Câu hỏi trắc nghiệm 1919 - 1930 (Lịch sử 12)

Câu 41. Nguyễn Ái Quốc nói “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường ”

A. Cách mạng thuộc địa. B. Cách mạng tư sản.

C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 36. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển biến trong nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.

B. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin.

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế III.

Câu 37. Một trong những sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển về nhận thức của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.

B. Đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

***Câu 38. Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân là

A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc.

B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.

C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam.

D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân.

 

doc17 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm 1919 - 1930 (Lịch sử 12), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Câu 47: Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ? A-Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. B- Người đã trình bày trước Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V lập trường, quan điểm về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa. C- Người đã tiếp nhận đựơc ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đã có công truyền bá vào nước ta. D- Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài Nguời đã hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Câu 48: Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925? Phong trào thể hiện ý thức chính trị. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi chính trị và kinh tế có ý thức . Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nên còn mang tính tự phát Câu 49: Đặc điểm lớn nhất của phong trào dân tộc dân chủ ở việt Nam từ 1919 đến 1930 là gì? Cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam giữa hai khuynh hướng tư sản và vô sản. Phong tào đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản phát triển mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ. Sự thắng thế của khuynh hướng vô sản. Câu 50. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là Chống lại sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài. Chống lại sự chèn ép của tư bản Pháp. Đòi quyền lợi về kinh tế. Đòi các quyền tự do dân chủ. Câu 51. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là Chống lại sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài. Chống lại sự chèn ép của tư bản Pháp. Đòi quyền lợi về kinh tế. Đòi các quyền tự do dân chủ Câu 52: Câu thơ: “Sống, chết được như anh Thù giặc, thương nước mình Sống làm quả bom nổ Chết như dòng nước xanh.” nói về nhân vật lịch sử nào? Lê Hồng Phong. Phạm Hồng Thái. Nguyễn Văn Cừ. Phạm Tuấn Tài. Câu 53. Đây là một đảng của giai cấp tư sản Việt Nam thành lập năm 1923? Đảng lập hiến. Việt Nam quốc dân Đảng. Hội việt Nam cách mạng thanh niên. Thanh niên Cao vọng đảng. Câu 54.Từ năm 1917 đến năm 1925, Phan Bội Châu chủ yếu hoạt động ở Thái Lan. Trung Quốc. Việt Nam. Nhật Bản. Câu 55:Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức yêu nước Hội Phục Việt. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn. Tâm tâm xã. Việt Nam Quang phục hội. Câu 55:Đối tượng đấu tranh của phong trào “Chấn hưng nội hóa” (1919)là: Tư sản Pháp. Tư sản Hoa Kiều. Tư sản mại bản Việt Nam. Tư sản Pháp và tư sản Hoa kiều. Câu 56:Là người từng tham gia vụ binh biến trên tàu chiến Pháp tại biển Đen (1918) phản đối chính sách can thiệp vào cách mạng Nga của đế quốc Pháp, khi về nước lập ra tổ chức Công hội đầu tiên của công nhân Việt Nam. Ông là ai? Phan Anh. Trường Chinh. Tôn Đức Thắng. Lê Duẩn. Câu 57:Tổ chức Công hội được thành lập đầu tiên ở đâu? Hải Phòng. Quảng Ninh. Sài Gòn – chợ Lớn. Hà Nội. Câu 58:Tổ chức quốc tế nào ra đời vào tháng 3/1919 với mục đích là thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới? Hội Quốc liên. Liên Hợp quốc. Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa Quốc tế Cộng sản. Câu 59. Giai cấp công nhân Việt Nam có nguồn gốc xuất thân chủ yếu là: Giai cấp tư sản bị phá sản. Công chức, viên chức bị sa thải. Thợ thủ công bị thất nghiệp. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất. Câu 60. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là: A.“Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhanh lúa”. B."Tin tức , “Thời mới", “Tiếng dân”. C. “Chuông rè”, “ Tin tức", “Nhành lúa” D. “Chuông rè” “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”. Câu 61. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khaỉ (1919 - 1926) cuối cùng bị thất bại? A.Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nôn lỗi thời, lạc hậu. B.Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp phong trào. C. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị; tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng. D. Do chủ nghĩa Mác - Lê-nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. Câu 18. Trong những năm 1919-1925, giai cấp tư sản đã thành lập các nhóm chính trị nào dưới dây? A. Cường học thư xã B. Nam Phong và Trung Bắc tân văn. C. Hội Phục Việt và Đảng Thanh niên. D. Quan hải tùng thư và Nam Đồng thư xã. Câu 19. Nguyễn Ái quốc có nguồn gốc xuất thân từ giai cấp nào? Nông dân. Tư sản. Tiểu tư sản. Công nhân. Câu 20. Giai cấp tiểu tư sản đã sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu nào dưới đây? A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh nghị trường. C. Bãi công trên quy mô lớn. D. Xuất bản sách, báo tiến bộ. Câu 24. Thực chất của phong trào tư sản Việt Nam đấu tranh chống tư sản Pháp độc quyền thương cảng Sài Gòn, độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì là gì? Là cuộc vận động chính trị, tập hợp quần chúng của giai cấp tư sản Việt Nam. Là cuộc xung đột quyền lợi của tư sản Việt Nam với tư sản Pháp. Là cuộc vận động đấu tranh dân tộc của tư sản Việt Nam. Tất cả các ý kiến trên. Câu 23. Công nhân xưởng Ba Son (8-1925) không sửa chữa chiếm hạm Mi-sơ-lê của Pháp vì lí do nào dưới đây? A. Chủ xưởng không tăng lương cho công nhân. C. Công nhân đòi thành lập tổ chức Công hội. B. Pháp đàn áp cuộc đấu tranh của công nhân. D. Là phương tiện chở lính sang đàn áp nhân dân Trung Quốc. Câu 24. Trong những năm 1919-1925, giai cấp nào dưới đây đã tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, bãi khóa, lập các tổ chức chính trị? A. Giai cấp tư sản. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp công nhân. D. Giai cấp tiểu tư sản. Câu 42. Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Đấu tranh đòi để tang Phan Châu Trinh. “Tiếng bom Sa Diện” của Phạm Hồng Thái. Lập ra một số tổ chức chính trị: Hội Phục Việt, hội Hưng Nam Câu 27. So với tư sản, hoạt động của tiểu tư sản có điểm khác biệt nào? A. Mục tiêu đấu tranh triệt để. B. Lực lượng lãnh đạo tiên tiến. C. Phương pháp đấu tranh bí mật. D. Đông đảo quần chúng tham gia. Câu 28. Cuộc bãi công Ba Son đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân vì lí do nào dưới đây? A. Có tổ chức lãnh đạo B. Quy mô bãi công lớn. C. Thời gian bãi công dài. B. Hình thức phong phú. Câu 30. Cuộc đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào dưới đây? A. Chủ nghĩa Tam dân. B. Chủ nghĩa Mác - Lênin. C. Tư tưởng triết học ánh sáng. D. Tư tưởng duy tân Nhật Bản. 31. Phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, tiểu tư sản thất bại chứng tỏ điều gì? A. Độc lập dân tộc gắn liền với vấn đề dân chủ. B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. C. Độc lập dân tộc không gắn liền với chủ nghĩa tư bản. D. Độc lập dân tộc không gắn liền với vấn đề giai cấp. Câu 43. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho phong trào công nhân (1926 – 1929) phát triển mạnh mẽ là do ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới. hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin của Nguyễn Ái Quốc và Hội VNCMTN. có phong trào vô sản hóa. do chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản. Câu 29: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ? A. Công hội (bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu B. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn C. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng D. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc Câu 30. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? A.Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (6-1919). B.Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920). C. NAQ Quốc đọc sơ thảolần thứ nhất Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920). D. Nguyền Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925). Câu 31. Để nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác- Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào? Ở Liên Xô. B. Ở Pháp. C. ỞTrung Quốc. D. Ở Anh. Câu 33. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925? A.Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Câu 34. Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian: 1. Dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản. 2. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.. 3. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin. 4. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam. A. 4-3-2-1. B. 1-2-3-4. C. 2-3-4-1. D. 3-4-2-1. Câu 35. Một trong những nội dung chủ yếu Bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai (1919) là A. thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam. B. thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam. C. trao quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam. D. trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam. Câu 36. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc? A. Nguyền Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân. B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc. C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh”. D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại XVIII của đảng Xã hội Pháp Câu 37. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với họat động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924? A.Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tê Cộng sản. B.Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, C.Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. D. Viết “Bản án chẽ độ thực dán Pháp”. Câu 38. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ờ các nước A.Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. D. Câu A và câu C đúng. Câu 39: Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với hướng đi của các bậc tiền bối trước đó là: A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước B.Đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nuớc. C. Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước. D. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước. Câu 40.. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1925 ở Pari là: A."Bản án chê độ thực dân Pháp”. B. “Đường kách mệnh”. C. Báo “Thanh niên”. D.Tất cả cùng đúng. Câu 41. Nguyễn Ái Quốc nói “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường” Cách mạng thuộc địa. Cách mạng tư sản. Cách mạng vô sản. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Câu 36. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển biến trong nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc? A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai. B. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế III. Câu 37. Một trong những sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển về nhận thức của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản? A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai. B. Đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa. ***Câu 38. Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân là A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc. B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam. C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam. D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân. Câu 39. Nhận xét nào dưới đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1919-1925)? A. Tìm ra con đường cách mạng vô sản. B. Chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự thành lập đảng. C. Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập đảng. D. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 40. Cho bảng dữ liệu sau: I (Thời gian) II (Sự kiện) 1. Ngày 18-6-1919 a. Nguyền Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) 2. Giữa năm 1920 b. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản Yêu sách của nhân dân An Nam 3. Tháng 11-1924 c. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin. Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời gian ở cột I với sự kiện ở cột II. A. 1-a,2-c,3-b B. 1-b,2-c,3-a. C. 1c-2b-3a D. 1b-2a-3c Câu 42. Sự kiện nào dưới đây đã tập hợp nhân dân các nước thuộc địa của Pháp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân? A. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. B. Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp. C. Đại hội V của Quốc tế Cộng sản. D. Thành lập tổ chức Hội Liên hiệp thuộc địa. Câu 43. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học chủ yếu nào từ thất bại của việc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (1919)? A. Phân biệt rõ bạn-thù của dân tộc. B. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. C. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản. D. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng. Câu 44. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920)? A. Kết hợp vấn đề dân tộc và thời đại. B. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. C. Kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. D. Kết hợp cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Câu 45. Sự kiện nào dưới đây khẳng định Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng đi theo con đường cách mạng vô sản? A. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. B. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. C. Đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Câu 46. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1925 là A. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. B. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam. C. chuẩn bị về mặt tư tưởng-chính trị cho sự thành lập Đảng. D. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: cách mạng vô sản. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 1. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân dẫn đến sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên? A. Tâm tâm xã. B. Hội Phục Việt. C. Đảng Lập hiến. D. Cộng sản đoàn. Câu 11: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào ? 1919- 1925 do yêu cầu của phong trào công - nông Việt nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo. 6- 1924 sự kiện tiếng bom Sa Diện, thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập hợp tại Trung Quốc thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo. Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 11-1924 tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây chuẩn bị cho việc thành lập đảng vô sản. Do hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết thành lập tổ chức lãnh đạo. Câu 12: Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng? Do hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ . Do nội bộ của Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư tưởng cách mạng và tư tưởng cải lương cuối cùng quan điểm vô sản chiếm ưu thế Do một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng. Do đa số đảng viên của Tân Việt muốn thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Câu 13: Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì ? Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến. Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập Câu 14: Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự: Đông Dương cộng sản liên đoàn, Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn. Câu 15: Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 1926-1929 có ý nghĩa như thế nào đối vớí việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? A-Là nhân tố tích cực thúc đẩy việc hình thành các tổ chức cộng sản, để đến đầu năm 1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. B- Phong trào phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc có sức thu hút các lực lương xã hội khác tham gia thành lập Đảng Cộng Sản. C-Phong trào công nhân càng lên cao ý thức giai cấp càng rõ rệt và giai cấp công nhân trưởng thành nhanh chóng khi Đảng Cộng sản ra đời 1930. D- Phong trào công nhân phát triên cùng với sự tăng nhanh của các cuộc bãi công, chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá và Đảng Cộng Sản ra đời. Câu 3. Mục tiêu của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là C. đoàn kết nhân dân đánh đổ đế quốc phong kiến. B. tổ chức nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp. D. tổ chức giai cấp công nhân đánh đổ đế quốc và tay sai. A. lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh đánh đổ đế quốc tay sai. Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại do nguyên nhân khách quan nào dưới đây? A. Khởi nghĩa nổ ra bị động. B. Đế quốc Pháp còn mạnh. C. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo. D. Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng còn non yếu. Câu 6. Một trong những sự kiện nào dưới đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới? D. Viết vở kịch “Con rồng tre”. A. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”. B. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Câu 7. Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là A. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam. B. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam. C. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng. D. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng Câu 3. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc) Tháng 7/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) Câu 4. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc: A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu - Trung Quốc, ra báo “Thanh niên”. B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước. C. Chủ trương phong trào “Vô sản hóa”. D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà Iĩiìáy diiêm và cưa Bến Thủy. Câu 5. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là? A. Báo Thanh niên B. Tác phẩm "Đường cách mệnh" C. "Bản án chế độ thực dân Pháp" D. Báo Người cùng khổ Câu 6. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn ái Quốc: + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng + Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo + Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới Tạp chí Thư tín Quốc tế “Bản án chế độ thực dân Pháp” “Đường cách mệnh”. “Vấn đề dân cày”. Câu 7. Báo "Thanh niên" của hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra số đầu tiên vào ngày: Ngày 22/12/1944 B. Ngày 21/6/1925 C. Ngày 26/01/1926 D. Ngày 3/2/1930 Câu 8. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội VNCMTN là: Tổng bộ B. Ban chấp hành trung ương C. Tổng bí thư D. Tổng thư ký Câu 9. Tác phẩm Đường cách mệnh xuất bản năm: 1911 B. 1925 C. 1927 D. 1930 Câu 10. Người thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông là ai? Nguyễn Ái Quốc B. Tôn Trung Sơn C. Mao Trạch Đông D. Tôn Đức Thắng. Câu 11. Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu có tên là gì? Con rồng tre B. Đường Kách mệnh C. Bản án chế độ thực dân Pháp D. Người cùng khổ Câu 12. Cuốn sách Đường Kách mệnh có tác dụng như thế nào đối với cán bộ của hội Việt Nam cách mạng thanh niên? Trang bị lý luận cách mạng cho cán bộ của hội Việt Nam cách mạng thanh niên Trang bị kiến thức kinh tế Trang bị kiến thức quân sự Trang bị học thức cho cán bộ Câu 13. Phong trào "vô sản hóa" có nhiệm vụ: Làm cho phong trào yêu nước phát triển theo hướng TBCN. Tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp CN. Tăng số lượng hội viên lên nhanh Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân Câu 14. Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh của công nhân trong thời kỳ 1925 – 1930 là? Bó hẹp trong phạm vi địa phương Lan rộng trong cả nước Bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung Có sự liên kết với công nhân thế giới. Câu 15. Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng Công nhân, nông dân, hoạt động ở Trung kỳ Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc kỳ Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung kỳ Tất cả các tầng lớp, giai cấp. hoạt động ở Nam kỳ. Câu 18. Việt Nam quốc dân đảng thành lập vào năm nào? Địa bàn hoạt động chính ở đâu? 25/12/1925 – Hoạt động chủ yếu ở Bắc kỳ 25/12/1926 – Hoạt động chủ yếu ở Trung kỳ 25/12/1927 – Hoạt động chủ yếu ở Bắc kỳ 25/12/1927– Hoạt động chủ yếu ở Trung kỳ Câu 19: Việt Nam quốc dân đảng là 1 chính đảng theo xu hướng nào? Dân chủ vô sản Dân chủ tư sản Dân chủ tiểu tư sản Dân chủ vô sản và tư sản Câu 20: Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì ? Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến. Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập Câu 21: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào? Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động Đế quốc Pháp còn mạnh Câu 22: Những người sáng lập ra tổ chức Việt Nam quốc dân đảng: Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính Câu 23: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng là Bắc Kì. Trung Kì. Nam Kì. Cả nước. Câu 24. Thành phần hội viên của Tân Việt cách mạng đảng là Tư sản dân tộc. Trung nông, tiểu tư sản. Tư sản mại bản. Tri thức nhỏ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước. Câu 25. Chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam là: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đảng lập hiến. Việt Nam quốc dân đảng. Tân Việt cách mạng đảng. Câu 26. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào để tiến hành cách mạng. Tiểu tư sản yêu nước. Binh lính người Việt Nam trong quân đội Pháp. Công nhân và nhân dân lao động thành thị. Nông dân và thị dân nghèo. Câu 27. Câu nói nổi tiếng: “Âu chết đi để trở thành tấm gương cho người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân” là của ai? Phó Đức Chính. Nguyễn Thái Học. C. Phạm Tuấn Tài. Nguyễn Khắc Nhu. Câu 27. Vì sao năm 1925 Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng Cộng sản VN mà thành lập Hội việt Nam cách mạng thanh niên? Do chỉ đạo của quốc tế cộng sản. Chủ nghĩa Mác – Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng. Do phong trào công nhân chưa phát triển mạnh mẽ. Do chủ nghĩa Mác – Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng và phong trào công nhân chưa phát triển mạnh mẽ. Câu 28. Điểm khác biệt căn bản giữa Việt Nam Quốc dân đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì? Khuynh hướng cách mạng. Thành phần tham gia. Tổ chức. Mục đích hoạt động. Câu 29. Nguyên nhân quan trọng nhất làm xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 là: Do phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh. Do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên không đủ sức lãnh đạo cách mạng. Do chỉ đạo của Quốc tế cộng sản. Do Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo. Câu 24. Quá trình phân hóa của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của tổ chức cộng sản nào trong năm 1929? Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. Câu 25: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện: Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên Thành lập Đông Dương cộng sản đảng Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 26: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là: Báo Nhành Lúa Báo Người Nhà Quê Báo Búa Liềm Báo Tiếng Chuông Rè. Câu 29: Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng đảng đã dẫn đến sự thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929? A. Đông Dương cộng sản đảng B. An nam cộng sản đảng C. Đông Dương cộng sản liên đoàn D. Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 12 Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1919 den nam 1925_12477601.doc
Tài liệu liên quan