Chuyên đề Thực trạng công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Quận Hai Bà Trưng

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần nội dung 4

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác BTTH, tái định cư gpmb 4

I. Sự cần thiết của công tác BTTH, GPMB. 4

1. Một số khái niệm cơ bản. 4

1.1.Khái niệm GPMB. 4

1.2. Khái niệm BTTH. 4

1.3. Khái niệm tái định cư. 4

2. Sự cần thiết của công tác GPMB. 4

II. Một số vấn đề về công tác BTTH, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 6

1. Các chính sách quy định về BTTH, tái định cư. 6

1.1 Đền bù thiệt hại về đất 9

1.2 Đền bù thiệt hại về tài sản 19

1.3 Chính sách hỗ trợ. 23

1.4. Tổ chức thực hiện 25

1.5. Quy định về khu tái định cư. 27

2. Quy định về trình tự thủ tục BTTH, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. 28

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác BTTH, tái định cư GPMB 31

3.1. Cơ chế, chính sách của Nhà nước 32

3.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch 32

3.3. Nhu cầu kế hoạch xây dựng quỹ nhà, quỹ đất tái định cư 33

3.4. Về công tác chuẩn bị và quản lý tổ chức thực hiện công tác 33

3.5. Công tác định giá đất đền bù thiệt hại GPMB 34

Chương II: Thực trạng công tác BTTH, tái định cư GPMB của dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Quận Hai Bà Trưng 35

I – Thực trạng 35

1. Giới thiệu tổng quan về dự án 35

2. Các giai đoạn thực hiện công tác GPMB của dự án 36

2.1. Thành lập Hội đồng đền bù GPMB, tổ công tác 36

2.2. Tổ chức kê khai 38

2.3. Định giá đất đền bù thiệt hại, giá đất tái định cư 46

2.4 Lập và phê duyệt phương án đền bù. 46

2.5. Tổ chức chi trả tiền BTTH, tái định cư và bàn giao đất cho chủ dự án 50

II – Tồn tại của dự án và nguyên nhân 53

Chương III: Giải pháp và kiến nghị 56

I – Giải pháp 56

II – Kiến nghị 57

Kết luận 58

Mục lục 60

 

