Chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 - 2010

Lời nói đầu 5

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai 6

1. Vai trò của đất đai. 6

1.1 Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế. 6

1.2. Đặc điểm đất đai. 7

1.2.1. Đặc tính không thể sản sinh và có khả năng tái tạo của đất đai. 7

1.2.2 Đất đai là một tư liệu sản xuất gắn liền với hoạt động của con người 7

1.2.3. Đặc điểm về sự chiếm hữu và sở hữu đất đai. 8

1.2.4. Tính đa dạng và phong phú của đất đai. 9

2. Khái niệm, đặc điểm và sự cần thiết của công tác quy hoạch sử dụng đất đai. 9

2.1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất đai. 9

2.2. Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất đai. 10

2.2.1. Tính dài hạn. 10

2.2.2. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô. 10

2.2.3. Tính chính sách. 11

2.2.4. Tính khả biến. 11

2.2.5. Tính lịch sử xã hội. 12

2.2.6. Tính tổng hợp. 12

2.3. Sự cần thiết của công tác quy hoạch sử dụng đất đai. 13

3. Yêu cầu đặt ra của quy hoạch sử dụng đất đai. 14

4. Các loại hình quy hoạch sử dụng đất đai. 14

4.1. Quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ. 15

4.1.1. Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai cả nước và các vùng. 15

4.1.2. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh. 15

4.1.3. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện. 15

4.1.4. Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã. 16

4.2. Quy hoạch sử dụng đất đai theo ngành. 18

4.2.1. Quy hoạch sử dụng đất đai nông nghiệp. 18

4.2.3. Quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng. 18

4.2.4. Quy hoạch sử dụng đất đô thị. 18

4.2.6 Quy hoạch đất chưa sử dụng. 18

5. Những căn cứ pháp lý lập quy hoạch sử dụng đất. 19

5.1. Căn cứ vào chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhà nước. 19

5.2. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập quy hoạch sử dụng đất đai 20

5.3. Trách nhiệm lập quy hoạch sử dụng đất đai. 21

6. Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch sử dụng đất đai. 22

Chương 2: Thực trạng quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão. 24

1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội. 24

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường. 24

1.1.1 Vị trí địa lý. 24

1.1.2. Địa hình, địa mạo. 24

1.1.3. Khí hậu. 25

1.1.4. Thuỷ văn và sông ngòi. 26

1.1.5. Các nguồn tài nguyên. 26

1.1.6. Cảnh quan môi trường. 28

1.1.7. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường. 29

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 30

1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế. 30

1.2.2. Dân số, lao động và việc làm. 33

1.2.3. Thực trạng phát triển khu dân cư. 34

1.2.4. Thực trạng phát triển các khu dân cư. 35

1.2.5. Văn hoá - thể thao. 37

1.2.6. Giáo dục, y tế. 38

1.2.7. Phong trào đoàn thể: 39

1.2.8. Nhận xết chung. 40

2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai. 43

2.1. Tình hình quản lý đất đai. 43

2.1.1. Tình hình quản lý đất đai theo ranh giới: 43

2.1.3. Tình hình giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 44

2.1.4. Tình hình giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm đất đai. 44

2.1.5. Tình hình điều tra quy hoạch sử dụng đất đai. 44

2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của thị trấn An Lão. 45

2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. 46

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp. 47

2.2.5. Đất chưa sử dụng. 48

2.3. Nhận xét chung. 50

3. Phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão. 52

3.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với việc sử dụng đất đai thị trấn An Lão giai đoạn 2003 - 2010. 52

3.1.1. Mục tiêu kinh tế. 52

3.1.2. Mục tiêu xã hội: 54

3.1.3. Dự báo tốc độ gia tăng dân số và số hộ thị trấn An Lão đến năm 2010: 55

3.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão đến năm 2010. 55

3.2.1. Đất nông nghiệp. 56

3.2.2. Quy hoạch đất chuyên dùng: 58

3.2.3. Đất ở. 62

3.2.4. Quy hoạch đất chưa sử dụng. 65

Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão giai đoạn 2003 - 2010 68

1. Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch đất đai. 68

2. Giải pháp đầu tư. 69

3. Giải pháp về tổ chức hành chính. 69

4. Giải pháp về cơ chế chính sách. 70

5. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch. 70

6. Tăng cường công tác tổ chức quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai. 72

7. Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng. 73

Kết luận 75

Tài liệu tham khảo 77

 

 

 

doc83 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch sử dụng đất thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2003 - 2010.DOC
Tài liệu liên quan