Báo cáo Thực tập thiết kế hệ thống giao dịch lưu ký chứng khoán

MỤC LỤC

 

I. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 6

1. Mô tả kiến trúc tổng thể 6

2. Giao diện người dùng 6

3. Giao tiếp với các hệ thống khác 6

4. Giao tiếp máy khách và máy phục vụ 6

5. Phân định nhiệm vụ client - server 7

II. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU VẬT LÝ 8

1. Chức năng Đặt và xử lý lệnh 8

2. Chức năng Quản lý khách hàng 9

3. Chức năng Tra cứu 10

4. Chức năng Báo cáo 11

5. Chức năng Đồng bộ dữ liệu 12

III. BIỂU ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ 13

1. Sơ đồ quan hệ 13

2. Chi tiết các bảng 14

IV. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 17

1. Giao diện chính 17

2. Giao diện chức năng Đặt lệnh 18

3. Giao diện chức năng Quản lý khách hàng 19

4. Giao diện chức năng Tra cứu 22

5. Giao diện chức năng Báo cáo 24

 

 

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập thiết kế hệ thống giao dịch lưu ký chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIAO DỊCH LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Người thực hiện – Lê Ngọc Thắng MSV – 3LT0132T Lớp – 3LT-18T BẢNG CÔNG VIỆC T Tên công việc Nội dung công việc 1 Kiến trúc hệ thống Xây dựng kiến trúc của hệ thống 2 Biểu đồ luồng vật lý Phân định thủ công máy tính 3 Thiết kế CSDL Thiết kế và cài đặt CSDL 4 Thiết kế giao diện Giao diện bằng Visio và giao diện cài đặt 5 Báo cáo Viết và hoàn chỉnh báo cáo Lời Mở Đầu Thị trường chứng khoán là một sân chơi cho tất cả những ai ưa mạo hiểm và kiếm tiền từ chính những mạo hiểm ấy với một niềm tin bất biến “nơi nào rủi ro cao nơi ấy lợi nhuận cao”. Nói như vậy không có nghĩa là tham gia thị trường chứng khoán giống như tự do bước chân vào “chợ”, mà phải tuân theo những thủ tục nhất định. Một chu trình giao dịch chứng khoán trải qua nhiều thủ tục: lưu ký chứng khoán, đặt lệnh, khớp lệnh, bù trừ chứng khoán và cuối cùng là thanh toán chứng khoán. Trong đó lưu ký chứng khoán là điều kiện tiên quyết để có một chiếc vé vào cửa thị trường chứng khoán. Lời Cảm Ơn Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Hải Nam đã tận tình giúp đỡ và tập thể các anh chi trong ngân hàng đại dương đã tạo điều kiện thuận lợi , hỗ trợ rất nhiều trong quá trình thực tập . Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các bạn hữu về tài liệu và kinh nghiệm NHẬT KÝ THỰC TẬP Nơi thực tập : Ngân hàng đại dương – Chi nhánh thăng long Thơi Gian Nội dung thực hiện Tuần 1 ( 05/07/2010 - 11/07/2010 ) Thứ hai Đến Ngân hàng đại dương nộp hồ sơ thực tập Thứ tư Gặp mặt anh Nam , người hướng dẫn thực tập , nhận nhiệm vụ thực tập Thứ sáu Lên kế hoạch thực tập , nộp bản kế hoach cho anh Nam Tuần 2 ( 12/07/2010 – 18/07/2010 ) Thứ hai Tìm tài liệu tham khảo về các ứng dụng công nghệ vào chứng khoán Thứ tư Tìm tài liệu xây dựng hệ thống Thứ sáu Viết báo cáo tuần một Tuần 3 ( 19/072010 – 25/07/2010 ) Tìm hiểu và viết báo cáo về kiến trúc hệ thống Tuần 4 (26/072010 – 01/08/2010 ) Phân định thử công máy tính Tuần 5 ( 02/08/2010 – 08/08/2010 ) Thiết kế và cài đặt CSDL Tuần 6 ( 09/08/2010 – 15/08/2010 ) Thiết kế giao diện Tuần 7 ( 16/08/2010 – 22/08/2010 ) Thiết kế giao diện bằng Visio và giao diện cài đặt Tuần 8 ( 23/08/2010 – 27/08/2010 ) Báo cáo viết và hoàn chỉnh báo cáo MỤC LỤC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG Mô tả kiến trúc tổng thể Hệ thống được xây dựng theo mô hình client - server dựa trên môi trường Internet. Cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ tại một máy chủ phục vụ, việc liên kết đến cơ sở dữ liệu (CSDL) và xử lý các yêu cầu từ phía máy khách (client) được thực hiện bởi một máy chủ phục vụ khác (H1). Hình 