a ra gi¶i ph¸p tõ tæ chøc c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh tíi viÖc s¾p xÕp ph©n bæ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, tíi nay nh÷ng tån t¹i trong c«ng ty ®· dÇn ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. Víi kinh nghiÖm s½n cã cña m×nh c«ng ty ®· ®¹t ®­îc chØ tiªu chÊt l­îng ISO9001. §ã lµ tiÒm n¨ng ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn vµ tù kh¼ng ®Þnh h¬n n÷a n¨ng lùc cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. STT N¨m ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007  1 Sè vèn kinh doanh Tû ®ång 300 320 350  2 Doanh thu b¸n hµng Tû ®ång 55,06 60,03 70,90  3 Thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp cña Doanh nghiÖp Tû ®ång 15,29 16,68 17,70  4 Sè l­îng c«ng nh©n Ng­êi 500 580 650  5 Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCVN N®/Ng­êi 1.230 1.570 2.100  Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: 3.1 Chøc n¨ng: C«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh víi ph­¬ng ch©m: Phôc vô tèi ®a nhu cÇu ng­êi tiªu dïng vÒ c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ cao, h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ kinh doanh tæng hîp, chñ yÕu trong c¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ sau: ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt phô tïng «t« - xe m¸y vµ xe g¾n m¸y. §¹i diÖn së h÷u trÝ tuÖ. XuÊt nhËp khÈu vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c mÆt hµng chñ yÕu ®Ó phôc vô nh©n d©n. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ, xö lý n­íc vµ r¸c th¶i m«i tr­êng vµ c¸c dÞch vô khoa häc c«ng nghÖ kh¸c. 3.2 NhiÖm vô cña c«ng ty: C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh thèng kª, kÕ to¸n, lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi. §¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng vµ trËt tù x· héi. Trong quan hÖ víi kh¸c hµng theo ®óng hîp ®ång kinh tÕ cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ c«ng ­íc quèc tÕ. Sö dông cã hiÖu qu¶ vµ khai th¸c ®óng nguån vèn cña c«ng ty, tù bï ®¾p chi phÝ, kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. C«ng t¸c tæ chøc cña c«ng ty: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do ®ã c¸c ph©n x­ëng qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn: c¸c ph©n x­ëng ®Òu do c¸c phßng KÕ to¸n cña c«ng ty gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc theo dâi nhËp – xuÊt, l­îng gi¸ thµnh, chi phÝ. Mçi phßng ban cña c«ng ty ®Òu cã tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, chøc n¨ng riªng phôc vô tèt cho c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, gi÷a c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ chÆt chÏ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh qu¶n lý, chØ ®¹o vµ s¶n xuÊt cña c¸c tæ, c¸c bé phËn mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. S¬ ®å 2: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt khung xe: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Gi¸m ®èc: §øng ®Çu nhµ m¸y lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña nhµ m¸y, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc theo luËt ®Þnh vµ ®èi víi c«ng ty. Phã gi¸m ®èc 1: ChÞu tr¸ch nhiÖm vµ chØ ®¹o c¸c phßng ban trùc thuéc (Phßng b¸n hµng, Phßng kÕ to¸n, Phßng kinh doanh) trong nhµ m¸y. Phã gi¸m ®èc 2: ChÞu tr¸ch nhiÖm vµ chØ ®¹o c¸c phßng ban trùc thuéc (Phßng kü thuËt, Chi nh¸nh T.p Hå ChÝ Minh). Phßng kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c thÞ tr­êng t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh. Phßng kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc nghiªn cøu ph¸t minh, vÏ c¸c b¶n th¶o kü thuËt, mÉu m· s¶n phÈm vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt. Phßng kÕ to¸n: H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Phßng b¸n hµng: Cung cÊp c¸c mÆt hµng cho ng­êi tiªu dïng vµ t×m ®èi t¸c kinh doanh. Chi nh¸nh T.p Hå ChÝ Minh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty ë T.p Hå ChÝ Minh. §¹i lý 1, ®¹i lý 2.: lµ c¸c ®¹i lý ®­îc c«ng ty uû quyÒn cung cÊp s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. X­ëng c¬ khÝ: Chyªn gia c«ng, s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®inh, bu l«ng, èc vÝt… cho c«ng viÖc l¾p r¸p xe. X­ëng khung: Chuyªn ®óc khung xe m¸y ®Ó phôc vô viÖc l¾p r¸p vµ b¸n thµnh phÈm cho c«ng ty kh¸c. X­ëng l¾p m¸y: Chuyªn l¾p r¸p c¸c phô kiÖn m¸y mãc cña xe. X­ëng l¾p xe: Lµ c«ng viÖc l¾p r¸p hoµn chØnh lªn mét chiÕc xe thµnh phÈm ®Ó ®­a ra thÞ tr­êng. X­ëng nhùa: chuyªn gia c«ng vµ ®óc c¸c s¶m phÈm mµ mét xe m¸y cÇn: yÕm xe, nhùa èp khung xe. Kho vËn: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ theo dâi hµng vËt t­ nhËp – xuÊt kho. 5.Tæ chøc c«ng t¸c s¶n xuÊt cña c«ng ty (nhµ m¸y): Tæ chøc c«ng t¸c s¶n xuÊt ë c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn d­íi mét quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. §ã lµ mét quy tr×nh rÊt phøc t¹p, kiÓu liªn tôc bao gåm nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ kh¸c nhau. S¶n phÈm cña giai ®o¹n nµy sÏ lµ nguyªn vËt liÖu cña giai ®o¹n sau. S¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ c¸c lo¹i h×nh xe m¸y phæ biÕn trªn thÞ tr­êng. §ã lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty vµ ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. S¬ ®å 2: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt khung xe: 6.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Cæ phÇn hç trî vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech (Nhµ m¸y chÕ t¹o phô tïng «t« - xe m¸y Detech) cã quy m« ho¹t ®éng tËp trung trªn ®Þa bµn cã ph¹m vi hÑp. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng ®ång thêi c¨n cø vµo sè l­îng vµ møc ®é phøc t¹p cña c¸c nghiÖp vô tµI chÝnh th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å: S¬ ®å 3: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: S¬ ®å 3: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n trong c«ng ty: KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ chuyªn m«n l¹i bé phËn kÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vÒ viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt, thÓ lÖ, chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµI chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, toµn diÖn. KÕ to¸n tæng hîp: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm, ®ång thêi kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n TSC§ + VËt t­ (NVL – CCDC) theo dâi t×nh h×nh TSC§, tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông. Theo dâi vÒ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån vËt t­ hµng ho¸. Thñ quü: Theo dâi tÊt c¶ c¸c kho¶n thu, chi, mua b¸n diÔn ra hµng ngµy, th¸ng, quý, n¨m ®ång thêi kiªm kÕ to¸n thuÕ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n: NhËt ký chung. §Æc ®iÓm h×nh thøc NhËt ký chung: ®Ó ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n theo thø tù thêi gian tr­íc khi ghi vµo sæ c¸i. Sæ kÕ to¸n sö dông: + Sæ nhËt ký chung vµ nhËt ký chuyªn dïng. + Sæ c¸i. + Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Tr×nh tù ghi sæ: Ghi chó: Ghi cuèi th¸ng. Ghi hµng ngµy. Quan hÖ ®èi chiÕu. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø chøng tõ kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung sau ®ã ghi sæ c¸I theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu doanh nghiÖp cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt, th× ®ång thêi víi viÖc ghi sæ nhËt ký chung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cßn ®­îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng (quý) céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi tµI kho¶n. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. II. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n cña doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay: Nh÷ng thuËn lîi cña c«ng ty: C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý cã n¨ng lùc cao, c«ng nh©n lµnh nghÒ, tr×nh ®é kü thuËt cao, nhiÒu kinh nghiÖm, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lµm viÖc nghiªm tóc. Trong c¸c quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng vµ c¸c nhµ ®Çu t­ th× c«ng ty lu«n lµ kh¸ch hµng cã uy tÝn, c¸c kho¶n vay ®Òu sö dông ®óng môc ®Ých, lu«n coi träng ch÷ tÝn thanh to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nî khi ®Õn kú h¹n tr¶, lu«n cho ®èi t¸c sù an toµn khi khÝ hîp ®ång víi c«ng ty. C«ng ty ®· sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, kh«ng cßn tån t¹i nh÷ng m¸y mãc l¹c hËu trong c«ng ty. Nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty: Cã thÓ nãi ngµnh l¾p r¸p xe m¸y cña c«ng ty lµ ngµnh s¶n xuÊt cã lîi nhuËn cao nh­ng trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng nhiÒu c¸c h·ng xe m¸y nªn ®· t¹o ra sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. L­îng s¶n phÈm tiªu thô bÞ gi¶m sót g©y ra t×nh tr¹ng kh«ng æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng vÒ viÖc lµm vµ thu nhËp cña c«ng nh©n trong c«ng ty. Do thãi quen thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng nªn mÆt hµng xe g¾n m¸y vµ xe m¸y cña c«ng ty ch­a ®­îc tiÕp cËn réng r·i trªn thÞ tr­êng. NhiÒu nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi hay mua l¹i tõ c¸c c«ng ty kh¸c víi gi¸ cao. V× vËy lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty lªn cao. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n trªn c«ng ty cßn gÆp mét sè khã kh¨n kh¸c song c«ng ty vÉn kh«ng ngõng s¶n xuÊt, kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÕ m¹nh cña m×nh rÊt thµnh c«ng trong viÖc t×m nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc nh÷ng khã khăn PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYªN M«N I) ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ KHÍ Cơ khi là một ngành khoa học giới thiệu qóa tr×nh sản xuất cơ khÝ và phương ph¸p c«ng nghệ gia c«ng kim loại và hợp kim để chế tạo c¸c chi tiết m¸y hoặc kết cấu m¸y. 1. Những kh¸i niệm liªn quan a) sản phẩm Trong sản xuất cơ khÝ cũng như trong lĩnh vực sản xuất kh¸c, sản phẩm được tạo ra ở giai đoạn chế tạo cuối cïng của cơ sở sản xuất.Sản phẩm kh«ng phải chỉ là m¸y mãc hoàn chỉnh đem sử dụng được mà còng cã thể là cụm m¸y hay chỉ là chi tiết m¸y b) Chi tiết m¸y Đ©y là chi tiết nhỏ nhất và hoàn chỉnh của m¸y , đặc trưng của nã là kh«ng thể t¸ch ra được và đạt mọi yªu cầu kỹ thuật. Cã thể xếp tất cả c¸c chi tiết m¸y vào hai nhãm Chi tiết m¸y cã c«ng dụng chung. VÝ dụ: bu lông, b¸nh răng, trục… là c¸c chi tiết dïng trong nhiều m¸y kh¸c nhau. Chi tiết m¸y cã c«ng dụng riªng chỉ được dïng trong một số m¸y nhất định. VÝ dụ: trục khuỷu, van, cam… 2) Bộ phận máy Đ©y là một phần của m¸y bao gồm hai hay nhiều chi tiết m¸y được liªn kết với nhau theo những nguyªn lý m¸y nhất định ( liªn kết động hay liªn kết cố định…). Hiện nay người ta sử dụng nhiều m¸y kh¸c nhau về tÝnh năng, h×nh d¸ng, kÝch thước …Tuy nhiªn bất kỳ m¸y nào cũng đều cấu tạo bởi nhiều bộ phận m¸y. VÝ dụ : m¸y tiện gồm c¸c bộ phận như bàn m¸y, ụ động, ụ đứng, hộp tốc độ , bàn dao. 3) Cơ cấu máy Đ©y là một phần của m¸y hoặc bộ phận m¸y cã nhiệm vụ nhất định trong m¸y. VÝ dụ: đĩa xÝch, líp của xe m¸y taọ nªn cơ cấu chuyển động xÝch trong xe. Một cơ cấu m¸y cã thể là bộ phận m¸y nhưng c¸c chi tiết trong cơ cấu có thể nằm ở trong c¸c cụm kh¸c. 4) Phôi Trong kỹ thuật nã cã tÝnh chất quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra trong qu¸ tr×nh sản xuất này chuyển sang một qu¸ tr×nh sản xuất kh¸c. VÝ dụ: qu¸ tr×nh đóc, rãt kim loại lỏng vào khu«n sau khi kim loại đ«ng đặc trong khu«n ta nhận được một vật đóc kim loại cã h×nh d¸ng kÝch thước theo yªu cầu. Những vật đóc này cã thể là sản phẩm của qu¸ tr×nh đóc chi tiết đóc nếu như kh«ng cần gia c«ng cắt gọt nữa ph«i đóc nếu vật đóc phải qua gia c«ng cắt gọt như tiện phay bào.. Như vậy trường hợp này sản phẩm của vật đóc được gäi là ph«i đóc của qu¸ tr×nh gia c«ng cơ khÝ. Hiện nay c¸c phương ph¸p chế tạo ph«i trong sản xuất cơ khÝ bao gồm đóc, gia c«ng ¸p lực, hàn … II )CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN. Như ®· giới thiệu ở trªn c«ng ty cã rất nhiều xưởng sản xuất. Mỗi xưởng,mỗi cán bộ công nhân viên cã những c«ng việc chuyªn m«n riêng sản xuất ra một bộ phận hoặc một chi tiết kh¸c nhau nhưng cuối cùng đều hướng đến một mục đích chung là xây dựng và hoành thành sản phẩm cuối cùng là cho những chiếc xe có chất lượng tốt.Trong thời gian thực tập em đ· được ph©n c«ng thực tập tại xưởng c¬ khÝ. H×nh 1.Ph©n x­ëng c¬ khÝ c«ng ty DETECH Với cơ cấu gồm năm tổ: 1)Tổ kỹ thuËt. 2)Tổ dËp 3)Tổ tiÖn, phay, bµo 4)Tổ s÷a ch÷a. 5)Tổ hµn. Lần đầu tiên được thực tập tại nhà máy đây là lần đầu được làm việc thực tế trong nhà máy sau những kiến thức được các thầy cô truyền dạy trong quá trình học tập tại trường.Trong nhà máy em được sắp xếp công việc trong xưởng cơ khí.Quá trình thực tập trong xưởng giúp em hiểu biết,củng cố được những kiến thức mình đã tiếp thu được trong quá trình học. §­îc thùc tËp t¹i ph©n x­ëng c¬ khÝ lµ mét ®iÒu may m¾n ®èi víi em. V× ®©y chÝnh lµ chuyªn nghµnh mµ chóng em ®­îc häc vµ nghiªn cøu ë tr­êng. ChÝnh v× thÕ mµ c«ng viÖc thùc tËp trë nªn su«n sÎ. Tuy lóc ®Çu cã nhiÒu bì ngì, nh­ng sau khi quan s¸t vµ nhËn ®­îc sù chi b¶o tËn t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n ph©n x­ëng th× em ®· cã thÓ thùc hiÖn tèt nh÷ng c«ng việc mµ c¸c anh, chÞ ®· giao cho. Trong thời gian thực tập tại xưởng em cung như các bạn trong nhóm được các anh chị trong xưởng hướng dẫn,giúp đỡ và giao cho những công việc làm cùng công nhân trong nhà máy.Công việc ban đầu em được phân công vào tổ vào tổ tiện, phay, bµo.Công việc này rất sát với những kiến thức mà em được học ở trường do đó công việc rất tốt và không phải bỡ ngỡ hay làm quen khi được giao công việc. Tæ tiÖn, phay, bµo cã thÓ xem nh­ lµ n¬i ®Çu tiªn thùc hiÖn gia c«ng c¸c chi tiÕt cña chiÕc xe m¸y. T¹i ®©y gia c«ng nh­ng chi tiÕt nh­: c¾t b¹c, c¸c bé phËn cña khung xe, ghi-®«ng, phay lç trßn ë hép sè, chuèt b¹c..v.v . H×nh 2: Phay vµ tiÖn trên máy công cụ. Hình 3:Tiện bạc Hình 4: Chuốt bạc M¸y mãc trong x­ëng cã rÊt nhiÒu lo¹i nh­: m¸y tiÖn, m¸y phay, m¸y khoan, m¸y bµo, m¸y dËp khu«n, m¸y Ðp thuû lùc, m¸y c¾t s¾t, m¸y hµn kim lo¹i...C¸c m¸y mãc trong x­ëng ®­îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, nh­ng cã tËp trung theo tõng tæ. V× ®Æc ®iÓm cña tæ lµ cã nhiÒu lo¹i m¸y kh¸c nhau nªn cã rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc tËp ë nh÷ng m¸y kh¸c nhau. Thời gian được t×m hiÓu vµ tham gia vµo c«ng viÖc s÷a ch÷a m¸y cïng víi c«ng nh©n tæ s÷a ch÷a khi m¸y s¶y ra h­ háng.Quá trình làm việc ở tổ em càng hiểu hơn,thấy tầm quan trọng của chuyên nghành Cơ điện-Bảo trì trong các nhà máy xí nghiệp.Qua ®ã gióp em cã thÓ hiÓu thªm vÒ c«ng viÖc mµ sau khi ra tr­êng chóng em lµm viÖc. Dưới đây là một số hình ảnh c«ng viÖc làm trong ph©n x­ëng c¬ khÝ . Dưới đây là một số hình ảnh c«ng viÖc làm trong ph©n x­ëng c¬ khÝ . Phần III: TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Nhận xét, tổng kết, đánh giá quá trình thực tập của bản thân. Được đi thực tập tại doanh nghiệp là niềm mong mỏi không chỉ của riêng em, mà còn của đại đa số sinh viên trong khoa nói