Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ 3

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI 3

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3

1.1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 3

1.1.2. Thuận lợi và khó khăn của DNNQD trong quá trình đổi mới. 11

1.1.3. Các nguồn vốn của DNNQD: 14

1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DNNQD 16

1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 16

1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNQD: 17

1.2.3. Các hình thức cho vay: 18

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay đối với DNNQD 20

1.2.5. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với DNNQD ở nước ta 27

CHƯƠNG 2 30

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH HƯNG YÊN 30

I. khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên. 30

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 30

3. Một số tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên 31

II Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNNQD tại chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Hưng Yên 51

1. Đặc điểm của DNNQD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 51

2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên. 52

CHƯƠNG 3 65

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH HƯNG YÊN 65

I - Quan điểm về mở rộng tín58dụng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng yên. 65

II - Giải pháp chủ yếu để mở rộng cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên. 67

1. Tăng cường khai thác nguồn vốn theo cơ cấu hợp lý. 67

2. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng. 68

3. Hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng đối với DNNQD 70

4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng. 72

5. Tăng cường công tác kiểm tra sau khi cho vay. 73

6. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên. 74

7. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng. 76

8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 77

9. Xử lý vấn đề nợ quá hạn. 78

III - KIẾN NGHỊ. 79

1. Kiến nghị đối Nhà nước. 80

2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 81

3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 81

KẾT LUẬN 83

 

doc88 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDuong Minh Hai NH44C.doc