1: Kiến trúc tổng thể Giao diện người dùng Người dùng giao tiếp với hệ thống (cụ thể là các nhân viên giao dịch) thông qua trình duyệt web có sẵn. Các giao dịch của hệ thống chỉ được chấp nhận khi có sự xác nhận đăng nhập của nhân viên giao dịch (thông qua tên truy nhập, mật khẩu hoặc thẻ xác nhận). Tất cả các giao dịch thực hiện phải trong thời gian giao dịch theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Giao tiếp với các hệ thống khác Hệ thống giao tiếp với các hệ thống khác (quản lý nhân sự, hệ thống khớp lệnh của trung tâm giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh - HOSTC ...) thông qua cơ sở dữ liệu và các tập tin định dạng XML. Giao tiếp máy khách và máy phục vụ Các yêu cầu từ máy khách (client) sẽ được gửi đến máy chủ (server) thông qua môi trường Internet. Mọi yêu cầu về CSDL sẽ được máy chủ ứng dụng kết nối với máy chủ CSDL thông qua đối tượng ADO có sẵn trong ASP. Kết quả trả về sẽ được máy chủ ứng dụng xử lý và gửi lại cho máy khách (H2). Hình 2 - Giao tiếp Client - Server Máy chủ ứng dụng sẽ kết nối với máy chủ CSDL thông qua IP. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tại máy chủ CSDL sẽ cấp cho người dùng một login name và password để máy chủ ứng dụng có thể truy nhập được vào CSDL của mình đặt tại máy chủ CSDL. (H3) Hình 3 - Giao tiếp Database Server - Application Server * Cơ chế kết nối trong ADO của ASP: Máy chủ ứng dụng sẽ thông qua ADO để kết nối đến máy chủ CSDL bằng cách tạo ra đối tượng kết nối Connection với các tùy chọn kết nối như sau: Tạo đối tượng kết nối: Set objConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Tham số kết nối (tham số trong hình minh họa): strConnect = "Provider=sqloledb;Data Source=203.167.4.180;Database=MStock;Uid=tungld;Pwd=123456;" Thực hiện kết nối: objConnect.Open strConnect Phân định nhiệm vụ client - server Hầu hết các tiến trình được thực hiện tại server, kết quả sẽ được trả lại cho client để thông báo, hiển thị. Client có nhiệm vụ kiểm tra các lỗi thông thường của form nhập liệu (VD: để trống, dữ liệu sai ...) Để tránh các lỗi dị thường dữ liệu xảy ra, hệ thống sẽ tối thiểu hóa việc nhập liệu của người dùng bằng các form kích chọn. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU VẬT LÝ Hệ thống được cài đặt trên ASP. Chức năng Đặt và xử lý lệnh Hình 4: Đặt xử lý lệnh Chức năng Quản lý khách hàng Chức năng quản lý khách hàng được phân rã nhỏ tiến trình cập nhật thông tin thành hai tiến trình con là: Cập nhật thông tin Cập nhật thông tin lưu ký Hình 5: Quản lý khách hàng Chức năng Tra cứu Chức năng này được thực hiện bằng máy tính. Hình 6: Tra cứu Chức năng Báo cáo Hình 7: Báo cáo Chức năng Đồng bộ dữ liệu Chức năng này được phân rã nhỏ để thấy rõ hơn quá trình đồng bộ dữ liệu từ CSDL của Công ty giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSTC). Hình 8: Đồng bộ dữ liệu BIỂU ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ CSDL của hệ thống được cài đặt trên hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2000. Sau đây là chi tiết cài đặt. Sơ đồ quan hệ Hình 9 - Sơ đồ quan hệ Chi tiết các bảng Bảng CHI TIẾT KHỚP LỆNH(bChiTietKL) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaCT int 4 þ Mã công ty MaLenh int 4 Mã lệnh MaKL int 4 Mã khớp lệnh Bảng CHỨNG KHOÁN(bChungKhoan) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaCK varchar 3 þ Mã chứng khoán TenCongTy nvarchar 50 Tên công ty Bảng CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH(bChungKhoanGD) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaCKGD int 4 þ Mã chứng khoán giao dịch MaCK varchar 3 Mã chứng khoán NgayGD datetime 8 Ngày giao dịch GiaTC int 4 Giá tham chiếu Giatran int 4 Giá trần