chung và tập thể lớp CĐ_K36 nói riêng.Vì vậy khi đến doanh nghiệp, chúng em không chỉ mang niềm thích thú, vui mừng mà còn có cả niềm hăng say tích cực tìm hiểu, tham gia vào các công đoạn sản xuất trong công ty. Trong quá trình thực tập, em đã đi xem xét, tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty, đi đến các phòng ban và cùng tham gia làm việc với các cán bộ, công nhân viên trong công ty. Qua quá trình thực tập ở công ty, tham gia một số công đoạn sản xuất, tiếp xúc với môi trường sản xuất, được kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn sản xuất,em đã rút ra được nhiều bài học thực tiễn cho bản thân mình: trong môi trường sản xuât công nghiệp, đòi hỏi tác phong công nghiệp ở mỗi cá nhân là cần thiết, tính hợp tác giữa các cá nhân, giữa cá nhân với tập thể trong môi truờng sản xuất, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đảm bảo thực hiện tốt công việc của mình và tập thể đảm bảo năng suất lao động và chất lựợng trông sản xuất. Những giải pháp đề xuất. Trong đợt thực tập vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô cùng với bên phía công ty, em đã thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ich. Em rất cảm ơn các thầy cô, phía công ty, đặc biệt là thầy Phan Văn Bình hướng dẫn chúng em trong đợt thực tập này. Tuy nhiên, qua đợt thực tập này, em xin được đưa ra trình bày một vài giải pháp đề xuất như sau: ( Đầu tiên, về phía công ty, nhằm để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đứng vững trên thị trường thì ngoài những hoạt động hiện nay,công ty nên: Đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, đưa dần cơ khí hóa vào sản xuất. Chăm lo hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân trong công ty làm động lực thúc đẩy năng suất lao động ( tổ chức thi tay nghề cho công nhân, đảm bảo khẩu phần ăn đủ cả lượng và chất, tổ chức các buổi tham quan dã ngoại..). Mở gian hàng bán sản phẩm của công ty để quảng bá thương hiệu. Có chế độ khen thưởng cho cán bộ, công nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất, thực hiện trả lương đúng thời gian, nhanh gọn. Liên hệ, mở rộng mối quan hệ với các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề. Mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đến thực tập nhằm thu hút nhân lực có trình độ… … ( Về phía nhà trường, khoa, bộ môn: 1.Tổ chức nhiều đợt thực tập hơn nữa, tạo điều kiện cho chúng em được cọ sát với nhiều doanh nghiệp với các mức độ về quy mô, hình thức tổ chức khác nhau. 2. Đưa những nội dung sát với thực tế vào giảng dạy, giảm bớt lượng lý thuyết không mang tính chuyên ngành cao. 3. Tổ chức nhiều buổi hội thảo, giao lưu giữa sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp… Quá trình thực tập tại doanh nghiệp là khoảng thời gian sinh viên được cọ sát với thực tiễn, trau dồi thêm kiến thức, hiểu biết và rút ra được những kinh nghiệm bản thân dựa trên nền tảng lý thuyết đã học. Đồng thời, thực tập còn có thể làm tăng hứng thú, yêu thích nghề nghiệp từ đó thúc đẩy hiệu quả học tập…Do vậy mà ngày nay các trường ĐH, CĐ, các trường dạy nghề, đào tạo nghề… ngày càng quan tâm và chú trọng đến việc liên hệ doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên, người học nghề thực tập. Đây là điều rất đáng mừng, khen ngợi, khích lệ cho sự trưởng thành của hệ thống Giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, nền Giáo dục vẫn cần có những phương án hoạt động tối ưu hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu của nền kinh tế-xã hội hiện nay. Sinh viên: PHẠM QUỐC DŨNG Lớp: CĐ_K36 Hưng Yên, ngày 26 tháng 04 năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ---------------------------------)o0o(-----------------------------…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần hỗ trợ và phát triển công nghệ DeTech.doc