Báo cáo Thực tập tại công ty Hương Giang - Bộ Quốc Phòng

 

 

 

 

 

31

 

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN THỨ NHẤT

Giới thiệu chung về đặc điểm của công ty

Hương Giang – Bộ quốc phòng

I. Đặc điểm chung của công ty Hương Giang

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Một số chỉ tiêu cơ bản thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị

II. Đặc điểm tổ chức sản xúât và tổ chức quản lý của công ty Hương Giang

1. Đặc điểm sản phẩm sản xuất cuả đơn vị

2. Quy trình xây dựng

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty

III. Các nội dung quản lý cuả công ty Hương Giang

1.Quản lý kế hoạch thu chi tài chính

2. Hợp đồng kinh tế

3. Quản lý giá thành sản phẩm

4. Quản lý TSCĐ

5. Quản lý vật tư , nhiên liệu , TSLĐ

6. Quản lý vốn bằng tiền

7. Quản lý sổ sách chứng từ kế toán

8. Báo cáo định kỳ và thưởng phạt

IV. Quy định hạch toán công trình

A. Nguyên tắc chung

B. Quy định chi tiết hạch toán cụ thể

PHẦN THỨ HAI

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Hương Giang

I. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

II. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

1. Niên độ kế toán

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng

3. Hình thức ghi sổ kế toán

4. Phương pháp kế toán TSCĐ

5. Phương pháp kế toán HTK

III. Hệ thống TKKTvà chứng từ sử dụng tại công ty

IV. Hệ thống báo cáo tài chính của công ty

V. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

1. Kế toán tiền mặt – TGNH – công nợ

2. Kế toán theo dõi TSCĐ - vật tư

3. Kế toán tiền lương – BHXH – BHYT

4. Kế toán các nghiệp vụ kết chuyển xác định giá thành sản phẩm xây lắp

5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

6. Các nghiệp vụ kế toán điều chỉnh giảm

KẾT LUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty Hương Giang - Bộ Quốc Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty Hương Giang - Bộ Quốc Phòng.DOC