Giasan int 4 Giá sàn Bảng KHÁCH HÀNG(bKhachHang) Tên cột Kiểu dữ liệu kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MasoGD varchar 10 þ Mã số giao dịch SoHD varchar 10 Số hợp đồng NgayHD datetime 8 Ngày hợp đồng TenKH nvarchar 50 Tên khách hàng Ngaysinh datetime 8 Ngày sinh Noisinh nvarchar 30 Nơi sinh Gioitinh bit 1 Giới tính Quoctich nvarchar 30 Quốc tịch CMND varchar 30 Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Noicap nvarchar 30 Nơi cấp NgayCap datetime 8 Ngày cấp DiaChi nvarchar 50 Địa chỉ SDT varchar 10 Số điện thoại Email varchar 30 þ Địa chỉ email NoiCT nvarchar 50 þ Nơi công tác ChucDanh nvarchar 30 þ Chức danh DCCQ nvarchar 50 þ Địa chỉ cơ quan DTCQ varchar 10 þ Điện thoại cơ quan SoTKNH varchar 20 Số tài khoản ngân hàng NganHang nvarchar 50 Ngân hàng PStock bit 1 Đặt lệnh qua điện thoại MatKhau varchar 20 Mật khẩu xác nhận MStock bit 1 Đặt lệnh qua SMS Bảng KHỚP LỆNH(KhopLenh) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaKL int 4 þ Mã chứng khoán NgayGD datetime 8 Ngày giao dịch MasoGD varchar 10 Mã số giao dịch MaCK datetime 8 Mã chứng khoán Soluong int 4 Số lượng Gia int 4 Giá Bảng LỆNH(Lenh) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaLenh int 4 þ Mã lệnh NgayGD datetime 8 Ngày giao dịch DotGD int 4 Đợt giao dịch MaLoaiLenh int 4 Mã loại lệnh MaSoGD varchar 10 Mã số giao dịch MaCK varchar 3 Mã chứng khoán SoLuong int 4 Số lượng Gia int 4 þ Giá GioNhan datetime 8 Giờ nhận MaNV int 4 Mã nhân viên MaKSV int 4 Mã kiểm soát viên Bảng LOẠI LỆNH(LoaiLenh) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaLoaiLenh int 4 þ Mã loại lệnh TenLoaiLenh nvarchar 20 Tên loại lệnh Bảng LƯU KÝ(LuuKy) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaLK int 4 þ Mã lưu ký MaSoGD varchar 10 Mã số giao dịch MaCK varchar 3 Mã chứng khoán SoLuong int 4 Số lượng MenhGia int 4 Mệnh giá CK Bảng NHÂN VIÊN(NhanVien) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả MaNV int 4 þ Mã nhân viên TenNV nvarchar 50 Tên nhân viên TenTK varchar 20 Tên tài khoản MatKhau varchar 20 Mật khẩu GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG Giao diện chính Người dùng muốn sử dụng hệ thống cần phải có Tên tài khoản và Mật khẩu để đăng nhập. Hình 10 - Màn hình đăng nhập Sau khi đăng nhập mọi thông tin về Phiên giao dịch, đợt giao dịch và thông tin nhân viên sẽ được hiển thị tại thanh trạng thái của hệ thống. Hình 11 - Thanh trạng thái hệ thống Menu các chức năng của hệ thống: Hình 12 - Menu hệ thống Khi người dùng muốn thoát khỏi hệ thống, nhần vào menu Thoát. Hình 13 - Xác nhận thoát khỏi hê thống Giao diện chức năng Đặt lệnh Người sử dụng nhấn vào menu Đặt lệnh để thực hiện việc đặt lệnh Hình 14 - Giao diện đặt lệnh Giao diện chức năng Quản lý khách hàng Lập hợp đồng Hình 15 - Giao diện Lập hợp đồng Mở tài khoản Khi chưa có tài khoản ngân hàng, nhân viên sẽ mở tài khoản cho khách hàng thông qua chức năng mở tài khoản. Hình 16 - Mở tài khoản Cập nhật thông tin Muốn cập nhật thông tin cho khách hàng, nhân viên giao dịch cần xác định mã số giao dịch của khách hàng. Hình 17 - Xác định Mã số giao dịch Hình 18 - Thông tin chi tiết của khách hàng Cập nhật lưu ký (Những phần sau này em chưa cài đặt xong trên ASP nên em để giao diện vẽ bằng Visio) Hình 19 - Gửi / rút chứng khoán Giao diện chức năng Tra cứu Muốn thực hiện các chức năng tra cứu, nhân viên giao dịch cần xác định mã số giao dịch của khách hàng (thông qua thẻ tài khoản) Hình 20 - Xác định Mã số giao dịch Tra cứu số dư tài khoản Hình 21 Tra cứu lịch sử giao dịch Hình 22 Tra cứu tình trạng lệnh Hình 23 Giao diện chức năng Báo cáo Hình 24 - Báo cáo tổng hợp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26978.doc