doc62 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Quận Hai Bà Trưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ban ®Çu. 1.3 ChÝnh s¸ch hç trî. * ChÝnh s¸ch hç trî ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng Hç trî ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cho nh÷ng ng­êi ph¶i di chuyÓn chç ë ®­îc tÝnh trong thêi h¹n lµ 06 th¸ng, víi møc trî cÊp tÝnh b»ng tiÒn cho mét nh©n khÈu / 1 th¸ng t­¬ng ®­¬ng víi 30 kg g¹o theo thêi gi¸ trung b×nh ë thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng t¹i thêi ®iÓm ®Òn bï. §èi víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« sö dông ®Êt lín, hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt ph¶i di chuyÓn ®Õn khu t¸i ®Þnh c­ ë tØnh kh¸c mµ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng bÞ ¶nh h­ëng kÐo dµi th× trî cÊp æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cho nh÷ng ng­êi ph¶i di chuyÓn chç ë víi thêi gian la 1 n¨m vµ cßn ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ®i vïng kinh tÕ míi. §èi víi doanh nghiÖp khi bÞ thu håi ®Êt, ph¶i di chuyÓn c¬ së ®Õn ®Þa ®iÓm míi, th× tuú theo quy m« vµ kh¶ n¨ng æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®Þa ®iÓm míi, chñ dù ¸n sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï thiÖt h¹i theo chÕ ®é trî cÊp ngõng viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh ®Õn lóc s¶n xuÊt, kinh doanh trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th­êng t¹i ®Þa ®iÓm míi. §èi víi c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang nh©n d©n ph¶i di chuyÓn c¬ së ®Õn ®Þa ®iÓm míi th× ®­îc chñ sö dông ®Êt tr¶ toµn bé chi phÝ di chuyÓn. Møc chi phÝ di chuyÓn do ®¬n vÞ lËp dù to¸n göi Së Tµi chÝnh- VËt gi¸ xem xÐt tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW phª duyÖt. Ngoµi c¸c chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt, tµi s¶n, c¬ së kü thuËt h¹ tÇng quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng II, Ch­¬ng III cña N§ 22/ CP, ng­êi ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt cßn cã tr¸ch nhiÖm: - Hç trî chi phÝ ®µo t¹o cho nh÷ng lao ®éng n«ng nghiÖp ph¶i chuyÓn lµm nghÒ kh¸c do bÞ thu håi ®Êt. Møc chi cô thÓ do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW quy ®Þnh c«ng khai vµ ®­îc chuyÓn cho ng­êi lao ®éng hoÆc c¸c tæ chøc trùc tiÕp tµo ®¹o cña ®Þa ph­¬ng. - NÕu cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng míi th× ph¶i ­u tiªn tuyÓn dông lao ®éng thuéc c¸c ®èi t­îng cã ®Êt bÞ thu håi. Ng­êi ®ang sö dông nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ n­íc, n»m trong ph¹m vi thu håi ®Êt ph¶i ph¸ dì nÕu kh«ng tiÕp tôc thuª nhµ cña Nhµ n­íc th× ®­îc hç trî b»ng tiÒn ®Ó t¹o lËp chç ë míi, møc hç trî b¨ng 60% trÞ gi¸ ®Êt vµ 60% trÞ gi¸ nhµ ®ang thuª. TrÞ gi¸ ®Êt ®­îc tÝnh theo gi¸ ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ban hµnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ nh©n víi diÖn tÝch nhµ ®ang thuª, nh­ng tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc giao ®Êt ë míi t¹i ®« thÞ ®ã do ®Þa ph­¬ng quy ®Þnh. Tr­êng hîp cã nhu cÇu xin Nhµ n­íc giao ®Êt ë míi th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ®­îc trî cÊp theo quy ®Þnh trªn ®©y. Møc ®Êt ë ®­îc giao theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10, 11 t¹i N§ 22/ CP. §èi víi tr­êng hîp ®· ¸p dông mäi biÖn ph¸p hç trî mµ vÉn kh«ng ®¶m b¶o æn ®Þnh ®­îc ®êi sèng cña nh©n d©n th× Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch hç trî, tr­êng hîp ®Æc biÖt tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Riªng nh÷ng dù ¸n cã sè l­îng d©n c­ di chuyÓn lín trªn 5 v¹n ng­êi, th× ph¶i b¸o c¸o Quèc héi. * ChÝnh s¸ch hç trî kh¸c C¨n cø vµo thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW cã thÓ quyÕt ®Þnh mét sè chÝnh s¸ch trî cÊp cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi, bao gåm: Hé gia ®×nh cã ng­êi ®ang h­ëng chÕ ®é trî cÊp x· héi cña Nhµ n­íc ph¶i di chuyÓn chç ë do bÞ thu håi ®Êt ®­îc hç trî tèi thiÓu lµ 1.000.000 ®ång. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ chñ sö dông ®Êt bÞ thu håi ®Êt, thùc hiÖn ph¸ dì c«ng tr×nh, di chuyÓn ®óng kÕ ho¹ch cña Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc th­ëng tiÒn tèi ®a lµ 5.000.000 ®ång /hé. * Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng Møc chi phÝ cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan do Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng lËp dù to¸n b¸o c¸o gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ kiÓm tra, xem xÐt ®Ó ®­a vµo ph­¬ng ¸n ®Õn bï. Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn néi dung chi, qu¶n lý, sö dông kho¶n kinh phÝ nµy. 1.4. Tæ chøc thùc hiÖn C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn; c¨n cø vµo quy m«, ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña tõng dù ¸n; UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW chØ ®¹o thµnh lËp Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng ë cÊp huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm gióp UBND cïng cÊp thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng tr×nh Héi ®ång thÈm ®Þnh cÊp tØnh thÈm ®Þnh sau ®ã tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW phª duyÖt, tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng theo ph­¬ng ¸n ®· phª duyÖt. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp huyÖn do Chñ tÞch hoÆc phã Chñ tÞch UBND quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh lµm Chñ tÞch Héi ®ång, c¸c thµnh viªn kh¸c bao gåm: - Tr­ëng phßng Tµi chÝnh, Uû viªn th­êng trùc Héi ®ång; - Chñ tÞch UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn cã ®Êt bÞ thu håi, Uû viªn; - §¹i diÖn mÆt trËn Tæ quèc quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh, Uû viªn; - Chñ dù ¸n (chñ sö dông ®Êt), Uû viªn; - §¹i diÖn nh÷ng ng­êi ®­îc ®Òn bï thiÖt h¹i; C¸c thµnh viªn kh¸c do Chñ tÞch UBND quËn, huyÖn, thÞ x· thµnh phè trùc thuéc tØnh quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ cña mçi c«ng tr×nh. Chñ tÞch UBND quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng, lËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tr×nh Héi ®ång thÈm ®Þnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW thÈm ®Þnh lµm c¬ së tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW phª duyÖt. Thµnh phÇn cña Héi ®ång thÈm ®Þnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW bao gåm: - Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ - Chñ tÞch Héi ®ång - §¹i diÖn Bé Tµi nguyÒn – M«i tr­êng – Uû viªn Tuú ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, Chñ tÞch Héi ®ång ®Ò nghÞ Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW quyÕt ®Þnh mét sè thµnh viªn kh¸c cho phï hîp. Thêi gian thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cña Héi ®ång thÈm ®Þnh tèi ®a lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ph­¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng do Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp huyÖn göi ®Õn. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW thµnh lËp Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW thµnh phÇn gåm: - §¹i diÖn l·nh ®¹o UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; Chñ tÞch Héi ®ång; - Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh – VËt gi¸; Phã chñ tÞch Héi ®ång; - §¹i diÖn UBND quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh cã ®Êt bÞ thu håi; Uû viªn; - Cã thÓ cã thªm mét sè thµnh viªn kh¸c do Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ cña mçi c«ng tr×nh. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc lËp cho tõng c«ng tr×nh (dù ¸n) vµ ho¹t ®éng cho ®Õn khi thùc hiÖn xong viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cho c«ng tr×nh ®ã. Trong tr­êng hîp ®èi víi nh÷ng dù ¸n nhá, ®¬n gi¶n chñ dù ¸n cã thÓ tho¶ thuËn víi ng­êi thu håi ®Êt vÒ møc ®Òn bï thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh nµy th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thµnh lËp Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ph­¬ng ¸n ®Òn bï cho UBND quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn. 1.5. Quy ®Þnh vÒ khu t¸i ®Þnh c­. LËp khu t¸i ®Þnh c­ C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Þa ph­¬ng; c¨n cø vµo quy m« thùc tÕ cña ®Êt bÞ thu håi, kh¶ n¨ng quü ®Êt dïng ®Ó ®Òn bï, sè hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt ë ph¶i di chuyÓn ®Õn n¬i ë kh¸c, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW quyÕt ®Þnh hoÆc uû quyÒn cho UBND quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn lËp khu t¸i ®Þnh c­ tËp trung vµ t¸i ®Þnh c­ ph©n t¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. ViÖc x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ ph¶i quy ho¹ch theo dù ¸n ®Çu t­ vµ ph¶i ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng. §iÒu kiÖn b¾t buéc ph¶i cã cña khu t¸i ®Þnh c­. - Khu t¸i ®Þnh c­ ph¶i x©y dùng phï hîp víi quy ho¹ch, tiªu chuÈn vµ quy chuÈn x©y dùng ë ®« thÞ hoÆc n«ng th«n. - Tr­íc khi bè trÝ ®Êt ë cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, khu t¸i ®Þnh c­ ph¶i ®­îc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp, phï hîp víi thùc tÕ quy ho¹ch vÒ ®Êt ë, ®Êt x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng. Bè trÝ ®Êt ë cho c¸c hé gia ®×nh t¹i khu t¸i ®Þnh c­. ViÖc bè trÝ ®Êt ë t¹i khu t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: - ¦u tiªn cho hé sím thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng; tiÕp ®Õn lµ hé thuéc chÝnh s¸ch x· héi; ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, gia ®×nh liÖt sÜ, th­¬ng binh, bÖnh binh; - Trong tr­êng hîp quü ®Êt ë dïng ®Ó ®Òn bï cã h¹n th× møc ®Òn bï b»ng ®Êt ë cho mçi hé ®­îc x¸c ®Þnh theo thø tù: hé gia ®×nh cã quy m« diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi nhiÒu, ®­îc ®Òn bï b»ng ®Êt nhiÒu, hé cã quy m« diÖn tÝch thu håi Ýt, ®­îc ®Òn bï ®Êt Ýt theo 1 tû lÖ (%) thèng nhÊt, nh­ng ®¶m b¶o møc ®Êt ë ®Òn bï b»ng ®Êt tèi thiÓu ®èi víi hé gia ®×nh ë n«ng th«n lµ 100m2, ®Êt ë ®« thÞ lµ 40m2. Sè chªnh lÖch vÒ diÖn tÝch vµ gi¸ ®Êt ®­îc ®Òn bï b»ng tiÒn. - Tr­êng hîp diÖn tÝch ®Êt ë bÞ thu håi nhá h¬n c¶ møc tèi thiÓu quy ®Þnh nh­ trªn th× ng­êi ®­îc giao ®Êt ë míi t¹i khu t¸i ®Þnh c­ ®­îc giao b»ng møc tèi thiÓu theo quy ®Þnh trªn vµ nép tiÒn sö dông ®Êt cho phÇn chªnh lÖch diÖn tÝch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Quy ®Þnh vÒ tr×nh tù thñ tôc BTTH, t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè. Bao gåm 5 b­íc: B­íc 1: Thµnh lËp Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng. Khi cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt vµ giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm nép hå s¬ t¹i UBND quËn (huyÖn) n¬i cã ®Êt bÞ thu håi cÇn gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n; ®ång thêi b¸o c¸o Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè ®Ó ®­îc chØ ®¹o vµ tæng hîp. Sau khi nhËn hå s¬ gi¶i phãng mÆt b»ng cña chñ dù ¸n, Chñ tÝch UBND quËn (huyÖn) kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÒn vµ thñ tôc hå s¬ (nÕu kh«ng ®ñ th× yªu cÇu chñ ®Çu t­ bæ sung); quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng trong thêi gian kh«ng qu¸ 07 ngµy. Hå s¬ ®Ó thµnh lËp Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng gåm: - QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña cÊp cã thÈm quyÒn (b¶n sao). - V¨n b¶n ®Ò nghÞ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng. - Gi¶i tr×nh vÒ ph­¬ng ¸n, t¸i ®Þnh c­ c¸c hé d©n (tr­êng hîp dù ¸n cã di d©n, t¸i ®Þnh c­): dù kiÕn sè hé d©n ph¶i di chuyÓn, chuÈn bÞ n¬i t¸i ®Þnh c­, diÖn tÝch nhµ, ®Êt sö dông; - B¶n ®å hiÖn tr¹ng tû lÖ 1/500, b¶n vÏ vÒ quy ho¹ch mÆt b»ng ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn vµ Bé Tµi nguyÒn – M«i tr­êng x¸c nhËn vÒ diÖn tÝch vµ ranh giíi khu ®Êt thu håi ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. §èi víi dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc kh«ng sö dông vèn ng©n s¸ch, nÕu 2 bªn tù tho¶ thuËn vÒ ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i theo khu«n khæ chÝnh s¸ch Nhµ n­íc quy ®Þnh th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thµnh lËp Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng. Khi ®ã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n quËn (huyÖn) x¸c nhËn vµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn viÖc båi th­êng thiÖt h¹i vµ viÖc bµn giao ®Êt gi÷a 2 bªn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt ph¶i sím gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n th× UBND thµnh phè cã v¨n b¶n chØ ®¹o riªng vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. * Thµnh phÇn cña Héi ®ång ®· ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu 32 N§ 22/CP. * Nguyªn t¾c ho¹t ®éng (Quy ®Þnh trong §iÒu 3 cña quyÕt ®Þnh sè 72/2001/Q§- UB ngµi 17/9/2001). * NhiÖm vô cña Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng (Quy ®Þnh theo §iÒu 3 cña QuyÕt ®Þnh sè 72/ 2001/ Q§ - UB ngµi 17/9/2001 cña UBND thµnh phè Hµ Néi). B­íc 2: X¸c lËp sè liÖu, c¬ së ph¸p lý vÒ ®Êt ®ai, tµi s¶n lµm c¨n cø lËp ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i vµ t¸i ®Þnh c­. Tæ chøc kª khai, ®iÒu tra, x¸c nhËn. - Ph¸t tê khai cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt vµ tµi s¶n bÞ thu håi. - H­íng dÉn c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt bÞ thu håi kª khai vµ tiÕp nhËn tê khai. - UBND ph­êng (x·, thÞ trÊn) thÈm ®Þnh, x¸c nhËn tÝnh ph¸p lý vÒ tµi s¶n cho ng­êi ®ang sö dông ®Êt kª khai (nguån gèc, thêi gian sö dông ®Êt, t×nh tr¹ng sö dông ®Êt, nhµ), b¸o c¸o Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng trong thêi gian 07 ngµy. - Tæ c«ng t¸c tr×nh bµi néi dung vÒ tµi s¶n, ®Êt ®ai vµ nguyÖn väng cña ng­êi ®ang sö dông ®Êt, ý kiÕn cña chñ dù ¸n. §Þnh gi¸ tµi s¶n ®Ó lµm c¨n cø båi th­êng thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c­. - Sau khi xem xÐt ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Tæ c«ng t¸c, trong 10 ngµy, Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng tr×nh UBND quËn (huyÖn) ph­¬ng ¸n gi¸ ®Êt lµm c¨n cø båi th­êng thiÖt h¹i; gi¸ ®Êt, gi¸ b¸n nhµ ë khi t¸i ®Þnh c­ trªn c¬ së khung gi¸ ®Êt, gi¸ b¸n nhµ ë do Nhµ n­íc vµ UBND thµnh phè quy ®Þnh. - Sau 7 ngµy nhËn ®­îc ph­¬ng ¸n gi¸ ®Êt båi th­êng cña UBND quËn (huyÖn), Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ cã tr¸ch nhiÖm chñ tr× cïng Th­êng trùc Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè vµ c¸c ngµnh liªn quan tæ chøc thÈm ®Þnh, tr×nh UBND thµnh phè quyÕt ®Þnh phª duyÖt vÒ c¸c néi dung: + Gi¸ båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt theo thêi ®iÓm thu håi ®Êt t¹i khu vùc thu håi ®Êt; + Gi¸ nhµ ë, ®Êt ë t¹i n¬i t¸i ®Þnh c­ phï hîp víi gi¸ båi th­êng thiÖt h¹i. B­íc 3: LËp ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i. C¨n cø biªn b¶n x¸c nhËn tµi s¶n, ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c­ ®­îc duyÖt vµ chÝnh s¸ch quy ®Þnh, chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i vµ t¸i ®Þnh c­; chñ dù ¸n cã thÓ tù lµm hoÆc thuª t­ vÊn lËp kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c­ b¸o c¸o Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng xem xÐt. Ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i, t¸i ®Þnh c­ ®­îc chñ dù ¸n vµ ®¹i diÖn Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng x¸c nhËn, ®­îc chuyÓn tíi ng­êi sö dông ®Êt ®Ó rµ so¸t vµ thèng nhÊt. KÕt qu¶ rµ so¸t vµ thèng nhÊt cña 2 bªn ®­îc xö lý cô thÓ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña QuyÕt ®Þnh 72/2001/Q§ - UB. B­íc 4: Phª duyÖt ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i t¸i ®Þnh c­ (Quy ®Þnh trong §iÒu 6 cña QuyÕt ®Þnh 72/2001/Q§ - UB). B­íc 5: Thùc hiÖn chi tr¶ tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i vµ t¸i ®Þnh c­, tæ chøc bµn giao ®Êt cho chñ dù ¸n. Trong thêi gian 03 ngµy sau khi ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i vµ t¸i ®Þnh c­ ®­îc phª duyÖt, chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm niªm yÕt c«ng khai (trong suèt thêi gian thùc hiÖn) t¹i trô së cña UBND ph­êng (x·, thÞ trÊn) vµ göi ®Õn c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ ë ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi th«ng b¸o thêi gian nhËn tiÒn, thêi gian giao nhµ, ®Êt t¸i ®Þnh c­. Chñ dù ¸n phèi hîp víi Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng vµ UBND ph­êng (x·, thÞ trÊn) tæ chøc chi tr¶ tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i, hç trî ®Õn tõng ®èi t­îng. Ng­êi ®ang sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm ký biªn b¶n x¸c ®Þnh thêi gian bµn giao mÆt b»ng cho chñ dù ¸n. Sau khi nhËn tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i ng­êi sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®óng thêi gian quy ®Þnh cho chñ dù ¸n ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. UBND ph­êng (x·, thÞ trÊn) n¬i t¸i ®Þnh c­ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó c¸c ®èi t­îng t¸i ®Þnh c­ æn ®Þnh ®êi sèng vµ sinh ho¹t. * Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o( 7 TrÝch trong §iÒu 8 QuyÕt ®Þnh sè 72/2001/Q§- UB ngµy 17/9/2001 cña UBND thµnh phè Hµ Néi ) C«ng d©n cã khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i vµ t¸i ®Þnh c­, ph¶i cã ®¬n göi UBND quËn (huyÖn) ®Ó ®­îc xem xÐt, gi¶i quyÕt theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o. Trong thêi gian gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, c«ng d©n vÉn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm di chuyÓn, thùc hiÖn ph­¬ng ¸n båi th­êng thiÖt h¹i vµ t¸i ®Þnh c­ ®· ®­îc Chñ tÞch UBND quËn (huyÖn) quyÕt ®Þnh phª duyÖt theo §iÒu 38 cña N§ 22/CP. Tr­êng hîp sau khi ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña Chñ tÞch UBND quËn (huyÖn), nÕu c«ng d©n kh«ng thèng nhÊt vµ tiÕp tôc khiÕu n¹i, tè c¸o th× chuyÓn Th­êng trùc Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó tæng hîp, b¸o c¸o UBND thµnh phè giao Thanh tra thµnh phè xem xÐt quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o. QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cña UBND thµnh phè (hoÆc Ch¸nh Thanh tra thµnh phè do UBND thµnh phè uû quyÒn) lµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng. Khi ®· gi¶i quyÕt ®óng chÝnh s¸ch quy ®Þnh vµ ®­îc ®a sè c¸c hé gia ®×nh chÊp nhËn (tõ 80% trë lªn) mµ mét sè hé d©n cßn l¹i vÉn cè t×nh chèng ®èi, cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt th× Chñ tÞch UBND quËn (huyÖn) ra QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, kiªn quyÕt tæ chøc di chuyÓn nh»m ®¶m b¶o kû c­¬ng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ b¸o c¸o Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè. Khi Chñ tÞch UBND quËn (huyÖn) cã quyÕt ®Þnh c­ìng chÕ b»ng lùc l­îng cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, Héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, gi¸m s¸t c¸c lùc l­îng tiÕn hµnh c­ìng chÕ vµ x¸c nhËn viÖc bµn giao gi÷a lùc l­îng tiÕn hµnh c­ìng chÕ víi chñ dù ¸n; nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh, b¸o c¸o ®Ó Chñ tÞch UBND quËn (huyÖn) xö lý. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c BTTH, t¸i ®Þnh c­ GPMB C«ng t¸c BTTH, t¸i ®Þnh c­, GPMB khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi trªn ®Þa bµn c¶ n­íc nãi chung vµ trªn ®Þa bµn c¸c ®« thÞ nãi riªng. §ã lµ mét c«ng t¸c hÕt søc phøc t¹p vµ khã kh¨n. Ngoµi c¸c dù ¸n ®­îc thùc hiÖn nhanh, ®óng tiÕn ®é, cßn kh«ng Ýt c¸c dù ¸n bÞ kÐo dµi mµ nguyªn nh©n chñ yÕu chÝnh lµ nh÷ng ¸ch t¾c, v­íng m¾c trong kh©u GPMB. Thùc vËy, ®Ó ®i s©u vµo t×m hiÓu b¶n chÊt còng nh­ nh÷ng quy luËt cña c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n vµ mang tÝnh nh¹y c¶m bëi trong c«ng t¸c GPMB cßn cã nh÷ng yÕu tè kinh tÕ – x· héi hÕt søc quan träng chi phèi, ¶nh h­ëng lµm chËm GPMB vµ chËm tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n. 3.1. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc Ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng, tõ sau khi LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 ra ®êi Nhµ n­íc ®· kh«ng ngõng x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý ®Ó kÞp thêi th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ph¸t sinh tõ thùc tiÔn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn ®· phøc t¹p vµ nh¹y c¶m cña GPMB. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong thùc tiÔn v« cïng khã kh¨n, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, nhµ ë cña ViÖt Nam cßn nhiÒu tån t¹i vµ bÊt cËp, ®Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ BTTH, t¸i ®Þnh c­ GPMB. §Ó c«ng t¸c nµy ®­îc “thuËn buåm, xu«i giã”, hÖ thèng ph¸p luËt ph¶i thèng nhÊt, ®ång bé, æn ®Þnh l©u dµi vµ nhÊt lµ ph¶i phï hîp víi thùc tÕ. Ng­îc l¹i, hÖ thèng ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, cô thÓ lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ BTTH, t¸i ®Þnh c­ GPMB mµ chång chÐo kh«ng thèng nhÊt th× sÏ dÉn ®Õn khã kh¨n cho c«ng t¸c nµy. V× vËy, Nhµ n­íc ngµy cµng quan t©m hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai nãi chung vµ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn GPMB nãi riªng. 3.2. C«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng trong qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Nã gióp cho viÖc sö dông ®Êt ®ai ®óng môc ®Ých, ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ tiÕt kiÖm, gióp Nhµ n­íc qu¶n lý chÆt chÏ ®Êt ®ai, gióp cho ng­êi sö dông ®Êt cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ kÕt qu¶ cao trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Nãi c¸ch kh¸c, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ trong qu¶n lý ®Êt ®ai nãi riªng. ChÝnh v× vËy, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n coi träng c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch. Tõ tr­íc ®Õn nay c«ng t¸c nµy lu«n ®­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh . KÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch thÓ hiÖn ë nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®· ®­îc ho¹t ®éng vµ gãp phÇn thay ®æi bé mÆt cña ®« thÞ còng nh­ sù ph¸t triÓn cña ®« thÞ. Xong c«ng t¸c nµy cßn nhiÒu bÊt cËp, nhiÒu tån t¹i yÕu kÐm c¶ vÒ chuyªn m«n lÉn nghiÖp vô. ChÝnh v× vËy, khi lµm c«ng t¸c nµy ph¶i dùa vµo thùc tiÔn, ph¶i cã tÝnh khoa häc vµ ®Þnh h­íng vµ hiÖu qu¶ , ph¶i tËn dông khai th¸c ®Êt kÐm hiÖu qu¶, ®Êt ch­a sö dông, ®Êt trèng ®åi nói träc cho x©y dùng vµ h¹n chÕ tèi ®a sö dông vµo ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt khu d©n c­ ®«ng ®óc ®Ó gi¶m bít khã kh¨n trong vÊn ®Ò GPMB. MÆt kh¸c, c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ph¶i ®­îc c«ng khai cho toµn d©n ®­îc biÕt th× GPMB míi diÔn ra thuËn lîi, nhanh chãng vµ kh«ng gÆp nh÷ng v­íng m¾c kh«ng ®¸ng cã. 3.3. Nhu cÇu kÕ ho¹ch x©y dùng quü nhµ, quü ®Êt t¸i ®Þnh c­ Trong thùc tÕ, khi GPMB ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn ®êi sèng s¶n xuÊt, sinh ho¹t, ¨n ë cu¶ nh÷ng ng­êi ph¶i di dêi. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cho hä ®ã lµ viÖc æn ®Þnh chç ë. Vµ cã nhiÒu tr­êng hîp lµ mÆc dï ®· ®­îc ®Òn bï råi xong hä vÉn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó æn ®Þnh mét chç ë míi. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò tæ chøc mét khu t¸i ®Þnh c­ cho nh÷ng ng­êi di dêi lµ mét vÊn ®Ò cÇn lµm. Xong trong thêi gian võa qua Nhµ n­íc ta ch­a cã mét chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc cô thÓ vÒ triÓn khai x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ còng nh­ vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ cña c¸c khu nµy. Mµ nh­ ta ®· biÕt, x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c cña GPMB, gióp cho kh©u nµy thuËn lîi ®Ó ®Èy nhanh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n. V× vËy, muèn thùc hiÖn ®­îc GPMB thuËn lîi cho dù ¸n cho nªn viÖc chuÈn bÞ quü ®Êt, quü nhµ phôc vô cho t¸i ®Þnh c­ cÇn ph¶i chñ ®éng lµm tr­íc mét b­íc cho tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 3.4. VÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c Thùc tÕ cho thÊy tõ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho ®Õn ¸p dông thùc hiÖn lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo. HiÖn nay, trªn ®Þa bµn Thµnh phè viÖc qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn kh«ng ®óng tr×nh tù , kh«ng ®ång bé, ph©n c«ng, ph©n cÊp kh«ng râ rµng …®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c BTTH, t¸i ®Þnh c­ GPMB cña dù ¸n vµ kÕt qu¶ lµm chËm tiÕn ®é cña dù ¸n. MÆt kh¸c, ®éi ngò nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c GPMB tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ yÕu kÐm c¶ vÒ chuyªn m«n lÉn nghiÖp vô cho nªn dÉn ®Õn qu¶n lý tæ chøc cßn lén xén, phøc t¹p vµ ch­a hiÖu qu¶. ViÖc lËp c¸c khu t¸i ®Þnh c­, bè trÝ di d©n t¸i ®Þnh c­ ch­a ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng. ViÖc giao ®Êt vµ nhµ t¸i ®Þnh c­ cßn chËm. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c nµy cÇn xem l¹i thùc hiÖn tèt ®Ó GPMB thuËn lîi. Ph¶i ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò lµm c«ng t¸c nµy ®Ó tr¸nh nh÷ng v­íng m¾c kh«ng nªn gÆp trong c«ng t¸c nµy. 3.5. C«ng t¸c ®Þnh gi¸ ®Êt ®Òn bï thiÖt h¹i GPMB Kh¸i niÖm ®Þnh gi¸: - §Þnh gi¸ lµ sù ­íc tÝnh vÒ gi¸ trÞ c¸c quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n cô thÓ b»ng h×nh th¸i tiÒn tÖ cho môc ®Ých ®· ®­îc x¸c ®Þnh. - §Þnh gi¸ ®­îc hiÓu nh­ lµ mét nghÖ thuËt hay khoa häc trong viÖc ­íc l­îng gi¸ trÞ tµi s¶n cho mét môc tiªu ®Æt ra. ë ®©y cã thÓ nhiÒu c¸c tÝnh chÊt cña tµi s¶n nhµ ®Êt ®­îc dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau nh­: chç ë cña d©n c­, chç kinh doanh th­¬ng m¹i, chç s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, thùc tÕ cã rÊt nhiÒu lý do ®ßi hái ph¶i ®Þnh gi¸ nhµ ®Êt. Mét trong nh÷ng lý do ®ã lµ ®Þnh gi¸ cho ®Òn bï GPMB. Vµ ®Þnh gi¸ nh»m ®­a ra gi¸ ®Òn bï (gi¸ Ðp buéc). HiÖn nay, c«ng t¸c ®Þnh gi¸ ®Êt cßn míi mÎ trong khi sè l­îng dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng cµng nhiÒu vµ nhiÖm vô ®Òn bï thiÖt h¹i t¨ng cho nªn c«ng t¸c ®Þnh gi¸ ®Êt cã vÞ trÝ v« cïng quan träng.Vµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Òn bï ph¶i phï hîp víi gi¸ thùc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt vµ cho tiÕn ®é thi c«ng cña dù ¸n. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c BTTH, t¸i ®Þnh c­ GPMB cña dù ¸n x©y dùng Trung t©m ThÓ dôc ThÓ thao QuËn Hai Bµ Tr­ng I – Thùc tr¹ng 1. Giíi thiÖu tæng quan vÒ dù ¸n QuËn Hai Bµ Tr­ng lµ mét trong nh÷ng quËn lín vµ trung t©m cña Thµnh phè Hµ Néi. ChÝnh v× vËy, mµ trong thêi gian qua, cïng víi sù më réng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt cña Thµnh phè, QuËn ®· ®­îc thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng vµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thùc hiÖn rÊt tèt. Mét sè dù ¸n thùc hiÖn trªn ®Þa bµn nh­: Nót giao th«ng ng· t­ Väng, gi¶i Nam ®­êng §¹i Cå ViÖt, ®­êng NguyÔn An Ninh, ®­êng Kim §ång, …phôc vô cho giao th«ng ®i l¹i thuËn tiÖn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ trong quËn mµ cho c¶ Thµnh phè. Trong ®ã vÉn cßn mét sè dù ¸n ch­a hoµn thµnh do nhiÒu yÕu tè, song nguyªn nh©n chÝnh vÉn n»m ë c«ng t¸c BTTH, t¸i ®Þnh c­ GPMB cña c¸c dù ¸n. Vµ dù ¸n x©y dùng Trung T©m ThÓ dôc ThÓ thao QuËn Hai Bµ Tr­ng lµ mét trong sè dù ¸n ®ã. Dù ¸n nµy ®­îc x©y dùng nh»m môc ®Ých phôc vô cho ®êi sèng v¨n ho¸, tinh thÇn cho d©n c­ QuËn Hai Bµ Tr­ng. MÆt kh¸c, tr­íc m¾t dù ¸n ®­îc x©y dùng nh»m ®¸p øng kÞp thêi lµ mét ®iÓm thi ®Êu mét sè m«n thÓ thao cña §¹i Héi ThÓ Thao §«ng Nam ¸ ®­îc tæ chøc vµo ®Çu th¸ng 12/ 2003 t¹i ViÖt Nam. Víi tinh thÇn héi nhËp kinh tÕ, v¨n ho¸ trong khu vùc, Nhµ n­íc ®· cho phÐp thùc hiÖn dù ¸n nµy. §Ó thùc hiÖn dù ¸n nµy UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 2249/Q§ - UB ngµy 12/5/2000 vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n. - Dù ¸n x©y dùng víi quy m« 19160m2, trong ®ã: + Khu vùc nhµ luyÖn tËp vµ thi ®Êu: 7620m2 + Khu bÓ b¬i, s©n tennis, nhµ qu¶n lý vµ dÞch vô:7590m2. + Khu nhµ ë t¸i ®Þnh c­ : 390m2. + TuyÕn ®­êng giao th«ng khu vùc: 3560m2. - VÞ trÝ khu ®Êt: lµ ph­êng T­¬ng Mai (9.292 m2) vµ ph­êng Tr­¬ng §Þnh (10.237 m2) thuéc QuËn Hai Bµ Tr­ng. - DiÖn tÝch ®Êt thuéc dù ¸n chñ yÕu lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt ë. - Chñ ®Çu t­: Ban Qu¶n lý Dù ¸n QuËn Hai Bµ Tr­ng. - H×nh thøc tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n: Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. §Ó thùc hiÖn dù ¸n, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 717/Q§ - TTg ngµy 7/8/2000 vÒ viÖc giao ®Êt cho Ban Qu¶n lý Dù ¸n QuËn Hai Bµ Tr­ng. 2. C¸c giai ®o¹n thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB cña dù ¸n Dù ¸n x©y dùng Trung T©m ThÓ dôc ThÓ thao QuËn Hai Bµ Tr­ng ®­îc tiÕn hµnh triÓn khai c«ng t¸c “cña ngâ” - GPMB ngay tõ n¨m 2000 ®Ó kÞp thêi lÊy mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng nh­ dù tÝnh sÏ hoµn thµnh tr­íc th¸ng 12/2003 phôc vô cho §¹i héi ThÓ dôc ThÓ thao §«ng Nam ¸ t¹i ViÖ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTE365.DOC