Báo cáo thực tập tại công ty Thuỷ sản Khu vực I Hà Nội

MỤC LỤC

PHẦNI:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THUỶ SẢN KHUVỰC I HÀ NỘI.

I-Quá trình hình thành và phát triển Công ty Thuỷ sản Khuvực I Hà nội.

1- Quá trình hình thành và phát triển.

2- Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

3- Những thuận lợi và khó khăn của Công ty.

3.1- Những thuận lợi.

3.2- Khó khăn

II- Đặc điểm tổ chức kinh doanh tổ chức quản lý của Công ty.

1-Đặc điểm tổ chức kinh doanh.

2-Hệ thống và cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty.

3-Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.

PHẦNII:TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THUỶ SẢN KHUVỰC I HÀ NỘI.

1- Công tác kế hoạch hoá tài chính.

1.1- Lập kế hoạch tài chính.

1.2- Tổ chức thực hiện kế toán tài chính.

2- Tình hình tài chính của Công ty Thuỷ sản Khuvực I Hà nội.

3- Công tác kiểm tra kiểm soát của Công ty.

PHẦN III:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY.

1- Hình thức tổ chức công tác kế toán của Công ty.

1.1 - Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.

1.2 - Phương pháp kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty.

1.3 - Tài khoản kế toán sử dụng.

2- Tình hình thực hiện các thành phần kế toán.

2.1- Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .

2.2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung.

2.3- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty.

2.4- Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành.

2.5- Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ,kinh phí công đoàn.

2.6- Kế toán tiền tài sản bằng tiền.

2.7- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .

2.8- Kế toán phân phối kết quả quả sản xuất kinh doanh.

2.9- Báo cáo kế toán – báo cáo tài chính.

PHẦN IV:CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY.

1- Tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kế toán tại Công ty.

1.1- Phân tích một số chỉ tiêu.

1.2- Kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty

 

 

doc30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty Thuỷ sản Khu vực I Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại công ty Thuỷ sản Khu vực I Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan