Chuyên đề Những biện pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG. 3

I . Khái niệm, đặc trung của cơ cấu cây trồng. 3

1 . Khái niệm cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 3

1.1. Cơ cấu cây trồng. 3

1.2. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 4

2. Đặc trưng của cơ cấu cây trồng. 5

3. Ý nghĩa của việc xác định cơ cấu cây trồng hợp lí. 6

II. Những nhân tố ảnh hưởng và xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá. 7

1. Những nhân tố ảnh hưởng. 7

1.1. nhóm nhân tố thuộc về điếu kiện tự nhiên. 7

1.2. Nhóm nhân tố kinh tế – xã hội. 11

1.3. Nhóm các nhân tố về tổ chác kĩ thuật. 12

1.4. Nhân tố về tổ chức quản lí. 13

2. Những yêu cầu đặt ra và xu hướng có tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 13

2.1. Những yêu cầu. 13

2.2. Xu hướng. 13

III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của cơ cấu cây trồng. 15

1. Các vấn đề kinh tế của cơ cấu cây trồng. 15

2. Khái niệm hiệu quả kinh tế. 15

3. Khái niệm hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 16

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. 16

IV. Kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 17

3.1 Kinh nghiệm ngoài nước 17

3.2 Kinh nghiệm trong nước 19

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI. 22

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện. 22

1. Điều kiện tự nhiên. 22

1.1. Vị trí địa lý. 22

1.2. Khí hậu. 23

1.3. Thuỷ văn. 25

1.4. đất đai: 26

2. Điều kiện kinh tế xã hội. 27

2.1. Dân số và lao động. 27

2.2. Tình hình kinh tế. 28

2.3. Cơ sở hạ tầng. 31

II. Tình hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện Thanh Trì. 32

1. Cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thanh Trì. 32

1.1. Cơ cấu giá trị sản lượng cây trồng. 32

1.2. Cơ cấu diện tích cây trồng chính. 34

1.3. Cơ cấu thu nhập và chi phí. 36

2. Cơ cấu ngành trồng trọt của huyện theo vùng. 37

2.1. Tình hình phân vùng. 37

2.2. Cơ cấu cây trồng và sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo vùng. 38

3. Cơ cấu theo mùa vụ 42

3.1. Cơ cấu diện tích. 42

3.2. Năng suất, sản lượng cây trồng theo mùa vụ. 45

3.3. Cơ cấu giá trị sản lượng cây trồng theo mùa vụ. 47

3.4 Cơ cấu chi phí vàthu nhập các loại cây trồng theo mùa vụ. 49

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của sự chuyển dịch. 51

4.1. Năng uất và sản lượng 51

4.2. Giá trị sản xuất và thu nhập các loại cây trồng 53

4.3. Giá trị sản lượng hàng hoá. 55

5. Đánh giá chung. 56

5.1. Kết quả đạt được. 56

5.2. Tồn tại và nguyên nhân. 57

 

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU. 59

I Quan điểm chuyển dịch cơ cấu cây trồng 59

1. Quan điểm sản xuất hàng hoá. 59

2. Quan điểm khai thác sử dụng lợi thế so sánh. 60

3. Những quam điểm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. 61

II. Những căn cứ chủ yếu xây dựng phương hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện Thanh Trì. 61

1. Tiềm năng của huyện. 61

2. Chiến lược phát triển kinh tế. 62

3. Thị trường trong và ngoài huyện. 62

4. Ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ. 62

5. Những kinh nghiệm và mô hình mới. 63

III. Phương hưởng chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện. 63

1. Phương hướng chung. 63

2. Phương hướng cụ thể đến năm 2005 - 2010. 64

3. Dự kiến cơ cấu ngành trồng trọt đến năm 2005. 66

IV. Những giải pháp kinh tế chủ yếu. 67

1. Giải pháp về vốn. 67

2. Giải pháp về thị trường. 69

3. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 71

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng. 73

5. Giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô. 73

6. Củng cố quan hệ sản xuất trong nông nghiệp. 76

7. Nâng cao trình độ văn hoá cho người nông dân. 77

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79

Kết luận 79

Kiến nghị 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

 

doc89 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2207 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Những biện pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững biện pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan