Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực 1

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 2

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 2

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 3

1. Bộ máy quản lý : 3

2. Các đơn vị trực thuộc 3

3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4

4. Ngành nghề kinh doanh của công ty 4

5. Chức năng nhiệm vụ của các phòng trong công ty 4

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SX – KD NĂM 2003 8

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2003 8

1. Đặc điểm tình hình chung: 8

2. Các số liệu về kết quả hoạt động của Công ty: 9

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI: 20

1. Trong công tác kinh doanh điện năng: Qua kiểm tra tại một số Điện lực và qua thực tế cho thất: 20

2. Về công tác xoá bán điện qua công tơ tổng: 21

3. Trong viêc thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn: 21

4. Về công tác xây đầu tư xây dựng: 22

5. Về công tác chuyển đổi mô hình quản lý bán điện nông thôn: 23

6. Về công tác an toàn lao động: 23

7. Về công tác tài chính và quyết toán: 23

8. Về công tác vật tư: 23

9. Về các dự án sản khác: 23

PHẦN III: MỤC TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2004 24

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2004 24

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN KH SX – KD: 25

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 28

PHẦN IV: CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 31

I. KHÁI NIỆM SỬA CHỮA LỚN 31

II. NỘI DUNG CHU KỲ THỜI GIAN SỬA CHỮA LỚN 31

1. Nội dung công việc đại tu 31

2. Chu kỳ đại tu 32

3. Thời gian tiêu chuẩn cho đại tu 33

4. Nội dung, chu kỳ và thời gian trung tu 33

III. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SỬA CHỮA 34

1. Kế hoạch sửa chữa 34

2. Kế hoạch SCL hàng năm : 34

3. Trình tự lập thẩm tra và duyệt kế hoạch SCL 35

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN SỬA CHỮA 36

V. MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TĂNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN SỬA CHỮA LỚN 37

KẾT LUẬN 39

 

doc41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Điện lực 1.DOC