Chuyên đề Năng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Thụy - Thành Phố Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp

Phần I 1

Mở đầu 1

PHẦN II: NỘI DUNG 6

Chương 1 6

Cơ sở lý và phương pháp luận về vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 6

1. Một số khái niệm 6

1.1. Thanh niên: 6

1.2. Đoàn thanh niên 6

1.3. Hoạt động đoàn thanh niên: 6

2. Vị trí vai trò của tổ chức Đoàn 7

3. Vai trò của thanh niên 7

4. Về công tác thanh niên: 11

5. Quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên 15

Chương 2 16

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ ĐOÀN HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2005- 2007 16

1. Đặc điểm kinh tế – xã hội của huyện Kiến Thụy. 16

1.1. Về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. 16

1.2. Về tình hình kinh tế - xã hội huyện: 17

2. Công tác hoạt động trên các mặt công tác 24

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên 24

2. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 39

2.1. Nguyên nhân: 39

2.2 Những bài học kinh nghiệm: 41

Chương 3 45

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỔI MỚI, NÂNG CAO 45

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS 45

1. Dự báo những vấn đề ảnh hưởng chất lượng. 45

2.1 Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với đoàn thanh niên huyện Kiến Thụy trong những năm tới 45

2.2. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất luợng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ. 49

2. Giải pháp về công tác đoàn viên. 57

3. Nâng cao chát lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam từ huyện đến cơ sở. 59

4. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị. 60

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71

1. Kết luận 71

2. Một số khuyến nghị 72

2.1 Đề nghị Trung ương đoàn 72

2.2 Đề nghị cấp uỷ, chính quyền và cơ quan chức năng trong thành phố 72

 

 

doc91 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 14872 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Năng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Thụy - Thành Phố Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cấp bộ Đoàn theo phân cấp đào tạo cán bộ đã năng động, đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ. Từ đầu năm 2005 đến nay, nhiều hình thức tập huấn mới đã được phổ biến áp dụng, tập huấn theo hình thức tổ chức CLB cán bộ Đoàn nhằm thông tin, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng giao lưu, năng cao kỹ năng tổ chức hoạt động. Ban Thường vụ huyện đoàn đã xây dựng quy hoạch công tác cán bộ nhiệm kỳ Đại hội X và nguồn cán bộ đến nhiệm kỳ Đại hội XI của Đoàn thanh niên huyện, hàng năm đều đánh giá công tác quy hoạch cán bộ đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trong đó các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện đoàn, Trưởng, phó Bí thư huyện Đoàn. Từ 2005 - 2007, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã tiến hành luân chuyển nội bộ trong tổ chức Đoàn 4 đồng chí. Hầu hết cán bộ sau khi được luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của cương vị công tác mới. * Chất lượng hoạt động của chi đoàn và Đoàn cơ sở. Bằng nhiều hình thức sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, thành phố và địa phương, tổ chức toạ đàm, trao đổi về các vấn đề mà thanh niên hiện đang quan tâm như: Hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường, tư vấn tìm việc làm, học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, các vấn đề về tâm sinh lý lứa tuổi, SKSS hôn nân gia đình, kỹ năng sống thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia. 1.2.2 Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở luôn tích cực tuyên truyền, xung kích đi đầu hiện những đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng thời luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị. Tổ chức đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến với dự thảo đường lối, chiến lược, của Đảng, Nhà nước. Luôn thông tin cho Đảng và Nhà nước về thực trạng, hiệu quả việc áp dụng các đường lối, chính sách trong thực tiễn, đặc biệt là các vấn đề bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên. Bên cạnh đó tham gia góp ý phê bình đảng viên, tổ chức Đảng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đoàn, thường xuyên tổ chức ý kiến, kiến nghị công tác lãnh đạo của Đảng đối với đoàn viên thanh niên ở các cấp. Duy trì đều đặn công tác bình bầu đoàn viên xuất sắc theo định kỳ và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phát huy vai trò người đại diện đảm bảo cho đoàn viên vào Đảng. Từ 2005 đến hết năm 2007 đã giới thiệu cho Đảng 466 đoàn viên ưu tú, đã có 134 đồng chí được kết nạp Đảng, tỷ lệ phát triển đảng viên là cán bộ, đoàn viên so với số đảng viên được kết nạp, tỷ lệ phát triển đảng viên và cán bộ, đoàn viên so với tổng số đảng viên được kết nạp đạt cao (bình quân trên 52%). Tích cực giúp đỡ đảng viên trẻ thành Đảng viên chính thức. Bên canh đó thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Qua Đại hội Đảng các cấp vừa qua đã có 39 đồng chí cán bộ Đoàn các cơ sở tham gia cấp uỷ, 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ sở, 4 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện, thị trở lên. Ban Thường vụ huyện Đoàn cũng thường xuyên phối hợp cùng cấp uỷ đơn vị bố trí luân chuyển cán bộ, phù hợp với yêu cầu về công tác cán bộ, nhiều đồng chí cán bộ đã được trưởng thành sang các lĩnh vực khác giữa các cương vị cao. Được sự quan tâm của Thành uỷ, các ban ngành đoàn thể trong thành phố, trong 2 năm đã có 12 đồng chí cán bộ các ban huyện Đoàn và cán bộ chủ chốt cơ sở trực thuộc được trưởng thành sang các lĩnh vực công tác khác, trong đó chuyển sang công tác Đảng, 6 đ/c chuyển sang công tác chính quyền 6 đ/c, chuyển sang các ban, ngành đoàn thể khác Khối xã, thị trấn có trên 17 đ/c cán bộ đoàn chủ chốt trưởng thành, chuyển công tác khác, trong đó có 9 đồng chí chuyển sang giữ các chức vụ chủ chốt của Đảng, chính quyền cơ sở. 1.2.3 Những hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Huyện Kiến Thụy vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Nội dung, hình thức sinh hoạt có đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao và đa dạng của phong trào thanh niên, tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên vẫn còn thấp so với tổng số thanh niên. Tổ chức đoàn ở khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả tập hợp, giáo dục thanh niên chưa cao. Vai trò của một bộ phận đoàn viên còn chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp thanh niên của đoàn viên còn hạn chế. Một số cán bộ Đoàn còn yếu về kỹ năng nghiệp vụ, chưa chủ động, linh hoạt Công tác đào tạo cán bộ đặc biệt về lý luận chính trị còn mức độ. 1.3.6 Những hạn chế, yếu kém của phong trào trong thời gian qua: Các phong trào hoạt động của thanh niên tuy đã chuyền biến tích cực song vẫn còn một số tồn tại hạn chế sau: - Một số hoạt động còn mang tính bề nổi, thiếu chiều sau, hiệu quả chưa cao - Thông qua các phong trào hiện đang triển khai việc thu hút tập hợp thanh niên tỷ lệ chưa cao - Các phong trào triển khai còn dài trải chưa xác định và tập hợp rõ cho từng đối tượng. - Việc cụ thể hoá phong trào trong các đối tượng, lĩnh vực còn chậm. Các cấp bộ Đoàn chưa chú ý quan tâm chăm lo giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Một số chủ trương Nghị quyết, kết luận của Đoàn chậm được triển khai hiệu quả chưa cao. 1.4 Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng Trong quá trình thực hiện, nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong những năm qua đã nâng lên một bước tạo sự chuển bến căn bản trong nhận thức hành động của các cấp bộ Đoàn và các lực lượng xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. - Công tác chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đẩy mạnh và duy trì. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện của học sinh, sinh viên tham gia xây dựng tổ chức vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi được tham gia. Tổ chức nhóm văn nghệ xung kích của thanh niên học sinh sinh viên biểu diễn. Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện phối hợp với các cơ sở tổ chức liên quan 'vòng tay nhân ái" biểu dương 80 em có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em tổ chức diễn đàn "Lắng nghe trẻ em nói". - Hệ thống nhà thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo mở rộng đầu tư xây dựng, nhiều loại hình học tập, vui chơi giải trí được tổ chức đa dạng phù hợp thu hút đông đảo thiếu nhi học tập tham gia. Các lớp học ngoại ngữ, CLB sở thích.... được nhà thiếu nhi đầu tư cao. Hiện nay toàn huyện đã có nhà thiếu nhi phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí của các em. - Với phương châm "ở đâu có thiếu nhi là ở đó có tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi" trong những năm qua với nhiều nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, ngày càng được mở rộng. Các phong trào cuộc vận động chương trình hoạt động thiếu nhi được tổ chức rộng khắp đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, đối tượng. "Quyền trẻ em"nhất là "Quyền tham gia" đã được trẻ em phát huy trên mọi lĩnh vực góp phần vào việc phát triển toàn diện nhân cách cho cácd em và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. - Các hoạt động giáo dục truyền thống đạo đức và thể chất cho thiếu nhi được coi trọng và được tổ chức dưới nhiều hình thức như các cuộc thi viết bài tìm hiểu, các bài viết về Đảng, Bác Hồ,đất nước, quê hương. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lòng nhân ái, ý thức rèn luyện kỷ luật,chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ ông bà, biết giúp đỡ bạn bè. Hàng năm công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện đều được Hội đồng Đội Thành phố đánh giá cao nhiều em đã được nhận giải thưởng Đôreemon đây là những phần thưởng cao quý của tổ chức Đội dành cho các cán bộ Đội vượt khó học giỏi. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao giúp cho thiếu nhi rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ... được duy trì thường xuyên trong những năm qua. Hình thức hoạt động câu lạc bộ sở thích, các cuộc thi, giao lưu tạo sân chơi cho thiếu nhi như hội thi "Phụ trách sao giỏi""thi tìm hiểu truyền thống Đoàn, Hội, Đội"" Búp măng xinh" " vẻ đẹp đội viên" "phòng chống ma tuý".., được tổ chức rộng rãi ở khắp các liên đội trong huyện. Ngoài ra huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện đã triển khai tốt phong trào "Kế hoạch nhỏ" trị giá hàng triệu đồng để xây dựng quỹ Đội, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của thiếu nhi. - Thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Họat động thiếu nhi trên địa bàn dân cư được duy trì 25 xã đã thành lập Hội đồng Đội. * Tồn tại hạn chế: Trong những năm gần đây, nhận thức của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh nhiên về công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã được nâng lên rõ rệt. Các cơ sở Đoàn coi công tác thiếu nhi và nội dung hoạt động tập trung để củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn và quy tụ sự phối hợp với các lực lượng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế sau: - Một số cơ sở chưa xây dựng nhà thiếu nhi, có đơn vị đã có bộ máy hoạt động nhà thiếu nhi nhưng chưa có địa điểm. - Hội đồng Đội xã, phường đã được thành lập nhưng còn nhiều đơn vị chưa hoạt động thường xuyên,không chỉ tập trung hoạt động trong hè nên việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư còn hạn chế. Một số hoạt động, một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa thực sự đạt hiệu qủa cao. - Các điểm vui chơi, phương tiện phục vụ cho công tác Đội còn thiếu, chưa hiện đại. - Huyện còn thiếu nhiều điểm vui chơi dành cho thiếu nhi. 1.5.1.2 Công tác lãnh đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đoàn thanh niên của các cấp uỷ Đảng. Trong những năm qua, huyện uỷ luôn chỉ đạo các cấp uỷ Đảng quan tâm chăm lo đến công tác Đoàn, luôn xác định công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển nhân tố con người, phát triển thành phố và đất nước. Các cấp Đảng chú trọng đổi mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên theo hương cụ thể, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị coi trọng tính hiệu quả. Công tác xây dựng cụ thể, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, coi trọng tính hiệu quả. Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết có đổi mới, nhiều cấp uỷ đã có nghị quyết chương trình công tác thanh niên, phân công cán bộ phụ trách công tác thanh niên và trực tiếp làm cán bộ chủ chốt của tổ chức thanh niên. Quy chế làm việc của huyện uỷ và của nhiều cấp uỷ đã cụ thể hoá vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện có nề nếp thường xuyên việc kiểm tra, nghe và đề ra các chủ trương lãnh đạo công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Trong công tác lãnh đạo đã phát huy vai trò chi bộ cơ sở trong việc quan tâm xây dựng chi đoàn vững mạnh, tập trung ở khu vực địa bàn dân cư, khu vực đặc thù. Đến nay 100% khu dân cư có thanh niên đều có tổ chức Đoàn thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn các doanh nghiệp kinh tế ngoài quốc doanh liên tục được quan tâm. Công tác kết nạp đảng viên trong độ tuổi thanh niên cũng được chú trọng. Các cấp uỷ Đảng thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong đó đối tượng quan tâm là thanh niên. Nhận thức của đoàn viên, thanh niên về Đảng có chuyển biến tích cực, hàng năm tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng liên tục tăng. Từ năm 2005- 2007 có 35 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Lãnh đạo thộng qua vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Bên cạnh việc lãnh đạo chỉ đạo thông qua các tổ chức, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam để đoàn thanh niên không ngừng phấn đấu học tập và noi theo. Công tác kiểm tra của Đảng đối với Đoàn thanh niên: Hàng năm theo định kỳ, huyện uỷ có kiểm tra làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, qua đó đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên huyện ngày càng phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp: Bên cạnh lãnh đạo chỉ đạo thông qua các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp tại các Đại hội, hội nghị của Đảng chính quyền các ngành, đoàn thể các tổ chức... ở các cấp quan tâm đến Đoàn thanh niên, tạo mọi điều kiện để tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên hoạt động có hiệu quả. 1.5.1.3 Công tác quản lý nhà nước của chính quyền, sự phối hợp của mặt trận, các ngành đoàn thể nhân dân đối với hoạt động của đoàn thanh niên. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện uỷ, trong thời qua, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và chính quyền các cấp đã tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với Đoàn thanh niên, đưa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên và công tác thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên củaThành phố, công tác thanh niên được xã hội hoá bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả đã có chủ trương, chính sách chăm lo, giáo dục và phát huy tiềm năng của thanh niên, những nhu cầu cấp bách của thanh niên được quan tâm giải quyết khá kịp thời. Hàng năm ủy ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo các cấpcác ngành tổ chức thực hiện "tháng thanh niên" vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), đầu tư xây dựng, nâng cấp trường dạy nghề, phối hợp với thành Đoàn triển khai các dự án... qua đó thu hút tạo điều kiện làm việc, phát huy vai trò của thanh niên. Đã chú trọng đầu đư xây dựng các công trình văn hoá dành cho thanh thiếu niên.Nhiều xã, tuy kinh phí dành cho hoạt động Đoàn còn khó khăn song cũng tạo điều kiện cho thanh niên có địa điểm phương tiện hoạt động. Chính quyền một số địa phương, lãnh đạo một số đơn vị quan tâm vận dụng chế độ phụ cấp cho cán bộ đoàn bằng nguồn ngân sách địa phương. Các cấp các ngành đã quan tâm tạo điều kiện và nhiều mặt cho thanh niên được học tập nâng cao trình độ văn hoá, tay nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm huyện đã giải quyết cho gần 4 nghìn lao động cho việc làm, trong đó đối tượng chính được quan tâm là thanh niên. Các cơ sở ngành như: Khoa học công nghệ, thể dục - thể thao, thuỷ sản, Lao động - Thương binh, Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em... hàng năm đều có chương trình phối hợp vớic các tổ chức huyện đoàn một mặt tạo điều kiện nguồn lực cho hoạt động của thanh niên, mặt khác tăng cường trách nhiệm với thanh niên , nhất là công tác giáo dục, tập hợp thanh niên. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã có những kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp với các tổ chức thanh niên huyện, trong đó nhiều chương trình đạt hiệu quả cao như hoạt động giáo dục, tập hợp thanh niên, cảm hoá thanh niên hư tại cộng đồng, nâng cao tay nghề, thi thợ giỏi, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động từ thiện, xã hội... 1.5.2 Hạn chế: Trong nhiều năm qua, các Nghị quyết củấoThành phố, của Huyện Kiến Thụy liên tục được triển khai, tổ chức thực hiện, song vẫn còn có một số cấp uỷ nhận thức chưa thật đầy đủ về vai trò, vị trí Đoàn thanh niên; sự lãnh đạo, chỉ đạo chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ; thiếu phân công trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, bổ khuyết trong quá trình chỉ đạo thực hiện; phương thức lãnh đạo còn lúng túng, thiếu sâu sát; công tác kiểm tra còn sơ sài, chưa thường xuyên, thậm chí có nơi chưa được coi trọng. Việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng thành cơ chế, chính sách thực sự hữu hiệu, có tính đột phá nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh to lớn của thanh niên vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội còn chậm và thiếu đồng bộ . Không ít chủ trương của Thành đoàn, huyện đoàn đề ra trong các Nghị quyết về công tác thanh niên chậm được cụ thể hoá, triển khai thực hiện chưa kịp thời như: Chủ trương có chính sách khuyến khích, thu hút và sử dụng lao động trẻ. Các cấp chính quyền còn chưa có những cơ chế, chính sách đồng bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, nhất là cán bộ chi đoàn, cán bộ bán chuyên; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên như dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên còn chưa được quan tâm đầy đủ. Chính quyền địa phương ở một số nơi chưa mạnh dạn sử dụng, đề bạt, bố trí cán bộ trẻ; chưa quan tâm tạo điều kiện đầu tư các khu vui chơi, sinh hoạt cho thanh niên; nhiều địa phương; địa điểm và phương tiện tối thiểu cho thanh niên hoạt động còn thiếu. Kinh phí hoạt động của tổ chức Đoàn còn nhiều khó khăn cấp xã, phườg, thị trấn. Một số nơi chưa quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cơ cấu cán bộ làm công tác thanh niên tham gia cấp uỷ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên độ tuổi thanh niên trong học sinh, sinh viên, khu vực dân cư, nhất là thanh niên đường phố ở một số đảng bộ còn thấp, chưa được quan tâm. Một số cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm pháp luật và đạo đức làm ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ. Huyện đã có những chủ trương, cơ chế, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, nhưng việc thực hiện còn chậm, chưa có kế hoạch đồng bộ, chưa huy động được các nguồn lực và cả hệ thống chính trị làm công tác thanh niên. Chương trình phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thành phố với một số ngành, đoàn thể về công tác thanh niên còn thiếu tính thường xuyên, hiệu quả chưa cao; chưa sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình phối hợp. Hiện nay, trong đảng đánh giá thanh niên còn chưa thống nhất. Còn nhiều cấp uỷ, đánh giá thanh niên theo; nhìn hiện tượng quy bản chất; nhìn cá thể hoặc nhóm nhỏ quy cả thế hệ. Do đó, niềm tin của một số cấp uỷ, đảng viên vào thanh niên chưa cao. Một số cấp uỷ đảng chưa nắm sát tình hình thực tiễn, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu bức xúc của thanh niên. Từ đó dẫn tới chưa đề ra được các cơ chế, chính sách phù hợp với thanh niên. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, đảng đối với việc thực hiện của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể... về cơ chế, chính sách đối với thanh niên chưa thường xuyên, chưa kịp thời. Việc làm và dạy nghề cho thanh niên đang là những vấn đề bức xúc cần được quan tâm giải quyết hơn. * Đánh giá chung: Công tác Đoàn và phong trào TTN huyện thời gian qua thu được nhiều kết quả trên các mặt công tác, công tác Đoàn và phong trào TTN đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Chất lượng các hoạt động, các phong trào, các chương trình đề án mang tính thiết thực hiệu quả, được đông đảo đoàn thanh niên nhiệt tình hưởng ứng và khơi dậy khả năng sáng tạo của thanh niên. Công tác chỉ đạo của Đoàn được đổi mới, chủ trương hướng về cơ sở được triển khai thực hiện có kết quả. Không khí dân chủ trong các hoạt động của Đoàn được đề cao, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, uy tín và vị thế của tổ chức Đoàn được nâng lên. Bằng nhiều hình thức và biện pháp sáng tạo phù hợp như toạ đàm, giao lưu trao đổi thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, thi viết, sân khấu hoạt động về nguồn, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống, mít tinh, hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa lồng ghép chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm trong tuyên truyền phổ biến pháp luật như các mô hình CLB phòng chống tội phạm, CLB chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi tại các trường, CLB giáo dục pháp luật tại các khu dân cư... các nội dung tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai và các nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp với nhu cầu tiếp nhận của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức như: Vay vốn, các quý khuyến học, khuyến tài, thành lập các loại hình CLB khuyến nông, khuyến ngư, mô hình trình diễn khoa học kỹ thuật, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên... đã đáp ứng phần nao nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Đội ngũ cán bộ Đoàn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, biết khơi dạy tính tích cực, chính trị xã hội của thanh niên, biết phát huy nội lực, biết chọn việc, chọn thời cơ, thời điểm, phát động các hoạt động, đồng thời biết chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên, biết gắn nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Tuy nhiên hoạt động của Đoàn các cấp còn những tồn tại như sau: 1. Công tác tuyên truyền giáo dục ở cơ sở còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa tập trung vào đối tượng thanh niên chậm tiến, việc nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên chưa kịp thời, chưa theo sát những diễn biến tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên nhất là các đối tượng đặc thù còn nhiều hạn chế; các hình thức học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, của Đoàn còn thiếu tính sáng tạo. 2. Việc cụ thể hoá phong trào "thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc" trong các đối tượng, lĩnh vực còn chậm. Các cấp bộ Đoàn còn chưa chú ý quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Một số chủ trương Nghị quyết, kết luận của Đoàn chậm được triển khai, hiệu quả thấp. 3. Chất lượng sinh hoạt Đoàn và chất lượng Đoàn viên, tỷ lệ tập hợp thanh niên ở khu công nghiệp còn thấp. Công tác quản lý đoàn viên hiệu quả chưa cao. Tổ chức cơ sở Đoàn nhất là chi đoàn hạn chế về công tác Đoàn vụ, nội dung hình thức sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu, sở thích chính đáng của thanh niên, phương thức tập hợp TN chưa phong phú đa dạng. 4. Nhận thức và chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở một số cấp bộ Đoàn còn hạn chế chưa quan tâm đến các hoạt động thanh niên địa bàn dân cư, việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi huyện, thị còn chậm chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 5. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở khu vực liên doanh, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần còn hạn chế gặp nhiều khó khăn, lúng túng cả về nội dung và phương thức, chậm đổi mới, chưa chuyển động kịp thời với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nhất là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cổ phần hoá doanh nghiệp. - Sự vào cuộc của các ngành, Đoàn thể trong huyện còn mức độ, sự nhìn nhận của các ngành đối với hoạt động của Đoàn thanh niên chưa ngang tầm với vị, chức năng của tổ chức Đoàn đã được ghi trong điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam cũng như các nghị quyết của Đảng đã nêu. 2. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 2.1. Nguyên nhân: Những yếu kém trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên và công tác xây dựng tổ chức đoàn có những nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là cơ bản. Về khách quan: Do quá trình chuyển cơ cấu kinh tế dẫn đến sự biến động nhanh, sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội của huyện làm cho tình hình thanh niên có nhiều thay đổi. Phần lớn thanh niên trên địa bàn huyện đi làm doanh nghiệp cường độ lao động cao, thời gian kéo dài do đó nhiều đoàn viên không có thời gian tham gia hoạt động hoặc ngại tham gia sinh hoạt. Do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, đặc biệt những ảnh hưởng tiêu cực của tệ nạn xã hội, văn hoá phẩm đồi trụy, vấn đề phân hoá giàu nghèo trong đời sống nông thôn đã tác động tiêu cực đến tâm tư tình cảm của nhiều thanh niên. Mặt khác, một số cấp uỷ Đảng chưa thực sự coi trọng công tác lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên. Sự phối hợp của các ngành, đoàn thể với Đoàn thanh niên còn thiếu chặt chẽ, có lúc chưa thường xuyên. Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn, Hội còn bất cập, bị động. - Cơ sở vật chất, điều kiện dành cho hoạt động của đoàn gặp nhiều khó khăn so với điều kiện thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường và những vấn đề bức xúc của xã hội như việc làm, thu nhập thấp, tệ nạn xã hội đã có tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, ý thức của đoàn viên thanh niên và tổ chức các hoạt động của Đoàn, nhất là việc đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên. - Kinh phí dành cho hoạt động Đoàn ở các cấp đều rất hạn chế, ở xã, phường, thị trấn. Kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Đoàn. - Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường với những biến đổi nhanh chóng về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động xã hội, nghề nghiệp và nhu cầu ngày càng cao của thanh niên.... Về nguyên nhân chủ quan: Nôi dung hoạt động của Đoàn thanh niên còn chậm đội mới, chậm thích ứng với nhu cầu thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Đội ngũ cán bộ Đoàn còn yếu, còn thiếu về kỹ năng, nghiệp vụ do chưa được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đúng mức. - Một số cán bộ còn coi nhẹ việc thực hiện các kế hoạch, chương trình các văn bản của đoàn cấp trên, chưa bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. - Tổ chức Đoàn - Hội ở một số nơi thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền về công tác thanh niên mà còn thụ động, trông chờ ỷ lại; một bộ phận cán bộ còn hạn chế về trình độ, kiến thức, năng lực chỉ đạo và kỹ năng nghiệp vụ. - Một số Đoàn cơ sở và chi đoàn còn buông lỏng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đoàn, công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ, khen thưởng kỷ luật còn chưa chặt chẽ, kịp thời. Công tác thông tin báo cáo chưa kịp thời

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC1932.doc